Quyết định số 443/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
4
download

Quyết định số 443/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 443/QĐ-TTg về tặng Cờ Thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 443/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 443/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 1962/TTr-UBND-VX ngày 28 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 416/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo). Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND thành phố Hồ Chí Minh; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-TTg, ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Nhân dân và cán bộ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; 2. Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh; 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; 4. Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố Hồ Chí Minh; 5. Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh; 6. Công ty Cổ phần Đầu tư-Kinh doanh nhà, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 7. Công ty Cổ phần Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA); 8. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 9. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (VISSAN), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 10. Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản