Quyết định số 4505/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 4505/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4505/QĐ-BGDĐT về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4505/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 4505/Q -BGD T Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG CÔNG TÁC C A B TRƯ NG VÀ CÁC TH TRƯ NG B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19/3/2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 818/Q -TTg ngày 12/6/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c b nhi m bà Nguy n Th Nghĩa gi ch c Th trư ng B Giáo d c và ào t o; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Quy n h n, trách nhi m c a lãnh oB : - B trư ng ch u trách nhi m toàn di n trư c Th tư ng Chính ph , Chính ph , Qu c h i v th c hi n nhi m v c a B trư ng theo Ngh nh s 178/2007/N -CP và Ngh nh s 32/2008/N -CP. - B trư ng phân công cho các Th trư ng giúp B trư ng ch o, x lý thư ng xuyên các công vi c trong lĩnh v c, ơn v và a bàn theo quy t nh này. - Các Th trư ng: ư c thay m t B trư ng quy t nh và ch u trách nhi m hoàn toàn trư c B trư ng, trư c pháp lu t v lĩnh v c, ơn v và a bàn ư c B trư ng phân công v các quy t nh c a mình. i v i nh ng v n c bi t quan tr ng, ph c t p mà chưa quy t nh ư c c n xin ý ki n B trư ng trư c khi quy t nh. Khi th c hi n nhi m v , n u có n i dung liên quan n lĩnh v c, ơn v ho c a bàn do Th trư ng khác ho c B trư ng ph trách, các Th trư ng c n ch ng ph i h p bàn b c gi i quy t. Trư ng h p các Th trư ng có ý ki n khác nhau thì báo cáo B trư ng quy t nh. i u 2. Phân công công tác c th c a B trư ng và các Th trư ng 1. B trư ng Nguy n Thi n Nhân - Lĩnh v c công tác: Chi n lư c và k ho ch phát tri n giáo d c; T ch c cán b ; K ho ch – Tài chính ngành. - Các ơn v : V K ho ch – Tài chính; V T ch c cán b ; Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam; H c vi n Qu n lý giáo d c; Trư ng Cán b qu n lý giáo d c thành ph H Chí Minh. - a bàn các t nh khu v c ng b ng Sông C u Long; thành ph Hà N i; thành ph H Chí Minh; thành ph H i Phòng; thành ph à N ng và thành ph C n Thơ. -H i ng ch c danh Giáo sư Nhà nư c; H i C u chi n binh Cơ quan B . - Tham gia gi i quy t các công vi c thu c trách nhi m c a các Th trư ng khi ư c ngh ho c th y c n thi t.
  2. 2. Th trư ng Ph m Vũ Lu n - Thay m t B trư ng gi i quy t công vi c chung c a B và gi i quy t công vi c do B trư ng ph trách khi B trư ng không có i u ki n tr c ti p gi i quy t ho c các vi c ư c B trư ng y quy n, phân công. - Ch trì chuNn b và i u hành giao ban hàng tháng c a B và giao ban tu n c a lãnh o B theo k ho ch công tác và ch o c a B trư ng. - Lĩnh v c công tác: Giáo d c i h c; Giáo d c Trung c p chuyên nghi p; ào t o theo nhu c u xã h i; m b o ch t lư ng giáo d c; C i cách hành chính; Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; H p tác và ào t o qu c t ; ng d ng công ngh thông tin trong ngành; Thi ua khen thư ng c a ngành; Xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t và ph bi n pháp lu t; Xây d ng cơ b n và thi t b trư ng h c; Phòng ch ng l t bão và thiên tai; Th ng kê ngành; Văn b ng ch ng ch ; m b o ho t ng c a Cơ quan B ; Dân quân t v c a cơ quan B ; Xu t b n; C ph n hóa doanh nghi p; Công tác t ch c cán b theo s phân công c a B trư ng. Th c hi n các nhi m v khác theo phân công c a B trư ng. Ch tài kho n s 1. - Các ơn v : + V Giáo d c i h c; V Giáo d c chuyên nghi p; C c Cơ s v t ch t và Thi t b trư ng h c, chơi tr em; V Pháp ch ; Văn phòng; C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c; V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; V H p tác qu c t ; C c ào t o v i nư c ngoài; C c Công ngh thông tin; Cơ quan i di n B t i thành ph H Chí Minh. + Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam; Vi n Nghiên c u thi t k trư ng h c; Công ty C ph n thi t b giáo d c I; Công ty C ph n thi t b giáo d c II; Trung tâm ào t o khu v c c a SEAMEO; Trung tâm H tr ào t o và Cung ng nhân l c. + Các D án, án và các H i: D án Giáo d c i h c II; D án Giáo d c i h c III; D án ào t o k sư ch t lư ng cao; D án Giáo d c Hà Lan; D án H tr i m i qu n lý giáo d c; án Kiên c hóa trư ng l p h c; án H tr d y và h c ti ng Vi t cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài; án ào t o 20.000 ti n s ; án ào t o theo nhu c u xã h i; án C i cách hành chính c a B ; án “Nâng cao hi u qu h p tác phát tri n ngu n nhân l c Vi t – Lào”; các án xây d ng Trư ng i h c Vi t c, Trư ng i h c Khoa h c, Công ngh Hà N i, i h c ch t lư ng cao h p tác v i các nư c khác ( án qu c gia); H i Khuy n h c Vi t Nam; H i Th thao i h c và Chuyên nghi p Vi t Nam; Hi p h i các trư ng i h c, cao ng ngoài công l p; Hi p h i cao ng c ng ng Vi t Nam; Hi p h i các trư ng cao ng, trung c p kinh t k thu t. + Tham gia các Ban ch o c a Chính ph : Ban Ch o Tây B c; Ban Ch o Tây Nguyên; Ban Ch o Tây Nam B và các ban khác liên quan n lĩnh v c công tác. - a bàn các t nh thu c Tây Nguyên và Nam Trung B . 3. Th trư ng Nguy n Vinh Hi n - Lĩnh v c công tác: Giáo d c tr khuy t t t và hòa nh p; Giáo d c Ti u h c; Giáo d c Trung h c; Giáo d c thư ng xuyên; Giáo d c dân t c; Phát tri n ngành sư ph m; Phát tri n i ngũ nhà giáo; Công tác h c sinh sinh viên; Thanh tra; Giáo d c Qu c phòng; Phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng.
  3. Ch tài kho n s 2. - Các ơn v : V Giáo d c Ti u h c; V Giáo d c Trung h c; V Giáo d c thư ng xuyên; V Giáo d c Dân t c; V Giáo d c Qu c phòng; V Công tác h c sinh, sinh viên; C c Nhà giáo và Cán b qu n lý cơ s giáo d c; Thanh tra. Các D án, án và các H i: D án Giáo d c ti u h c cho tr em có hoàn c nh khó khăn; D án H p tác v i Unicef chu kỳ 2006 – 2010 và các d án phi chính ph ; D án m b o ch t lư ng giáo d c trư ng i h c; D án Phòng ch ng ma túy trong trư ng h c; D án H tr K thu t chương trình Phát tri n giáo d c trung h c; D án Phát tri n giáo d c trung h c cơ s II; D án Giáo d c trung h c cơ s vùng khó khăn nh t; D án Phát tri n giáo d c trung h c ph thông; D án Phát tri n giáo viên trung h c ph thông và trung c p chuyên nghi p; D án Nâng cao ch t lư ng ào t o, b i dư ng giáo viên ti u h c và trung h c cơ s các t nh mi n núi phía B c Vi t Nam (D án Vi t – B ); án Giáo d c tr khuy t t t; án Phát tri n ngành sư ph m và các trư ng sư ph m; án Tăng cư ng gi ng d y ti ng Pháp trong h th ng giáo d c qu c dân (chương trình giáo d c ti ng Pháp); án “D y h c ngo i ng trong h th ng giáo d c qu c dân giai o n 2008-2020”; án Phát tri n các trư ng trung h c ph thông chuyên; án Phát tri n các trư ng ph thông dân t c n i trú; H i Th thao h c sinh Vi t Nam; Hi p h i Thi t b Giáo d c Vi t Nam. Tham gia các y ban qu c gia: y ban Qu c gia v Thanh niên Vi t Nam; y ban Qu c gia Phòng Ch ng t i ph m; y ban Qu c gia phòng ch ng AIDS, phòng ch ng t n n ma túy, m i dâm; y ban An toàn Giao thông Qu c gia và các ban khác liên quan n lĩnh v c công tác. a bàn các t nh thu c vùng núi phía B c, ng b ng Sông H ng. 4. Th trư ng Nguy n Th Nghĩa - Lĩnh v c công tác: Giáo d c M m non; Công tác quan h v i Qu c h i và các b , ngành; Công tác báo chí; Công tác dân s , gia ình và tr em; Công tác n c a ngành. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a B trư ng. - Các ơn v : V Giáo d c M m non; Báo Giáo d c và Th i i; T p chí Giáo d c. Ph trách Ban Vì s ti n b ph n , H i C u giáo ch c. a bàn các t nh thu c B c Trung B và ông Nam B . i u 3. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 3840/Q -BGD T ngày 25 tháng 5 năm 2009 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c phân công công tác c a B trư ng và các Th trư ng. B trư ng, các Th trư ng, Th trư ng các ơn v thu c cơ quan B , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Giáo d c và ào t o, Giám c các i h c, h c vi n, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư Trung ương ( báo cáo); - Th tư ng Chính ph , các PTTgCP ( báo cáo); - Ban T ch c TƯ ( báo cáo); Nguy n Thi n Nhân
  4. - Văn phòng TƯ, VP QH, VP Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Website Chính ph ; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c CP; - M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th TƯ; - UBND, S GD T các t nh, thành ph ; - H Qu c gia giáo d c, H CDGSNN; - Công oàn Giáo d c Vi t Nam; - H i c u Giáo ch c VN; H i Khuy n h c VN; - Website c a B GD T; - Lưu VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản