intTypePromotion=1

Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg về quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ----------------- S : 44/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A KHU TINH T C A KH U LÀO CAI, T NH LÀO CAI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư và Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Khu kinh t c a khNu Lào Cai, t nh Lào Cai. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
 2. QUY CH HO T NG C A KHU KINH T C A KH U LÀO CAI, T NH LÀO CAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 44/2008/Q -TTg ngày 26 tháng 03 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh ho t ng, m t s chính sách và t ch c qu n lý Nhà nư c i v i Khu kinh t c a khNu Lào Cai; quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng u tư, kinh doanh t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai. i u 2. Ranh gi i a lý Khu kinh t c a kh u Lào Cai 1. Khu kinh t c a khNu Lào Cai là khu v c có ranh gi i a lý xác nh thu c lãnh th và ch quy n qu c gia v i các khu ch c năng có môi trư ng u tư, kinh doanh thu n l i nh t theo các quy nh hi n hành bao g m h t ng kinh t - xã h i và chính sách, cơ ch qu n lý thu n l i cho các ho t ng kinh doanh, phù h p v i cơ ch th trư ng. 2. Khu kinh t c a khNu Lào Cai có ph m vi hành chính như sau: a) Khu c a khNu qu c t Lào Cai g m: phư ng Lào Cai, phư ng Ph M i, phư ng C c L u, phư ng Duyên H i, phư ng Kim Tân, xã V n Hòa, xã ng Tuy n thu c thành ph Lào Cai; thôn Na Mo, xã B n Phi t thu c huy n B o Th ng. b) Khu c a khNu Mư ng Khương g m toàn b xã Mư ng Khương thu c huy n Mư ng Khương. i u 3. M c tiêu phát tri n c a Khu kinh t c a kh u Lào Cai 1. Xây d ng và phát tri n Khu kinh t c a khNu Lào Cai thành vùng kinh t ng l c ch o, phát tri n ô th , công nghi p, thương m i và d ch v n m trên tuy n hành lang kinh t H i Phòng – Hà N i – Lào Cai theo quy ho ch xây d ng vùng biên gi i Vi t – Trung n năm 2020. 2. Khai thác l i th c a khu v c c a khNu biên gi i t li n, xây d ng Khu kinh t c a khNu tr thành khu thương m i, d ch v năng ng có chính sách, cơ ch thu n l i thúc Ny phát tri n xu t nh p khNu hàng hóa, d ch v gi a Vi t Nam và các nư c v i th trư ng mi n Tây Nam – Trung Qu c.
 3. 3. T o môi trư ng u tư h p d n thu hút u tư trong nư c và ngoài nư c, phát tri n s n xu t, thương m i, d ch v góp ph n thúc Ny m nh m s chuy n d ch cơ c u kinh t c a t nh Lào Cai. 4. Tăng cư ng an ninh biên gi i, gi i quy t có hi u qu các v n xã h i, nâng cao i s ng v t ch t tinh th n c a nhân dân. 5. Tăng cư ng quan h h p tác kinh t , thương m i, d ch v Vi t – Trung, góp ph n thúc Ny phát tri n hành lang kinh t Côn Minh – Lào Cai – Hà N i – H i Phòng và h p tác ti u vùng Sông Mê Kông m r ng (GMS). i u 4. Chính sách khuy n khích, b o h . Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khuy n khích và b o h quy n, l i ích h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c tham gia u tư, kinh doanh t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai trong các lĩnh v c: xu t khNu, nh p khNu, t m nh p, tái xu t; v n chuy n hóa quá c nh; kho ngo i quan; c a hàng mi n thu ; h i ch tri n lãm; gi i thi u s n phNm; s n xu t, gia công hàng xu t nh p khNu; ch c a khNu; u tư cơ s h t ng kinh t - xã h i, nhà ; du l ch; d ch v tài chính, ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 5. Quy n c a t ch c, cá nhân u tư, kinh doanh t i Khu kinh t c a kh u Lào Cai Ngoài nh ng quy n ư c hư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên, các doanh nghi p ho t ng u tư, kinh doanh t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai ư c hư ng các quy n sau: 1. ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh t i Quy ch này. 2. S d ng các công trình k t c u h t ng, ti n ích công c ng và các d ch v chung ph c v cho Khu kinh t c a khNu Lào Cai như ư ng giao thông, h th ng h t ng k thu t, i n chi u sáng, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c theo giá th a thu n v i các doanh nghi p kinh doanh h t ng. 3. Chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thu t, thuê l i t theo quy nh c a pháp lu t, phù h p v i m c ích s d ng t c a các d án ã ư c u tư. Trư ng h p có s thay i m c ích u tư ban u c a d án thì vi c chuy n như ng quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t ch th c hi n sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 4. Th ch p giá tr quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t trong th i h n thuê t, thuê l i t t i các t ch c tín d ng Vi t Nam và qu c t ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. i u 6. Ngu n v n phát tri n Khu kinh t c a kh u Lào Cai 1. Hàng năm, căn c Lu t ngân sách nhà nư c, kh năng cân i c a ngân sách nhà nư c, các d án u tư k t c u h t ng k thu t – xã h i quan tr ng ã ư c cơ quan
 4. nhà nư c có thNm quy n phê duy t, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan b trí v n t ngu n h tr có m c tiêu t ngu n ngân sách trung ương cho t nh Lào Cai tri n khai các d án u tư k t c u h t ng k thu t – xã h i quan tr ng c a Khu kinh t c a khNu Lào Cai. 2. V n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 3. V n doanh nghi p và dân cư trong nư c thông qua các d án u tư tr c ti p, các hình th c phát hành trái phi u công trình ho c các i tư ng có nhu c u s d ng h t ng ng trư c m t ph n v n và hình th c tín d ng ng tài tr . 4. Thu hút v n u tư theo các hình th c Xây d ng – Kinh doanh – Chuy n giao (BOT), Xây d ng – Chuy n giao (BT), Xây d ng – Chuy n giao – Kinh doanh (BTO) và các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. 5. Huy ng v n t qu t theo quy nh c a pháp lu t v t ai u tư phát tri n k t c u h t ng k thu t – xã h i ph c v chung cho Khu kinh t c a khNu Lào Cai. 6. Ưu tiên vi c s d ng các ngu n v n ODA và v n tín d ng ưu ãi u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng k thu t – xã h i, các công trình d ch v ti n ích công c ng c n thi t c a Khu kinh t c a khNu Lào Cai. Chương 2. HO T NG C A KHU KINH T C A KH U LÀO CAI i u 7. Quy ho ch khu ch c năng trong Khu kinh t c a kh u Lào Cai Khu kinh t c a khNu Lào Cai bao g m các khu ch c năng: khu Thương m i – Công nghi p, khu công nghi p, khu ô th và dân cư phát tri n d ch v thương m i, khu qu n lý và ki m soát c a khNu. Quy mô, v trí t ng khu ư c xác nh trong quy ho ch chung và chi ti t thành ph Lào Cai, trung tâm huy n l Mư ng Khương. Khu Thương m i – Công nghi p thu c Khu kinh t c a khNu Lào Cai là khu v c li n k v i biên gi i Vi t – Trung, có quy mô theo quy ho ch chi ti t ư c phê duy t t i Quy t nh s 366/Q .UBND ngày 15/02/2006 c a y ban nhân dân t nh Lào Cai và có các c i m sau: 1. Có hàng rào c ng b o m cách ly các ho t ng trong Khu Thương m i – Công nghi p v i các khu ch c năng khác c a Khu kinh t c a khNu. 2. Trong Khu Thương m i – Công nghi p không có dân cư (k c ngư i nư c ngoài) cư trú ho c t m trú thư ng xuyên. 3. Có 2 tr m ki m soát giám sát, ki m tra ngư i, hàng hóa và các phương ti n vào và ra Khu Thương m i – Công nghi p. Tr m ki m soát s 1 t t i c a khNu n i v i Trung Qu c b ng c u ư ng b b c qua sông H ng. Tr m ki m soát s 2 t t i i m cu i khu Thương m i – Công nghi p v phía n i a t nh Lào Cai – Vi t Nam. i u 8. Xu t nh p c nh và cư trú t i Khu kinh t c a kh u Lào Cai
 5. 1. Công dân Trung Qu c cư trú t i các huy n có chung ư ng biên gi i v i t nh Lào Cai ư c qua l i Khu kinh t c a khNu Lào Cai b ng gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Trung Qu c c p và ư c phép t m trú t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai không quá 15 ngày. N u mu n vào các a i m khác trong t nh Lào Cai ngoài Khu kinh t c a khNu Lào Cai thì cơ quan qu n lý xu t nh p c nh Công an t nh c p gi y phép i l i có giá tr m t l n không quá 7 ngày và không gia h n. 2. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài không thu c di n mi n th th c vào Khu kinh t c a khNu Lào Cai ư c mi n th th c nh p c nh Vi t Nam và ư c phép lưu trú t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai trong th i h n không quá 15 ngày. Trư ng h p mu n vào các a i m khác ngoài Khu kinh t c a khNu Lào Cai ph i ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh xem xét c p th th c ngay t i c a khNu. 3. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài và các thành viên gia ình h mu n vào tìm hi u th trư ng, làm vi c, ho t ng u tư, kinh doanh t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai ư c c p th th c nh p c nh, xu t c nh có giá tr nhi u l n. Trư ng h p vào làm vi c u tư, kinh doanh s ư c xem xét c p th tr m trú v i th i h n t i a là 3 năm. 4. Công dân Vi t Nam cư trú t i các huy n, th xã, thành ph thu c t nh Lào Cai ư c phép sang Trung Qu c b ng gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p. 5. Công dân Vi t Nam ư c t do ra, vào Khu kinh t c a khNu Lào Cai. Trư ng h p qua Khu kinh t c a khNu Lào Cai xu t c nh ra nư c ngoài thì th c hi n theo quy nh hi n hành v xu t c nh, nh p c nh. i u 9. Qu n lý phương ti n cơ gi i ư ng b t i Khu kinh t c a kh u Lào Cai 1. Cho phép phương ti n cơ gi i ư ng b ra, vào Khu kinh t c a khNu Lào Cai v n chuy n hàng hóa, hành khách gi a Khu kinh t c a khNu Lào Cai v i Trung Qu c. Các phương ti n này vào n i a Vi t Nam ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các th a thu n qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 2. Phương ti n v n t i ư ng b c a Trung Qu c vào và ra Khu kinh t c a khNu Lào Cai n u không có gi y phép liên v n qu c t thì ph i làm th t c kê khai t m nh p, tái xu t; trư ng h p ra và vào trong cùng m t ngày ch c n xác nh n c a H i quan t i tr m ki m soát c a khNu và ph i b n, bãi quy nh có s qu n lý c a cơ quan ch c năng liên quan. i u 10. Ưu ãi u tư. T t c các d án u tư trong Khu kinh t c a khNu Lào Cai ư c hư ng các ưu ãi t i a áp d ng i v i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t Thu giá tr gia tăng và các ưu ãi khác theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. Trư ng h p i v i cùng m t v n mà các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh các m c ưu ãi khác nhau thì áp d ng m c ưu ãi cao nh t. i u 11. Tài chính, tín d ng c a Khu kinh t c a kh u Lào Cai
 6. 1. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t u tư, s n xu t, kinh doanh t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai ư c Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam xem xét cho vay v n tín d ng c a Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. T ch c, doanh nghi p kinh doanh ho t ng trong Khu kinh t c a khNu Lào Cai, sau khi ã quy t toán v i cơ quan thu mà b l thì ư c chuy n các kho n l sang năm sau, s l này ư c tr vào thu nh p ch u thu . Th i gian ư c chuy n l không quá 5 năm. 3. Nh ng ngư i làm vi c t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai là i tư ng ch u thu thu nh p cá nhân theo quy nh c a pháp lu t ư c gi m 50% s thu ph i n p. 4. Nguyên li u, v t tư nh p khNu vào Khu kinh t c a khNu Lào Cai (ngo i tr Khu Thương m i – Công nghi p) s n xu t hàng xu t khNu ph i n p thu nh p khNu và s ư c hoàn thu nh p khNu thì xu t khNu s n phNm theo quy nh c a pháp lu t. 5. Các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ho t ng kinh doanh trong Khu kinh t c a khNu Lào Cai th c hi n ch tài chính, k toán và báo cáo tài chính theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 6. Vi c mua bán, thanh toán và các quan h giao d ch thương m i, d ch v trong Khu kinh t c a khNu Lào Cai ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam, Nhân dân t Trung Qu c và các ngo i t chuy n i theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Chương 3. HO T NG C A KHU THƯƠNG M I – CÔNG NGHI P i u 12. Ho t ng c a Khu Thương m i – Công nghi p bao g m các lo i hình kinh doanh ch y u sau 1. S n xu t, gia công, tái ch , l p ráp và óng gói hàng xu t khNu, hàng nh p khNu và hàng ph c v t i ch . 2. Thương m i hàng hóa (bao g m c xu t khNu, nh p khNu, chuy n khNu, t m nh p – tái xu t, ch c a khNu, c a hàng mi n thu , siêu th mi n thu ). 3. Thương m i d ch v (phân lo i, óng gói, v n chuy n, b o qu n, kho tàng, kho ngo i quan, bưu chính, vi n thông, tài chính, ngân hàng, v n t i, b o hi m, vui chơi gi i trí, nhà hàng ăn u ng, khách s n, y t …) 4. Xúc ti n thương m i (h i ch tri n lãm, các c a hàng gi i thi u s n phNm, các Chi nhánh và Văn phòng i di n c a các Công ty trong nư c và nư c ngoài và các ho t ng thương m i khác). i u 13. Quan h trao i hàng hóa và d ch v c a Khu Thương m i – Công nghi p
 7. 1. Quan h trao i hàng hóa, d ch v gi a Khu Thương m i – Công nghi p v i các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu Lào Cai và n i a là quan h xu t khNu, nh p khNu và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v xu t khNu, nh p khNu Vi t Nam; ph i th c hi n các th t c h i quan theo pháp lu t H i quan Vi t Nam. Quan h trao i hàng hóa, d ch v gi a Khu Thương m i – Công nghi p v i nư c ngoài ư c xem như quan h trao i gi a nư c ngoài v i nư c ngoài. 2. Các t ch c kinh t ho t ng trong Khu Thương m i - Công nghi p ư c xu t khNu ra nư c ngoài và nh p khNu t nư c ngoài t t c hàng hóa, d ch v mà pháp lu t Vi t Nam không c m. Các t ch c kinh t , cá nhân trong Khu kinh t c a khNu và n i a ch ư c nh p t Khu Thương m i - Công nghi p nh ng hàng hóa, d ch v mà Vi t Nam không c m nh p khNu, xu t khNu vào Khu Thương m i - Công nghi p nh ng hàng hóa, d ch v mà Vi t Nam không c m xu t khNu. Vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hóa thu c danh m c hàng hóa xu t khNu, nh p khNu có i u ki n, hàng hóa h n ch kinh doanh th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Hàng hóa gia công, t m nh p tái xu t, chuy n khNu qua Khu Thương m i - Công nghi p ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam hi n hành v gia công, t m nh p tái xu t, chuy n khNu và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. 4. Hàng hóa v n chuy n gi a Vi t Nam v i phía Trung Qu c qua Khu Thương m i - Công nghi p ư c ti n hành theo quy nh hi n hành c a m i nư c và phù h p v i Hi p nh liên quan ã ký k t gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Trung Qu c. 5. T i Khu Thương m i - Công nghi p có t ch c H i quan th c hi n vi c ki m tra, giám sát hàng hóa xu t nh p khNu theo pháp lu t hi n hành. i u 14. Chính sách ưu ãi i v i Khu Thương m i - Công nghi p 1. Các d án u tư c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong Khu Thương m i - Công nghi p ư c hư ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p 10% áp d ng trong 15 năm k t khi d án u tư b t u ho t ng kinh doanh; ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 4 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho 9 năm ti p theo. 2. Hàng hóa, d ch v ư c gia công, l p ráp, tái ch , tiêu th trong Khu Thương m i – Công nghi p và hàng hóa, d ch v nh p khNu t nư c ngoài vào Khu Thương m i – Công nghi p không ph i ch u thu giá tr gia tăng. 3. Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c gia công, l p ráp, tái ch , tiêu th trong Khu Thương m i – Công nghi p; hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t nh p khNu t nư c ngoài và t n i a Vi t Nam vào Khu Thương m i – Công nghi p không ph i ch u thu tiêu th c bi t. Riêng ô tô dư i 24 ch ng i th c hi n n p thu theo quy nh c a pháp lu t.
 8. 4. Hàng hóa t nư c ngoài, hàng hóa t n i a Vi t Nam ưa vào Khu Thương m i – Công nghi p chưa ph i tính thu xu t nh p khNu. Ch khi hàng hóa t nư c ngoài ưa vào Khu Thương m i – Công nghi p nh p khNu vào Vi t Nam và hàng hoá t n i a Vi t Nam ưa vào Khu Thương M i - Công nghi p xu t khNu ra nư c ngoài m i thu c i tư ng tính thu xu t nh p khNu. 5. Hàng hóa gia công, tái ch , l p ráp t i Khu Thương m i - Công nghi p khi xu t khNu ra nư c ngoài ư c mi n thu xu t khNu. Hàng hóa gia công, tái ch , l p ráp t i Khu Thương m i – Công nghi p không s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài khi ưa vào n i a Vi t Nam không ph i n p thu nh p khNu. Trư ng h p có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài khi ưa vào n i a Vi t Nam ph i n p thu nh p khNu i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khNu t nư c ngoài c u thành trong s n phNm hàng hóa ó và ph i làm th t c xu t nh p khNu, ch u s ki m tra, giám sát c a H i quan. 6. Khách du l ch trong, ngoài nư c khi vào Khu Thương m i – Công nghi p ư c phép mua hàng hóa nh p khNu ưa vào n i ia Vi t Nam (hàng không thu c danh m c hàng hóa c m nh p khNu) ư c mi n thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng và thu tiêu th c bi t (n u có) v i tr giá hàng hóa không quá 500.000 ng Vi t Nam/ngư i/ngày. N u tr giá hàng hóa vư t quá 500.000 ng Vi t Nam thì ph n vư t m c ph i ch u s i u ch nh theo quy nh hi n hành như i v i hàng hóa nh p khNu thông thư ng khác. Chương 4. QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I KHU KINH T C A KH U LÀO CAI i u 15. T ch c Ban Qu n lý Khu kinh t c a kh u Lào Cai 1. Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu Lào Cai do Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai quy t nh thành l p, có ch c năng là cơ quan qu n lý nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh Lào Cai th c hi n vi c qu n lý t p trung th ng nh t i v i Khu kinh t c a khNu Lào Cai, th c hi n vi c xây d ng và phát tri n Khu kinh t c a khNu Lào Cai theo quy ho ch, k ho ch, ti n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và theo Quy ch ho t ng nh m m b o vi c qu n lý nhà nư c t p trung, th ng nh t các ho t ng trên m i lĩnh v c u tư, phát tri n kinh t - văn hóa – xã h i …. t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai. 2. Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu Lào Cai có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có biên ch , có kinh phí ho t ng do ngân sách nư c c p. i u 16. Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a kh u Lào Cai Nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu Lào Cai do Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai quy t nh m b o các n i dung ch y u sau: 1. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a t nh Lào Cai l p quy ho ch chung y ban nhân dân t nh Lào Cai trình Th tư ng Chính ph phê duy t; l p quy ho ch chi ti t các phân khu ch c năng, quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t trong Khu kinh t c a khNu Lào Cai, t ch c qu n lý, ph bi n, hư ng d n, ki m tra và thanh tra
 9. vi c th c hi n quy ch ho t ng này, quy ho ch, k ho ch ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. Xây d ng các danh m c d án u tư và k ho ch v n u tư xây d ng cơ b n hàng năm, trong ó có c phương án phát hành trái phi u công trình trình cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh. 3. Xây d ng khung giá, m c phí, l phí áp d ng t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai, trình c p có thNm quy n xem xét ban hành theo quy nh c a pháp lu t. 4. Làm u m i gi i quy t nh ng v n phát sinh trong quá trình hình thành và tri n khai th c hi n các d án u tư s n xu t, kinh doanh và các ho t ng t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai. 5. Ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan liên quan trong vi c b o m m i ho t ng trong Khu kinh t c a khNu Lào Cai phù h p v i Quy ch ho t ng này và quy ho ch, k ho ch ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 6. Th c hi n nhi m v qu n lý và s d ng các ngu n v n u tư phát tri n trên a bàn Khu kinh t c a khNu Lào Cai, qu n lý các d án xây d ng b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai theo úng quy nh. 7. Xây d ng các chương trình xúc ti n u tư công nghi p, thương m i, d ch v , du l ch trình y ban nhân dân t nh phê duy t và t ch c tri n khai, gi i thi u, àm phán, xúc ti n u tư trong và ngoài nư c. 8. Ph i h p ch t ch v i B Qu c Phòng và B Công an th c hi n t t các d án có liên quan n qu c phòng, an ninh. 9. Báo cáo nh kỳ các B , ngành liên quan và y ban nhân dân t nh Lào Cai v tình hình tri n khai th c hi n quy ho ch, k ho ch, xây d ng và th c hi n các chính sách t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai. 10. Th c hi n các nhi m v khác do Th tư ng Chính ph và y ban nhân dân t nh Lào Cai giao trong t ng th i kỳ. i u 17. T ch c b máy c a Ban qu n lý Khu kinh t c a kh u Lào Cai 1. Lãnh o Ban: Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu Lào Cai có Trư ng ban và các Phó Trư ng ban. Trư ng ban và các Phó Trư ng ban Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu Lào Cai do Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai b nhi m. 2. B máy giúp vi c, biên ch hành chính c a Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu Lào Cai do y ban nhân dân quy nh. i u 18. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh Lào Cai
 10. 1. T ch c l p quy ho ch chung c a Khu kinh t c a khNu Lào Cai trình Th tư ng Chính ph phê duy t và phê duy t quy ho ch chi ti t các phân khu ch c năng c a Khu kinh t c a khNu Lào Cai. 2. Phê duy t quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t các khu ch c năng trong Khu kinh t c a khNu Lào Cai. 3. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các d án u tư trong Khu kinh t c a khNu Lào Cai theo quy ho ch ư c duy t; trình phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n danh m c các d án u tư phát tri n và k ho ch v n u tư phát tri n hàng năm c a Khu kinh t c a khNu Lào Cai. 4. Ban hành các chính sách ưu ãi và khuy n khích c th phù h p v i các quy nh hi n hành th c hi n vi c ưu tiên tuy n d ng và s d ng lao ng t i ch ; h tr ào t o ngh i v i l c lư ng lao ng a phương; khuy n khích và thu hút lao ng có chuyên môn cao, tay ngh gi i t các nơi khác v làm vi c t i Khu kinh t c a khNu Lào Cai. 5. C p kinh phí ho t ng hành chính, s nghi p và v n u tư phát tri n cho Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu Lào Cai t ngân sách t nh Lào Cai theo k ho ch hàng năm. 6. Ch o Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu Lào Cai t ch c th c hi n y các nhi m v quy nh t i Quy ch này và các chính sách có liên quan t i khu v c, tái nh cư, chính sách xã h i, gi i quy t công ăn vi c làm m b o i s ng c a nhân dân và i u ki n sinh ho t, làm vi c cho ngư i lao ng trong Khu kinh t c a khNu Lào Cai. 7. Ch o y ban nhân dân các huy n, thành ph và các cơ quan ch c năng c a t nh th c hi n các bi n pháp b o m an ninh tr t t , an toàn xã h i, t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a các doanh nghi p, th c thi có hi u qu công tác n bù gi i t a t, ch ng buôn l u, gian l n thương m i và các hành vi trái phép khác trên a bàn t nh liên quan n ho t ng c a Khu kinh t c a khNu Lào Cai. 8. Th a thu n b ng văn b n v i chính quy n các t nh Vân Nam – Trung Qu c v nh ng nguyên t c h p tác h tr và ph i h p qu n lý ho t ng c a Khu kinh t c a khNu Lào Cai trên cơ s pháp lu t hi n hành c a m i nư c và phù h p v i s phát tri n quan h h p tác gi a các nư c trong khu v c. i u 19. Trách nhi m c a các B , ngành trong qu n lý nhà nư c t i Khu kinh t c a kh u Lào Cai Các B , cơ quan liên quan theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Lào Cai hư ng d n Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu Lào Cai th c hi n các ch c năng, nhi m v thu c ph m vi thNm quy n i v i các lĩnh v c phát tri n kinh t , u tư, xây d ng, quy ho ch, qu n lý tài nguyên và môi trư ng, qu n lý và phát tri n ô th , qu n lý lao ng, xu t nh p khNu và m t s lĩnh v c khác… theo quy nh c a pháp lu t và các quy nh c a Quy ch . Chương 5.
 11. I U KHO N THI HÀNH i u 20. Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng c a các t ch c, cá nhân trong Khu kinh t c a khNu Lào Cai không quy nh trong Quy ch này ư c th c hi n theo các i u kho n tương ng c a Lu t Thương m i, Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p, Lu t t ai, các văn b n pháp lu t khác và i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 21. Các cơ ch chính sách ưu ãi theo Quy ch này k t ngày có hi u l c cũng ư c phép áp d ng cho các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c ã ho t ng u tư kinh doanh trên a bàn Khu kinh t c a khNu Lào Cai i v i ph n th i gian còn l i./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản