Quyết định số 45/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 45/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2001/QĐ-BCN về quy chế làm việc của Bộ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành, để sửa đổi Điều 13, Quy chế làm việc của Bộ Công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2001/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2001/Q -BCN Hà N i, ngày 09 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I ĐI U 13, QUY CH LÀM VI C C A B CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 11/1998/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph ban hành Quy ch làm vi c c a Chính ph ; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T Đ NH: i u 1. S a i i u 13, chương IV, Quy ch làm vi c c a B Công nghi p ban hành theo Quy t nh s 31/1998/Q -BCN ngày 04-5-1998 thành i u 13 m i như sau : " i u 13. V trình ký các văn b n. 1. Các văn b n trình lãnh o B ký u ph i chuy n qua Phòng T ng h p Văn phòng B , tuy t i không ư c trình tr c ti p B - Th trư ng. Trình k b n th o trư c, sau khi ư c duy t m i ký văn b n chính th c. 2. C p trư ng c a các ơn v có văn b n trình ký ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a n i dung, th th c văn b n và ph i ký t t (ho c u quy n cho c p phó ký t t) vào văn b n trình ký" i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: - Như i u 2, - Lưu VP. Đ ng Vũ Chư
Đồng bộ tài khoản