Quyết định số 45/2000/QĐ-UB-TH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 45/2000/QĐ-UB-TH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2000/QĐ-UB-TH về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2000/QĐ-UB-TH

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 45/2000/Q -UB-TH TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH B SUNG NĂM 2000. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 240/1999/Q -TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 ; Căn c Quy t nh s 123/1999/Q -BKH ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2000 ; Căn c Ngh quy t s 01/2000/NQ-H và s 02/2000/NQ-H ngày 15 tháng 01 năm 2000 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI, kỳ h p l n th 2 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu chi ngân sách c a thành ph năm 2000 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 1851/TT-KH T-TH ngày 10 tháng 7 năm 2000 ; QUY T - NNH i u 1.- Giao ch tiêu k ho ch b sung năm 2000 ngu n v n ngân sách t p trung v i t ng v n u tư là 32 t ng ( ính kèm danh m c d án u tư). i u 2.- H y b ch tiêu vay v n i v i d án t o qu t ô th cho thành ph (qu t d c ư ng B c Nam t Bình Thu n n khu công nghi p Hi p Phư c) ã ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch theo quy t nh s 43/2000/Q -UB-TH ngày 30/6/2000. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c các S , T ng Giám c Qu u tư phát tri n ô th thành ph và ch u tư các d án ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 2 - Thư ng tr c UBND/TP PH - VPUB : CPVP CH TNCH - Các t , T TH (5b) - Lưu Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản