Quyết định số 4493/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
159
lượt xem
21
download

Quyết định số 4493/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4493/QĐ-UBND về việc công bố bộ Thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4493/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 4493/Q -UBND Hà N i, ngày 31 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH ANG TH C HI N T I C P HUY N TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Lu t T ch c H ND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính chung áp d ng t i c p xã trên a bàn thành ph t i công văn s 1223/VPCP- TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph ; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 Thành ph , QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b Th t c hành chính ang th c hi n t i c p huy n trên a bàn thành ph Hà N i tính n ngày 31 tháng 7 năm 2009. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 Thành ph có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình Ch t ch y ban nhân dân Thành ph công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 Thành ph có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan có
  2. liên quan c p nh t trình Ch t ch UBND Thành ph công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Giám c các S , Th trư ng các Ban, ngành Thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, th xã; Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - T công tác c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph ( b/c); - B N i v ( b/c); Nguy n Th Th o - Th. tr c: Thành y, H ND TP ( b/c); - oàn BQH Thành ph ; - Như i u 4 ( th c hi n); - C/PVP UBND TP ( theo dõi ôn c th c hi n); - Các Phòng, Trung tâm ( theo dõi ôn c th c hi n); - T công tác th c hi n án 30 TP ( theo dõi ôn c th c hi n); - C ng thông tin i n t c a Chính ph ; - C ng Thông tin i n t Thành ph ( ưa tin); - Báo Hà N i m i, Báo Kinh t & ô th ( ưa tin); - Phân xã Hà N i, ài PT và TH Hà N i ( ưa tin); - Lưu: VT, Th, NC, TCT 30 (10b).
Đồng bộ tài khoản