Quyết định số 4558/QĐ-BHXH

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
51
lượt xem
7
download

Quyết định số 4558/QĐ-BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4558/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4558/QĐ-BHXH

 1. B O HI M XÃ H I VI T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 4558/Q -BHXH Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V VI C B NHI M, B NHI M L I, LUÂN CHUY N, I U NG, BI T PHÁI, THUYÊN CHUY N, T CH C, MI N NHI M, ÌNH CH CH C V VÀ CÔNG TÁC I V I CÁN B QU N LÝ THU C H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM T NG GIÁM C B O HI M XÃ H I VI T NAM Căn c Ngh nh s 94/2008/N -CP ngày 22/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B o hi m xã h i Vi t Nam; Xét ngh c a Trư ng ban T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v vi c b nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, i u ng, bi t phái, thuyên chuy n, t ch c, mi n nhi m, ình ch ch c v và công tác i v i cán b qu n lý thu c h th ng do hi m xã h i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 1557/Q -BHXH ngày 29/10/2003; Quy t nh s 2364/Q -BHXH ngày 09/8/2008 và có hi u l c th c hi n k t ngày ký. Trư ng ban T ch c cán b , Chánh văn phòng B o hi m xã h i Vi t Nam, Th trư ng các ơn v tr c thu c B o hi m xã h i Vi t Nam, Giám c B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T NG GIÁM C Nơi nh n: - Như i u 2; - B N i v ( b/c); - H QL ( b/c); - TG , các Phó TG ; - Lưu VT, TCCB (5) Nguy n Huy Ban QUY NNH V VI C B NHI M, B NHI M L I, LUÂN CHUY N, I U NG, BI T PHÁI, THUYÊN CHUY N, T CH C, MI N NHI M, ÌNH CH CH C V VÀ
 2. CÔNG TÁC I V I CÁN B QU N lý THU C H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4858/Q -BHXH ngày21 tháng 10 năm 2008 c a T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam) Ph n I. NH NG QUY NNH CHUNG Căn c Quy t nh s 50-Q /TW ngày 03/5/1999 v vi c Quy ch ánh giá cán b , Quy t nh s 67-Q /TW ngày 04/7/2007 ban hành Quy nh v phân c p qu n lý cán b , Quy t nh s 68-Q /TW ngày 04/7/2007 ban hành Quy ch b nhi m cán b c a B Chính tr ; Ngh quy t s 11-NQ ngày 25/01/2002 c a B Chính tr ; Quy t nh s 27/2003/Q -TTg ngày 19/02/2003 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch B nhi m, b nhi m l i, luân chuy n, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o và các quy nh c a Ban T ch c Trung ương, c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 128/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a lu t K toán áp d ng trong lĩnh v c k toán nhà nư c; Thông tư liên t ch s 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 c a liên b B Tài chính - B N i v v vi c hư ng d n tiêu chuNn, i u ki n, th t c b nhi m, bãi nhi m, thay th và x p ph c p k toán trư ng, ph trách k toán trong các ơn v k toán thu c lĩnh v c k toán nhà nư c. Công tác cán b thu c h th ng B o hi m xã h i (BHXH) Vi t Nam trong quy nh này bao g m: - B nhi m cán b qu n lý: Th trư ng ơn v c p có thNm quy n ra quy t nh c cán b , công ch c gi m t ch c v qu n lý có th i h n trong h th ng BHXH Vi t Nam. - B nhi m l i cán b qu n lý: Th trư ng ơn v c p có thNm quy n xem xét, ánh giá và quy t nh b nhi m l i m t ch c v qu n lý ang m nhi m khi h t th i h n b nhi m trong h th ng BHXH Vi t Nam. - Luân chuy n cán b qu n lý: Th trư ng ơn v c p có thNm quy n b nhi m cán b , công ch c gi m t ch c v qu n lý m i trong quá trình th c hi n công tác quy ho ch và ào t o, b i dư ng nh m t o i u ki n cho cán b tr có tri n v ng, cán b di n quy ho ch ư c rèn luy n trong th c ti n, t o ngu n cán b cho ngành. - i u ng cán b qu n lý: Th trư ng ơn v c p có thNm quy n ra quy t nh i u ng cán b qu n lý t v trí này sang v trí khác nh m tăng cư ng cán b cho các lĩnh v c ho c a bàn c n thi t, áp ng yêu c u i u hành, qu n lý ho t ng c a ngành; m t khác kh c ph c tình tr ng c c b trong công tác cán b , khép kín t ng ơn v , t ng a phương. - Bi t phái cán b qu n lý: Th trư ng ơn v c p có thNm quy n ra quy t nh bi t phái có th i h n cán b , công ch c n ơn v khác theo k ho ch công tác.
 3. - Thuyên chuy n cán b qu n lý: Th trư ng ơn v c p có thNm quy n ra (quy t nh cán b qu n lý ư c chuy n công tác ra kh i h th ng BHXH Vi t Nam theo nguy n v ng cá nhân ho c theo ngh c a cơ quan, ơn v khác. - Mi n nhi m cán b qu n lý: Th trư ng ơn v c p có thNm quy n ra quy t nh thôi gi ch c v qu n lý i v i cán b qu n lý khi chưa h t th i h n b nhi m do s p x p.) t ch c, do s c kho không m b o, do năng l c h n ch không hoàn thành nhi m v , m t uy tín, do vi ph m k lu t nhưng chưa n m c cách ch c… - T ch c: Th trư ng ơn v c p có thNm quy n ng ý cho cán b qu n lý xin thôi gi ch c v qu n lý khi chưa h t th i h n b nhi m theo nguy n v ng cá nhân, vì lý do s c kho . . . - ình ch ch c v và công tác i v i cán b qu n lý: Th trư ng ơn v c p có thNm quy n ra quy t nh ình ch ch c v và công tác i v i cán b qu n lý t p trung th i gian và cách ly công vi c i u hành ki m i m nh ng tư tư ng ho c hành vi sai ph m trong quá trình thi hành nhi m v . Ph n II. CÁC CH C DANH CÁN B QU N LÝ THU C H TH NG BHXH VI T NAM 1. Cơ quan B o hi m xã h i Vi t Nam: 1.1. Các t ch c giúp vi c T ng giám c (các Ban và Văn Phòng) - Trư ng ban, Phó trư ng ban; Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng (sau ây g i chung là th trư ng, phó th trư ng các t ch c giúp vi c T ng giám c); trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c các t ch c giúp vi c T ng giám c. 1.2. Các ơn v s nghi p tr c thu c (Vi n Khoa h c b o hi m xã h i, Trung tâm Thông tin, Trung tâm lưu tr , Trư ng ào t o nghi p v b o hi m xã h i, Báo B o hi m xã h i, T p chí B o hi m xã h i): Vi n trư ng, Phó vi n trư ng; Giám c, Phó giám c Trung tâm; Hi u trư ng, phó hi u trư ng; T ng biên t p, Phó t ng biên t p ( sau ây g i chung là th trư ng, phó th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c); - Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c các ơn v s nghi p tr c thu c; Thư ký tòa so n Báo, T p chí ( sau ây g i chung là Trư ng phòng, Phó trư ng phòng). 1.3. Các ơn v tr c thu c khác ( i di n B o hi m xã h i Vi t Nam, t i thành ph H Chí Minh, Ban Qu n lý d án Công ngh thông tin, Ban Qu n lý các d án u tư và xây d ng); Trư ng i di n, Phó trư ng ái di n; Giám c, Phó giám c Ban qu n lý d án (sau ây g i chung là th trư ng, phó th trư ng các ơn v tr c thu c khác).
 4. 2. B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là BHXH t nh): - Giám c, phó giám c BHXH t nh; - Giám c, phó giám c BHXH huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là BHXH huy n); - Trư ng phòng, phó trư ng phòng nghi p v thu c BHXH t nh; Ph n III. B NHI M CÁN B QU N LÝ B o hi m xã h i Vi t Nam th c hi n ch b nhi m cán b qu n lý th i h n 5 năm theo quy nh i v i cán b , công ch c i u ki n b nhi m quy nh t i I U 6 Quy t nh s 27/2003/Q -TTg ngày 19/02/2003 c a Th tư ng Chính ph và tiêu chuNn c th c a ngành i v i t ng ch c danh b nhi m. Quy trình b nhi m cán b qu n lý ti n hành thông qua vi c thăm dò tín nhi m b ng cách b phi u kín i v i ngu n cán b t i ch . Tuy nhiên, vi c l y phi u tín nhi m không ph i quy t nh và không ph i là căn c duy nh t, nhưng có ý nghĩa tham kh o quan tr ng c p có thNm quy n xem xét khi b nhi m cán b . i v i cán b ti p nh n t khu v c hành chính - s nghi p ngoài h th ng BHXH Vi t Nam c n căn c vào t ng trư ng h p c th , d a trên các y u t : trình , năng l c cán b , thâm niên công tác, ch c v ang m nhi m và th i gian gi ch c v ang m nhi m xem xét vi c ti p nh n và b nhi m ngay ho c ph i qua th i gian th thách t 3 - 6 tháng m i b nhi m ch c v d ki n. i v i cán b ti p nh n t các cơ quan, ơn v ngoài khu v c hành chính s nghi p, ít nh t ph i sau th i gian b o lưu lương c a ơn v cũ (6 tháng) và ph i ư c chuy n x p vào thang b ng lương c a ngành m i i u ki n xem xét b nhi m ch c v d ki n. Vi c b nhi m cán b qu n lý th c hi n theo quy trình dư i ây: A. CÁN B QU N lý THU C BHXH T NH: 1. B nhi m giám c, phó giám c BHXH t nh: Căn c nhu c u công tác qu n lý, i u hành c a BHXH t nh và kh i lư ng công tác thu, chi, qu n lý i tư ng tham gia BHXH và c i m a bàn dân cư trong t nh, T ng giám c quy t nh s lư ng cán b qu n lý BHXH t nh (giám c và các phó giám c) phù h p v i c i m tình hình c th c a t ng a phương, s lư ng phó giám c giúp vi c giám c nói chung không quá 03 ngư i. Vi c b nhi m giám c và phó giám c BHXH t nh th c hi n theo quy trình sau: 1.1. i v i ngu n cán b t i ch :
 5. 1.1.1. Cơ quan ch trì l y phi u tín nhi m: - B o hi m xã h i Vi t Nam. -M i i di n Ban T ch c t nh u tham d và ch ng ki n. 1.1.2. Thành ph n tham gia b phi u tín nhi m: - Ban lãnh o BHXH t nh; - Toàn th c p u BHXH t nh; - Ch t ch công oàn cơ quan; - Bí thư oàn thanh niên cơ quan; - Các trư ng phòng, phó trư ng phòng nghi p v thu c BHXH t nh; - Các công ch c có ch c danh chuyên Viên chính; - Các giám c, phó giám c BHXH huy n. Trong trư ng h p c n thi t, ngoài thành ph n nêu trên có th t ch c l y phi u tín nhi m c a toàn b công ch c, viên ch c thu c cơ quan BHXH t nh 1.1.3. Trình t l y phi u tín nhi m: i di n cơ quan ch trì l y phi u tín nhi m ti n hành các bư c sau: - Nêu m c ích, yêu c u; - Thông báo tiêu chuNn c a ch c v b nhi m và i u ki n b nhi m; - L p anh sách cán b d ki n l y phi u tín nhi m căn c vào ngu n cán b trong quy ho ch ho c thành viên d h p t gi i thi u, không ưa trư c danh sách; ho c có th h i ngh t do l a ch n không c n l p danh sách gi i thi u trư c. - Ph bi n v cách th c ghi phi u gi i thi u ngư i và ch c v b nhi m; - B phi u kín (Phi u tín nhi m ư c s d ng th ng nh t theo M u s 4). Cơ quan ch trì l y phi u tín nhi m có trách nhi m chuNn b phi u, phát phi u, ki m phi u và lưu gi phi u tín nhi m theo ch b o m t. K t qu ki m phi u không công b trong h i ngh , ch dùng làm tài li u tham kh o cho T ng giám c và Thư ng v T nh u xem xét khi b nhi m. 1.1.4. H sơ b nhi m: H sơ ngh b nhi m giám c, phó giám c BHXH t nh g m c :
 6. - T trình c a giám c BHXH t nh g i T ng giám c v vi c ngh b nhi m phó giám c BHXH t nh và d ki n phân công công tác. Trư ng h p b nhi m giám c BHXH t nh không c n có t trình này; - B n t nh n xét, ánh giá, phân lo i c a công ch c ư c ngh b nhi m, v quá trình công tác và ý ki n nh n xét, ánh giá c a lãnh o BHXH t nh (M u s 3T G/TCTW) - Nh n xét c a c p u BHXH t nh (chi u và ng u c p trên tr c ti p) i v i công ch c ngh b nhi m và nh n xét c a chi y nơi công ch c cư trú. - Sơ y u lý l ch theo m u 2C/TCTW c a Ban T ch c Trung ương, có xác nh n c a BHXH t nh; - B n kê khai tài s n tài chính c a b n thân; - B n b sung và gi i trình chi ti t các n i dung h sơ cán b theo quy nh hi n hành; - lý l ch g c c a công ch c ngh b nhi m; - Các văn b ng, ch ng ch ào t o. N u là b n sao ph i có b n chính i chi u; - Gi y ch ng nh n s c kho c a công ch c ngh b nhi m. 1.1.5. Trình t b nhi m: Sau khi hoàn ch nh h sơ, BHXH t nh g i toàn b h sơ nêu trên v BHXH Vi t Nam. Trong th i h n không quá 30 ngày làm vi c k t khi l y phi u tín nhi m, BHXH Vi t Nam ti n hành các th t c: - ThNm tra h sơ, phân tách, t ng h p ý ki n; - Ban cán s ng xem xét quy t ngh ; - T ng giám c trao i v i Thư ng v T nh u v vi c b nhi m cán b ; - T ng giám c ra quy t nh b nhi m cán b . Trư ng h p không th b nhi m ư c, BHXH Vi t Nam s có thông báo ý ki n BHXH t nh bi t. 1.2. i v i ngu n cán b t nơi khác: Trư ng h p không có ngu n cán b t i ch xem xét b nhi m, BHXH Vi t Nam có th xem xét ti p nh n, b nhi m cán b t các ngu n khác. C th như sau: 1.2.1 i v i trư ng h p i u ng cán b trong ngành t Trung ương ho c a phương khác t i:
 7. - Ban Cán s ng xem xét, l a ch n cán b và trao i th ng nh t ý ki n v i Ban giám c BHXH t nh; - Ban Cán s ng trao i ý ki n v i Ban Thư ng v T nh u có s th ng nh t; - T ng giám c ra quy t nh i u ng và b nhi m cán b . 1. 2.2. i v i trư ng h p cán b d ki n b nhi m ngoài h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam: - BHXH Vi t Nam làm vi c v i Thư ng v T nh u t nh gi i thi u cán b ngoài ngành, ngu n t a phương; - BHXH Vi t Nam ti n hành g p cán b ư c gi i thi u, làm vi c v i Ban Cán s ng (n u có) ho c Thư ng v c p u và lãnh o ơn v cán b ang công tác ki m tra, xác minh lý l ch, h sơ b nhi m và tìm hi u v cán b ; - B o hi m xã h i Vi t Nam trao i th ng nh t ý ki n v i Ban giám c BHXH t nh; - Ban Cán s ng xem xét, quy t nh và trao i ý ki n v i Thư ng v T nh u ; - T ng giám c ra quy t nh ti p nh n, b nhi m cán b . Trong c hai trư ng h p nêu trên không ph i l y phi u tín nhi m. 2. B nhi m giám c BHXH huy n: 2.1. i v i ngu n cán b t i ch . 2.1.1. Cơ quan ch trì l y phi u tín nhi m: - B o hi m xã h i t nh. M i i di n Huy n u tham d và ch ng ki n. 2.1.2 Thành ph n tham gia l y phi u tín nhi m: - Giám c, phó giám c BHXH t nh; - Toàn th c p u c a B o hi m xã h i t nh; - Toàn th công ch c, viên ch c c a BHXH huy n; Tuỳ theo c i m a bàn, thu n ti n cho công vi c và i l i, có th t ch c l y phi u tín nhi m m t ho c hai nơi: BHXH t nh i v i s cán b ch ch t c a t nh và BHXH huy n i v i công ch c, viên ch c c a huy n nơi có cán b ư c xem xét b nhi m. 2.1.3. Trình t l y phi u tín nhi m:
 8. Th c hi n theo trình t quy nh t i M c 1.3 K t qu ki m phi u không công b trong h i ngh , dùng làm tài li u tham kh o cho giám c BHXH t nh xem xét trình T ng giám c phê duy t b nhi m. Quá trình ki m phi u m i i di n Huy n u cùng tham d và ch ng ki n. 2.1.4. H sơ ngh b nhi m: H sơ ngh phê duy t b nhi m giám c BHXH huy n g m có: - T trình c a BHXH t nh g i T ng giam c ngh phê duy t b nhi m; - B n t nh n xét, ánh giá quá trình công tác c a cán b ư c ngh b nhi m, có ý ki n nh n xét, ánh giá c a lãnh o BHXH t nh (M u s 2: T G/TCTW); - Sơ y u lý l ch theo m u 2C/TCTW c a Ban T ch c Trung ương, có xác nh n c a BHXH t nh; - B n kê khai tài s n tài chính; - B n sao các văn b ng, ch ng ch ào t o có công ch ng; - Biên b n k t qu l y phi u tín nhi m (M u s 5); ý ki n tho thu n c a Huy n u . 2.1.5. Trình t b nhi m: Sau khi hoàn t t các th t c h sơ nêu trên, BHXH t nh g i toàn b h sơ v BHXH Vi t Nam ti n hành thNm nh, xem xét phê duy t b nhi m. Trong th i h n không quá 15 ngày k t ngày nh n ư c công văn kèm h sơ, BHXH Vi t Nam có trách nhi m nghiên c u h sơ nhân s , i Chi u tiêu chuNn quy nh, ho c ti n hành các th t c thNm tra nêu th y c n thi t và có công văn thông báo ý ki n c a T ng giám c BHXH t nh bi t. Sau khi nh n ư c công văn phê duy t c a BHXH Vi t Nam, giám c BHXH t nh ra quy t nh b nhi m cán b và g i 01 b n quy t nh b nhi m v BHXH Vi t Nam t ng h p, theo dõi. 2.2. i v i ngu n cán b t nơi khác: 2.2.1. i v i trư ng h p b nhi m cán b t cơ quan.BHXH t nh v ho c t BHXH huy n khác t i: Ban giám c BHXH t nh xem xét, bàn b c, l a ch n cán b , sau ó BHXH t nh th c hi n quy trình b nhi m như b nhi m cán b t i ch quy nh t i M c 2.1 trên ây. Trư ng h p này không ph i l y phi u tín nhi m c a toàn th công ch c, viên ch c c a BHXH huy n nơi có cán b d ki n i u ng b nhi m. Trư ng h p th y c n thi t ph i th thách, sau 6 tháng th thách ti n hành l y phi u tín nhi m và làm quy trình như m c 2.1 trên ây.
 9. 2.2.2. i v i trư ng h p cán b d ki n ti p nh n b nhi m ngoài h th ng BHXH Vi t Nam do Huy n u gi i thi u ho c do BHXH t nh l a ch n. - BHXH t nh ti n hành g p cán b d ki n ti p nh n, làm vi c v i c p u , lãnh o cơ quan qu n lý cán b ó xác minh lý l ch và tìm hi u v cán b ; - Trong trư ng h p này, Ban giám c BHXH t nh h p th ng nh t ý ki n, trao i v i Huy n u (n u ngu n cán b do BHXH t nh t tin) và xem xét vi c ti p nh n, b nhi m cán b không c n l y phi u tín nhi m; Trên cơ s ó, BHXH t nh hoàn t t các th t c h sơ ngh b nhi m quy nh t i M c 2.1.4 g i BHXH Vi t Nam xin ý ki n ch p thu n vi c ti p nh n và b nhi m. Trình t b nhi m th c hi n như quy nh t i M c 2.1.5 nêu trên. Vi c ti p nh n cán b ngoài h th ng BHXH Vi t Nam c n căn c t ng trư ng h p c th xem xét quy t nh. 3. B nhi m phó giám c BHXH huy n: Căn c kh i lư ng công vi c c th c a BHXH huy n, ch y u d a vào nhi m v thu, chi, s lư ng i tư ng tham gia BHXH, c i m a bàn dân cư xác nh cơ c u cán b qu n lý BHXH huy n. Nói chung, cơ c u g m giám c và t 01 n 02 phó giám c, trong ó c g ng cơ c u m t phó giám c có trình chuyên môn ào t o v ngành y. Cơ c u c th giám c BHXH t nh có công văn g i T ng giám c xem xét quy t nh s lư ng phó giám c c a t ng ơn v . Vi c b nhi m phó giám c BHXH huy n ti n hành theo trình t sau: 3.1. i v i ngu n cán b t i ch . 3.1.1. Cơ quan ch trì l y phi u tín nhi m: - B o hi m xã h i t nh. M i i di n Huy n u tham d và ch ng ki n. 3.1.2 Thành ph n tham gia l y phi u tín nhi m: Toàn th công ch c, viên ch c c a BHXH huy n nơi có công ch c ư c xem xét b nhi m. 3.1.3.trình t l y phi u tín nhi m. Th c hi n theo trình t quy nh t i M c 1 .1.3 K t qu ki m phi u không công b trong h i ngh , dùng làm tài li u tham kh o cho giám c BHXH t nh xem xét quy t nh. 3.1.4. H sơ ngh b nhi m:
 10. H sơ b nhi m phó giám c BHXH huy n g m có: - B n t nh n xét, ánh giá quá trình công tác c a công ch c ngh b nhi m, có ý ki n nh n xét, ánh giá c a giám c BHXH huy n nơi công ch c công tác (M u s 2: T G/TCTW); - Sơ y u lý l ch theo m u 2C/TCTW do cá nhân t khai; - B n kê khai tài s n tài chính; - B n sao các văn b ng, ch ng ch ào t o có công ch ng; - Biên b n k t qu l y phi u tín nhi m (M u s 5); - Ý ki n tho thu n c a Huy n u . 3.1.5. Trình t b nhi m: Phòng T ch c cán b ho c Phòng T ch c hành chính có trách nhi m t ng h p các h sơ cá nhân ngh b nhi m và k t qu l y phi u tín nhi m báo cáo Ban giám c. Trên cơ s ó, Ban giám c h p m r ng v i c p u cơ quan quy t ngh vi c b nhi m ho c không b nhi m. Giám c BHXH t nh ra quy t nh b nhi m. Ch m nh t 01 tu n k t ngày ra quy t nh b nhi m, BHXH t nh có trách nhi m g i báo cáo kèm theo lý l ch trách ngang, các văn b ng ch ng ch và quy t nh b nhi m cán b v BHXH Vi t Nam theo dõi, ki m tra và t ng h p chung. 3.2. i v i ngu n cán b t nơi khác: 3.2.1. i v i trư ng h p b nhi m cán b t cơ quan BHXH t nh v ho c t các huy n khác t i: - Ban giám c BHXH t nh h p th ng nh t ý ki n l a ch n cán b , trao iv i Huy n y; - C p y BHXH t nh xem xét quy t ngh ; - Trên cơ s ó, giám c BHXH t nh ra quy t nh b nhi m cán b . Ch m nh t 01 tu n k t ngày ra quy t nh b nhi m, BHXH t nh có trách nhi m g i báo cáo kèm theo lý l ch trích ngang, các vãn b ng ch ng ch và quy t nh b nhi m cán b v BHXH Vi t Nam theo dõi, ki m tra và t ng h p chung. 3.2.2. i và trư ng h p cán b d ki n ti p nh n b nhi m ngoài h th ng BHXH Vi t Nam do Huy n u gi i thi u ho c do BHXH t nh l a ch n:
 11. - BHXH t nh ti n hành g p cán b d ki n ti p nh n, làm vi c v i c p u , lãnh d o cơ quan qu n lý cán b ó xác minh lý l ch và tìm hi u v cán b ; Trong trư ng h p này, Ban giám c BHXH t nh h p th ng nh t ý ki n, trao i v i Huy n u (n u ngu n cán b do BHXH t nh t tìm) và xem xét vi c ti p nh n, b nhi m cán b không c n l y phi u tín nhi m; , - C p y BHXH t nh xem xét quy t ngh ; - Trên cơ s ó, giám c BHXH t nh ra quy t nh ti p nh n, b nhi m cán b . Ch m nh t 01 tu n k t ngày ra quy t nh ti p nh n b nhi m, BHXH t nh có trách nhi m g i báo cáo kèm theo lý l ch trích ngang, văn b ng ch ng ch và quy t nh ti p nh n b nhi m cán b v BHXH Vi t Nam theo dõi, ki m tra và t ng h p chung. Vi c ti p nh n cán b ngoài h th ng BHXH Vi t Nam c n căn c t ng trư ng h p c th xem xét quy t nh. 4. B nhi m trư ng phòng thu c BHXH t nh: 4.1. i v i ngu n cán b t i ch . 4.1.1 Cơ quan ch trì l y phi u tín nhi m: - B o hi m xã h i t nh. 4.1.2 Thành ph n thanh gia b phi u tín nhi m: - Giám c, phó giám c BHXH t nh; - Toàn th c p u BHXH t nh; - Ch t ch công oàn cơ quan; - Bí thư oàn thanh niên cơ quan; - Toàn th công ch c, viên ch c c a phòng ó. 4.1.3. Trình t l y phi u tín nhi m: Th c hi n theo trình t quy nh t i M c 1. 1.3. K t qu ki m phi u không công b trong h i ngh , dùng dàm tài li u tham kh o cho giám c BHXH t nh xem xét trình T ng giám c phê duy t b nhi m. 4.1.4. H sơ b nhi m: H sơ ngh phê duy t b nhi m trư ng phòng thu c BHXH t nh g m c :
 12. - T trình c a BHXH t nh g i T ng giám c ngh phê duy t b nhi m; - B n t nh n xét, ánh giá quá trình công tác c a công ch c ngh b nhi m, có ý ki n nh n xét, ánh giá c a lãnh o BHXH t nh (M u s 2:T G/TCTW) - Sơ y u lý l ch theo n u 2C/TCTW c a Ban T ch c Trung ương, có xác nh n c a BHXH t nh; - B n kê khai tài s n tài chính; - B n b sung và gi i trình chi ti t các n i dung h sơ cán b theo quy nh hi n hành; - Các văn b ng, ch ng ch ào t o là b n sao có công ch ng; - Biên b n k t qu l y phi u tín nhi m (M u s 5). 4.1.5. Trình t b nhi m: Th c hi n như quy nh t i M c 2.1.5. nêu trên. 4.2. i v i ngu n cán b t nơi khác: 4.2.1. i v i trư ng h p b nhi m cán b t phòng khác t i ho c t BHXH huy n v : Ban giám c BHXH t nh xem xét, bàn b c, l a ch n cán b , sau ó BHXH t nh th c hi n quy trình b nhi m như i v i b nhi m cán b t i ch quy nh t i M c 4. 1 trên ây. Trư ng h p này không ph i l y phi u tín nhi m c a công ch c, viên ch c c a phòng nơi c cán b d ki n i u ng b nhi m. . 4.2.2. i v i trư ng h p cán b d ki n ti p nh n b nhi m ngoài h th ng, BHXH Vi t Nam: - BHXH t nh ti n hành g p cán b d ki n ti p nh n, làm vi c v i c p u , lãnh o cơ quan qu n lý cán b ó xác minh lý l ch và tìm hi u v cán b . - Trong trư ng h p này, Ban giám c BHXH t nh h p m r ng v i c p u cơ quan th ng nh t ý ki n và xem xét vi c ti p nh n, b nhi m cán b không c n l y phi u tín nhi m. Trên cơ s ó, BHXH t nh có trách nhi m hoàn ch nh h sơ ngh b nhi m quy nh t i M c 4.1.4 g i BHXH Vi t Nam xin ý ki n ch p thu n vi c ti p nh n và b nhi m. Trình t b nhi m th c hi n như quy nh t i M c 2.1.5 nêu trên. Vi c ti p nh n cán b ngoài h th ng BHXH Vi t Nam c n căn c t ng trư ng h p c th xem xét quy t nh. Trư ng h p th y c n thi t ph i có th i gian th thách ít nh t 6 tháng r i làm quy trình b nhi m như cán b t i ch .
 13. 5. B nhi m phó trư ng phòng thu c BHXH t nh: Căn c kh i lư ng công vi c c th c a phòng nghi p v BHXH t nh xác nh cơ c u cán b qu n lý (trư ng phòng và các phó trư ng phòng) ; Nói chung s lư ng phó trư ng phòng có t 01 n 03 ngư i. Cơ c u c th giám c BHXH t nh có công văn g i T ng giám c xem xét quy t nh s lư ng phó trư ng phòng c a t ng ơn v . Vi c b nhi m phó trư ng phòng BHXH t nh ti n hành theo trình t sau: 5.1. i v i ngu n cán b t i ch : 5.1.1 Cơ quan ch trì l y phi u tín nhi m: - B o hi m xã h i t nh. 5.1.2 Thành ph n tham gia b phi u tín nhi m - Giám c, phó giám c BHXH t nh; - Toàn th c p u BHXH t nh; - Ch t ch công oàn cơ quan; - Bí thư oàn thanh niên cơ quan; - Toàn th công ch c, viên ch c c a phòng ó. 5.1.3. Trình t l y phi u tín nhi m: Th c hi n theo trình t quy nh t i M c 1.1.3. K t qu ki m phi u do Phòng T ch c cán b ho c Phòng T ch c hành chính th c hi n có s ch ng ki n c a i di n c p y và không công b trong h i ngh , dùng làm tài li u tham kh o cho giám c BHXH t nh xem xét quy t nh. 5.1.4. H sơ b nhi m: H sơ b nhi m phó trư ng phòng thu c BHXH t nh g m có: - B n t nh n xét, ánh giá quá trình công tác c a công ch c ngh b nhi m, có ý ki n nh n xét, ánh giá c a th trư ng ơn v nơi công ch c công tác (M u s : 2T G/TCTW); - Sơ y u lý l ch theo m u 2C/TCTW do cá nhân t khai; - B n kê khai tài s n tài chính; - B n b sung và gi i trình chi ti t các n i dung h sơ cán b theo quy nh hi n hành; - Các văn b ng, ch ng ch ào t o có công ch ng;
 14. - Biên b n k t qu l y phi u tín nhi m (M u s 5). - ý ki n nh n xét, ánh giá c a c p y nơi cán b sinh ho t 5.1.5. Trình t b nhi m: Phòng T ch c cán b ho c Phòng T ch c hành chính có trách nhi m t ng h p các h sơ cá nhân ngh b nhi m và k t qu l y phi u tín nhi m báo cáo Ban giám c. - Trên cơ s ó, Ban giám c h p m r ng v i c p u cơ quan quy t ngh vi c b nhi m ho c không b nhi m. - Giám c BHXH t nh ra quy t nh b nhi m. Ch m nh t sau 01 tu n k t ngày ra quy t nh b nhi m, BHXH t nh có trách nhi m g i báo cáo kèm theo lý l ch trích ngang, các văn b ng ch ng ch và quy t nh b nhi m cán b v BHXH Vi t Nam theo dõi, ki m tra và t ng h p chung. 5.2. i v i ngu n cán b t nơi khác: 5.2.1. i v i trư ng h p b nhi m cán b t phòng khác t i ho c t BHXH huy n v . Ban giám c h p m r ng v i c p y BHXH t nh xem xét, bàn b c, l a ch n cán b , sau BHXH t nh th c hi n quy trình b nhi m như i v i b nhi m cán b t i ch quy nh t i M c 5.1 trên ây. Trư ng h p này không c n l y phi u tín nhi m c a công ch c, viên ch c c a phòng nơi có cán b xem xét i u ng b nhi m. K t qu ki m phi u không công b trong h i ngh , dùng làm tài li u tham kh o cho giám c BHXH t nh xem xét quy t nh b nhi m. Ch m nh t sau 01 tu n k t ngày ra quy t nh b nhi m, BHXH t nh có trách nhi m g i báo cáo kèm theo lý l ch trích ngang, các văn b ng ch ng ch và quy t nh b nhi m cán b v BHXH Vi t Nam theo dõi, ki m tra và t ng h p chung. 5.2.2. i v i trư ng h p cán b d ki n ti p nh n b nhi m ngoài h th ng BHXH Vi t Nam: - BHXH t nh ti n hành g p cán b d ki n ti p nh n, làm vi c v i c p u , lãnh o cơ quan qu n lý cán b ó xác minh lý l ch và tìm hi u v cán b ; - Ban giám c BHXH t nh h p th ng nh t ý ki n vi c ti p nh n, b nhi m - C p y BHXH t nh xem xét quy t ngh ; - Trên cơ s ó, giám c BHXH t nh ra quy t nh ti p nh n, b nhi m cán b . Ch m nh t sau 01 tu n k t ngày ra quy t nh ti p nh n, b nhi m, BHXH t nh có trách nhi m g i báo cáo kèm theo lý l ch trích ngang, văn b ng ch ng ch và quy t
 15. nh ti p nh n b nhi m cán b v BHXH Vi t Nang theo dõi, ki m tra và t ng h p chung. Vi c ti p nh n cán b ngoài h th ng BHXH Vi t Nam c n căn c t ng trư ng h p c th xem xét quy t nh. Trư ng h p th y c n thi t ph i có th i gian th thách ít nh t 6 tháng r i làm quy trình b nhi m như cán b t i ch . B. CÁN B QU N LÝ THU C CÁC T CH C GIÚP VI C T NG GIÁM C, CÁC ƠN VN S NGHI P TR C THU C VÀ CÁC ƠN VN TR C THU C KHÁC 6. B nhi m th trư ng, phó th trư ng các t ch c giúp vi c T ng giám c, các ơn v s nghi p tr c thu c: Căn c nhu c u công tác qu n lý, i u hành và kh i lư ng công vi c c th c a ơn v , T ng giám c quy t nh s lư ng cán b qu n lý th (trư ng và các phó th trư ng). S lư ng phó th trư ng giúp vi c th trư ng không quá 03 ngư i. Vi c b nhi m th trư ng, phó th trư ng các t ch c giúp vi c T ng giám c, các ơn v s nghi p tr c thu c th c hi n theo quy trình sau: 6.1. i v i ngu n cán b t i ch . 6.1.1. Cơ quan ch trì l y phi u tm nhi m: Ban T ch c cán b giúp T ng giám c t ch c l y phi u tín nhi m. 6.1.2. Thành ph n tham gia b phi u tín nhi m: Toàn th cán b , công ch c, viên ch c thu c ơn v . 6.1.3. Trình t l y phi u tín nhi m: Th c hi n theo trình t quy nh t i M c 1.1.3; nhưng không có m c trao i v i T nh y. K t qu ki m phi u do Ban T ch c cán b th c hi n có s ch ng ki n c a i di n c p u ơn v và không công b trong h i ngh , ch dùng làm tài li u tham kh o cho Ban Cán s ng và T ng giám c xem xét khi b nhi m. 6.1 .4. H sơ b nhi m: - B n thân cán b c trách nhi m hoàn ch nh h sơ b nhi m bao g m: + Sơ y u lý l ch theo M u 2C/TCTW do cá nhân t khai; + B n kê khai tài s n, tài chính; + B sung và tư ng trình chi ti t các n i dung h sơ cán b theo quy nh hi n hành; + Cung c p các lo i văn b ng, ch ng ch ào t o (có công ch ng);
 16. + B n t nh n xét, ánh giá quá trình công tác c a cán b (M u s 3T G/TCTW); - Ý ki n nh n xét, ánh giá và ngh c a th trư ng ơn v i v i vi c b nhi m cán b là c p phó th trư ng ơn v . i v i c p th trư ng ơn v không c n th t c này. - Ý ki n nh n xét, ánh giá c a c p u nơi cán b sinh ho t. - Ý ki n nh n xét, ánh giá c a c p u nơi cán b cư trú. 6.1.5. Trình t b nhi m: + Ban T ch c cán b có trách nhi m: - T ng h p các h sơ c a cá nhân ngh b nhi m; - T ng h p k t qu l y phi u tín nhi m; - Ban Cán s ng xem xét quy t ngh . - L y ý ki n tham gia c a Ban Ch p hành ng b cơ quan. - T ng giám c quy t nh. 6.2. i v i ngu n cán b t nơi khác: 6.2.1. i v i trư ng h p i u ng cán b t BHXH t nh v ho c t ơn v khác thu c cơ quan BHXH Vi t Nam t i: - Ban Cán s ng xem xét, l a ch n cán b và quy t ngh b nhi m. - L y ý ki n tham gia c a Ban Ch p hành ng b cơ quan. Trên cơ s ó, T ng giám c ra quy t nh b nhi m. 6.2.2. i v i trư ng h p cán b d ki n b nhi m không thu c h th ng BHXH Vi t Nam: - BHXH Vi t Nam ti n hành g p cán b ư c gi i thi u, làm vi c v i Ban Cán s ng (n u có) ho c Thư ng v C p u và lãnh o cơ quan cán b ang công tác xác minh lý l ch và tìm hi u cán b ; - Ban Cán s ng xem xét quy t ngh ti p nh n, b nhi m. - L y ý ki n tham gia c a Ban Ch p hành ng b cơ quan. Trên cơ s ó, T ng giám c ra quy t nh ti p nh n, b nhi m cán b .
 17. Vi c ti p nh n cán b ngoài h th ng BHXH Vi t Nang c n cán c t ng trư ng h p c th xem xét quy t nh. Trư ng h p th y c n thi t ph i có th i gian th thách ít nh t 6 tháng r i làm quy trình b nhi m như cán b t i ch . 7- B nhi m trư ng phòng, phó trư ng phòng thu c các t ch c giúp vi c T ng giám c: Căn c nhu c u công tác qu n lý, i u hành và kh i lư ng công vi c c th c a phòng, T ng giám c quy t nh s lư ng cán b qu n lý (trư ng phòng và các phó trư ng phòng), s lư ng phó trư ng phòng giúp vi c trư ng phòng t i a không quá 03 ngư i. Cơ c u c th Ban lãnh o và c p y ơn v th ng nh t có t trình g i T ng giám c xem xét quy t nh. Vi c b nhi m trư ng phòng, phó trư ng phòng thu c các t ch c giúp vi c Tông giám c th c hi n theo quy trình sau: 7.1. i v i ngu n cán b t i ch : 7.1.1. Cơ quan ch trì l y phi u tín nhi m: Ban T ch c cán b ch trì, th trư ng các t ch c giúp vi c T ng giám c nơi có cán b d ki n b nhi m ph i h p ch trì. 7.1.2. Thành ph n tham gia b phi u tín nhi m: - Th trư ng phó th trư ng ơn v ; - Trư ng phòng, phó trư ng phòng các phòng tr c thu c; - Toàn th c p u ơn v ; - Ban ch p hành công oàn ho c t trư ng công oàn ơn v ; - Bí thư oàn thanh niên ơn v ; - Toàn th công ch c, viên ch c c a phòng nơi có cán b ngh b nhi m. 7.1.3. Trình t l y phi u tín nhi m: Th c hi n theo trình t quy nh t i M c 1. 1.3. Vi c ki m phi u do Ban T ch c cán b và th trư ng ơn v th c hi n; k t qu ki m phi u không công b trong h i ngh , ch dùng làm tài li u tham kh o cho t ng giám c khi xem xét b nhi m. 7.1.4. Th t c h sơ b nhi m: Th trư ng ơn v có trách nhi m hoàn ch nh h sơ ngh b nhi m bao g m: - T trình T ng giám c kèm ý ki n nh n xét, ánh giá và ngh c a th trư ng ơn v ;
 18. - Sơ y u lý l ch theo m u 2C/TCTW do cá nhân t khai; - B n kê khai tài s n tài chính; - B sung và gi i trình chi ti t n i dung h sơ cán b theo quy nh hi n hành; - Các lo i văn b ng, ch ng ch ào t o (b n sao có công ch ng) do cá nhân chuNn b ; - B n t nh n xét, ánh giá quá trình công tác c a cá nhân (M u s 2 T G/TCTW); - Biên b n k t qu l y phi u tín nhi m (M u s 5); - Ý ki n nh n xét, ánh giá c a c p u nơi cán b sinh ho t; 7.1.5. Trình t b nhi m: - Ban T ch c cán b có trách nhi m t ng h p các h sơ c a cá nhân ngh b nhi m. - Trình T ng giám c xem xét, quy t nh. 7.2. i v i ngu n cán b t nơi khác: 7.2.1. i v i trư ng h p i u ng cán b t ơn v khác thu c cơ quan BHXH Vi t Nam ho c t BHXH t nh v : Không l y phi u tín nhi m theo quy trình. - Ban T ch c cán b xem xét, l a ch n cán b , xác minh lý l ch, tìm hi u cán b và hoàn ch nh h sơ theo quy nh; - Th trư ng ơn v c p trên c a phòng d nh b nhi m cán b có ý ki n d ngh ; - Trình T ng giám c quy t nh b nhi m cán b . 7.2.2. i v i cán b d ki n b nhi m ngoài h th ng BHXH Vi t Nam: - Ban T ch c cán b ti n hành g p cán b ư c gi i thi u, làm vi c v i lãnh o ơn v qu n lý cán b ang công tác xác minh lý l ch, tìm hi u cán b ; - Th trư ng ơn v c p trên c a phòng d nh b nhi m cán b có ý ki n ngh ; - Báo cáo T ng giám c vi c ti p nh n, b nhi m cán b ; - Làm công văn ti p nh n và b nhi m. Vi c ti p nh n cán b ngoài h th ng BHXH Vi t Nam c n căn c t ng trư ng h p c th xem xét quy t nh. Trư ng h p th y c n thi t ph i có th i gian th thách ít nh t 6 tháng r i làm quy trình b nhi m như cán b t i ch .
 19. 8. B nhi m trư ng phòng, phó trư ng phòng thu c các ơn v s nghi p tr c thu c: Căn c nhu c u công tác qu n lý, i u hành và kh i lư ng công vi c c th c a phòng, T ng gi m c quy t nh s lư ng cán b qu n lý (trư ng phòng và các phó trư ng phòng) s lư ng phó trư ng phòng giúp vi c trư ng phòng t i a không quá 03 ngư i. Cơ c u c th Ban lãnh o và c p y ơn v th ng nh t có t trình g i T ng giám c xem xét quy t nh. Trư c khi ti n hành quy trình b nhi m cán b , th trư ng các ơn vì s nghi p tr c thu c có t trình T ng giám c v nhân s d ki n b nhi m (qua Ban t ch c cán b ). Sau khi T ng giám c c ý ki n phê duy t b ng văn b n v ch trương thì th trư ng các ơn v s nghi p tr c thu c ti n hành quy trình b nhi m cán b như sau: 8.1. i v i ngu n cán b t i ch : 8.1.1. Cơ quan ch trì l y phi u tín nhi m: - Th trư ng ơn v nơi có cán b d ki n b nhi m ch trì; -M i i di n Ban T ch c cán b tham d và giám sát. 8.1.2. Thành ph n tham gia b phi u tín nhi m: - Th trư ng, phó th trư ng ơn v ; - Toàn th c p u ơn v ; - Ch t ch Công oàn ơn v ; - Bí thư oàn thanh niên ơn v ; - Toàn th công ch c, viên ch c c a phòng có cán b ngh b nhi m. 8.1.3. Trình t l y phi u tín nhi m: Th c hi n theo trình t quy nh t i M c 1. 1.3. Vi c ki m phi u do th trư ng ơn v th c hi n có s ch ng ki n c a i di n Ban T ch c cán b ; k t qu ki m phi u không công b trong h i ngh , ch dùng làm tài li u tham kh o cho th trư ng ơn v và Ban T ch c cán b xem xét trình T ng giám c phê duy t b nhi m. 8.1.4.H sơ b nhi m: Th c hi n như quy nh t i m c 7.1.4. 8.1.5. Trình t b nhi m: - Sau khi hoàn t t các th t c h sơ nêu trên, th trư ng ơn v g i toàn b h sơ v BHXH Vi t Nam (qua Ban T ch c cán b ) ti n hành thNm nh.
 20. - Trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c công văn kèm h sơ, Ban T ch c cán b có trách nhi m nghiên c u h sơ nhân s , i chi u tiêu chuNn quy nh, ho c ti n hành các th t c thNm tra n u th y c n thi t. - Ban t ch c Cán b trình T ng giám c xem xét phê duy t. Sau khi nh n ư c công văn phê duy t c a T ng giám c, th trư ng ơn v ra quy t nh b nhi m cán b và g i 01 b n quy t nh b nhi m v BHXH Vi t Nam t ng h p, theo dõi. 8.2. i v i ngu n cán b t nơi khác: 8.2.1. B nhi m cán b t phòng khác t i: Trư ng h p cán b d ki n b nhi m t phòng khác trong cùng ơn v thì quy trình th c hi n như i v i b nhi m cán b t i ch quy nh t i M c 8.1 trên ây trư ng h p này không c n b phi u tín nhi m c a công chúc, viên ch c c a phòng 1ơi có cán b d ki n i u ng b nhi m. 8.2.2. B nhi m cán b t ơn v khác v trong h th ng BHXH Vi t Nam: Trư ng h p b nhi m cán b t ơn v khác trong h th ng BHXH Vi t Nam thì th trư ng ơn v nơi d ki n b nhi m cán b có t trình T ng giám c (qua Ban T ch c cán b ) xem xét phê duy t ho c T ng giám c tr c ti p quy t nh t ng trư ng h p c th . 8.2.3. i v i cán b d ki n ti p nh n b nhi m ngoài h th ng BHXH Vi t Nam: Nh t thi t ph i ti p nh n v sau 06 tháng làm vi c t i ơn v m i ti n hành xem xét b nhi m, quy trình, th t c b nhi m th c hi n như i v i b nhi m cán b t i ch . 9. B nhi m th trư ng, phó th trư ng các ơn v tr c thu c khác: Quy trình b nhi m th trư ng, phó th trư ng ơn v tr c thu c khác ư c quy nh như quy trình b nhi m th trư ng các t ch c giúp vi c T ng giám c quy nh t i M c 6 trên ây. C. CH C DANH K TOÁN TRƯ NG: 10. K toán trư ng trong các ơn v k toán thu c h th ng BHXH Vi t Nam: 10.1. Cơ quan Bao hi m xã h i Vi t Nam 10.1.1. Các t ch c giúp vi c T ng giám c: - K toán trư ng c p I: Ban K ho ch - Tài chính; - K toán trư ng c p III: văn phòng. 10.1 2. Các ơn v s nghi p tr c thu c, các ơn v tr c thu c khác:
Đồng bộ tài khoản