Quyết định số 453/QĐ-SGTVT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 453/QĐ-SGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 453/QĐ-SGTVT về việc thành lập ban biên tập trang thông tin điện tử Sở giao thông vận tải do Sở giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 453/QĐ-SGTVT

  1. UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 453/QĐ-SGTVT Vĩnh Long, ngày 03 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ quyết định số 1076/2006/QĐ-UBND ngày 01/06/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long; Căn cứ quyết định số 292/QĐ-SGTVT ngày 22 tháng 08 năm 2006 và quyết định số 313/QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2006 của Sở Giao thông vận tải về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử phục vụ điều hành và trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải (Website); Căn cứ quyết định số 433/QĐ-SGTVT ngày 24 tháng 07 năm 2007 của Sở Giao thông vận tải về việc phân công công việc giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải trên cơ sở sáp nhập Ban biên tập trang thông tin điện tử phục vụ điều hành thành lập theo quyết định số 292/QĐ-SGTVT ngày 22/8/2006 và Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) thành lập theo quyết định số 313/QĐ-SGTVT ngày 09/10/2006 của Sở Giao thông vận tải gồm các ông có tên sau: Trưởng ban: - Ông Tăng Văn Lẫm- Giám đốc Sở; Phó trưởng ban:- Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc; - Ông Ngô Chiến Công – Chánh Văn phòng; Các thành viên: - Ông Võ Văn Quan, Trưởng phòng Quản lý giao thông; - Ông Nguyễn Văn chính, Trưởng phòng Vận tải – ATGT;
  2. - Ông Hoàng Minh Tấn, Giám đốc Ban Quản lý các DAGT; - Ông Dương Văn Bé, Phó Bí thư Đảng ủy Sở; - Ông Lê Thanh Dũng , Cán bộ quản trị mạng. Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập trang thông tin điện tử. 2.1 Nhiệm vụ: - Xây dựng quy chế cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin trên trang thông tin điện tử phục vụ điều hành và trang tin điện tử trên Internet trình Giám đốc Sở ban hành và tổ chức thực hiện; - Xây dựng kế hoạch, nội dung thông tin chuyên ngành phù hợp đưa lên các trang thông tin điện tử; - Xây dựng dự toán chi phí đảm bảo duy trì hoạt động của các trang thông tin điện tử; - Chỉ đạo việc cung cấp, tin, bài và cập nhật thông tin lên các trang thông tin điện tử; 2.2 Quyền hạn : - Xem xét, thẩm định thông tin đưa lên trang thông tin điện tử phục vụ điều hành và trang tin điện tử trên Internet; - Được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị tham gia làm cộng tác viên cho Ban biên tập; - Được sử dụng dấu của Sở Giao thông vận tải đối với các văn bản của Ban biên tập khi có chữ ký của Trưởng ban. Điều 3. Quyết định này thay thế quyết định số 292/QĐ-SGTVT ngày 22/08/2006 và quyết định 313/QĐ-SGTVT ngày 29/10/2006 của Sở Giao thông vận tải. Điều 4. Chánh Văn phòng , thủ trưởng các phòng, ban và đơn vị trực thuộc và các ông có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nơi nhận : - Như điều 4; - Trang TTĐT tỉnh; - TT ĐU Sở;
  3. - Chi cục ĐK thùy bộ; - Đoàn TN, Cựu CB, CH luật gia Sở; Trần Văn Na - Lưu 2.01.01
Đồng bộ tài khoản