Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
27
lượt xem
3
download

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 45/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C KÊ KHAI TÀI S N, THU NH P C A NGƯ I CÓ NGHĨA V PH I KÊ KHAI THU C CÁC CƠ QUAN, ƠN VN THU C THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v minh b ch tài s n, thu nh p; Quy t nh s 85/2008/Q -TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Danh m c ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p theo quy nh t i Kho n 11, i u 6 Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v minh b ch tài s n, thu nh p; Căn c Thông tư s 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a Thanh tra Chính ph hư ng d n thi hành Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v minh b ch tài s n, thu nh p; Xét ngh c a Chánh Thanh tra thành ph Hà N i t i Công văn s 814/TTTP-TH ngày 23 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy t nh này quy nh v vi c kê khai tài s n, thu nh p i v i ngư i có nghĩa v ph i kê khai; vi c xác minh tài s n, thu nh p; k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p và công khai b n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p i v i các cơ quan, ơn v tr c thu c thành ph Hà N i (tr các ngành Công an, Quân i, Ki m soát, Tòa án th c hi n theo hư ng d n c a B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao và Chánh án Tòa án nhân dân t i cao). i u 2. i tư ng áp d ng 1. i tư ng áp d ng c a Quy t nh này g m: a) i bi u Qu c h i chuyên trách, i bi u H i ng nhân dân chuyên trách, ngư i ng c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân;
  2. b) Cán b , công ch c t Phó Trư ng phòng c a UBND c p huy n tr lên và ngư i ư c hư ng ph c p ch c v tương ương Phó Trư ng phòng c a UBND c p huy n tr lên trong cơ quan, t ch c, ơn v ; c) Giám c, Phó Giám c, Vi n trư ng, Phó Vi n Trư ng, K toán trư ng, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, Trư ng khoa, Phó Trư ng Khoa và Bác sĩ chính t i các B nh vi n, Vi n nghiên c u c a Nhà nư c. d) T ng biên t p, Phó T ng Biên t p, K toán trư ng, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, Trư ng ban, Phó Trư ng ban các báo, ài, t p chí có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c; ) Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng, K toán trư ng trư ng m m non, trư ng ti u h c c a Nhà nư c t i các qu n và 2 thành ph Hà ông, Sơn Tây; Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng, K toán trư ng trung h c cơ s , trung h c ph thông, trư ng trung c p chuyên nghi p, trư ng d y ngh , trung tâm giáo d c thư ng xuyên c a Nhà nư c; Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng, K toán trư ng, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, Trư ng khoa, Phó Trư ng khoa và Gi ng viên chính các trư ng i h c, cao ng c a Nhà nư c; e) Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, Trư ng ban, Phó Trư ng ban các Ban qu n lý d án u tư xây d ng có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c; Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng Ban qu n lý d án s d ng v n h tr phát tri n chính th c (ODA); g) T ng Giám c, Phó T ng Giám c, Giám c, Phó Giám c, Ch t ch H i ng qu n tr , Phó Ch t ch H i ng qu n tr , Thành viên H i ng qu n tr , Trư ng ban Ki m soát, Phó Trư ng ban Ki m soát, Thành viên Ban Ki m soát, K toán trư ng, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, Trư ng ban, Phó Trư ng ban các phòng, ban nghi p v trong doanh nghi p Nhà nư c; ngư i ư c Nhà nư c c gi ch c v k trên trong doanh nghi p có v n u tư c a Nhà nư c; h) Bí thư, Phó Bí thư ng y; Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân; Ch t ch, Phó Ch t ch, y viên UBND xã, phư ng, th tr n; trư ng Công an, Ch huy trư ng Quân s xã; cán b a chính – Xây d ng, Tài chính - K toán c a UBND xã, phư ng, th tr n; i) Thanh tra viên, Ch p hành viên, Công ch ng viên nhà nư c; k) Danh m c ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p ban hành kèm theo Quy t nh s 85/2008/Q -TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph . 2. Cơ quan, t ch c, ơn v nơi ngư i có nghĩa v kê khai công tác; cơ quan, t ch c có thNm quy n yêu c u xác minh; cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n ra quy t nh xác minh; cơ quan, t ch c, ơn v ti n hành xác minh và cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân có liên quan có trách nhi m tri n khai ch o, ôn c các i tư ng nêu trên th c hi n nghiêm túc theo úng các qui nh c a pháp lu t và Quy t nh này. i u 3. Kê khai l n u
  3. 1. Kê khai l n u theo Quy t nh này là vi c ngư i có nghĩa v ph i kê khai tài s n, thu nh p thu c các trư ng h p sau ây: a) Kê khai vào tháng 12 năm 2007 và tháng 12 c a các năm ti p theo mà trư c ó chưa kê khai l n nào; b) Kê khai ph c v b nhi m vào các ch c danh lãnh o, qu n lý và b nhi m ng ch công ch c là i tư ng ph i kê khai mà trư c ó chưa kê khai l n nào; c) Kê khai theo Danh m c do Th tư ng Chính ph ban hành (tr trư ng h p ã kê khai ph c v b u c b nhi m); d) Nh ng ngư i ã kê khai ph c v b u c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, ph c v b nhi m trong năm 2007 sau ngày Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph có hi u l c. 2. Vi c kê khai l n u ư c th c hi n theo m u ban hành kèm theo Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph (m u 1) và là b n g c ư c dùng làm căn c so sánh, i chi u v i các b n kê khai b sung. i u 4. Kê khai b sung 1. Kê khai b sung theo Quy t nh này là vi c ngư i có nghĩa v ph i kê khai tài s n, thu nh p thu c các trư ng h p sau ây: a) Kê khai nh kỳ vào tháng 12 t năm 2008 tr i mà trư c ó ã t ng kê khai; b) ã t ng kê khai ph c v b u c , b nhi m t sau ngày Ngh nh s 37/2007/N - CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph có hi u l c thi hành. 2. Vi c kê khai b sung th c hi n theo m u s 1 ban hành kèm theo Thông tư s 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a Thanh tra Chính ph . i u 5. Trình t kê khai hàng năm Kê khai hàng năm ư c th c hi n theo trình t sau: 1. Các cơ quan, ơn v giao Phòng T ch c cán b (ho c B ph n T ch c) l p Danh sách ngư i có nghĩa v kê khai và trình ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v phê duy t trư c ngày 30 tháng 11 hàng năm. 2. Phòng T ch c cán b phát b n kê khai cho ngư i có nghĩa v kê khai và hư ng d n kê khai như sau: a) N u là kê khai l n u thì phát m u s 01 ban hành kèm theo Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph ; b) N u là kê khai b sung thì phát m u s 01 ban hành kèm theo Thông tư s 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a Thanh tra Chính ph .
  4. 3. Ngư i có nghĩa v kê khai ph i th c hi n vi c kê khai hàng năm và kê khai ph c v b nhi m ph i t kê khai, ch u trách nhi m v n i dung và s trung th c, chính xác theo b n m u trong th i gian 10 ngày, k t ngày nh n ư c b n kê khai. 4. Trong th i gian 05 ngày, k t ngày nh n ư c b n kê khai, cán b t ch c ph i ki m tra l i b n kê khai, n u th y vi c kê khai chưa úng m u quy nh thì yêu c u kê khai l i. Th i h n kê khai l i là 05 ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u. Khi ti p nh n b n kê khai, cán b t ch c ph i làm gi y giao nh n b n kê khai tài s n, thu nh p theo m u s 02 ban hành kèm theo Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph . 5. Trình t kê khai và x lý phát sinh theo quy nh t i các Kho n 2, 3, 4 i u này ph i hoàn thành ch m nh t là vào ngày 31 tháng 12 c a năm kê khai và g i n các cơ quan lưu gi theo quy nh c a pháp lu t trong th i h n 10 ngày, k t ngày hoàn thành vi c kê khai. i u 6. Lưu gi b n kê khai 1. N u ngư i kê khai không thu c di n c p y qu n lý theo quy nh v phân c p qu n lý cán b thì b n kê khai ư c lưu cùng h sơ cán b c a ngư i ó t i ơn v ph trách công tác t ch c cán b . 2. N u ngư i kê khai thu c di n Thành y Hà N i qu n lý theo quy nh v phân c p qu n lý cán b thì th c hi n như sau: a) B n g c kê khai g i cho Ban T ch c Thành y Hà N i; b) Lưu 01 b n sao y t i cơ quan, ơn v ; c) G i 01 b n sao y cho y ban Ki m tra Thành y Hà N i; d) G i 01 b n sao y cho Thanh tra thành ph Hà N i. 3. N u ngư i kê khai thu c di n qu n, huy n, thành ph tr c thu c (g i chung là c p huy n) qu n lý theo quy nh phân c p qu n lý cán b thì th c hi n như sau: a) B n g c kê khai g i cho Ban T ch c c p Huy n y; b) Lưu 01 b n sao y t i cơ quan, ơn v ; c) G i 01 b n sao y cho y ban Ki m tra c p Huy n y; d) G i 01 b n sao y cho Thanh tra c p huy n. 4. Các cơ quan, ơn v lưu gi b n kê khai ph i có trách nhi m phân công b ph n lưu gi , b o qu n theo ch “m t” và ch ph c v cho vi c xác minh tài s n, thu nh p khi có yêu c u c a ngư i có thNm quy n. i u 7. Kê khai ph c v vi c b nhi m
  5. 1. Cơ quan, t ch c, ngư i có thNm quy n b nhi m yêu c u ngư i d ki n ư c b nhi m th c hi n vi c kê khai theo trình t sau: a) N u chưa kê khai l n u thì phát m u s 01 ban hành kèm theo Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph ; b) N u ã kê khai l n u thì phát m u s 01 kê khai b sung ban hành kèm theo Thông tư s 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a Thanh tra Chính ph . 2. Th i h n kê khai, n p b n kê khai hoàn thành trư c th i i m l y phi u tín nhi m và b o m th i gian 10 ngày cho ngư i kê khai th c hi n vi c kê khai. i u 8. Xác minh tài s n, thu nh p 1. Khi có nh ng căn c theo quy nh t i i u 16, Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph thì cơ quan, t ch c có thNm quy n theo quy nh t i i u 17, Ngh nh s 37/2007/N -CP có trách nhi m ra văn b n yêu c u xác minh tài s n, thu nh p. i v i t cáo, ph n ánh gi u tên, m o tên thì không xem xét ra yêu c u xác minh. 2. Ngư i ng u cơ quan, ơn v có thNm quy n qu n lý ngư i có nghĩa v kê khai tài s n thu nh p ra quy t nh xác minh tài s n, thu nh p theo m u s 03 Ngh nh s 37/2007/N -CP, khi có văn b n yêu c u theo quy nh; khi th y c n có thêm thông tin ph c v cho vi c mi n nhi m, bãi nhi m, k lu t ho c khi có hành vi tham nhũng nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s i v i ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p. 3. Gi i trình v vi c kê khai: a) Trư c khi ra quy t nh xác minh, ngư i có thNm quy n ph i có văn b n yêu c u ngư i d ki n ư c xác minh, gi i trình v s lư ng, bi n ng tài s n. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u ph i có văn b n gi i trình v các n i dung yêu c u và g i cho ngư i có thNm quy n. b) Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n gi i trình, ngư i có thNm quy n ra quy t nh ph i xem xét, cân nh c, n u th y n i dung gi i trình có căn c , th hi n kê khai trung th c, vi c xác minh không c n thi t, thì ngư i có thNm quy n không ra quy t nh xác minh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i u 9. Cơ quan, ơn v ti n hành xác minh 1. y ban Ki m tra Thành y Hà N i ti n hành xác minh trư ng h p cán b thu c di n Thành y Hà N i qu n lý; trư ng h p c n thi t thì trưng t p cán b c a Thanh tra thành ph Hà N i tham gia xác minh. 2. y ban Ki m tra c p Huy n y ti n hành xác minh trư ng h p cán b thu c di n c p Huy n y qu n lý. Trư ng h p c n thi t thì trưng t p cán b Thanh tra c p huy n tham gia xác minh.
  6. 3. Trong trư ng h p ngư i ư c xác minh là cán b ang công tác t i các cơ quan c a ng mà không thu c di n do c p y qu n lý thì ti n hành như sau: a) Ban T ch c Thành y Hà N i ti n hành xác minh i v i cán b công tác t i Thành y Hà N i; b) Ban T ch c c p Huy n y ti n hành xác minh i v i cán b công tác t i qu n, huy n, thành ph tr c thu c và xã, phư ng, th tr n. 4. Trong trư ng h p ngư i ư c xác minh không thu c di n c p y qu n lý; không ph i là cán b ang công tác t i các cơ quan ng thành ph , qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n thì cơ quan ti n hành xác minh ư c xác nh như sau: a) Thanh tra thành ph Hà N i ti n hành xác minh i v i cán b ang công tác t i cơ quan, t ch c, ơn v thu c thành ph nh m ph c v cho vi c b nhi m, b nhi m l i, k lu t thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch UBND thành ph Hà N i. Trong trư ng h p c n thi t thì Thanh tra thành ph Hà N i ch trì, ph i h p v i S N i v và Thanh tra S nơi cán b công tác xác minh; b) Các t ch c chính tr - xã h i, xã h i – ngh nghi p có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c thì ơn v ph trách công tác t ch c, cán b c a cơ quan ó ti n hành xác minh; c) Thanh tra S ti n hành xác minh i v i cán b công tác t i cơ quan, t ch c, ơn v thu c S nh m ph c v vi c b nhi m, b nhi m l i, k lu t thu c thNm quy n c a Giám c S . Trong trư ng h p c n thi t thì Thanh tra S ch trì, ph i h p v i cán b t ch c c a các ơn v tham gia xác minh; d) Thanh tra c p huy n ti n hành xác minh i v i cán b ang công tác t i cơ quan, t ch c, ơn v thu c c p huy n nh m ph c v vi c b nhi m, b nhi m l i, k lu t thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch UBND c p huy n. Trong trư ng h p c n thi t thì Thanh tra c p huy n ch trì, ph i h p v i Phòng N i v , Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i và phòng, ban chuyên môn có liên quan c a UBND c p huy n tham gia xác minh; ) i v i doanh nghi p Nhà nư c, ơn v ph trách t ch c, cán b ti n hành xác minh i v i cán b ang công tác t i doanh nghi p mình. i v i ngư i ư c c i di n ph n v n góp c a Nhà nư c t i các doanh nghi p do cơ quan Thanh tra Nhà nư c cùng c p ti n hành xác minh. Trong trư ng h p không có cơ quan Thanh tra Nhà nư c cùng c p thì giao cho ơn v ph trách công tác t ch c cán b ti n hành xác minh. i u 10. K t lu n, công b công khai b n k t lu n 1. B n k t lu n v s minh b ch trong kê khai tài s n, thu nh p ư c th c hi n theo m u s 04 ban hành kèm theo Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph . N u n i dung kê khai phù h p v i k t qu xác minh thì ghi t i k t lu n c a ngư i xác minh v vi c kê khai tài s n, thu nh p: “N i dung kê khai phù h p v i k t qu xác minh”. Không ghi các thông tin v tài s n, thu nh p c a ngư i ư c xác minh; n u n i dung kê khai không phù h p v i k t qu xác minh thì b n k t
  7. lu n ch ghi rõ lo i tài s n, thu nh p nào có s chênh l ch, ph n chênh l ch c th gi a b n kê khai và k t qu xác minh. 2. Vi c công khai b n k t lu n ư c th c hi n như sau: a) i v i vi c xác minh ph c v b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m, k lu t thì ngư i có thNm quy n k t lu n ph i ra quy t nh công khai b n k t lu n ó ngay sau khi b n k t lu n ư c ban hành; b) i v i vi c xác minh theo yêu c u c a cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n thì cơ quan, t ch c, cá nhân ã ra k t lu n ph i ra quy t nh công khai b n k t lu n ó trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u công khai. 3. B n k t lu n ư c công b công khai trong cơ quan, t ch c, ơn v nơi ngư i có nghĩa v kê khai làm vi c. Hình th c và th i h n công khai do ngư i ra quy t nh công khai l a ch n phù h p v i m c ích, yêu c u, th i h n c a vi c b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m, k lu t theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Kê khai, xác minh, k t lu n, công khai k t lu n ph c v vi c b u c 1. Vi c kê khai ph c v vi c b u c , bãi nhi m i bi u Qu c h i và b u c , mi n nhi m, bãi nhi m các ch c danh do Qu c h i b u, phê chuNn th c hi n theo Ph n 4 Thông tư s 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a Thanh tra Chính ph . 2. Vi c kê khai ph c v vi c b u c , bãi nhi m i bi u H i ng nhân dân; b u c , mi n nhi m, bãi nhi m các ch c danh do H i ng nhân dân b u, phê chuNn và phê chuNn các ch c danh do H i ng nhân dân b u th c hi n theo Ph n 5 Thông tư s 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a Thanh tra Chính ph . i u 12. T ch c th c hi n 1. Trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình, các cơ quan Thanh tra trong h th ng t ch c Thanh tra Nhà nư c ch trì, ph i h p v i y ban Ki m tra ng và cơ quan N i v cùng c p hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c kê khai, xác minh, k t lu n và công khai b n k t lu n; th c hi n ch báo cáo t ng h p nh kỳ trư c ngày 15 tháng 3 hàng năm v i Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng thành ph Hà N i, UBND thành ph Hà N i, Thành y Hà N i, Thanh tra Chính ph , B N i v và y ban Ki m tra Trung ương theo quy nh. 2. Các cơ quan, ơn v thu c thành ph Hà N i ngoài vi c th c hi n Quy t nh này, ph i th c hi n y các quy nh t i Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph . Quy t nh s 85/2005/Q -TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Danh m c ngư i có nghĩa v kê khai tài s n, thu nh p theo quy nh t i Kho n 11, i u 6 Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v minh b ch tài s n, thu nh p và Thông tư s 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 c a Thanh tra Chính ph . Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan, ơn v ph n ánh k p th i v UBND thành ph Hà N i (qua Thanh tra thành ph Hà N i) ư c xem xét, gi i quy t.
  8. i u 13. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Chánh Thanh tra thành ph , Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Ch o TƯ v PCTN; -B N iv ; - Thanh tra Chính ph ; - B Tư pháp (c c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các phó Ch t ch UBND TP; Vũ H ng Khanh - oàn BQH TP; - Các Ban ng Thành y; - Các Ban H ND TP; - Ban ch o PCTN TP; - Như i u 13; - Báo Hà N i m i; - CVP, PVP; Công báo; - Các CVNCTH; - Lưu: Văn thư, Chung NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản