Quyết định số 45/2002/QĐ-BTC về việc thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 45/2002/QĐ-BTC về việc thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2002/QĐ-BTC về việc thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2002/QĐ-BTC về việc thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/2002/QĐ-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 45/2002/QĐ/BTC NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2002 V VI C THAY TH BI U THU THU XU T KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 537a/NQ/HĐNN8 ngày 22/2/1992 c a H i đ ng Nhà nư c; đư c s a đ i, b sung t i các Ngh quy t s 31NQ/UBTVQH9 ngày 9/3/1993; Ngh quy t s 174NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994; Ngh quy t s 290NQ-UBTVQH10 ngày 7/9/1995; Ngh quy t s 416NQ/UBTVQH9 ngày 5/8/1997 c a y ban thư ng v Qu c h i khóa 9; Căn c Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Sau khi tham kh o ý ki n c a các B , ngành có liên quan và theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH: Đi u 1: Thay th Bi u thu thu xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 193/2000/QĐ/BTC ngày 5/12/2000 c a B trư ng B Tài chính b ng Bi u thu thu xu t kh u m i ban hành kèm theo Quy t đ nh này: Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng xu t kh u đã n p cho cơ quan H i quan t 1/5/2001. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy t đ nh này đ u bãi b . Vũ Văn Ninh (Đã ký)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BI U THU THU XU T KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 45 /2002/QĐ/BTC ngày 10/4/2002 c a B trư ng B Tài chính) S Mô t nhóm, m t hàng Thu c Thu nhóm, mã su t TT s (%) 1 2 3 4 1 H t đào l n h t (h t đi u) chưa bóc v 08013100 4 2 D u thô (d u m ) 27090010 4 3 Da c a loài trâu, bò, ng a (tươi, mu i, s y khô, ngâm nư c vôi, ngâm trong dung d ch mu i và hoá ch t ho c đư c b o qu n cách khác nhưng chưa thu c ta nanh, chưa làm thành gi y da ho c da công thêm), đã ho c chưa c o lông ho c l ng 4101 10 m ng. 4 Da c a loài đ ng v t khác (tươi, khô, mu i, ngâm nư c vôi, ngâm trong dung d ch mu i và hoá ch t ho c đư c b o qu n cách khác nhưng chưa thu c, chưa làm thành gi y da ho c gia công thêm), đã ho c chưa c o lông ho c l ng m ng, tr các lo i đã đư c lo i tr trong chú gi i 1(b) và 1(c) c a chương 4103 10 này 5 G c, r cây các lo i b ng g r ng t nhiên 4403 5 6 G đai thùng; c c ch ; sào, c t, c c b ng g , vót nh n, nhưng không x d c; g y g đã bào thô nhưng chưa ti n, u n cong ho c
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. gia công cách khác, dùng làm ba toong, cán ô, chuôi, tay c m d ng c ho c tương t ; nan g và các d ng tương t b ng g r ng t nhiên 4404 5 7 Tà v t đư ng s t ho c đư ng xe đi n (thanh ngang) b ng g r ng t nhiên 4406 10 8 G đã cưa ho c x theo chi u d c, l ng ho c tách l p, đã ho c chưa bào, đánh gi y ráp ho c ghép m ng, có đ dày trên 6mm, b ng g r ng t nhiên 4407 10 9 T m g làm l p m t và t m đ làm g dán (đã ho c chưa ghép) và các lo i g đã x d c khác đã đư c l ng ho c tách l p, đã ho c chưa bào, đánh gi y ráp ho c ghép m ng, có đ dày không quá 6mm, b ng g r ng t nhiên 4408 10 10 G (k c g ván và g tr đ làm sàn, chưa ghép), đư c t o dáng liên t c (làm m ng, soi rãnh, bào rãnh, v t c nh, ghép ch V, t o chu i, t o khuôn, ti n tròn ho c gia công tương t ), d c theo các c nh ho c b m t, đã ho c chưa bào, đánh gi y ráp ho c ghép m ng, b ng g r ng t nhiên 4409 10 11 Hòm, h p, thùng thưa, thùng hình tr ng và các lo i
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. bao bì tương t b ng g ; tang cu n cáp b ng g ; giá k đ hàng, giá đ hàng ki u thùng và các lo i giá đ hàng khác b ng g ; vành đ m giá k hàng, b ng g r ng t nhiên 4415 10 12 Thùng tônô, thùng baren, thùng hình tr ng, hình tr , có đai, các lo i thùng có đai khác và các b ph n c a chúng, b ng g , k c các lo i t m ván cong, b ng g r ng t 4416 10 nhiên 13 Ván sàn (g ván sàn và ván sàn sơ ch ), ván l p, ván rây, palet, c p pha xây d ng, b ng g t ng t nhiên 4418 10 14 Khung c a, b c c a, ngư ng c a, c u thang, cánh c a và các b ph n c a chúng, b ng g r ng t nhiên 4418 5 15 Đá quý (tr kim cương), đá ban quý, đã ho c chưa đư c gia công ho c phân lo i nhưng chưa xâu chu i, chưa g n ho c n m; đá quý (tr kim cương), đá bán quý chưa phân lo i đã xâu thành chu i t m th i đ ti n v n chuy n 15.1 - Chưa đư c gia công ho c m i ch x ho c đ o g t 71031000 5 thô 15.2 - Đá đã gia công 15.2.1 - - Đá rubi, saphia, và ng c l c b o 71039100 1 15.2.2 - - Đá lo i khác 71039900 1
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 16 V n và b t c a đá quý thu c nhóm 7103 71059000 3 17 S t thép ph li u, ph th i (tr phoi ti n, phoi bào, b ix , mùn m t giũa, b t nghi n, b t đ o c a thép, có ho c không đư c bó l i) 7204 35 18 S t và thép không h p kim d ng th i ho c các d ng thô khác (tr s t thu c nhóm 7203) 7206 2 19 S t, thép không h p kim d ng bán thành ph m 7207 2 20 Đ ng ph li u và m nh v n (tr phoi ti n, phoi bào, b ix , mùn m t giũa, b t nghi n, b t đ o c a đ ng, có ho c không đư c bó l i) 74040000 45 21 H p kim đ ng ch 74050000 15 22 B t đ ng có k t c u không phi n 74061000 15 23 B t có k t c u phi n; v y đ ng 74062000 15 24 Đ ng d ng th i, thanh và d ng hình 7407 5 25 Ni ken ph li u và m nh v n (tr phoi ti n, phoi bào, b ix , mùn m t giũa, b t nghi n, b t đ o c a niken, có ho c không đư c bó l i) 75030000 45
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 26 B t và v y niken 75040000 5 27 Niken không h p kim d ng th i, thanh, hình 75051100 5 28 Niken h p kim d ng th i, thanh, hình 75051200 5 29 Nhôm ph li u và m nh v n (tr phoi ti n, phoi bào, b ix , mùn m t giũa, b t nghi n, b t đ o c a nhôm, có ho c không đư c bó l i) 76020000 45 30 B t và v y nhôm 7603 10 31 Chì ph li u và m nh v n (tr phoi ti n, phoi bào, b ix , mùn m t giũa, b t nghi n, b t đ o c a chì, có ho c không đư c bó l i) 78020000 45 32 Chì d ng th i, thanh, hình 7803 5 33 B t và v y chì 78042000 5 34 K m ph li u và m nh v n (tr phoi ti n, phoi bào, b ix , mùn m t giũa, b t nghi n, b t đ o c a k m, có ho c không đư c bó l i) 79020000 40 35 B tk m 79031000 5
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 36 B i và v y k m 79039000 5 37 K m d ng th i, thanh, hình 7904 5 38 Thi c ph li u và m nh v n (tr phoi ti n, phoi bào, b ix , mùn m t giũa, b t nghi n, b t đ o c a thi c, có ho c không đư c bó l i) 80020000 45 39 Thi c d ng th i, thanh 80030010 2 40 Thi c d ng hình 80030090 2 41 B t và v y thi c 8005 2 42 Ph li u và m nh v n c a kim lo i thư ng khác, c a g m kim lo i, c a s n ph m làm t kim lo i thư ng khác và g m kim lo i; (tr phoi ti n, phoi bào, b i x , mùn m t giũa, b t 8101 nghi n, b t đ o, có ho c không đư c bó l i) đ n 8113 45 43 Bán thành ph m c a kim lo i thư ng khác, c a g m 8101 kim lo i, c a s n ph m làm t kim lo i thư ng khác và g m đ n 8113 5 kim lo i
Đồng bộ tài khoản