Quyết định số 44-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 44-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44-HĐBT về việc thành lập huyện Hạ Lang và đặt thị trấn Tĩnh Túc trực thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 44-H BT Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 44 - H BT NGÀY 1-9-1981 V VI C THÀNH L P HUY N H LANG VÀ T THN TR N TĨNH TÚC TR C THU C HUY N NGUYÊN BÌNH, T NH CAO B NG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981: Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Cao B ng và Ban t ch c c a Chính ph . QUY T NNH i u 1. - Phê chuNn vi c thành l p huy n H Lang và t th tr n Tĩnh Túc tr c thu c huy n Nguyên Bình, t nh Cao B ng như sau: 1. Thành l p huy n H Lang trên cơ s tách các xã Minh Long, Lý Qu c, Th ng L i , Kim Loan, c Quang, ng Loan c a huy n Trùng Khánh và các xã An L c, Vĩnh Quý, Cô Ngân, Th Hoa, Thái c, Vi t Chu, Quang Long, Thanh Nh t c a huy n Qu ng Hoà cùng t nh ưa sang. Tr s huy n óng t i xã Thanh Nh t. a gi i c a huy n H Lang phía b c giáp huy n Trùng Khánh, phía nam giáp huy n Qu ng Hoà và biên gi i Trung Qu c, phía ông giáp biên gi i Trung Qu c, phía tây giáp huy n Qu ng Hoà và huy n Trùng Khánh. 2. Th tr n Tĩnh Túc tr c thu c t nh Cao B ng, nay t tr c thu c huy n Nguyên Bình. i u 2.- Các ng chí ch t ch U ban nhân dân t nh Cao B ng và trư ng ban Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản