Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND về việc đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 45/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C T, I TÊN VÀ I U CH NH DÀI M T S Ư NG, PH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 91/2005/N -CP ngày 11/7/2005 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch t tên, i tên ư ng, ph và công trình công c ng; Căn c Ngh quy t s 11/2008/NQ-H ND ngày 14/6/2008 c a H ND Thành ph v vi c t tên và i u ch nh dài m t s ư ng, ph trên a bàn Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 207/2006/Q -UBND ngày 27/11/2006 c a UBND Thành ph v vi c ban hành quy ch t tên, i tên ư ng, ph và công trình công c ng trên a bàn Thành ph Hà N i; Xét ngh c a S Văn hóa Thông tin và Văn phòng UBND Thành ph , QUY T NNH: i u 1. t tên 31 ư ng, ph m i và i u ch nh dài cho 03 ư ng, ph trên a bàn Thành ph (Có danh sách kèm theo). i u 2. Giao S Giao thông V n t i ch trì ph i h p v i S Văn hóa Th thao và Du l ch, S Xây d ng ph i h p v i UBND các qu n, huy n và các ơn v liên quan th c hi n vi c phân nh ranh gi i, g n bi n tên 31 ư ng, ph m i ư c t tên và 03 ư ng, ph ư c i u ch nh dài. i u 3. Giao S Văn hóa Th thao và Du l ch ch trì ph i h p v i các cơ quan thông tin tuyên truy n c a Thành ph , các ơn v có liên quan t ch c tuyên truy n, gi i thi u v vi c t tên và i u ch nh dài ư ng ph ; v ý nghĩa c a a danh, danh nhân ư c t tên cho các ư ng, ph m i ư c t tên và ư ng, ph ư c i u ch nh dài. i u 4. Giao Công an Thành ph ch o công an các qu n huy n có ư ng ph ư c t tên và i u ch nh dài xây d ng k ho ch ph i h p v i các ơn v có liên quan ti n hành i u ch nh h khNu, ch ng minh thư và các gi y t có liên quan n các h dân ang sinh s ng t i a bàn, m b o n nh t i cơ s . i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  2. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Xây d ng, Giao thông V n t i, Văn hóa Th thao và Du l ch, Ch t ch UBND các qu n, huy n và Th trư ng các s , ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Ban T ch c TW ng; - VP Chính ph ; - Các B : VHTT&DL, GTVT; QP; NG; - Vi n KHXHVN; Trung ương GHPGVN; - TT TU, TTH ND TP HN, TP HCM; - Các /c PCT UBND Thành ph ; Nguy n Th Th o - Ban Tuyên giáo Thành y; - Ban VHXH H ND Thành ph ; - Như i u 4; - Các s : TNMT, QHKT; - VP Thành y, H ND, oàn B QH Hà N i; - Các báo, ài Trung ương, Hà N i; - CPVP UBND, Các t CV, TH; - Lưu. DANH SÁCH T TÊN VÀ I U CH NH DÀI M T S Ư NG, PH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Kèm theo Quy t nh s : 45/2008/Q -UBND ngày 11/7/2008 c a UBND Thành ph Hà N i) I. T TÊN 31 Ư NG, PH : 1. Ph Nguy n Kh Tr c: cho o n t 160 ph Mai D ch (trư ng Cao ng ngh cơ i n Hà N i) n s nhà 20 ngách 6/58 Doãn K Thi n, qu n C u Gi y. Dài: 400m, r ng: 18m 2. Ph Ph m Th n Du t: Cho o n t ngõ 6 Doãn K Thi n n h t ngách 6/58 Doãn K Thi n, qu n C u Gi y. Dài: 600m, r ng: 18 m. 3. Ph Tr n T Bình: cho o n t s nhà 387 Hoàng Qu c Vi t n khu nhà C6 T p th Nghĩa Tân (hi n là ngõ 387 Hoàng Qu c Vi t), qu n C u gi y. Dài: 500m, r ng: 10m. 4. Ph Xã àn: Cho o n t ngã tư i C Vi t – Lê DuNn n ngã tư Ô Ch D a, qu n ng a. Dài: 1.500m; r ng 50m
  3. 5. Ph Trúc Khê: Cho o n t s 2 ngõ 68 ư ng Nguy n H ng n s nhà 103 ư ng Nguy n Chí Thanh, qu n ng a. Dài: 300m; r ng: 10m 6. Ph Mai Anh Tu n: Cho o n t cu i Ph Hoàng C u (Công ty Hà Th y) i ven h ng a n s nhà 74, t 58 phư ng Thành Công, qu n ng a. Dài: 900m; r ng 6-7m; 7. Ph Nguy n Tư Gi n: Cho o n t s nhà 75 ph B o Linh n s nhà 36 ngõ 3 ph Phúc Tân và Trư ng m m non Tu i Hoa, qu n Hoàn Ki m. Dài: 300m, r ng: 7m 8. Ph Tây Trà: Cho o n hi n là ngõ 532 ư ng Lĩnh Nam n o n giao c t v i ư ng vành ai 3, qu n Hoàng Mai. Dài: 700m, r ng: 8 – 10 m. 9. Ph nh Công Thư ng: Cho o n t C u L i qua Vi n Y h c quân i n ngõ hi n là ngõ 217 ph nh Công Thư ng, qu n Hoàng Mai. Dài: 650m, r ng: 6 – 7m. 10. Ph Tr n Th : Cho o n t ư ng vành ai 3 n khu nhà Nơ 5 khu chung cư Pháp Vân, T Hi p, qu n Hoàng Mai. Dài: 700m, r ng: 30m. 11. Ph ng Xuân B ng: Cho o n t ngã 3 ph i T (bên c nh chùa i T ) n công ty c ph n K thu t Thăng Long (Tòa nhà OCT2/ N2), qu n Hoàng Mai. Dài: 400m, r ng: 20m. 12. Ph V n H nh: Cho o n t ngã 3 l i r vào ph Trư ng Lâm, sát v i khu v c tr s UBND qu n Long Biên n khu nhà H1 khu ô th Vi t Hưng, qu n Long Biên. Dài: 1.100m, r ng: 17m. 13. Ph Nguy n Cao Luy n: Cho o n t s nhà 434 ư ng Ngô Gia T n khu Nhà P3 khu ô th Vi t Hưng, qu n Long Biên. Dài: 1.200m, r ng: 17m. 14. Ph Huỳnh Văn Ngh : Cho o n t s nhà 449 ư ng Nguy n Văn Linh n khu ô th m i Sài ng, qu n Long Biên. Dài: 700m, r ng: 30m.
  4. 15. Ph Vi t Hưng: Cho o n t ư ng Nguy n Văn Linh (khu sinh thái T m Dâu) n khu ô th m i Vi t Hưng (C nh ình L M t), qu n Long Biên. Dài: 600m, r ng: 22m 16. Ph Thanh Am: Cho o n t d c ê sông u ng, qua thôn Thanh Am n khu tái nh cư xóm Lò ( ư ng 5), qu n Long Biên. Dài: 600m, r ng: 7,5m. 17. Ph Gia Qu t: Cho o n t s nhà 69 ngõ 481 ư ng Ng c Lâm n khu t p th Trung h c ư ng s t, qu n Long Biên. Dài: 600m, r ng: 6 – 8m. 18. ư ng ào Duy Tùng: Cho o n t Qu c l 3 ( ư ng vào c a Tây di tích thành C Loa) n ư ng vòng Thành Trung i n th An Dương Vương, huy n ông Anh. Dài: 2.400m, r ng: 17,5m. 19. ư ng Ga ông Anh: Cho o n t Qu c l 3 ( ư ng vào Ga ông Anh) n ngã 3 p Tó, xã Uy N , huy n ông Anh. Dài: 1.600m; r ng: 10,5m. 20. ư ng ng Phúc Thông: Cho o n t s nhà 670 Hà Huy T p (l i r vào ư ng ình Xuyên) qua D c Lã, Yên Thư ng n h t a ph n Hà N i (Km 156 + 650), thu c huy n Gia Lâm. Dài: 1.500m, r ng: 48m 21. ư ng Nguy n Bình: Cho o n t cu i ư ng Nguy n c Thu n (l i r vào Công ty s a Vinamilk) n h t a ph n Hà N i, thu c huy n Gia Lâm Dài: 1.700m; r ng: 25m. 22. ư ng a T n: Cho o n t ngã ba ê Bát Tràng ( ê Sông H ng) i xu ng xã a T n, qua ch Bún, UBND xã a T n n ngã ba bên c nh Chùa Lê Xá, huy n Gia Lâm. Dài: 1600m, r ng: 8m. 23. Ph Khuông Vi t: Cho o n t Qu c l 3 ( i di n v i Xí nghi p Môi trư ng ô th Th tr n Sóc Sơn), bên c nh b n xe Bus n ngõ 81 ư ng Núi ôi, huy n Sóc Sơn. Dài: 700m; r ng: 11,5m.
  5. 24. Ph Thân Nhân Chung: Cho o n t ư ng Núi ôi i di n v i Nhà Văn hóa Huy n Sóc Sơn, bên ph i là Sân v n ng, bên trái là Trư ng THCS Th tr n n ư ng vành ai c a Khu ô th m i Sóc Sơn, huy n Sóc Sơn. Dài: 500m; r ng 10 – 20m. 25. Ph Lưu Nhân Chú: Cho o n t Qu c l 3 ( i di n Cây xăng Tư nhân Nghĩa Bình) i qua khu dân cư, Trư ng M m non và Trư ng PTCS Th tr n Sóc Sơn, huy n Sóc Sơn. Dài: 400m; r ng: 13,5 m. 26. ư ng Ngũ Hi p: Cho o n t Ngã 3 Ng c H i i di n tư ng ài Quang Trung, i qua ình Ngũ Hi p, qua thôn T Khoát, làng Tương Chúc xã Ngũ Hi p, huy n Thanh Trì n ngã 4 C u Om (l i r vào thôn Liên Ninh) h t a ph n xã Ngũ Hi p, huy n Thanh Trì. Dài: 2.100m, r ng: 10m. 27. ư ng ông M : Cho o n ti p n i v i ư ng ngh t tên Ngũ Hi p, i qua UBND xã ông M , trư ng ti u h c ông M n ngã 3 ông Tr ch l i lên ê Thanh Trì, huy n Thanh Trì. Dài: 1.400m, r ng: 10m. 28. ư ng Yên Xá: Cho o n t ư ng C u Bươu ( i di n s nhà 51) l i r vào thôn Yên Xá n trư ng Ti u h c Tân Tri u c a thôn Yên Xá, xã Tân Tri u, huy n Thanh Trì. Dài: 600m, r ng: 8 – 10m. 29. Ph Nguy n Cơ Th ch: Cho o n t ngã 3 ư ng H Tùng M u bên c nh UBND huy n T Liêm i qua khu ô th M ình I, M ình II n bùng binh g n khu nhà CT6 M ình I, huy n T Liêm. Dài: 1.000m, r ng: 40m. 30. ư ng Lê Quang o: Cho o n t c a Sân V n ng Qu c gia (cu i ư ng Lê c Th ) n ngã 3 ti p n i v i ư ng Láng Hòa L c, huy n T Liêm. Dài: 2.000m, r ng: 60 - 100m. 31. Ph c D c: Cho o n t ngã 3 ư ng Ph m Hùng bên ph i là Trung tâm H i ngh Qu c gia n ngã 3 ư ng s 7 giao v i Khu m Trì Thư ng, huy n T Liêm. Dài: 700m, r ng: 30m. II. I U CH NH DÀI CHO 03 Ư NG, PH :
  6. 1. i u ch nh kéo dài ph Tr n Bình: Cho o n t cu i ph Tr n Bình (khu Ch t m) n ngã 3 (c ng thôn Phú M , xã M ình, huy n T Liêm). Dài: 400m, r ng: 8 – 10m. 2. i u ch nh kéo dài Ph Nam Dư: Cho o n t s nhà 595 ư ng Lĩnh Nam hi n là ngõ 142 ư ng Khuy n Lương n giáp ư ng vành ai 3, qu n Hoàng Mai. Dài: 400m, r ng: 6 – 7m. 3. i u ch nh kéo dài ph Tr n i Nghĩa: Cho o n t s nhà 144 Lê Thanh Ngh n 126 C Ph i La, qu n Hai Bà Trưng. Dài: 700m, r ng: 21,5m.
Đồng bộ tài khoản