Quyết định số 45/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 45/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2003/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản lý các dự án nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 45/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 28 tháng 02 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C HO T NG C A BAN QU N LÝ CÁC D ÁN NÔNG NGHI P B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ; Căn c Quy t đ nh s 100/1999/QĐ/BNN-TCCB ngày 03 tháng 7 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Ban qu n lý các d án nông nghi p; Căn c Quy t đ nh s 132/1999/QĐ-BNN-HTQT ngày 22 tháng 9 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Ban hành quy ch qu n lý các chương trình và d án có s d ng ngu n h tr c a nư c ngoài thu c trách nhi m c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét đ ngh c a Trư ng ban Ban qu n lý các d án nông nghi p (T trình s 450 DANN/TT ngày 26/7/2002) v vi c xin phê duy t Quy ch t ch c ho t đ ng c a Ban qu n lý các d án nông nghi p; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành "Quy ch t ch c ho t ng c a Ban qu n lý các d án nông nghi p". i u 2. Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Bãi b quy nh trư c ây trái v i Quy ch này. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B , Trư ng ban Ban qu n lý các d án nông nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
  2. Cao c Phát QUY CH T CH C HO T NG C A BAN QU N LÝ CÁC D ÁN NÔNG NGHI P (Ban hành theo Quy t nh s 45/2003/Q /BNN ngày 28 tháng 02 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. a v pháp lý - Ban qu n lý các d án nông nghi p là Ban qu n lý các d án, chương trình, vi n tr Nông nghi p và m t s d án nông nghi p khác ư c B giao có ngu n v n nư c ngoài thu c trách nhi m c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn (Tên giao d ch Qu c t : Agricultural Projects Management Board), tên vi t t t APMB. - Ban qu n lý các d án nông nghi p là ơn v s nghi p kinh t tr c thu c B , ư c thành l p theo Quy t nh s 100/1999/Q / BNN-TCCB ngày 03/7/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Ban có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c. Tr s chính c a Ban t t i s 2 Ng c Hà - Qu n Ba ình-Thành ph Hà N i. i u 2. Nguyên t c ho t ng và tài chính Vi c qu n lý i u hành các d án c a Ban tuân th theo các i u ư c Qu c t ư c tho thu n ký k t gi a Nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam v i các nư c và các t ch c Qu c t , và ch p hành các chính sách ch , qui nh hi n hành c a Nhà nư c. Lương và chi phí ho t ng c a Ban ư c ngân sách Nhà nư c c p t ngu n kinh phí s nghi p, v n i ng c a Vi t Nam, trích chi theo Hi p nh ã ký và theo các qui nh tài chính hi n hành. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A BAN QU N LÝ CÁC D ÁN NÔNG NGHI P i u 3. Ch c năng
  3. Ban qu n lý các d án nông nghi p có ch c năng ti p nh n, t ch c, qu n lý, th c hi n các chương trình, d án thu c lĩnh v c h tr u tư phát tri n nông nghi p có ngu n v n nư c ngoài ư c B giao. i u 4. Nhi m v Ban qu n lý các d án nông nghi p th c hi n các nhi m v ư c B Nông nghi p và PTNT giao theo Quy t nh s 100/1999/Q /BNN-TCCB ngày 03/7/1999, g m: 1. Qu n lý tr c ti p và t ch c ch o th c thi các chương trình, d án c th ư c B giao và th c hi n theo quy nh và quy ch hi n hành c a B . 2. Căn c vào Hi p nh ký k t, t ch c xây d ng k ho ch, quy ch i u hành và qu n lý phù h p v i t ng chương trình, d án trình B phê duy t. 3. Ch o, tri n khai, theo dõi, ôn c th c hi n ho t ng c a các chương trình, d án nh m t hi u qu cao. 4. Ki m tra các chương trình, d án th c hi n úng ti n t yêu c u v ch t lư ng, tuân th úng các ch , chính sách v qu n lý tài chính c a Nhà nư c Vi t Nam và qui nh ghi trong Hi p nh ký k t v i bên i tác nư c ngoài. 5. T ch c tuy n ch n chuyên gia tư v n Qu c t , tư v n trong nư c, cán b , nhân viên c a Ban và các Văn phòng d án c a các d án. 6. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v i B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các C c, V có liên quan v tình hình và k t qu ho t ng c a d án. 7. Tham gia v i các V , C c trong B , các a phương và các ơn v có liên quan xây d ng các chương trình, d án m i v u tư phát tri n nông nghi p. 8. Ph i h p v i V H p tác qu c t th c hi n các ho t ng nh m tăng cư ng quan h h p tác, h u ngh v i các i tác qu c t . i u 5. Cơ c u t ch c 1. T ch c b máy: - Lãnh o ban: Trư ng Ban và các Phó Trư ng ban. - Các phòng nghi p v : Phòng Hành chính - Qu n tr , Phòng T ng h p, Phòng Tài chính - K toán. - Văn phòng d án: Ban qu n lý d án Trung ương, Ban i u ph i d án thu c Ban qu n lý các d án nông nghi p ư c ghi trong các Hi p nh nay g i chung là Văn phòng d án. 2. Ban có biên ch và qu lương riêng do B duy t và ư c ti p nh n m t s cán b bi t phái, nhân viên h p ng theo yêu c u c a t ng d án.
  4. i u 6. Ch c năng, nhi m v c a các Phòng nghi p v 1. Phòng T ng h p Phòng có nh ng nhi m v chính sau ây: a) Công tác k ho ch: - Ph i h p v i các Văn phòng d án t ng h p k ho ch ho t ng, k ho ch v n hàng năm Ban báo cáo B xem xét, phê duy t. - Theo dõi vi c th c hi n k ho ch các chương trình, d án ã ư c B duy t, ng th i t ng h p tình hình ho t ng các chương trình, d án báo cáo Ban trình B và các B Ngành liên quan nh kỳ theo quy nh. - T ng h p k ho ch ào t o, t p hu n c a các d án do Ban qu n lý. - Ki m tra, giám sát k t qu th c thi d án theo nh kỳ. - Tham gia xây d ng d án m i ư c giao. b) Công tác k thu t, ào t o và thông tin tư li u: - Ph i h p v i Văn phòng d án xu t vi c xây d ng các ch tiêu kinh t k thu t c a các d án Ban trình B phê duy t. ôn c vi c th c hi n k ho ch ào t o và t p hu n c a các d án. - T ng h p các thông tin tư li u có liên quan n d án. 2. Phòng Hành chính - Qu n tr Phòng có nh ng nhi m v chính sau ây: a) Công tác t ch c cán b : - xu t v công tác t ch c, cán b tri n khai th c hi n nhi m v các d án có hi u qu . - Qu n lý nhân s và th c hi n các ch chính sách i v i cán b nhân viên theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. - xu t, tuy n ch n cán b nhân viên c a Ban và ph i h p v i các Giám c d án tuy n ch n nhân viên d án theo nh ng tiêu chuNn (v lĩnh v c chuyên môn, trình , kinh nghi m, phNm ch t cá nhân) ư c xác nh c th trong b n mô t công vi c ho c i u kho n tham chi u. - Ph i h p v i Văn phòng d án qu n lý chuyên gia nư c ngoài n làm vi c v i các d án.
  5. b) Công tác hành chính qu n tr : - T ch c qu n lý công tác văn thư lưu tr theo qui nh c a Nhà nư c. - Hư ng d n m i th t c hành chính cho các d án m b o úng tính pháp lý c a các văn b n ban hành. Xây d ng qui nh và th c hi n vi c qu n lý, s d ng tài s n, thi t b , phương ti n i l i ... c a các d án thu c Ban theo quy ch hi n hành và Hi p nh cam k t v i i tác nư c ngoài. - T ch c, ph i h p v i phòng Tài chính - K toán tri n khai các cu c h p, h i th o c a Ban, công tác l tân. - T ch c th c hi n công tác b o v tr t t an toàn và v sinh cơ quan. - Qu n lý, theo dõi các tài s n c a Ban và các chương trình, d án theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - B trí phòng làm vi c cho các d án và phương ti n làm vi c, văn phòng phNm cho Ban. 3. Phòng Tài chính - K toán Phòng có nhi m v chính sau ây: - Th ng nh t qu n lý toàn b ho t ng tài chính c a Ban và các d án. Hư ng d n, giám sát công tác k toán c a t ng d án theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và các nhà tài tr . - Ph i h p v i Văn phòng d án t ng h p k ho ch tài chính hàng năm và k ho ch tài chính dài h n theo Hi p nh c a t ng d án ã ư c ký k t, bao g m v n ODA và v n i ng trong nư c Ban trình B phê duy t và t ch c hư ng d n th c hi n k ho ch tài chính ó sau khi ã ư c phê duy t. - Ph i h p v i Văn phòng d án xu t vi c xây d ng các ch tiêu kinh t -k thu t, quy ch qu n lý tài chính theo c thù c a t ng d án Ban trình B phê duy t. - Giám sát vi c th c hi n gi i ngân và qu n lý các ngu n v n ngân sách Nhà nư c c p, v n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài và v n vay c a các t ch c khác úng m c ích, có hi u qu , phù h p v i Hi p nh ã ư c ký k t và qui nh hi n hành c a Nhà nư c. - Hư ng d n th c hi n và thanh toán v n c a các chương trình, d án theo úng cơ ch tài chính c a t ng chương trình, d án. T ng h p báo cáo quy t toán nh kỳ và hàng năm c a các chương trình, d án thu c Ban Ban báo cáo B và B Tài chính xét duy t theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c. - T ch c công tác ki m toán và thanh tra tài chính n i b . i u 7. Văn phòng d án
  6. D án ư c thành l p Văn phòng d án thu c Ban qu n lý các d án nông nghi p. Thành ph n c a Văn phòng d án theo quy nh t i các Hi p nh. Văn phòng d án có nhi m v chính sau ây: - Ch ng ph i h p v i các phòng nghi p v c a Ban xây d ng quy ch t ch c th c hi n d án và xu t xây d ng các ch tiêu kinh t k thu t cho d án Ban trình B ban hành. - Căn c vào n i dung ghi trong Hi p nh, l p k ho ch v n, k ho ch gi i ngân và d toán, hàng năm c a d án Ban và các C c, V xem xét trình B phê duy t. T ch c tri n khai các ho t ng c a chương trình, d án sau khi k ho ch ã ư c phê duy t. - Ph i h p v i phòng Tài chính-K toán ti p nh n ti n v n, thi t b và v t tư c a d án và phân b s d ng theo k ho ch ư c duy t. - Xây d ng k ho ch tuy n ch n, i u ng cán b nhân viên c a d án Ban quy t nh. - T ch c các l p ào t o, t p hu n i ngũ cán b , k thu t viên, nhân viên nghi p v tham gia d án. - ChuNn b h sơ m i th u, th c hi n u th u tuy n ch n chuyên gia qu c t và trong nư c, t ch c u th u xây d ng và mua s m v t tư, thi t b thu c d án theo quy ch hi n hành c a Nhà nư c và các t ch c nư c ngoài. - Th c hi n các ho t ng ã ra trong k ho ch và t ng h p báo cáo nh kỳ v ti n và k t qu th c hi n chương trình, d án Ban báo cáo B và i tác nư c ngoài theo qui nh. - Ph i h p v i phòng Tài chính - K toán t ch c ki m toán, quy t toán hàng năm. ChuNn b tài li u quy t toán báo cáo Ban trình B và các B Ngành có liên quan xem xét, phê duy t khi k t thúc d án. Chương 3: QUY N H N, TRÁCH NHI M C A TRƯ NG BAN, GIÁM CD ÁN VÀ CÁC M I QUAN H i u 8. Trách nhi m và quy n h n c a Trư ng ban và Phó trư ng ban - Trư ng ban i di n cho B t ch c tri n khai, giám sát, ki m tra các d án, chuNn b ý ki n B gi i quy t. Trư ng ban là ch tài kho n các ngu n kinh phí c a các d án và Ban ch u trách nhi m trư c B trư ng trong vi c t ch c th c hi n ch c năng nhi m v c a Ban ghi t i i u 3 c a Quy t nh s 100 Q /BNN-TCCB ngày 3/7/1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Trư ng ban do B trư ng b nhi m và mi n nhi m. - Qu n lý chung vi c t ch c th c hi n các d án v phát tri n nông nghi p do Ban qu n lý.
  7. - Ph i h p v i các V ch c năng trình B quy t nh các ch c danh Phó Trư ng ban, Giám c d án, K toán trư ng c a Ban. T ch c, b trí nhân s c a Ban và các d án tr c thu c trên cơ s xu t c a Giám c d án. - Xem xét trình B phê duy t quy ch t ch c ho t ng c a Ban và các d án; trình B duy t các ch tiêu kinh t -k thu t phù h p v i t ng d án. - Xem xét trình B phê duy t k ho ch ho t ng, k ho ch v n, t ng d toán, d toán hàng năm và các văn b n liên quan khác c a các d án thu c thNm quy n quy t nh c a B . - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n d án, k p th i u n n n các sai sót và x lý nh ng v n n y sinh trong quá trình th c hi n d án. - Báo cáo ti n c a d án theo nh kỳ cho Lãnh o B , các C c, V c a B và các ngành có liên quan. - Hư ng d n t ch c u th u qu c t , trong nư c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và i u ư c Qu c t ã tho thu n v i nhà tài tr . Trình B phê duy t k t qu u th u. - T ch c thNm nh d toán trên cơ s nh m c chi phí hi n hành c a nhà nư c các h i ngh , h i th o, ào t o, t p hu n trong nư c trình B phê duy t. - Ch u trách nhi m v qu n lý chi tiêu các ngu n v n do Ban qu n lý theo quy nh hi n hành. Giám sát, ki m tra vi c th c hi n ch , chính sách t i d án và vi c th c hi n c a Giám c d án theo n i dung Hi p nh, văn b n cam k t, k ho ch ho t ng, d toán chi tiêu ã ươc c p có thNm quy n phê duy t. - Các Phó trư ng ban do Trư ng ban phân công ph trách và ch u trách nhi m v các lĩnh v c ư c giao. Phó trư ng ban do B trư ng b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a Trư ng ban và V trư ng V T ch c Cán b . i u 9. Quy n h n và trách nhi m c a Giám c d án - Giám c d án có trách nhi m i u hành gi i quy t các v n có liên quan nt ch c th c hi n d án do mình ph trách. - Tr c ti p làm vi c v i c v n trư ng và các chuyên gia c a d án, v i các a phương, ơn v trong và ngoài ngành trong ph m vi các công vi c thu c d án c a mình ph trách và ch o các cán b cùng các chuyên gia th c hi n các nhi m v c a d án. - xu t tuy n ch n các chuyên gia, nhân viên làm vi c trong d án phù h p v i n i dung ho t ng c a d án, trình Lãnh oBan quy t nh theo thNm quy n ho c Ban trình B phê duy t. - xu t k ho ch ào t o, tham quan nư c ngoài theo d án báo cáo Lãnh o Ban xem xét trình B duy t.
  8. - Giám c d án có th do Lãnh o Ban kiêm nhi m. Trư ng h p Giám c không ph i là Lãnh o Ban có th ư c Trư ng ban u quy n có th i h n b ng văn b n gi i quy t các công vi c có liên quan n quy n h n c a Trư ng ban. i u 10. M i quan h gi a Trư ng ban và Giám c d án - Giám c d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng chi tiêu c a d án. Giám c và K toán d án ký xác nh n vào ch ng t g c g i Trư ng phòng Tài chính-K toán thNm nh trư c khi trình Trư ng ban ký duy t. Trư ng ban và Trư ng phòng Tài chính-K toán ch u trách nhi m v qu n lý chi tiêu các ngu n v n do Ban qu n lý theo quy nh c a Nhà nư c và i tác nư c ngoài. i u 11. M i quan h gi a các Phòng nghi p v c a Ban và Giám c d án - Trư ng phòng nghi p v ch u s ch o tr c ti p c a Trư ng ho c phó Ban ư c phân công v vi c th c hi n ch c năng nhi m v c a Phòng mình ư c qui nh t i i u 9 c a quy ch này. - Cán b , nhân viên các Phòng ch u s ch o tr c ti p c a Trư ng phòng v công tác chuyên môn ư c phân công. i v i cán b d án n u ư c biên ch vào các Phòng nghi p v thì c n có tho thu n c th gi a Giám c d án và Trư ng phòng nghi p v v ch c năng nhi m v c th c a cán b ó và báo cáo Trư ng ban xem xét quy t nh. - Quan h công tác gi a các Phòng nghi p v là m i quan h ph i h p công tác, gi i quy t các công vi c chung c a Ban. Văn phòng qu n lý d án ph i h p v i các Phòng nghi p v th c hi n các nhi m v c th c a d án theo Hi p nh ã ký và k ho ch hàng năm ư c duy t. - Qu n lý tài s n c a các d án g m: xe ô tô, thi t b , máy móc, dùng văn phòng theo nguyên t c chung tài s n c a d án nào s do d án ó tr c ti p qu n lý s d ng. Trư ng h p c n thi t, các Phòng nghi p v có th trao i th ng nh t v i Giám c d án h tr Ban và các d án nh m ph i h p s d ng m b o ti t ki m và có hi u qu . - K toán d án là ngư i c a Phòng Tài chính-K toán, do Trư ng phòng phân công ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng Tài chính - K toán và Giám c d án v công tác tài chính k toán c a d án. K toán d án ch u trách nhi m t ch c h ch toán tình hình hi n có v các tài s n c a d án và qúa trình s d ng, luân chuy n các tài s n ó, t ch c h ch toán tình hình s d ng ngu n v n d án, tình hình chi tiêu liên quan n d án và ch u trách nhi m l p báo cáo nh kỳ, báo cáo k toán hàng năm c a d án ư c phân công. K toán d án ư c Trư ng phòng Tài chính-K toán u quy n ng tên ngư i ư c u quy n th nh t c a Trư ng phòng Tài chính-K toán giao d ch v i Ngân hàng, Kho b c. Căn c tình hình th c t c a d án, Trư ng phòng Tài chính - K toán xu t, xây d ng quy nh phân c p qu n lý tài chính k toán cho d án báo cáo Trư ng ban xem xét trình B phê duy t. i u 12. M i quan h gi a Ban và các C c, V c a B
  9. M i quan h thư ng xuyên gi a Ban và các C c, V c a B trong t ng m t công tác ư c xác nh và th c hi n theo quy nh và các quy ch hi n hành c a B . i u 13. M i quan h gi a Ban v i ơn v th c hi n d án - Ph i h p v i các ơn v th c hi n d án tri n khai các ho t ng theo k ho ch khung ã ư c duy t và gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n các n i dung d án. - Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v cho các ơn v trong th i gian th c hi n và k t thúc d án g m công tác l p k ho ch, th t c gi i ngân và thanh quy t toán các ngu n v n. - Các ơn v th c hi n d án có trách nhi m báo cáo Ban theo nh kỳ quý, 6 tháng, năm v ti n , k t qu th c hi n d án và ki n ngh (n u có). i u 14. Ch báo cáo và h i h p - Giám c d án báo cáo ti n th c hi n d án b ng văn b n cho Trư ng ban (bao g m c báo cáo tài chính) t ng h p báo cáo v i Nhà tài tr , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B ngành liên quan theo nh kỳ, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cu i năm - Ban t ch c h p sơ k t 6 tháng u năm và t ng k t cu i năm - Hàng tháng, Ban h p giao ban v i các d án xem xét và ánh giá tình hình th c hi n d án. Các cu c h p t xu t do Trư ng ban tri u t p. i u 15. Ch ki m tra, giám sát - Các Phòng nghi p v c a Ban ch u trách nhi m ph i h p cùng v i Giám c d án xây d ng k ho ch ki m tra, ánh giá ho t ng c a d án trình Trư ng Ban xem xét và phê duy t. - Ban có trách nhi m th c hi n ki m tra, ánh giá d án theo k ho ch ã ư c duy t và t xu t. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 16. Trư ng ban Ban qu n lý các d án nông nghi p ch u trách nhi m th c hi n và ch o các cán b , nhân viên trong Ban và các d án th c hi n quy ch này. i u 17. Quy ch t ch c ho t ng c a Ban qu n lý các d án nông nghi p có hi u l c theo Quy t nh ban hành c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Các quy ch trư c ây c a các d án thu c Ban trái v i quy ch này u bãi b .
  10. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Trư ng ban Ban qu n lý các d án nông nghi p xu t n i dung b sung, s a i trình B xem xét quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản