Quyết định số 45-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
1
download

Quyết định số 45-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45-HĐBT về việc thu một phần viện phí y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45-H BT Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 1989 QUY T NNH V VI C THU M T PH N VI N PHÍ Y T H I NG B TRƯ NG Căn c Ngh quy t v k ho ch kinh t xã h i t i kỳ h p th 4 Qu c h i khoá 8 ngày 22 tháng 12 năm 1988; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Các cơ s khám b nh, ch a b nh trong h th ng y t Nhà nư c ư c thu m t ph n vi n phí c i thi n i u ki n ph c v cho b nh nhân. i u 2. - Vi n phí g m các kho n ti n khám b nh, ti n giư ng n m i u tr , i u dư ng, ti n thu c, ti n máu, ti n xét nghi m, ti n phim X quang và m t s d ch v k thu t khác, k c n i trú và ngo i trú. i u 3. i tư ng thu ho c mi n gi m vi n phí: i tư ng ư c mi n gi m ti n khám ch a b nh: - Ngư i có công giúp cách m ng ư c hư ng ch tr c p hàng tháng. - Thương binh h ng I n h ng IV. - Cha, m , v ho c ch ng, con c a li t sĩ ư c hư ng tr c p hàng tháng. - Ngư i tàn t t, tr m côi và ngư i già y u không nơi nương t a. - Ngư i b b nh tâm th n, b nh phong, b nh lao. - ng bào dân t c vùng núi cao (do U ban nhân dân t nh quy nh). - ng bào i khai hoang xây d ng vùng kinh t m i trong th i gian ang hư ng tr c p.
  2. - Cán b , công nhân, viên ch c trong biên ch , cán b hưu trí, ngh vi c do m t s c lao ng, cán b xã, phư ng hư ng ph c p, các l c lư ng vũ trang, h c sinh các trư ng chuyên nghi p c a Nhà nư c. - Cha, m , v ho c ch ng và ngư i ăn theo là con th nh t, th hai dư i 18 tu i c a cán b , công nhân, viên ch c, các l c lư ng vũ trang. - Tr em dư i 5 tu i. i tư ng ph i n p vi n phí: - Nh ng ngư i ngoài di n ư c mi n gi m k trên. - Nh ng ngư i mu n ch a b nh theo yêu c u riêng. - Nh ng ngư i b tai n n lao ng, tai n n giao thông, say rư u, ánh nhau. i u 4. M c thu. H i ng B trư ng giao cho B Y t và B Tài chính quy nh m c thu c th i v i t ng d ch v y t , ngày n m i u tr , i u dư ng c a t ng lo i b nh, sao cho v a s c óng góp c a nhân dân và úng v i chính sách xã h i c a Nhà nư c. i u 5. Qu n lý và s d ng ph n vi n phí thu ư c. 60% ti n thu ư c s d ng cho cơ s khám b nh, ch a b nh b sung cho ch tiêu s nghi p y t (mua thêm thu c, hoá ch t, trang b v t tư, s a ch a tu b cơ s bù p cho i tư ng mi n gi m). Không kh u tr vào ngân sách do tài chính c p. 35% dành khen thư ng cho cán b , công nhân viên có tinh th n trách nhi m cao, thương yêu ngư i b nh, ph c v k thu t cao, hoàn thành t t nhi m v . Các cơ s tr c thu c trung ương n p 5% cho B Y t , các cơ s a phương n p 5% cho S Y t h tr các cơ s y t khác không có i u ki n thu vi n phí. i u 6. B Y t cùng v i B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Sau m t th i gian th c hi n s nghiên c u b sung s a i cho h p lý hơn. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản