Quyết định số 45/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 45/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển do Bô Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p – T do - H nh phúc ******* S : 45/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 07 tháng 8 năm 2003 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T B N I U L (S A I) C A H I H U NGH VI T NAM - TH Y I N B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i. Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch H i H u ngh Vi t Nam - Th y i n và c a V trư ng V T ch c phi Chính ph . QUY T NH: i u 1. Phê duy t b n i u l (s a i) c a H i H u ngh Vi t Nam - Th y i n ã ư c i h i toàn qu c l n th II ngày 27 tháng 6 năm 2003 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i H u ngh Vi t Nam – Th y i n, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL H I H U NGH VI T NAM - TH Y I N Chương 1: TÔN CH , M C ÍCH
  2. i u 1. H i H u ngh Vi t Nam - Th y i n là m t t ch c thành viên c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam, ho t ng theo i u l H i, i u l Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam và tuân th lu t pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. H i ho t ng trên ph m vi c nư c, có tr s t i Hà N i, có tài s n, tài kho n riêng, có tư cách pháp nhân và con d u riêng. i u 2. M c ích c a H i H u ngh Vi t Nam - Th y i n là góp ph n vào vi c tăng cư ng và m r ng quan h oàn k t h u ngh , s hi u bi t l n nhau gi a nhân dân hai nư c Vi t Nam và Th y i n, l m c u n i phát tri n các quan h h p tác kinh t , thương m i, khoa h c, k thu t, giáo d c, văn hóa xã h i gi a nhân dân Vi t Nam và nhân dân Th y i n. i u 3. H i H u ngh Vi t Nam - Th y i n có nhi m v sau: 1. Góp ph n tuyên truy n, gi i thi u v i nhân dân Th y i n v Vi t Nam, v ư ng l i, chính sách i n i, i ngo i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. T ch c và ph i h p v i các cơ quan nhà nư c, các t ch c nhân dân trong nư c ti n hành các ho t ng nh m phát tri n quan h h u ngh gi a nhân dân hai nư c Vi t Nam và Th y i n phù h p v i ư ng l i i ngo i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3. Góp ph n gi i thi u cho nhân dân Vi t Nam hi u bi t v tình hình và t nư c, con ngư i Th y i n. 4. Xây d ng và phát tri n quan h h u ngh và h p tác v i các t ch c h u ngh và các t ch c xã h i khác c a Th y i n thông qua các ho t ng trao i oàn; trao i sách báo, phim nh và các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t hai nư c. 5. H tr và thúc y các quan h h p tác kinh t , thương m i, khoa h c, công ngh , giáo d c ào t o, văn hoa, th thao, du l ch v.v… gi a các t ch c c a Vi t Nam v i các i tác c a Th y i n. Chương 2: H I VIÊN – THÀNH VIÊN i u 4. Nh ng t ch c, công dân Vi t Nam tán thành i u l c a H i, t nguy n xin gia nh p H i và ư c Ban Thư ng v H i ng ý, s ư c gia nh p H i, các t ch c s tr thành các t ch c thành viên và các cá nhân s tr thành h i viên c a H i. i u 5. Các t ch c thành viên và h i viên có nhi m v : 1. Ch p hành i u l và th c hi n các ngh quy t c a H i; tích c c tham gia các ho t ng c a H i nh m gi gìn và phát tri n tình h u ngh gi a nhân dân Vi t Nam v i nhân dân Th y i n. 2. Tuyên truy n r ng rãi v H i trong nhân dân Vi t Nam thu hút h i viên m i và m r ng ph m vi ho t ng c a H i. 3. óng h i phí theo quy nh. i u 6. Các t ch c thành viên và h i viên có quy n: 1. ng c , c và b u c vào các ch c v lãnh o c a H i, th o lu t, góp ý ki n và bi u quy t các v n trong các h i ngh v công tác c a H i.
  3. 2. ư c tham gia các ho t ng do H i t ch c, ư c H i thăm h i, giúp khi khó khăn. 3. ư c xin ra kh i H i. i u 7. Xóa tên và khai tr h i viên: 1. H i viên mu n ra kh i H i ph i có thư thông báo v i c p có th m quy n c a H i xóa tên trong danh sách h i viên. 2. H i viên ho t ng trái v i i u l và ngh quy t c a H i s b xóa tên trong danh sách h i viên. Chương 3: T CH C C A H I i u 8. H i H u ngh Vi t Nam - Th y i n t ch c theo nguyên t c dân ch và hi p thương th ng nh t. Lãnh o H i ư c b u thông qua hi p thương dân ch . Trư ng h p c bi t không b u ư c thì Ban ch p hành lâm th i c a H i s ư c ch nh, nhưng không quá th i h n m t nhi m kỳ. i u 9. Cơ c u t ch c H i g m H i Trung ương, các H i a phương tham gia làm h i thành viên c a H i Trung ương, các câu l c b và các Chi h i tr c thu c Trung ương H i. a phương tùy theo yêu c u và i u ki n c th , n u có nhu c u l p H i s do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét và quy t nh. H i Trung ương có trách nhi m hư ng d n H i a phương xây d ng i u l , t ch c và ho t ng H i, m b o tính th ng nh t trong vi c th c hi n ư ng l i i ngo i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 10. Cơ quan lãnh o cao nh t c a H i là i h i i bi u ho c i h i toàn th . i h i i bi u ho c i h i toàn th h p 5 năm m t l n, có nhi m v th o lu n báo cáo c a Ban ch p hành Trung ương H i, thông qua các ngh quy t, xem xét s a i i u l , b u Ban Ch p hành Trung ương H i và c Ban Thư ký giúp vi c cho Ban Ch p hành Trung ương H i. Ban Ch p hành Trung ương H i là cơ quan lãnh o m i ho t ng và công tác c a H i gi a hai nhi m kỳ i h i i bi u ho c i h i toàn th . 1. Ban Ch p hành Trung ương H i bao g m: Ch t ch, các Phó Ch t ch, các y viên Thư ng v và các y viên Ban Ch p hành. 2. Ban Ch p hành Trung ương H i quy t nh các ch trương, bi n pháp thi hành nh ng ngh quy t c a i h i i bi u ho c i h i toàn th ra; ch o các t ch c thành viên và h i viên ho t ng, tham gia vào các ho t ng c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam. Ban Ch p hành Trung ương H i h p m t năm m t l n. 3. Ban Thư ng v do Ban Ch p hành Trung ương H i c ch o, i u hành, hư ng d n các nh hư ng ho t ng c a H i. 4. Ban Thư ký do Ban Thư ng v c . Ban Thư ký có trách nhi m: 1. Giúp Ban Thư ng v chu n b n i dung các kỳ h p và tri u t p các kỳ h p. 2. Giúp Ban Thư ng v và Ban Ch p hành theo dõi, giúp các thành viên t ch c th c hi n các ngh quy t c a H i ngh Trung ương H i.
  4. 3. Qu n lý tài s n, cơ s v t ch t, tài li u và tài chính c a H i. Trong các lĩnh v c c th , Ban Thư ng v c các y viên Ban Ch p hành ph trách các chương trình công tác c a H i và thông qua Ban Ch p hành Trung ương H i. i u 11. S lư ng y viên Ban Ch p hành Trung ương H i và các H i thành viên s do i h i quy t nh, trong ó bao g m c Ban Thư ng v . S y viên trong Ban Thư ng v không ư c quá 1/3 s y viên Ban Ch p hành. Nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Trung ương H i là 5 năm và Ban Ch p hành H i thành viên là 2 năm. i u 12. Ch ph i h p công tác trong n i b H i: 1. Trung ương H i ph i h p, hư ng d n, h tr công tác v i các H i thành viên các a phương. 2. Các H i thành viên a phương ch ng trong các ho t ng theo úng i u l H i, không trái v i ngh quy t c a Trung ương H i, hàng quý báo cáo công tác cho Trung ương H i. Các H i thành viên các a phương ph i ph i h p và ch u s ch o c a Liên hi p các t ch c h u ngh c a a phương mình. Chương 4: TÀI S N VÀ TÀI CHÍNH i u 13. Tài chính c a H i ư c hình thành t các ngu n: 1. H tr c a Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam. 2. H i phí do các t ch c thành viên óng góp (s do Ban Ch p hành quy nh hàng năm). 3. Các kho n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Tài chính c a H i do Ban Thư ký c a H i ch u trách nhi m qu n lý theo nguyên t c t p trung th ng nh t và chi cho ho t ng c a H i theo quy ch c a Ban Ch p hành H i quy nh. i u 15. Vi c s d ng tài s n, l p d toán chi tiêu, ch báo cáo tài chính c a H i th c hi n theo úng quy nh c a B tài chính. Chương 5: THI HÀNH VÀ S A I I UL i u 16. Các t ch c H i, H i thành viên và h i viên ph i tuân th i u l này trong m i ho t ng. Các H i thành viên, h i viên có nhi u thành tích óng góp trong các ho t ng c a H i s ư c khen thư ng. i u 17. i u l này ư c i h i i bi u c a H i H u ngh Vi t Nam - Th y i n thông qua ngày 27/6/2003 và ch có i h i toàn th , ho c H i ngh i bi u Trung ương H i, ho c H i ngh Ban Ch p hành H i m r ng m i có quy n s a i i u l này.
  5. i u l này có hi u l c k t ngày ư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t.
Đồng bộ tài khoản