Quyết định số 45/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 45/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng bộ thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 45/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VĂN PHÒNG B THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Chánh Văn phòng B , B Y t , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Văn phòng B là t ch c thu c B Y t , có ch c năng tham mưu giúp B trư ng t ng h p, i u ph i ho t ng c a các t ch c thu c B theo chương trình, k ho ch công tác c a Lãnh o B ; th c hi n công tác hành chính, văn thư lưu tr , qu n tr , h u c n, công ngh thông tin trong Cơ quan B và m t s công tác khác do Lãnh o B phân công. Văn phòng B Y t có con d u và tài kho n riêng. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Ph c v s ch o, i u hành công vi c c a Lãnh oB a)T ng h p, theo dõi và ôn c vi c th c hi n Quy ch làm vi c và chương trình, k ho ch làm vi c c a Cơ quan B , chương trình làm vi c c a Lãnh o B ; b)Thông báo ý ki n ch o, k t lu n c a Lãnh oB n các cơ quan, ơn v có liên quan; c)Ði u ph i ho t ng c a các t ch c thu c Cơ quan B và các ơn v s nghi p tr c thu c B có liên quan trong vi c th c hi n nhi m v c a B ; d)T ng h p, phân tích, báo cáo tình hình ho t ng c a Cơ quan B và c a ngành theo s phân công c a Lãnh o B v các lĩnh v c do B qu n lý;
  2. ) Tham mưu, xu t, xin ý ki n ch o, quy t nh c a Lãnh o B i v i nh ng công vi c m i, t xu t c a B có liên quan n các V , C c, T ng c c, Thanh tra B , Văn phòng B và các cơ quan, ơn v có liên quan; e)Tham gia ti p nh n, x lý và cung c p thông tin cho các cơ quan thông tin i chúng, các t ch c, cá nhân theo s ch o c a Lãnh o B ; g)Giúp B trư ng trong vi c tr l i ch t v n c a các i bi u Qu c h i; h)Ti p nh n vi c ăng ký, t ng h p, theo dõi, ôn c các án trình Chính ph và các cơ quan có thNm quy n; 2. Th c hi n công tác hành chính, qu n tr , văn thư, lưu tr , h u c n c a Cơ quan B Yt a)T ch c th c hi n công tác hành chính, văn thư, thông tin liên l c và b o m t thông tin trong Cơ quan B ; b)T ch c th c hi n công tác lưu tr c a Cơ quan B ; hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v tr c thu c B th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v công tác văn thư, lưu tr ; xây d ng k ho ch và t ch c ào t o nâng cao nghi p v văn thư, lưu tr cho cán b làm công tác văn thư, lưu tr t i các ơn v tr c thu c B ; c)T ch c th c hi n xây d ng, phát tri n Thư vi n c a Cơ quan B ; th c hi n công tác th ng kê trong lưu tr c a Cơ quan B và các ơn v tr c thu c B ; d)Th c hi n vi c ti p khách và hi u, h theo quy nh; ch u trách nhi m v công vi c khánh ti t trong các ngày l , ngày t t, h i ngh , h i th o toàn ngành do Lãnh o B t ch c và các công vi c t xu t khác có liên quan; ) T ch c th c hi n công tác qu n tr , h u c n b o m i u ki n, phương ti n ph c v công vi c i u hành c a Lãnh o B và i u ki n làm vi c c a cán b , công ch c, viên ch c Cơ quan B theo các quy nh c a pháp lu t; m b o công tác v sinh môi trư ng, an ninh tr t t an toàn Cơ quan B ; e)Làm u m i, ph i h p v i các V , C c, T ng c c, Thanh tra B và Công oàn Cơ quan B chăm lo i s ng v t ch t, tinh th n cho cán b , công ch c, viên ch c và các i tư ng chính sách trong Cơ quan B ; g) T ch c y t cơ quan và th c hi n các công vi c khác có liên quan n công tác qu n tr , h u c n, an ninh, phòng ch ng cháy n , dân quân t v ; h) T ch c qu n lý và s d ng có hi u qu phương ti n xe ô tô ph c v s lãnh o, i u hành c a Lãnh o B và công tác qu n lý nhà nư c c a các ơn v thu c Cơ quan B , k c công tác t xu t. 3. Th c hi n công tác qu n lý tài s n, tài chính - k toán c a Cơ quan B Y t
  3. a)Th c hi n công tác qu n lý các ngu n kinh phí nhà nư c giao cho Cơ quan B (bao g m c ngân sách nhà nư c c p, v n vay ho c vi n tr qu c t ) theo các quy nh c a pháp lu t; b)Qu n lý v t tư, tài s n c a Cơ quan B Y t theo các quy nh. 4. Th c hi n công tác công ngh thông tin trong Cơ quan B Y t a)Ch trì xây d ng và qu n lý c ng thông tin i n t ngành Y t ; b)Xây d ng qu n lý và i u hành h th ng m ng LAN, m ng i n tho i Cơ quan B Yt ; c)Làm u m i k t n i, qu n lý, i u hành m ng WAN y t và tích h p h th ng cơ s d li u ngành y t ; d)Tri n khai các ho t ng ng d ng trên m ng n i b , ph n m m ph c v công tác i u hành và ch o c a Lãnh o B Y t ; ) Làm u m i tri n khai Chính ph i n t t i B Y t , Ny m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trong ho t ng c a Cơ quan B Y t . 5. T ch c th c hi n các công tác thi ua khen thư ng và phòng ch ng th m h a, tìm ki m c u n n a)Ch trì và ph i h p v i các V , C c, T ng c c, Thanh tra B trong vi c th c hi n công tác phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n c a ngành Y t ; b)Thư ng tr c giúp Lãnh o B công tác thi ua khen thư ng c a Cơ quan B Y t ; c)Xây d ng và t ch c th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng cơ quan và N i quy cơ quan. 6. T ch c th c hi n các công tác khác a)Ch trì, ph i h p v i các V , C c, T ng c c, Thanh tra B trong vi c xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n công tác c i cách hành chính c a Cơ quan B Y t ; làm u m i chuNn b Báo cáo nh kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm v Công tác c i cách hành chính c a B Y t v i Chính ph và các cơ quan có liên quan theo quy nh. b)Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch lao ng công ích, khám tuy n nghĩa v quân s ; c)T ch c l c lư ng và hu n luy n t v cơ quan, thư ng tr c b o v cơ quan, phòng ch ng cháy n , gi gìn tr t t an toàn trong cơ quan B Y t ; d)Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. i u 3. Cơ c u t ch c và ho t ng
  4. 1. Lãnh o Văn phòng B Lãnh o Văn phòng B có Chánh Văn phòng B và các Phó Chánh Văn phòng B do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m. Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t v m i ho t ng c a Văn phòng B . Phó Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng B và trư c pháp lu t v các công vi c ư c phân công. 2. T ch c c a Văn phòng B g m: a)Phòng T ng h p; b)Phòng Hành chính; c)Phòng Lưu tr ; d)Phòng Qu n tr ; ) Phòng Tài chính - K toán; e)Phòng Công ngh thông tin; g) Phòng B o v ; f) ơn v Phòng ch ng th m h a và tìm ki m c u n n ; 3. Cơ ch ho t ng a)Văn phòng B ho t ng theo ch th trư ng; b)Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các phòng trong Văn phòng B do Chánh Văn phòng B quy nh trên cơ s ch c năng, nhi m v c a Văn phòng B ã ư c B trư ng B Y t giao. M i quan h công tác gi a các phòng trong Văn phòng B do Chánh Văn phòng B quy nh; c)Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh lãnh o các phòng trong Văn phòng B th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; d)Các ch c danh lãnh o Văn phòng B và lãnh o các phòng trong Văn phòng B ư c hư ng ph c p theo quy nh hi n hành. 4. Biên ch Biên ch c a Văn phòng B Y t theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a Chánh Văn phòng B . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  5. i u 5. Trách nhi m thi hành Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng thu c B Y t và Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản