Quyết định số 441/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 441/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 441/QĐ-TTg về cử kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 441/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 441/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ KIÊM NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét tờ trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 15/TTr-BNN- TCCB ngày 22/4/2008; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 33/BNV-CCVC ngày 25/4/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho đến khi Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm mới Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và ông Hồ Xuân Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Bí thư (để b/c); - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ủy ban Kiểm tra Trung ương; - Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, - Các Vụ: KTN, TTĐT - Lưu: VT, TCCV (3),
Đồng bộ tài khoản