Quyết định số 44/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
74
lượt xem
4
download

Quyết định số 44/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 44/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V K HO CH - TÀI CHÍNH THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V K ho ch - Tài chính - B Yt , QUY T NNH : i u 1. V trí, ch c năng V K ho ch - Tài chính là v t ng h p thu c B Y t , giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý v các lĩnh v c chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, u tư phát tri n, chính sách y t , tài chính, k toán, phí, giá d ch v y t , công s n, vi n tr , y t qu c phòng và th ng kê y t . i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Lĩnh v c chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành y t : a) Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng và hoàn thi n chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành y t B trư ng B Y t trình c p có thNm quy n phê duy t; b) Tham gia góp ý, thNm nh quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương v các v n liên quan n chi n lư c, quy ho ch phát tri n c a ngành y t t i a phương; c) Hư ng d n tri n khai th c hi n chi n lư c, quy ho ch ngành y t ; ki m tra, giám sát và t ng h p, báo cáo ánh giá tình hình th c hi n chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành y t ó ư c phê duy t. 2. Lĩnh v c k ho ch phát tri n ngành y t :
  2. a) Ch trì, t ng h p trình B trư ng v k ho ch phát tri n ngành y t hàng năm, 5 năm và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n ngành y t sau khi ư c phê duy t; b) Làm u m i hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , y t các b , ngành và s y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch hàng năm, 5 năm phù h p v i chi n lư c và quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành y t ; c) Ki m tra, giám sát, trình B trư ng i u ch nh k ho ch hàng năm; t ch c sơ k t, t ng k t, báo cáo tình hình th c hi n k ho ch ph t tri n ngành y t . 3. V công tác tài ch nh - k toán: a) Ch trì xây d ng cơ ch , chính sách tài chính, giá d ch v khám ch a b nh, các lo i phí d ch v y t và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n tài chính, k toán trong ngành y t , trình các c p có thNm quy n ban hành; b) Ch trì hư ng d n các cơ quan, ơn v thu c B , các cơ s y t thu c các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c tài chính, ngân sách, k toán, ki m toán, và cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v tài chính; c) Ch trì xây d ng và trình B trư ng k ho ch chi tiêu trung h n; k ho ch và d toán ngân sách hàng năm c a toàn ngành Y t và c a các ơn v tr c thu c B Y t ; d) Hư ng d n các cơ quan, ơn v tr c thu c B l p d toán thu chi ngân sách hàng năm. Tr nh B trư ng d toán thu chi ngân sách hàng năm và phương án phân b ; giao và i u ch nh d toán ngân sách cho các ơn v s d ng ngân sách theo thNm quy n; ) Ch trì công tác xét duy t và thông báo quy t toán chi ngân sách c a các cơ quan, ơn v thu c B . T ng h p quy t toán thu, chi ngân sách hàng năm c a B theo quy nh; e) Ch trì t ch c th c hi n vi c ki m tra, giám sát công tác qu n lý tài chính, k toán c a các ơn v tr c thu c B ; ki n ngh v i B trư ng x lý hành vi vi ph m c th trong qu n lý tài chính theo quy nh c a pháp lu t; g) T ng h p, công khai d toán, báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh; h) Tham gia ào t o liên t c, b i dư ng chuyên môn nghi p v cho i ngũ công ch c, viên ch c tài chính, k toán trong ngành y t ; i) Qu n lý nhà nư c v tài chính các Qu do B thành l p theo quy nh c a pháp lu t; 4. V công tác u tư:
  3. a) Ch trì thNm nh quy ho ch phát tri n t ng th các ơn v s nghi p tr c thu c B làm cơ s xây d ng d án u tư; b) Ch trì xây d ng k ho ch u tư hàng năm b ng các ngu n v n; i u ch nh, thông báo k ho ch v n u tư cho các ơn v tr c thu c B Y t ; c) Ch trì thNm nh quy t toán d án u tư, trình B trư ng phê duy t theo thNm quy n; d) Làm u m i ph i h p v i các V , C c góp ý v ch trương u tư cho y t b ng ngu n v n ngoài ngân sách (trong và ngoài nư c); 5. V công tác c ng s n: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan xây d ng và trình B trư ng ban hành tiêu chuNn, nh m c, ch s d ng tài s n ph c v ho t ng chuyên ngành c a các ơn v thu c ph m vi qu n lý c a B ; b) T ch c hư ng d n, ki m tra th c hi n ăng ký quy n s d ng tài s n; t ng h p k t qu ki m kê tài s n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; c) Tham mưu, xu t phương án x lý công s n ( i u chuy n, thu h i, thanh lý, như ng bán) cho các cơ quan, ơn v s nghi p tr c thu c B theo quy nh c a pháp lu t; d) Ch trì theo dõi qu n lý s d ng t ai c a các ơn v tr c thu c B ; 6. V công tác vi n tr : a) Là u m i qu n lý nhà nư c v công tác vi n tr c a ngành Y t , bao g m các ngu n v n vi n tr phát tri n chính th c (ODA) và vi n tr phi Chính ph nư c ngoài (NGO); b) Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các văn b n hư ng d n công tác qu n lý ngu n vi n tr , trình c p có thNm quy n ban hành; xây d ng nh hư ng, k ho ch vi n tr và s d ng ngu n vi n tr , ngu n v n i ng cho các chương trình, d án vi n tr . Ph i h p v i V H p tác qu c t và các ơn v liên quan v n ng u tư nư c ngoài cho ngành Y t ; c) Ch trì hư ng d n các ơn v liên quan v th t c ti p nh n vi n tr nư c ngoài. Làm u m i thNm nh và trình các c p có thNm quy n phê duy t các chương trình, d án vi n tr (ODA, NGO) và các kho n vi n tr khác cho các ơn v tr c thu c B Y t theo quy nh; d) Tham gia, xem xét, góp ý thNm nh và hi p y các chương trình, d án vi n tr (ODA và NGO), các kho n vi n tr khác cho lĩnh v c y t c a U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các b , ngành khi có yêu c u;
  4. ) Làm u m i ph i h p v i các B , ngành và các ơn v liên quan trong vi c theo dõi, giám sát và ánh giá k t qu th c hi n các chương trình, d án vi n tr và các kho n vi n tr khác i v i các ơn v tr c thu c B Y t ; e) Qu n lý và hư ng d n các ơn v qu n lý các ngu n v n vi n tr , v n i ng theo quy nh hi n hành; Ch tr duy t quy t to n và t ng h p b o c o t nh h nh vi n tr nư c ngoài cho y t , tình hình th c hi n các chương trình, d án vi n tr do B Y t qu n lý; g) Ph i h p v i V H p tác qu c t và các ơn v liên quan th c hi n các ho t ng liên quan n h i nh p qu c t trong lĩnh v c y t (WTO, ASEAN...). 7. V công tác y t qu c phòng: a) Ch trì tri n khai các văn b n quy ph m pháp lu t, ch o c a Chính ph và B Qu c phòng v công tác qu c phòng trong ngành y t ; b) u m i th c hi n các ho t ng k t h p quân - dân y, ch o t ch c tuyên truy n giáo d c qu c phòng toàn dân và th c hi n công tác giáo d c qu c phòng toàn dân cho cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng trong các cơ quan ơn v tr c thu c B Y t ; ph i h p v i cơ quan ch c năng thu c B Qu c phũng th c hi n b i dư ng ki n th c qu c phòng cho các i tư ng cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh c a H i ng giáo d c qu c phòng Trung ương; c) Xây d ng k ho ch ng viên th i chi n v lĩnh v c y t s n sàng áp ng nhu c u qu c phòng hay các tình hu ng c n thi t khác; ch trì xây d ng k ho ch ào t o s quan d b , hư ng d n ăng ký, qu n lý i ngũ s quan d b trong các trư ng i h c y, dư c; qu n lý i ngũ s quan d b quân y, quân dư c t i các cơ quan ơn v tr c thu c B Y t ; d) Ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c B Y t ph i h p ch t ch v i cơ quan quân s a phương th c hi n công tác t ch c, hu n luy n, ho t ng c a l c lư ng t v ; t ch c theo dõi, ôn c giám sát vi c th c hi n Lu t nghĩa v quân s trong ngành yt ; ) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B Qu c phũng, hàng năm và t ng th i kỳ ti n hành công tác ki m tra, sơ k t, vi c th c hi n nhi m v qu c phòng và chương trình k t h p quân - dân y c a B Y t ; e) Thư ng tr c Ban i u hành D án k t h p quân - dân y, giúp Ban i u hành D án tri n khai các n i dung ho t ng c a D án theo k ho ch ó ư c Lãnh o B phê duy t. 8. V công tác th ng kê y t : a) Th c hi n qu n lý nhà nư c v th ng kê y t toàn ngành. Xây d ng và qu n lý th ng nh t các ch s th ng kê y t , phương pháp thu th p, ghi chép, quy trình th c hi n, quy ch cung c p và s d ng s li u, h th ng bi u m u th ng k th ng nh t trong toàn ngành y t ;
  5. b) Xây d ng và qu n lý cơ s d li u c a ngành y t ph c v cho vi c xây d ng k ho ch và ho ch nh chính sách. T ng h p và phân tích s li u th ng kê nh kỳ: hàng năm, 5 năm, 10 năm. Biên so n và xu t b n Niên giám th ng kê y t hàng năm; làm ơn v u m i trong vi c cung c p s li u th ng kê y t công b chính th c trong và ngoài nư c; c) Ch trì hư ng d n nghi p v th ng kê cho các ơn v tr c thu c B Y t , y t a phương, y t các B , ngành. T ch c và qu n lý các cu c i u tra, ánh giá các ho t ng c a ngành Y t cũng như các y u t liên quan n tình tr ng s c kho nhân dân; d) Xây d ng k ho ch dài h n, ng n h n v công tác th ng kê y t . Giám sát vi c tri n khai công tác th ng kê t i các ơn v tr c thu c B , y t a phương và y t các b , ngành; e) Nghiên c u ng d ng công ngh tin h c trong lĩnh v c th ng k y t . 9. Làm u m i t ng h p xây d ng, trình c p có thNm quy n thNm nh phê duy t các Chương trình m c tiêu Y t qu c gia; theo dõi, giám sát, và báo cáo ánh giá vi c tri n khai th c hi n các Chương trình m c tiêu y t Qu c gia. 10. u m i qu n lý nhà nư c v công tác u th u c a ngành y t ; Ch trì thNm nh các gói th u thu c thNm quy n phê duy t c a B trư ng (tr các gói th u xây l p, các gói th u thu c ngu n v n u tư phát tri n). Hư ng d n các ơn v th c hi n các quy nh v u th u, mua s m theo úng các quy nh c a pháp lu t. 11. u m i xây d ng, t ng h p và hư ng d n các a phương, ơn v y t tri n khai chính sách khám ch a b nh ngư i nghèo, tr em dư i 6 tu i và các i tư ng chính sách khác. 12. u m i xu t, xây d ng và hư ng d n các ơn v y t tri n khai chính sách xã h i hóa công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. T ch c ánh giá, t ng h p k t qu tri n khai chính sách xã h i hóa trong toàn ngành. 13. u m i t ng h p, xây d ng báo cáo th c hi n M c tiêu Phát tri n Thiên niên k (MDG) và Chương trình ngh s 21 (Agenda 21) v Phát tri n b n v ng trong lĩnh v c y t ; t ng h p th c hi n chính sách, chương trình y t trong chi n lư c tín d ng h tr gi m nghèo (PRSC) c a Chính ph . 14. Tham gia giám sát và ánh giá hi u qu ho t ng doanh nghi p, nh giá doanh nghi p khi chuy n i s h u, các ch nh m c, ơn giá, chính sách giá thu c thNm quy n B Y t . 15. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. i u 3. Cơ c u t ch c và ho t ng 1. Lãnh oV : V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v các ho t ng
  6. c a V . Các Phó V trư ng giúp V trư ng theo dõi, ch o m t s m t công tác theo s phân công c a V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. Cơ c u t ch c c a V : a) Phòng T ng h p và chính sách; b) Phòng Tài chính s nghi p; c) Phòng u tư; d) Phòng Vi n tr ; ) Phòng Th ng kê y t ; e) Phòng Y t qu c phòng. 3. Cơ ch ho t ng: a) V K ho ch - Tài chính ho t ng theo ch th trư ng; b) Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các phòng thu c V do V trư ng quy nh trên cơ s nhi m v c a V ư c B trư ng B Y t giao. M i quan h gi a các phòng trong V do V trư ng quy nh; c) Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh lãnh o các phòng thu c V th c hi n theo quy nh hi n hành; d) Các ch c danh lãnh o V , lãnh o các phòng thu c V ư c hư ng ph c p theo quy nh hi n hành. 4. Biên ch : Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Trách nhi m thi hành Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng thu c B Y t và Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG
  7. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản