Quyết định số 44/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
52
lượt xem
7
download

Quyết định số 44/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 44/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN KH N NGUY T NG TH I PHÓ V I HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP VÀO HO T NG HÀNG KHÔNG DÂN D NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 12 tháng 7 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH i u 1. Ban hành Phương án khNn nguy t ng th i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - UB Qu c gia tìm ki m, C u n n - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: VT, KTN (5b).
 2. PHƯƠNG ÁN KH N NGUY T NG TH I PHÓ V I HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP VÀO HO T NG HÀNG KHÔNG DÂN D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 44/2009/Q -TTg ngày 26 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. CÁC NGUYÊN T C CHUNG I PHÓ V I HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP I. M C ÍCH, YÊU C U VÀ PHƯƠNG CHÂM CH O I PHÓ V I CÁC HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP 1. Ch ng phòng ng a, ngăn ch n và i phó có hi u qu , h n ch t i m c th p nh t h u qu tác h i khi x y ra hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng; ưu tiên b o m an toàn cho tính m ng con ngư i và ch s d ng bi n pháp b o l c c n thi t khi không còn cách gi i quy t nào khác. 2. Ưu tiên tr giúp c n thi t i v i tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp. 3. Duy trì t i a kh năng ho t ng bình thư ng t i nơi x y ra hành vi can thi p b t h p pháp. 4. Tuân th quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, phù h p Công ư c qu c t v hàng không dân d ng và các i u ư c qu c t liên quan mà Vi t Nam tham gia. 5. Th c hi n nguyên t c 4 t i ch : Phương án i phó t i ch , l c lư ng t i ch , trang thi t b t i ch và h u c n t i ch . II. PHÂN NHÓM HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP Căn c vào tính ch t nghiêm tr ng c a hành vi, hành vi can thi p b t h p pháp ư c phân thành các nhóm sau: 1. Nhóm hành vi nghiêm tr ng c p 1 bao g m: a) Chi m o t b t h p pháp tàu bay; b) Chi m o t và có kh năng s d ng tàu bay như vũ khí; s d ng tàu bay vào m c ích ném bom, r i ch t c, vũ khí sinh h c, hóa h c và ch t phóng x ; c) T n công vũ trang trên tàu bay ang bay (tàu bay ã c t cánh kh i m t t và chưa ti p t); d) T n công vũ trang có t ch c t i c ng hàng không, sân bay, công trình và trang thi t b ph c v ho t ng bay;
 3. ) Chi m o t, gây b o lo n kh ng b t i c ng hàng không, sân bay và cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay; e) B t gi con tin trên tàu bay. 2. Nhóm hành vi nghiêm tr ng c p 2 bao g m: a) ưa bom, mìn, súng, n, vũ khí sinh h c, hóa h c, ch t phóng x trái pháp lu t vào tàu bay, c ng hàng không, sân bay và cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay; b) T n công b ng vũ khí vào L c lư ng an ninh hàng không dân d ng, L c lư ng b o v c ng hàng không, sân bay và cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay; c) B t gi con tin t i c ng hàng không, sân bay và cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay; d) e d a t bom, mìn, vũ khí sinh h c và hóa h c trên tàu bay ang bay. 3. Nhóm hành vi nghiêm tr ng c p 3 bao g m: a) ưa ch t cháy, ch t n , vũ khí thô sơ, ch t thông thư ng t o thành ch t nguy hi m v i m c ích ch t o ch t n và các v t phNm nguy hi m khác trái pháp lu t vào tàu bay, c ng hàng không sân bay và cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay; b) e d a t bom, mìn, vũ khí sinh h c, hóa h c t i c ng hàng không, sân bay và cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay; c) Các hành vi phá ho i tàu bay, c ng hàng không, sân bay và cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay; d) T n công l c lư ng an ninh hàng không, l c lư ng b o v xâm nh p trái pháp lu t vào tàu bay, c ng hàng không, sân bay và cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay. III. L C LƯ NG I PHÓ TR C TI P 1. Các l c lư ng tr c ti p th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp bao g m: a) L c lư ng hàng không dân d ng: - L c lư ng an ninh hàng không dân d ng (L c lư ng an ninh m t t và b o v trên không); - L c lư ng khNn nguy c u n n; - L c lư ng hi p ng, i u hành, ch huy bay và tìm ki m c u n n; - L c lư ng b o v chuyên ngành.
 4. b) L c lư ng công an: - L c lư ng an ninh c a B Công an; - L c lư ng c nhi m c a B Công an; - L c lư ng phòng cháy, ch a cháy; - L c lư ng c a công an c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, qu n huy n, xã phư ng; - L c lư ng thương lư ng chuyên nghi p. c) L c lư ng quân i: - H th ng qu n lý vùng tr i, qu n lý bay; -B i c công; -B i hóa h c, b i công binh; - L c lư ng tìm ki m c u n n; -B i biên phòng, H i quân ( i v i c ng hàng không, sân bay t i h i o). d) L c lư ng y t : - L c lư ng y t d phòng; - L c lư ng y t giao thông v n t i; - B nh vi n Trung ương, a phương. 2. Trách nhi m i phó tr c ti p c a các l c lư ng theo lo i hình c a hành vi can thi p b t h p pháp: a) Ch ng các hành vi can thi p b t h p pháp i v i tàu bay ang bay: L c lư ng hàng không dân d ng, l c lư ng quân i; b) X lý vũ khí, ch t c hóa h c, sinh h c, bom, mìn và ch t phóng x : L c lư ng quân i; c) Ch ng vi c s d ng tàu bay như m t vũ khí, s d ng tàu bay vào m c ích ném bom, r i ch t c, vũ khí sinh h c, hóa h c và ch t phóng x : L c lư ng quân i theo phương án tác chi n phòng không; d) T n công các lo i t i ph m có vũ trang, chi m o t, phá ho i, b o lo n và b t gi con tin trên m t t: L c lư ng công an, l c lư ng hàng không dân d ng, l c lư ng quân i;
 5. ) Ch ng hành vi gây r i, ưa v t phNm nguy hi m, xâm nh p trái pháp lu t vào tàu bay, c ng hàng không, sân bay, công trình và trang thi t b ph c v ho t ng bay: L c lư ng hàng không dân d ng, l c lư ng công an; e) Công tác tìm ki m c u n n: L c lư ng hàng không dân d ng; l c lư ng quân i, l c lư ng công an; g) Công tác chăm sóc y t : L c lư ng y t , l c lư ng hàng không dân d ng. 3. Các l c lư ng tr c ti p th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp ư c huy ng m t cách tương ng, phù h p v i c i m, quy mô, tính ch t c a hành vi can thi p b t h p pháp và tình hình i phó c th . 4. Căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình, B Giao thông v n t i (C c Hàng không Vi t Nam), B Công an (C c ch ng ph n ng và ch ng kh ng b (A42); l c lư ng phòng cháy, ch a cháy), B Qu c phòng (C c Tác chi n; y ban tìm ki m c u n n), B Y t (C c Y t d phòng) ch o xây d ng, ào t o, hu n luy n, trang b các phương ti n trang thi t b k thu t c n thi t cho l c lư ng thu c ngành tr c ti p th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp; ch o xây d ng các phương án i u ng l c lư ng, ch huy, tác chi n và tác nghi p c th c a l c lư ng thu c ngành. 5. Trách nhi m c a ngư i khai thác c ng hàng không, sân bay: a) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng theo dõi, n m tình hình, ánh giá các m i e d a uy hi p n an ninh hàng không t i c ng hàng không, sân bay; tham mưu cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c Hàng không Vi t Nam v áp d ng b sung các bi n pháp phòng ng a thích h p v i hành vi can thi p b t h p pháp; b) Xây d ng K ho ch khNn nguy sân bay trình C c Hàng không Vi t Nam phê duy t và t ch c th c hi n; c) Xây d ng l c lư ng i phó hành vi can thi p b t h p pháp t i c ng hàng không, sân bay; ch o, i u hành ph i h p các ơn v hàng không ho t ng t i c ng hàng không, sân bay th c hi n phương án khNn nguy i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp; ch u s ch huy c a ch huy trư ng i u hành ph i h p các l c lư ng tr c ti p th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp t i hi n trư ng; d) Xây d ng Trung tâm KhNn nguy c ng hàng không, sân bay, tr s chính ch huy, i u hành vi c i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp t i c ng hàng không, sân bay. 6. Trách nhi m c a cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay n m ngoài c ng hàng không, sân bay: a) Theo dõi, n m tình hình, ánh giá các m i e d a uy hi p n an ninh hàng không t i cơ s ; tham mưu cho y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c Hàng không Vi t Nam v áp d ng b sung các bi n pháp phòng ng a thích h p v i
 6. hành vi can thi p b t h p pháp; ưu tiên tr giúp t i a m b o an toàn cho tàu bay ang b can thi p b t h p pháp; b) Xây d ng k ho ch ng phó không lưu c a cơ s ( i v i cơ s cung c p d ch v không lưu), k ho ch khNn nguy cơ s ( i v i các cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay khác) trình C c Hàng không Vi t Nam phê duy t và t ch c th c hi n; c) Xây d ng l c lư ng tr c thu c i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp x y ra t i cơ s ; tri n khai th c hi n phương án khNn nguy i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp, ch u s ch huy c a ch huy trư ng i u hành ph i h p các l c lư ng tr c ti p th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp t i hi n trư ng. 7. Trách nhi m c a các hãng hàng không liên quan: Cung c p thông tin, tài li u có liên quan n tàu bay, hành khách cho Ban ch huy i phó, ph i h p gi i quy t v vi c và t m ng kinh phí cho vi c i phó. IV. CH HUY L C LƯ NG TR C TI P TH C HI N PHƯƠNG ÁN I PHÓ V I HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP 1. Lãnh o tr c khNn nguy c a cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay là ch huy trư ng ban u th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp i v i tàu bay ang bay, hành vi can thi p b t h p pháp t i cơ s . Lãnh o tr c khNn nguy c a c ng hàng không, sân bay là ch huy trư ng ban u th c hi n phương án i phó i v i các hành vi can thi p b t h p pháp t i c ng hàng không, sân bay. Ch huy trư ng ban u, tùy t ng trư ng h p, bàn giao ngay quy n ch huy cho i di n l c lư ng quân i, i di n ngành công an s m nh t khi i di n ó ã s n sàng ti p nh n quy n ch huy. 2. i di n ngành công an là ch huy trư ng i u hành ph i h p các l c lư ng tr c ti p th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp t i hi n trư ng, tr trư ng h p i v i tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp. 3. i di n l c lư ng quân i là ch huy trư ng i u hành ph i h p các l c lư ng tr c ti p th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp i v i tàu bay ang bay; bàn giao quy n ch huy i u hành ph i h p cho i di n ngành công an khi tàu bay không còn tr ng thái tàu bay ang bay và i di n ngành công an ã s n sàng ti p nh n quy n ch huy. 4. Các l c lư ng i phó tr c ti p t i hi n trư ng tuy t i th c hi n l nh ch huy c a ch huy trư ng. V. S D NG VŨ KHÍ L c lư ng ch huy, l c lư ng i phó tr c ti p t i hi n trư ng ư c quy n s d ng vũ khí trong các trư ng h p sau ây: 1. N súng c nh cáo uy hi p i tư ng th c hi n hành vi can thi p b t h p pháp.
 7. 2. N súng gây thương tích ngăn ch n ph n t x u ang t nh p vào tàu bay, khu v c h n ch c a c ng hàng không, sân bay, cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay ho c m c tiêu b o v khác. 3. N súng tiêu di t ngăn ch n k d ch, ph n t x u ang t n công ho c chuNn b t n công vũ trang vào tàu bay trong khi bay, tàu bay ang , khu v c h n ch c a c ng hàng không, sân bay, cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay ho c l c lư ng ang làm nhi m v . 4. Các trư ng h p tác chi n c a l c lư ng quân i, công an theo quy nh. VI. CHÍNH SÁCH CH CHO L C LƯ NG I PHÓ KH N NGUY Cán b , nhân viên c a các cơ quan, ơn v tham gia i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng b thương, hy sinh ư c hư ng các chính sách ch như thương binh, li t sĩ theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2. H TH NG CH O KH N NGUY I PHÓ V I HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP I. BAN CH HUY KH N NGUY HÀNG KHÔNG QU C GIA 1. Ban ch huy KhNn nguy hàng không qu c gia ươc thành l p theo quy nh t i Ngh nh s 74/2007/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t An ninh qu c gia, theo ngh c a B Giao thông v n t i ch huy i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp nghiêm tr ng c p 1 ho c theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph . 2. Nhi m v , quy n h n: - Quy t nh cách th c, ti n trình x lý i v i hành vi can thi p b t h p pháp; - áp ng ho c t ch i các yêu sách v chính tr , kinh t c a i tư ng can thi p b t h p pháp; - Cho phép tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp h cánh t i c ng hàng không, sân bay trong lãnh th Vi t Nam; cho phép tàu bay ang b can thi p b t h p pháp c t cánh b o v an toàn cho tính m ng c a hành khách; - Cho phép ho c m i l c lư ng c a nư c ngoài tham gia i phó; - áp ng ho c t ch i các yêu c u c a phía nư c ngoài có liên quan n vi c i phó; - Quy t nh c a Trư ng Ban ch huy ho c Phó trư ng Ban ch huy ch trì là quy t nh cu i cùng c a Ban ch huy khi i u hành i phó v i trư ng h p x y ra hành vi can thi p b t h p pháp.
 8. 3. Trung tâm ch huy KhNn nguy hàng không qu c gia t t i T ng Công ty B o m ho t ng bay, là tr s chính Ban ch huy qu c gia ch huy, i u hành vi c i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp. II. BAN CH HUY KH N NGUY HÀNG KHÔNG C P T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG 1. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có c ng hàng không, sân bay, cơ s cung c p d ch v không lưu quy t nh thành l p Ban ch huy KhNn nguy hàng không c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Thành ph n: a) Trư ng ban: Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b) Các Phó trư ng ban: - Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương – Phó trư ng ban thư ng tr c; - Ch huy trư ng B ch huy quân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. c) Các y viên: - T ng giám c T ng Công ty C ng hàng không khu v c i v i các c ng hàng không qu c t N i Bài, à N ng, Tân Sơn Nh t; Giám c C ng hàng không i v i các c ng hàng không khác; - Giám c C ng v Hàng không khu v c i v i các c ng hàng không qu c t N i Bài, à N ng, Tân Sơn Nh t; Trư ng i di n C ng v Hàng không t i các c ng hàng không a phương khác. - Chánh Văn phòng (ho c Phó Chánh Văn phòng) y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - 01 Th trư ng Sư oàn Không quân, Sư oàn Phòng không óng t i c ng hàng không N i Bài, à N ng, Tân Sơn Nh t; 01 Th trư ng ơn v không quân, ơn v phòng không óng t i các c ng hàng không khác; - Ch huy trư ng ơn v c nh sát cơ ng, c nhi m công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - 01 Phó Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - 01 Lãnh o Trung tâm qu n lý bay khu v c t i Hà N i, à N ng, Thành ph H Chí Minh; Lãnh o b ph n qu n lý bay t i các a phương khác; - 01 Lãnh o ơn v xu t nh p c nh, h i quan, ki m d ch y t t i c ng hàng không qu c t .
 9. d) Cơ quan thư ng tr c: Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Nhi m v , quy n h n: a) ư c tri u t p theo ngh c a cơ quan thư ng tr c ch o, i u hành các cơ quan, l c lư ng Trung ương và a phương liên quan th c hi n các bi n pháp i phó, bi n pháp kh c ph c khi x y ra hành vi can thi p b t h p pháp nghiêm tr ng c p 1, c p 2 x y ra t i a phương ho c trong trư ng h p c n thi t theo yêu c u c a Ban ch huy KhNn nguy hàng không qu c gia, C c Hàng không Vi t Nam; b) Báo cáo tình hình và xin ý ki n c a Ban ch huy qu c gia v các v n phát sinh vư t thNm quy n trong quá trình th c hi n nhi m v ; ch u s ch o, i u hành c a Ban ch huy KhNn nguy hàng không qu c gia; c) Quy t nh c a Trư ng Ban ch huy ho c Phó trư ng Ban ch huy ch trì là quy t nh cu i cùng c a Ban ch huy khi i u hành i phó v i trư ng h p x y ra hành vi can thi p b t h p pháp; d) Cơ quan thư ng tr c c a Ban ch huy KhNn nguy hàng không t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v , quy n h n: - Là Văn phòng thư ng tr c c a Ban ch huy; - Tri n khai th c hi n các quy t nh, ch o, i u hành, yêu c u c a Ban ch huy, Trư ng ban, Phó trư ng ban ch huy; - Ph i h p v i C ng v Hàng không, doanh nghi p c ng hàng không, doanh nghi p và các cơ quan, ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình, ánh giá nguy cơ kh ng b hàng không ho c m c uy hi p an ninh hàng không t i a phương; k p th i báo cáo Ban ch huy v nguy cơ x y ra các hành vi can thi p b t h p pháp nghiêm tr ng; - Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng Phương án khNn nguy i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp c th t i c ng hàng không, sân bay, cơ s cung c p d ch v không lưu, trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t; thông báo Phương án khNn nguy cho C c Hàng không Vi t Nam và các u m i th c hi n; - Thay m t Ban ch huy khi Ban ch huy chưa ư c tri u t p trong trư ng h p x y ra các tình hu ng can thi p b t h p pháp; báo cáo khNn c p và liên t c di n bi n v vi c cho Ban ch huy có quy t nh k p th i. d) Văn phòng công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có c ng hàng không, sân bay, cơ s b o m ho t ng bay là tr s chính Ban ch huy KhNn nguy hàng không c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o, i u hành vi c i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp. III. BAN CH O KH N NGUY HÀNG KHÔNG C P HUY N O 1. i v i 02 huy n o Côn o, Phú Qu c, Ch t ch y ban nhân dân huy n o quy t nh thành l p Ban ch huy KhNn nguy hàng không c p huy n o.
 10. 2. Thành ph n: a) Trư ng ban: Ch t ch y ban nhân dân huy n o. b) Các Phó trư ng ban: - Giám c Công an huy n o – Phó trư ng ban thư ng tr c; - Ch huy trư ng B ch huy quân s huy n o. c) Các y viên: - Giám c C ng hàng không Côn o, Phú Qu c; - Trư ng i di n C ng v Hàng không t i C ng hàng không Côn o, Phú Qu c; - Chánh Văn phòng (ho c Phó Chánh Văn Phòng) y ban nhân dân huy n o; - 01 Th trư ng ơn v Phòng không – không quân, ơn v H i quân, B i biên phòng óng t i huy n o; - Ch huy trư ng ơn v c nh sát cơ ng, c nhi m; - 01 Phó Phòng y t huy n o; - 01 Lãnh o b ph n qu n lý bay t i C ng hàng không Côn o, Phú Qu c. d) Cơ quan thư ng tr c: Công an huy n o. 3. Nhi m v , quy n h n: a) ư c tri u t p theo ngh c a cơ quan thư ng tr c ch o, i u hành các cơ quan, l c lư ng Trung ương và a phương liên quan th c hi n các bi n pháp i phó, bi n pháp kh c ph c khi x y ra hành vi can thi p b t h p pháp nghiêm tr ng c p 1, c p 2 x y ra t i a phương ho c trong trư ng h p c n thi t theo yêu c u c a Ban ch huy KhNn nguy hàng không qu c gia, c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c Hàng không Vi t Nam; b) Báo cáo tình hình và xin ý ki n c a Ban ch huy qu c gia v các v n phát sinh vư t thNm quy n trong quá trình i phó; ch u s ch o, i u hành c a Ban ch huy KhNn nguy hàng không c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; c) Quy t nh c a Trư ng Ban ch huy ho c Phó trư ng Ban ch huy ch trì là quy t nh cu i cùng c a Ban ch huy khi ch o, i u hành i phó v i trư ng h p x y ra hành vi can thi p b t h p pháp; d) Cơ quan thư ng tr c c a Ban ch huy KhNn nguy hàng không huy n o có nhi m v , quy n h n: - Là Văn phòng thư ng tr c c a Ban ch huy;
 11. - Tri n khai th c hi n các quy t nh, ch o, i u hành, yêu c u c a Ban ch huy, Trư ng ban, Phó trư ng Ban ch huy; - Ph i h p v i C ng v Hàng không, doanh nghi p c ng hàng không và các cơ quan, ơn v liên quan theo dõi, t ng h p tình hình, ánh giá nguy cơ kh ng b hàng không ho c m c uy hi p an ninh hàng không t i a phương; k p th i báo cáo Ban ch huy v nguy cơ x y ra các hành vi can thi p b t h p pháp nghiêm tr ng; - Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng Phương án khNn nguy i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp c th t i c ng hàng không, sân bay, trình Ch t ch y ban nhân dân huy n o phê duy t; thông báo Phương án khNn nguy cho C c Hàng không Vi t Nam và các u m i th c hi n; - Thay m t Ban ch huy khi Ban ch huy chưa ư c tri u t p trong trư ng h p x y ra các tình hu ng can thi p b t h p pháp; báo cáo khNn c p và liên t c di n bi n v vi c cho Ban ch huy có quy t nh k p th i; ) Văn phòng Công an huy n o là tr s chính Ban ch huy KhNn nguy hàng không c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o, i u hành vi c i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp. Chương 3. T CH C I PHÓ TR C TI P V I HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP I. TRÁCH NHI M I PHÓ BAN U C A NGÀNH HÀNG KHÔNG 1. Cơ s cung c p d ch v không lưu là ơn v i phó ban u v i hành vi can thi p b t h p pháp i v i tàu bay ang bay. Ngư i ch huy giai o n i phó ban u tri n khai các công vi c sau: a) Tri n khai phương án i u hành tàu bay b can thi p b t h p pháp, th c hi n các bi n pháp ưu tiên tr giúp cho tàu bay v i u hành bay và các tr giúp c n thi t khác; b) Báo cáo ngay cho H th ng qu n lý vùng tr i – qu n lý bay, B Qu c phòng chuNn b ti p nh n ch huy i phó; c) Thông báo cho các c ng hàng không, sân bay, h th ng cơ s cung c p d ch v không lưu Vi t Nam và nư c ngoài, trung tâm tìm ki m c u n n liên quan chuNn b th c hi n phương án khNn nguy, phương án tìm ki m c u n n; d) Nhanh chóng ánh giá tình hình ban u, báo cáo C c Hàng không Vi t Nam, T ng Công ty B o m ho t ng bay. 2. Doanh nghi p c ng hàng không là ơn v i phó ban u v i m i hành vi can thi p b t h p pháp t i c ng hàng không, sân bay; i v i trư ng h p tàu bay ang bay là ơn v ph i h p i phó ban u. Ngư i ch huy giai o n i phó ban u tri n khai các công vi c sau:
 12. a) Tri n khai th c hi n phương án i phó hành vi can thi p b t h p pháp, phương án khNn nguy c a c ng hàng không, sân bay; b) L nh cho các ơn v hàng không thu c các phương án tri n khai l c lư ng; l nh cho l c lư ng an ninh hàng không bao vây, ki m soát ch t ch vi c ra, vào khu v c x y ra hành vi can thi p b t h p pháp; c) Quy t nh sơ tán ngư i, phương ti n, trang thi t b , tài s n ra kh i vùng nguy hi m trong trư ng h p xét th y c n thi t; d) Tìm cách kh ng ch i tư ng th c hi n hành vi can thi p b t h p pháp; cho phép n súng trong trư ng h p c n thi t theo quy nh; ) Quy t nh các bi n pháp an ninh hàng không tăng cư ng c n thi t trên toàn c ng hàng không, sân bay; e) Trong trư ng h p có th , ti n hành i tho i sơ b v i i tư ng th c hi n hành vi can thi p b t h p pháp nh m tìm hi u s vi c, yêu sách c a i tư ng và nh ng thông tin c n thi t ph c v cho vi c i phó; g) Tri n khai các bi n pháp có th nh m trì hoãn tàu bay c t cánh i v i trư ng h p tàu bay ang t i c ng hàng không, sân bay b can thi p b t h p pháp; h) Thông tin cho doanh nghi p cung c p d ch v không lưu tri n khai phương án i u hành tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp; yêu c u các ơn v liên quan th c hi n các bi n pháp ưu tiên tr giúp cho tàu bay b can thi p b t h p pháp h cánh, c t cánh; i) Căn c c p nghiêm tr ng, lo i hình c a hành vi can thi p b t h p pháp và di n bi n tình hình th c t , thông báo cho các u m i ti p nh n thông tin c a các l c lư ng ph i h p i phó tr c ti p tri n khai th c hi n theo phương án khNn nguy; k) Nhanh chóng ánh giá tình hình ban u, báo cáo C c Hàng không Vi t Nam, Văn phòng Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n o liên quan. 3. Cơ s cung c p d ch v b o m ho t ng bay là ơn v i phó ban u v i m i hành vi can thi p b t h p pháp t i cơ s . Ngư i ch huy giai o n i phó ban u tri n khai các công vi c sau: a) Tri n khai th c hi n phương án i phó c a cơ s ; b) Quy t nh sơ tán ngư i, phương ti n, trang thi t b , tài s n ra kh i vùng nguy hi m trong trư ng h p xét th y c n thi t; c) L nh cho l c lư ng an ninh c a cơ s bao vây, ki m soát ch t ch vi c ra, vào cơ s , khu v c có h th ng, thi t b k thu t cung c p d ch v b o m ho t ng bay, khu v c x y ra hành vi can thi p b t h p pháp. d) Tìm cách kh ng ch i tư ng th c hi n hành vi can thi p b t h p pháp; cho phép n súng trong trư ng h p c n thi t theo quy nh;
 13. ) Trong trư ng h p có th , ti n hành i tho i sơ b v i i tư ng th c hi n hành vi can thi p b t h p pháp nh m tìm hi u s vi c, yêu sách c a i tư ng và nh ng thông tin c n thi t ph c v cho vi c i phó; e) Báo cáo T ng Công ty B o m ho t ng bay tri n khai tr giúp cung c p thay th d ch v b o m ho t ng bay; g) Căn c c p nghiêm tr ng, lo i hình c a hành vi can thi p b t h p pháp và di n bi n tình hình th c ti n, thông báo cho các u m i ti p nh n thông tin c a các l c lư ng ph i h p i phó tr c ti p tri n khai th c hi n theo phương án khNn nguy; h) Nhanh chóng ánh giá tình hình ban u, báo cáo C c Hàng không Vi t Nam, Văn phòng Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên quan. II. U M I TI P NH N THÔNG TIN C A CÁC L C LƯ NG PH I H P I PHÓ TR C TI P. 1. L c lư ng công an: a) L c lư ng ch ng ph n ng và ch ng kh ng b , l c lư ng c nhi m, l c lư ng thương lư ng chuyên nghi p; b) Công an c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, qu n huy n, xã phư ng; 2. L c lư ng quân i: a) Các ơn v qu n lý vùng tr i, qu n lý bay: Trung tâm i u hành bay qu c gia, ơn v phòng không, không quân liên quan; b) C c Tác chi n – B T ng tham mưu; c) B i c công, B i Hóa h c, B i Công binh, B i Biên phòng, H i quân có liên quan; d) L c lư ng tìm ki m c u n n: Văn phòng thư ng tr c y ban Qu c gia tìm ki m c u n n. 3. L c lư ng y t : S Y t , b nh vi n trên a bàn t nh, thành ph . 4. Các u m i ti p nh n thông tin c a các l c lư ng ph i h p i phó tr c ti p khi nh n ư c thông báo v hành vi can thi p b t h p pháp t các ơn v i phó ban u c a ngành hàng không, căn c c p nghiêm tr ng, lo i hình c a hành vi can thi p b t h p pháp và di n bi n tình hình th c ti n ư c thông báo, tri n khai l c lư ng theo phương án i phó, phương án i u ng l c lư ng, ch huy, tác chi n, tác nghi p c th c a mình. III. THƯƠNG THUY T 1. Trong trư ng h p cho phép, vi c thương thuy t ư c th c hi n v i nh ng i tư ng can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng, c th như chi m
 14. gi b t h p pháp tàu bay, c ng hàng không, sân bay, b t gi con tin…; có thông d ch viên trong trư ng h p c n thi t. 2. Ngư i thương thuy t ph i ư c l a ch n k càng, ư c ào t o ho c có năng l c v k thu t thương lư ng, tâm lý t i ph m cùng nh ng ki n th c c n thi t khác có liên quan. 3. Vi c thương thuy t ư c th c hi n theo ch o c a ch huy trư ng hi n trư ng.Vi c ch p thu n các yêu sách liên quan n qu c phòng, an ninh qu c gia, tr t t xã h i ch ư c th c hi n n u ư c Th tư ng Chính ph ho c trư ng Ban ch huy KhNn nguy hàng không qu c gia cho phép. IV. CHO PHÉP TÀU BAY BN CAN THI P B T H P PHÁP H , C T CÁNH 1. Trư ng h p tàu bay không mang qu c t ch Vi t Nam, th c hi n chuy n bay b can thi p b t h p pháp xin h cánh t i c ng hàng không, sân bay Vi t Nam, vi c cho phép h cánh ư c ch huy trư ng th c hi n phương án i phó quy t nh n u xét th y c n thi t vì lý do an toàn cho tính m ng c a con ngư i trên tàu bay. 2. Trư ng h p tàu bay b can thi p b t h p pháp ang dư i m t t thì không cho phép tàu bay c t cánh, tr trư ng h p xét th y c n thi t vì lý do an toàn cho tính m ng c a con ngư i trên tàu bay, ư c s cho phép c a ch huy trư ng th c hi n phương án i phó. V. L C LƯ NG AN NINH HÀNG KHÔNG TRÊN TÀU BAY Trong trư ng h p trên tàu bay b can thi p b t h p pháp có L c lư ng an ninh hàng không, vi c nh n d ng L c lư ng an ninh, tín hi u liên l c ng m, phương án i phó c a L c lư ng an ninh hàng không ph i ư c thông tin y cho Ban ch huy, Ch huy trư ng t i hi n trư ng ph i h p hành ng m t cách hi u qu . VI. H TH NG THÔNG TIN LIÊN L C 1. Trong th i gian ang t ch c i phó v i trư ng h p can thi p b t h p pháp, m i di n bi n v vi c và công tác i phó ph i ư c thông tin k p th i gi a Ban ch huy, Ch huy trư ng t i hi n trư ng, các l c lư ng i phó tr c ti p. 2. ư ng dây thông tin vô tuy n, h u tuy n ph i ư c k t n i thông su t liên t c gi a các tr s c a Ban ch huy các c p, gi a Ban ch huy v i Ch huy trư ng t i hi n trư ng, gi a Ch huy trư ng t i hi n trư ng v i các l c lư ng i phó tr c ti p. 3. Trư ng Ban ch huy, Ch huy trư ng l c lư ng tr c ti p th c hi n i phó ch nh liên l c viên b o m thông tin liên l c trong trư ng h p c n thi t. VII. K T THÚC GIAI O N I PHÓ V I HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP 1. Trư ng Ban ch huy KhNn nguy hàng không th c hi n ch c năng ch o, i u hành th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp quy t nh k t
 15. thúc giai o n i phó; t ch c rút kinh nghi m t ng th toàn b quá trình i phó, báo cáo cơ quan c p trên; t ch c h p báo. 2. Ch huy trư ng các l c lư ng tr c ti p th c hi n phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp t i hi n trư ng quy t nh khoanh vùng duy trì vi c b o v khu v c hi n trư ng c n thi t ph c v cho công tác khám nghi m và i u tra. 3. C c Hàng không Vi t Nam ch o vi c kh c ph c h u qu và khôi ph c các ho t ng hàng không tr l i bình thư ng; báo cáo cho T ch c Hàng không dân d ng qu c t và các qu c gia khác có liên quan v hành vi can thi p b t h p pháp theo nghĩa v c a qu c gia thành viên quy nh t i các Công ư c qu c t . VIII. PHÁT NGÔN 1. Ch có Trư ng Ban ch huy KhNn nguy các c p, Ngư i phát ngôn chính th c ư c cung c p thông tin liên quan n công tác i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp cho các cơ quan thông tin i chúng, ngư i b h i hay thân nhân c a ngư i b h i; Ban ch huy KhNn nguy các c p ch nh cán b là Ngư i phát ngôn chính th c. 2. Cơ quan thư ng tr c các c p thu x p a i m làm Trung tâm thông tin, c ngư i tham gia giúp vi c cho Ngư i phát ngôn chính th c. 3. N i dung thông tin chính th c ra bên ngoài ph i ư c Ban ch huy ki m duy t. Chương 4. CƠ S M B O, TRANG THI T BN, PHƯƠNG TI N VÀ TÀI LI U PH C V I PHÓ I. TRUNG TÂM KH N NGUY HÀNG KHÔNG QU C GIA 1. Trung tâm KhNn nguy hàng không qu c gia t t i T ng Công ty B o m ho t ng bay. 2. Trung tâm ph i m b o thu n l i cho các b ph n ho t ng theo t ng ch c năng riêng và thu n l i cho vi c ch huy, i u hành, sinh ho t c a Ban ch huy; m b o h th ng thông tin liên l c thông su t theo quy nh. II. TRUNG TÂM KH N NGUY C A T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG VÀ HUY N O 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n o, căn c th c ti n quy t nh v trí thi t l p Trung tâm KhNn nguy c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n o trong ó có ch c năng ph c v cho vi c ch o, i u hành i phó v i các hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng. 2. Trung tâm ph i m b o thu n l i cho các b ph n ho t ng theo t ng ch c năng riêng và thu n l i cho vi c ch huy, i u hành và sinh ho t c a Ban ch huy; m b o h th ng thông tin liên l c thông su t theo quy nh.
 16. III. TRUNG TÂM KH N NGUY C A C NG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY 1. T i m i c ng hàng không, sân bay dân d ng ph i thi t l p m t Trung tâm KhNn nguy c a c ng hàng không, sân bay, trong ó có ch c năng ph c v cho vi c ch o, i u hành i phó v i các hành vi can thi p b t h p pháp và ch huy th c hi n phương án khNn nguy c a c ng hàng không, sân bay. 2. Trung tâm KhNn nguy c a c ng hàng không, sân bay ph i m b o các yêu c u sau: a) V trí t Trung tâm ph i thu n l i cho vi c ch huy i u hành i phó; b) Trung tâm ph i m b o thu n l i cho các b ph n ho t ng theo t ng ch c năng riêng và thu n l i cho vi c ch huy, i u hành và sinh ho t c a Ban ch huy; m b o h th ng thông tin liên l c thông su t theo quy nh. 3. Trong trư ng h p do hành vi can thi p b t h p pháp không th s d ng ư c Trung tâm KhNn nguy c a c ng hàng không, sân bay, Trung tâm ch huy ư c chuy n v Trung tâm KhNn nguy c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n o. IV. TRUNG TÂM CH HUY LƯU NG T I HI N TRƯ NG 1. Tùy t ng trư ng h p, có th thi t l p trung tâm ch huy lưu ng t i hi n trư ng, ư c trang b trang thi t b , phương ti n, h th ng thông tin c n thi t t i thi u ph c v cho vi c ch huy c a Ch huy trư ng hi n trư ng và thông tin thông su t v i Ban ch huy. 2. T i m i c ng hàng không qu c t N i Bài, à N ng, Tân Sơn Nh t ít nh t ph i có hai xe ch huy có các trang thi t b , phương ti n, h th ng thông tin c n thi t t i thi u ph c v cho vi c thi t l p Trung tâm ch huy i phó lưu ng t i hi n trư ng. V. KHU V C T P K T T I C NG HÀNG KHÔNG 1. T i m i c ng hàng không, sân bay ph i b trí các khu v c t p k t thích h p nh m m b o thu n l i cho vi c i phó, an toàn cho các ho t ng bình thư ng khác và ti n l i cho vi c ki m soát, di chuy n. 2. Các khu v c t p k t g m: a) Khu v c t p k t hành khách, hành lý, hàng hóa khi ư c ưa t tàu bay xu ng; b) Khu v c t p k t c a các l c lư ng tham gia i phó; c) Khu v c t p k t n n nhân ti n hành sơ c p c u; d) Khu v c ch a, v n chuy n và x lý bom mìn. VI. KHU V C BI T L P C A TÀU BAY BN CAN THI P B T H P PHÁP
 17. 1. M i c ng hàng không, sân bay ph i thi t l p khu v c bi t l p dành cho tàu bay b can thi p b t h p pháp ưu tiên s d ng khi có th . 2. Khu v c bi t l p ph i áp ng các yêu c u sau: a) V trí khu v c bi t l p không n m trong sân chính và ph i có m t kho ng cách an toàn v i nhà ga, nhà xư ng, ít gây nh hư ng t i ho t ng bình thư ng khác t i c ng hàng không, sân bay; b) Thu n ti n cho vi c quan sát và tri n khai l c lư ng i phó. VII. CÔNG TÁC B O M TRANG THI T BN, PHƯƠNG TI N, H TH NG THÔNG TIN LIÊN L C, TÀI LI U VÀ H U C N, Y T 1. B o m trang thi t b a) Qu n áo chuyên d ng x lý bom mìn, ch t phóng x , áo giáp mũ ch ng n, m t n phòng c dùng cho cá nhân; b) Thi t b phát hi n, x lý vũ khí, ch t n , ch t cháy, ch t hóa h c và ch t phóng x ; c) Phương ti n, thi t b , ch a, v n chuy n, rà, phá, x lý bom, mìn; d) Thi t b nhìn, bao g m c thi t b nhìn ban êm; ) Thi t b phát hi n i tư ng (Phát hi n i tư ng sau các b c tư ng b ng b c x nhi t); e) Thi t b thông tin liên l c c ch ng trang b cho cá nhân; g) Thi t b y t ph c v c p c u n n nhân; h) Trang b , thi t b tìm ki m, c u n n theo quy nh; i) Máy tính, vô tuy n, bàn gh , t và các trang thi t b văn phòng, ng nhòm, ng h các lo i cho bi t gi a phương và gi qu c t , b ng tr ng, bút ánh d u, thư c ch d n, èn pin,…; k) Màn hình camera quan sát tr c ti p hi n trư ng, máy thu băng, vô tuy n truy n hình có th xem ư c chương trình c a a phương và máy, màn hình thông báo v các chuy n bay ang ho t ng t i sân bay; l) Găng tay, mũ, ng và m t n các lo i. 2. B o m phương ti n a) Xe ch huy (Tr c t i các c ng hàng không qu c t N i Bài, à N ng, Tân Sơn Nh t); b) Xe, thi t b ch a cháy và các lo i nguyên li u ch a cháy;
 18. c) Phương ti n v n chuy n l c lư ng i phó; d) Xe c u thương, l u b t, cáng thương, d ng d y t và thu c men cho vi c sơ c p c u; ) Phương ti n tìm ki m, c u n n theo quy nh; e) Phương ti n thông tin liên l c di ng c ch ng. 3. B o m h th ng thông tin liên l c a) H th ng thu phát vô tuy n lưu ng UHF, b) Máy thu VHF có kh năng thu ư c t n s trong gi i băng t n trên tàu bay t 117,0 n 136,0 MHz; c) H th ng thông tin có th àm tho i ư c gi a Trung tâm ch huy và tàu bay, gi a Trung tâm ch huy v i các l c lư ng tham gia i phó và Ban ch huy KhNn nguy hàng không qu c gia, Ban ch huy KhNn nguy các c p; d) H th ng i n tho i liên l c ư c gi a Trung tâm ch huy v i các cơ quan tr ng y u trong và ngoài c ng hàng không; ) Máy Fax, máy i n báo, ư ng truy n SITA v i các hãng hàng không và thi t b ghi âm; e) H th ng trang thi t b ph c v thương thuy t. 4. B o m tài li u ph c v cho ho t ng i phó. a) Phương án i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp; b) Các Chương trình an ninh hàng không; c) Các phương án khNn nguy c a c ng hàng không, sân bay; d) Phương án i u hành tàu bay ang bay b can thi p b t h p pháp; )B n c ng hàng không, sơ hi n trư ng t l 1/2000; 1/500 ư c v trên gi y k ô vuông (Các chi ti t thi t k trong t ng ô ph i ư c th hi n); e) Sơ bên trong c a t t c các lo i máy bay ang ho t ng theo l ch t i sân bay (Nh ng chi ti t k thu t như chi u cao khung c a tính t m t t, các nơi có th ti p c n bí m t t bên ngoài vào trong máy bay ph i ư c th hi n…) g) Danh b i n tho i c a t p th , cá nhân liên quan n vi c ch o, ch huy, các cơ quan quan tr ng c a Chính ph , các i s quán và các t ch c, cá nhân c n thi t khác;
 19. h) T n s b àm và các bi u m ng lư i, danh hi u các nhân viên i u hành thi t b s d ng; i) Phương án sơ c u, cách ly n n nhân. 5. B o m h u c n, y t B o m h u c n, y t là vi c b o m ăn, , i l i, chăm sóc s c kh e, c p c u y t cho các l c lư ng tham gia i phó và ph c v các yêu c u c a quá trình i phó bao g m: a) Lương th c, th c phNm, nư c u ng; b) Thi t b , thu c ch a b nh, sơ c p c u t i hi n trư ng. Chương 5. DI N T P I PHÓ I. DI N T P I PHÓ V I HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP C P CƠ S 1. Các ơn v liên quan thu c các l c lư ng tham gia tr c ti p i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp t ch c di n t p i phó c p cơ s theo ch o c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành, có s ph i h p gi a các ơn v liên quan. 2. Di n t p i phó c p cơ s ư c t ch c t i thi u 01 năm/01 l n i v i m i ngành. II. DI N T P I PHÓ V I HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP C P NGÀNH 1. C c Hàng không Vi t Nam ph i h p Ban ch huy KhNn nguy c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n o t ch c di n t p i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp c p ngành, có s tham gia c a các ơn v thu c ngành hàng không, các l c lư ng liên quan t i a phương. 2. Di n t p i phó c p ngành ư c t ch c t i thi u 02 năm/01 l n. III. DI N T P I PHÓ V I HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP C P QU C GIA 1. B Giao thông v n t i ch o t ch c di n t p i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp c p qu c gia, có s tham gia c a các l c lư ng liên ngành liên quan. 2. Di n t p i phó c p qu c gia có th ư c ti n hành cùng v i di n t p tìm ki m c u n n c p qu c gia do y ban qu c gia Tìm ki m c u n n t ch c. 3. Di n t p i phó c p qu c gia ư c t ch c t i thi u 03 năm/01 l n. Chương 6.
 20. KINH PHÍ I. NGU N KINH PHÍ 1. Ngân sách Trung ương; 2. Ngân sách a phương; 3. Kinh phí c a doanh nghi p. II. NGUYÊN T C B TRÍ KINH PHÍ L c lư ng thu c cơ quan c p nào thì b trí kinh phí và s d ng t ngu n kinh phí c a cơ quan c p ó, c th : 1. i v i kinh phí b o m ho t ng cho Ban ch huy KhNn nguy hàng không qu c gia, Trung tâm KhNn nguy c a Ban ch huy qu c gia; kinh phí t ch c di n t p i phó c p qu c gia, ngành; kinh phí cho ho t ng ào t o, hu n luy n và mua s m trang thi t b c a Ban ch huy và Trung tâm KhNn nguy hàng không qu c gia qu n lý do ngân sách Trung ương m nh n; 2. i v i kinh phí b o m ho t ng cho Ban ch huy KhNn nguy hàng không t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n o, Trung tâm KhNn nguy c a Ban ch huy t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n o; kinh phí t ch c di n t p i phó c p cơ s , kinh phí cho ho t ng ào t o, hu n luy n và mua s m trang thi t b c a Ban ch huy và Trung tâm KhNn nguy hàng không t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n o qu n lý do ngân sách a phương m nh n. 3. Kinh phí cho các ho t ng nêu trên ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm. Vi c l p, xây d ng d toán và thanh toán kinh phí th c hi n theo úng các quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c; 4. Các nhi m v do doanh nghi p th c hi n thì b trí kinh phí c a doanh nghi p và ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản