Quyết định số 45/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 45/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2006/QĐ-BGTVT về việc Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2006/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 45/2006/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KHAI THÁC TRỰC THĂNG VẬN TẢI THƯƠNG MẠI QCHK-KT3) BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam,] QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK- KT3). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3). Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3, - Các Thứ trưởng Bộ GTVT; - Văn phòng Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ tư pháp); - Công báo; Hồ Nghĩa Dũng - Lưu: VT, VTải (2). FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN C hu viet tat Phu luc Quy che
Đồng bộ tài khoản