Quyết định số 44/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
89
lượt xem
3
download

Quyết định số 44/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ---------------------- Số: 44/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương (Tờ trình số 3906/TTr-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1735/TTr-BTĐKT ngày 19 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 40 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong quá trình tham gia đàm phán Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ Công Thương; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ, - Lưu: Văn thư, TCCB(3b). 11b Nguyễn Tấn Dũng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-TTG ngày 09/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ông Trần Nguyên Toàn, Hàm Vụ trưởng Văn phòng Chính phủ; 2. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiệt, Cục trưởng Cục bảo vệ An ninh kinh tế, Tổng cục an ninh, Bộ Công an; 3. Ông Lê Lương Minh, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực CHXHCN Việt Nam tại Liên hiệp quốc, Bộ Ngoại giao; 4. Ông Phạm Quốc Trụ, Tham tán Công sứ Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Cơ quan Liên hiệp quốc, Bộ Ngoại giao; 5. Ông Vũ Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao; 6. Ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công Thương; 7. Ông Nguyễn Xuân Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương; 8. Ông Ngô Chung Khanh, Trưởng phòng WTO, Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương; 9. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Trưởng phòng WTO, Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương; 10. Ông Lê Triệu Dũng, Chuyên viên Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương; 11. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Chuyên viên Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương; 12. Ông Cao Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công Thương; 13. Bà Nguyễn Vân Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công Thương; 14. Ông Nguyễn Văn Cẩn, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra thuế xuất nhập khẩu Tổng Cục hải quan, Bộ Tài chính; 15. Bà Lê Thùy Linh, Chuyên viên vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính; 16. Bà Mai Thị Thu Vân, Trưởng phòng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính;
  3. 17. Ông Phạm Công Minh, Phó Cục trưởng Cục tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính; 18. Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính; 19. Ông Phạm Mạnh Dũng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 20. Ông Trần Tiến Cường, Trưởng ban Cải cách và phát triển Doanh nghiệp, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 21. Ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 22. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp; 23. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông; 24. Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 25. Bà Nguyễn Thị Thúy Lan, Trưởng Ban Quản lý vốn nước ngoài và quan hệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 26. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 27. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Trưởng phòng Pháp chế và chính sách Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ; 28. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Văn hóa thông tin nay là Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch; 29. Bà Nguyễn Hồng Nguyệt, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Văn hóa thông tin nay là Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch; 30. Ông Bùi Nguyên Hùng, Phó Trưởng phòng Cục Bản quyền tác giả Văn học Nghệ thuật, Bộ Văn hóa thông tin nay là Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch; 31. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng; 32. Bà Tống Thị Hồng Minh, Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường; 33. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng, Tổ trưởng Nghiên cứu về quan hệ lao động, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội;
  4. 34. Bà Trương Thùy Linh, Chuyên viên Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương; 35. Ông Phạm Hùng, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban Quốc gia và Hợp tác Kinh tế Quốc tế, Bộ Công Thương; 36. Ông Nguyễn Năng Tiến, Tùy viên Thương mại tại Geneva, Bộ Công Thương; 37. Ông Phạm Trung Chính, Tùy viên Thương mại tại Geneva, Bộ Công Thương; 38. Bà Nguyễn Hải Yến, Chuyên viên Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương; 39. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chuyên viên Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương; 40. Ông Phạm Thanh Sơn, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng./.
Đồng bộ tài khoản