Quyết định số 4476/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 4476/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4476/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4476/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÀ GIANG Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 4476/2008/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH HÀ GIANG NĂM 2009 U BAN NHÂN DÂN T NH HÀ GIANG Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 c a Chính ph s a đ i b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP; Căn c Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t và Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 c a Chính ph s a đ i b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP; Căn c Ngh quy t s 15/2008/NQ-NĐND khoá XV, kỳ h p th 12, ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân t nh Hà Giang; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng t nh Hà Giang t i T trình s 339/TTr- STNMT, ngày 22 tháng 12 năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành B ng giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Hà Giang năm 2009. (có 11 ph l c kèm theo) 1. B ng giá đ t này đư c s d ng làm căn c đ th c hi n các n i dung quy đ nh t i kho n 1 Đi u 2 Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá đ t và kho n 1 Đi u 1 c a Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004. 2. Riêng đ i v i di n tích đ t tr ng cây hàng năm là đ t lúa 2 v /năm tr lên đư c tính h s b ng 1,2 l n so v i v trí đã x p. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2009 và thay th Quy t đ nh s 987/2008/QĐ-UBND, ngày 07/04/2008 c a UBND t nh v vi c công b B ng giá các lo i đ t và đi u ch nh b sung b ng phân lo i đư ng ph , v trí các khu v c áp d ng b ng giá đ t trên đ a bàn t nh Hà Giang. Đi u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đ c các S : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính; C c trư ng C c thu t nh; Th trư ng các s , ban, ngành; Ch t ch UBND các huy n, th xã và các ch s d ng đ t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH Nguy n Trư ng Tô
  2. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bang gia
Đồng bộ tài khoản