Quyết định số 45-HDDBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 45-HDDBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45-HDDBT về việc thành lập thị trấn của các huyện ba vì và sóc sơn thuộc thành phố hà nội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45-HDDBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45-H BT Hà N i, ngày 03 tháng 3 năm 1987 QUY T NNH V VI C THÀNH L P THN TR N C A CÁC HUY N BA VÌ VÀ SÓC SƠN THU C THÀNH PH HÀ N I H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a hi n pháp nư c C ng Hoà Xã H i Ch Nghĩa Vi t Nam ngày 18-12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban nhân dân thành ph Hà N i và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p th tr n c a các huy n Ba Vì và Sóc Sơn thu c thành ph Hà N i như sau: A. Huy n Ba Vì: Thành l p th tr n Qu ng Oai (th tr n huy n l huy n Ba Vì) trên cơ s 33,08 hécta t v i 2.375 nhân khNu c a xã Tây ng. a gi i th tr n Qu ng Oai phía ông, phía tây, phía nam và phía b c giáp xã Tây ng. Xã Tây ng còn 1.132 hécta t v i 7.356 nhân khNu. a gi i xã Tây ng không thay i. B. Huy n Sóc Sơn: - Thành l p th tr n Sóc Sơn (th tr n huy n l huy n Sóc Sơn) trên cơ s 54 hécta t v i 335 nhân khNu c a xã Phù Linh và 26 hécta t v i 284 nhân khNu c a xã Tiên Dư c cùng 3.224 nhân khNu là cán b , công nhân viên ch c Nhà nư c c a các cơ quan óng trên a bàn này. Th tr n Sóc Sơn có 80 hécta t v i 3.843 nhân khNu.
  2. a gi i th tr n Sóc Sơn phía ông giáp xã Tân Minh; phía tây và phía nam giáp xã Tiên Dư c; phía b c giáp xã Phù Linh. - Xã Phù Linh còn 1.450 hécta t v i 4.216 nhân khNu. a gi i xã Phù Linh phía ông giáp xã Tân Minh, phía tây giáp xã Nam Sơn; phía nam giáp xã Tiên Dư c và th tr n Sóc Sơn; phia b c giáp xã H ng Kỳ. - Xã Tiên Dư c còn 1.438,8 hécta t v i 6.359 nhân khNu. a gi i xã Tiên Dư c phía ông giáp xã Tân Minh; phía tây giáp các xã Quang Ti n và Mai ình; phía nam giáp các xã ông Xuân và c Hoà; phía b c giáp xã Tiên Dư c và th tr n Sóc Sơn. i u 2. U ban nhân dân thành ph Hà N i và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản