Quyết định số 456/1999/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 456/1999/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 456/1999/QĐ-BKH về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 456/1999/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 456/1999/QĐ-BKH Hà N i, ngày 28 tháng 08 năm 1999 QUY T Đ NH V/V BÃI B VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Quy t đ nh s 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban ch đ o c a Chính ph v T ng rà soát và h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t. Căn c Ngh đ nh s 75-CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B K ho ch và Đ u tư. Theo đ ngh c a Trư ng Ban ch đ o rà soát và h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t B K ho ch và Đ u tư. QUY T Đ NH: Đi u 1. Bãi b 281 văn b n quy ph m pháp lu t kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các đơn v thu c B thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: B K HO CH VÀ Đ U TƯ - Như Đi u 3 - Ban ch đ o c a Chính ph v T ng rà soát và h th ng hóa văn b n QPPL - Văn phòng Chính ph - S K ho ch và Đ u tư các t nh, thành ph tr c thu c TW - Tòa án Nhân dân t i cao Tr n Xuân Giá - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao - Các cơ quan đoàn th TW - Lãnh đ o B - Lưu (VT, PC). DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B K HO CH VÀ Đ U TƯ BAN HÀNH H T HI U L C (T NĂM 1976 Đ N THÁNG 6/1998) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 456/1999/QĐ-BKH ngày 28 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư) STT Tên văn S văn b n Ngày, tháng Trích y u n i dung văn b n b n năm ban hành V vi c ban hành h th ng bi u m u l p 1. Quy t đ nh 110-UB/KHH 22/3/1976 k ho ch 5 năm 1976 - 1980 c a B , t ng c c, t nh, thành ph .
 2. Quy t đ nh thành l p hai trư ng trung 2. Quy t đ nh 251-UB/KHH 3/7/1976 h c nghi p v k ho ch tr c thu c UBKHNN. Quy t đ nh ph c h i l i s ho t đ ng c a trư ng nghi p v k ho ch mi n 3. Quy t đ nh 374-UB/KHH 4/10/1976 B c, l y tên là trư ng Nghi p v k ho ch I. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 4. Quy t đ nh 428-UB/CNA 13/11/1976 vi c ban hành ch tiêu tính tr lư ng cho m sét Na Dương (Cao Lãnh). Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 5. Quy t đ nh 429-UB/CNA 13/11/1976 vi c ban hành ch tiêu tính tr lư ng cho m đá secpen tinit Bãi áng, Thanh hóa. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 6. Quy t đ nh 430-UB/CNA 13/11/1976 vi c ban hành ch tiêu tính tr lư ng cho m sét Đoài thôn, Thanh Hóa. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 7. Quy t đ nh 431-UB/CNA 13/11/1976 vi c ban hành ch tiêu tính tr lư ng cho m sét Đ c Sơn. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 8. Quy t đ nh 432-UB/CNA 13/11/1976 vi c ban hành ch tiêu tính tr lư ng cho m sét Xích Th , Qu ng Ninh. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 9. Quy t đ nh 433-UB/CNA 13/11/1976 vi c ban hành ch tiêu tính tr lư ng cho m sét Giang Đông, Hoàng Liên Sơn. Quy t đ nh ban hành ch c năng, nhi m v và t ch c c a Vi n nghiên c u các 10. Quy t đ nh 45-UB/TKT 10/2/1977 phương pháp toán kinh t trong k ho ch hóa và qu n lý kinh t thu c y ban k ho ch Nhà nư c. Quy t đ nh v vi c ban hành h th ng ch tiêu bi u m u l p k ho ch 5 năm 11. Quy t đ nh 82-UB/KHH 25/3/1977 1976 - 1980 c a B , t ng c c, t nh, thành ph . Quy t đ nh c a y ban K ho ch Nhà 12. Quy t đ nh 225-UB/KHH 20/6/1977 nư c ban hành tiêu chu n tính toán v t tư k thu t. Quy t đ nh thành l p Trung tâm tính toán thu c vi n nghiên c u các phương 13. Quy t đ nh 317-UB/KHH 6/9/1977 pháp toán kinh t trong k ho ch hóa và qu n lý tr c thu c UBKHNN. V vi c ban hành h th ng ch tiêu bi u m u l p k ho ch Y t và b n hư ng 14. Quy t đ nh 365-UB/VX 13/10/1977 d n n i dung phương pháp tính toán các ch tiêu ch y u, trong k bi u m u đó nh m c th hóa Quy t đ nh 95-
 3. UB/KHH ngày 4/5/1977 v vi c ban hành h th ng ch tiêu bi u m u l p k ho ch 1976-1980 c a B , t ng c c, t nh, thành ph và huy n. V vi c ban hành h th ng ch tiêu bi u m u l p k ho ch Văn hóa thông tin và b n hư ng d n n i dung phương pháp tính toán các ch tiêu ch y u, trong k 15. Quy t đ nh 366-UB/VX 13/10/1977 bi u m u đó nh m c th hóa Quy t đ nh 95-UB/KHH ngày 4/5/1977 v vi c ban hành h th ng ch tiêu bi u m u l p k ho ch 1976 - 1980 c a B , t ng c c, t nh, thành ph và huy n. Quy t đ nh ban hành chương trình đào t o cán b trung h c k ho ch khóa I các trư ng trung h c nghiên c u các 16. Quy t đ nh 376-UB/KHH 29/10/1977 phương pháp toán h c kinh t trong k ho ch hóa và qu n lý tr c thu c UBKHNN. Quy t đ nh ban hành ch tiêu, bi u báo k ho ch giáo d c đào t o và các 17. Quy t đ nh 461-UB/KHGD 72/12/1977 hư ng d n n i dung phương pháp tính toán các ch tiêu l p các bi u báo đó. Quy t đ nh ban hành hư ng d n phương pháp đ nh m c tính toán k 18. Quy t đ nh 523-UB/KHH 29/12/1977 ho ch c p huy n, trong công tác k ho ch hóa c p huy n. Quy t đ nh ban hành đ nh m c tính toán 19. Quy t đ nh 531-UB/KHH 30/12/1977 k ho ch đ s d ng trong công tác k ho ch hóa. Quy t đ nh thành l p Trung tâm thông 20. Quy t đ nh 294-UB/KHH 14/5/1977 tin tư li u tr c thu c UBKHNN. Quy t đ nh ban hành phương pháp đ nh 21. Quy t đ nh 235-UB/KHH 24/5/1978 m c k ho ch c p huy n, trong công tác k ho ch hóa c p huy n. Thông tư hư ng d n thi hành b n "Ch đ công tác k ho ch hóa c a c p 22. Thông tư 293-UB/KHH 15/6/1978 huy n" ban hành theo Ngh đ nh c a H i đ ng Chính ph s 135-CP ngày 8/6/1978. V vi c ban hành h th ng ch tiêu bi u 23. Quy t đ nh 271-UB/THN 7/6/1978 m u k ho ch năm 1979 c a các B , t ng c c, t nh, thành ph 24. Quy t đ nh 317-UB/TC 26/6/1978 V vi c ban hành b ng giá "Tính toán k
 4. ho ch" đ th ng nh t s d ng trong công tác tính toán và cân đ i k ho ch các V ; Vi n thu c UBKHNN giao k ho ch hàng năm cho các xí nghi p, công nghi p qu c doanh. Thông tư hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 342-CP ngày 23/12/1977 c a H i 25. Thông tư 322-UB/KHH 30/6/1978 đ ng Chính ph v b sung ch tiêu giá thành và h th ng ch tiêu Pháp l nh c a Nhà nư c. Quy t đ nh ban hành ch đ báo cáo k ho ch và h th ng ch tiêu bi u m u l p 26. Quy t đ nh 433-UB/GTVT 12/8/1978 k ho ch c a các xí nghi p v n t i đư ng sông. Quy đ nh v s a đ i b sung h th ng ch tiêu, m u bi u l p và báo cáo k ho ch toàn di n c a c p huy n (đã ban hành theo Quy t đ nh s 95-UB/KHH 27. Quy t đ nh 464-UB/KHH 8/1978 ngày 5/4/1977 cho phù h p v i n i dung đư c quy đ nh trong b n ch đ v công tác k ho ch hóa ban hành theo Ngh đ nh s 135-CP ngày 8/6/1978 đ i v i c p huy n. V vi c ban hành chương trình đào t o cán b trung h c k ho ch các trư ng 28. Quy t đ nh 600-UB/CB 13/11/1978 trung h c nghi p v k ho ch tr c thu c UBKHNN. Quy t đ nh thành l p trư ng b i dư ng 29. Quy t đ nh 62-UB/CB 14/2/1979 nghi p v k ho ch trung ương l y tên là trư ng Cán b k ho ch Trung ương. 30. Quy t đ nh 64-UB/QĐ 16/2/1979 Quy t đ nh v n i dung bí m t cơ quan. Quy t đ nh chuy n giao nhi m v công tác k ho ch hóa ngành đo đ c b n đ (bao g m 2 khâu: bay ch p nh, đo đ c 31. Quy t đ nh 65-UB/KHH 16/2/1979 và b n đ ) trư c đây do Vi n phân vùng quy ho ch ph trách, sang V t ng h p k ho ch kinh t qu c dân dài h n. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v ch đ báo cáo k ho ch và h th ng 32. Quy t đ nh 165-UB/VX 4/7/1979 ch tiêu bi u m u l p k ho ch phát tri n th d c, th thao va hư ng d n cách l p các ch tiêu ch y u trong bi u m u đó. H th ng ch tiêu, m u bi u làm m u áp d ng cho vi c l p k ho ch c a xã và 33. Quy t đ nh 176-UB/KHH 8/8/1979 hư ng d n phương pháp l p các ch tiêu ch y u trong h th ng bi u m u đó.
 5. Quy t đ nh v t ch c nghiên c u l p k 34. Quy t đ nh 177-UB/QĐ 9/8/1979 ho ch 5 năm 1981-1985 trong UBKHNN. Ban hành kèm theo Quy t đ nh h th ng ch tiêu, m u bi u l p k ho ch s a ch a nhà trong các thành ph , th xã, th 35. Quy t đ nh 218-UB/KHH 20/9/1979 tr n và b n gi i thích n i dung phương pháp tính toán h th ng ch tiêu, m u bi u. V vi c ban hành kèm theo Quy t đ nh: ch đ báo cáo k ho ch và h th ng ch tiêu, m u bi u l p k ho ch toàn di n c a các nông trư ng qu c doanh; 36. Quy t đ nh 249-UB/KHH 26/10/1979 ch đ báo cáo k ho ch và h th ng ch tiêu m u bi u này đư c áp d ng th ng nh t cho t t c các nông trư ng qu c doanh (Trung ương và đ a phương) t năm 1980 tr đi. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c ban hành ch đ báo cáo k ho ch, h th ng ch tiêu bi u m u và phương pháp l p k ho ch lao đ ng ti n lương 37. Quy t đ nh 163-UB/LĐTL 3/7/1980 c a các B , T ng c c, các cơ quan ngang b , cơ quan tr c thu c H i đ ng Chính ph , huy n và đơn v tương đương huy n, các đơn v cơ s .... Quy t đ nh thành l p phòng d u khí và 38. Quy t đ nh 165-UB/TCCB 9/7/1980 đ a ch t thu c V công nghi p n ng. Quy t đ nh thông qua k ho ch tri n khai th c hi n nh ng th a thu n v i các 39. Quy t đ nh 171-UB/KHH 22/7/1980 nư c XHCN Đông Âu, Cu Ba, Mông C và chu n b ph i h p k ho ch v i Liên Xô, Ba Lan. Quy t đ nh v vi c t ch c biên so n ch d n phương pháp l p k ho ch kinh t 40. Quy t đ nh 187-UB/KHH 3/10/1980 qu c dân dùng cho vi c xây d ng k ho ch 5 năm 1981-1985 và các k ho ch hàng năm. Quy t đ nh v đi u l t ch c và ho t 41. Quy t đ nh 221-UB/KHH 3/10/1980 đ ng c a Vi n nghiên c u k ho ch hóa và đ nh m c thu c UBKHNN. Quy t đ nh thành l p phòng cân đ i 42. Quy t đ nh 18-UB/TCCB 17/1/1981 lương th c và nông s n thu c V K ho ch n i thương. Quy t đ nh thành l p phòng n loát tr c 43. Quy t đ nh 16-UB/TCCB 14/1/1981 thu c Văn phòng UBKHNN: Nhà in t Vi n nghiên c u k ho ch hóa và đ nh m c chuy n sang, T đánh máy thu c
 6. Văn phòng y ban. Quy t đ nh thành l p ban ki n toàn t 44. Quy t đ nh 25-UB/TCCB 21/1/1981 ch c c a UBKHNN. Quy t đ nh thành l p các phòng sau đây c a Trung tâm tính toán thu c Vi n 45. Quy t đ nh 36-UB/TCCB 30/1/1981 nghiên c u các phương pháp toán kinh t trong k ho ch hóa và qu n lý: - Phòng khai thác - Phòng phân tích và th o chương I - Phòng phân tích và th o chương II - Phòng hành chính qu n tr Quy t đ nh ban hành h th ng ch tiêu m u bi u dùng cho vi c l p và báo cáo k ho ch 5 năm c a B , t ng c c, t nh, 46. Quy t đ nh 42-UB/KHH 9/2/1981 thành ph và đ c khu tr c thu c Trung ương: kèm theo b n ch d n phương pháp l p k ho ch kinh t qu c dân. Quy t đ nh tăng cư ng công tác k ho ch và theo dõi tình hình kinh t mi n Nam (l y V t ng h p k ho ch kinh t 47. Quy t đ nh 139-UB/TCCB 27/6/1981 đ a phương và k ho ch kinh t lãnh th làm nòng c t) nay đ t b ph n thư ng tr c t i thành ph HCM. Quy t đ nh chuy n nhi m v t ng h p, cân đ i k ho ch phát tri n s n xu t 48. Quy t đ nh 180-UB/TCCB 12/8/1981 hàng kim khí tiêu dùng t V k ho ch công nghi p nh sang V K ho ch cơ khí và luy n kim. QĐ giao cho ban biên t p t p chí K 49. Quy t đ nh 89-UB/TCCB 5/9/1981 ho ch hóa ph trách qu n lý nhà in c a y ban K ho ch nhà nư c. Quy t đ nh hư ng d n phương pháp 50. Quy t đ nh 196-UB/KHH 7/9/1981 đ nh m c lao đ ng trong h p tác xã s n xu t nông nghi p Quy t đ nh giao cho Vi n nghiên c u k ho ch hóa và đ nh m c nhi m v : 51. Quy t đ nh 206-UB/TCCB 23/9/1981 hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 201- CP ngày 26/5/1981 c a H i đ ng Chính ph . Quy t đ nh chuy n nhi m v nghiên c u phương pháp ch đ k ho ch hóa 52. Quy t đ nh 217-UB/TCCB 7/10/1981 ng n h n t V t ng h p k ho ch kinh t qu c dân ng n h n sang Vi n nghiên c u k ho ch hóa và đ nh m c.
 7. K ho ch phát tri n kinh t xã h i 5 năm 1981-1985 c a huy n và hư ng d n 53. Quy t đ nh 273-UB/KHH 25/11/1981 vi c t ch c xây d ng k ho ch 5 năm c a huy n. Quy t đ nh v ch đ l p k ho ch, h th ng ch tiêu, m u bi u và hư ng d n 54. Quy t đ nh 277-UB/KHH 25/11/1981 n i dung phương pháp tính toán các ch tiêu k ho ch c a h p tác xã và t p đoàn s n xu t nông nghi p. Quy t đ nh v vi c s p x p l i t ch c 55. Quy t đ nh 280-UB/TCCB 25/12/1981 c a các V k ho ch công nghi p cơ khí và luy n kim, V công nghi p A. Hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 56. Thông tư 1187-UB/KHH 23/10/1982 146-HĐBT ngày 25/8/1982 c a H i đ ng b trư ng. Thông tư hư ng d n thi hành ch th c a 57. Thông tư 01-UB/KHH 25/2/1982 Ch t ch H i đ ng B trư ng v vi c xây d ng k ho ch 5 năm 1981-1985. Quy t đ nh hư ng d n phương pháp 58. Quy t đ nh 26-UB/KHH 25/2/1982 đ nh m c tiêu dùng v t tư trong h p tác xã và t p đoàn s n xu t nông nghi p. Thông tư hư ng d n vi c l p k ho ch 59. Thông tư 02-UB/TC 26/2/1982 giá thành tích lũy năm 1982. Thông tư hư ng d n vi c xây d ng h th ng đ nh m c kinh t k thu t đ tính 60. Thông tư 03-UB/ĐM 2/3/1982 toán k ho ch năm 1983 và k ho ch 5 năm 1981-1985 (s d ng trong n i b cơ quan). Thông tư hư ng d n th c hi n quy t đ nh s 48-CP ngày 6/3/1982 c a Ch 61. Thông tư 05-UB/LĐTL 14/4/1982 t ch H i đ ng B trư ng v vi c xét duy t k ho ch qũy ti n lương theo kh i lư ng s n xu t kinh doanh. Quy t đ nh cho phép trung tâm tính toán thu c Vi n toán kinh t ho t đ ng theo 62. Quy t đ nh 59-UB/TCCB 15/4/1982 phương th c h ch toán n i b , chu n b đi u ki n ti n t i h ch toán đ c l p. Quy t đ nh v ch đ l p và báo cáo k ho ch toàn di n h th ng ch tiêu, m u bi u và n i dung phương pháp tính toán 63. Quy t đ nh 105-UB/KHH 15/5/1982 các ch tiêu trong h th ng m u bi u đó c a các công ty, xí nghi p và t ch c kinh t làm công tác lưu thông hàng hóa (g i t t là xí nghi p thương nghi p). Quy t đ nh tri u t p h i ngh v công tác 64. Quy t đ nh 91-UB/QP 18/6/1982 k ho ch đ ng viên cho các thành viên, các ngành, các đ a phương trong c
 8. nư c trong th i gian 15 ngày vào đ u tháng 7-1982. Quy t đ nh s p x p l i t ch c c a các 65. Quy t đ nh 134-UB/TCCB 14/8/1982 v , vi n, văn phòng thu c UBKHNN. Quy t đ nh v vi c thành l p phòng k ho ch h p tác kinh t v i C ng hòa dân ch nhân dân Lào và nư c C ng hòa 66. Quy t đ nh 207-UB/TCCB 25/11/1982 Nhân dân Cămpuchia (g i t t là phòng k ho ch Lào & Cămpuchia) thu c v H p tác kinh t . Quy t đ nh v vi c t ch c và ch c 67. Quy t đ nh 82-UB/VP 18/5/1983 năng nhi m v c a trung tâm tính toán. V vi c thành l p V t ng h p k ho ch 68. Quy t đ nh 81-UB/TCCB 14/6/1983 khoa h c k thu t tr c thu c UBKHNN Quy t đ nh c a ch nhi m UBKHNN v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1984 cho các B , cơ quan khác 69. Quy t đ nh 07-UB/TH 16/1/1984 tr c thu c HĐBT, y ban nhân dân các t nh, thành ph , đ c khu tr c thu c Trung ương và các cơ quan không thu c HĐBT. Thông tư hư ng d n thi hành ch th c a Ch t ch H i đ ng B trư ng v vi c xét 70. Thông tư 01-UB 22/2/1984 duy t k t q a th c hi n k ho ch nhà nư c. Thông tư hư ng d n bàn giao v t tư d 71. Thông tư 02-UB/VI 5/3/1984 tr Nhà nư c theo Ngh đ nh s 31- HĐBT. Quy t đ nh v vi c t ch c tri n khai nghiên c u các chương trình kinh t xã 72. Quy t đ nh 37-UB/KHDH 20/3/1984 h i trong k ho ch 5 năm 1986-1990 trong n i b UBKHNN. Ch th xây d ng k ho ch 5 năm 1986- 73. Ch th 01-CT/KHDH 20/3/1984 1990 trong n i b UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 74. Quy t đ nh 94-UB/TH 19/7/1984 vi c đi u ch nh ch tiêu xăng d u c a k ho ch Nhà nư c năm 1984. Hư ng d n v vi c t ng h p k ho ch 75. Thông tư 03-UB/LĐTL 30/7/1984 phân b lao đ ng dân cư xây d ng vùng kinh t m i trên đ a bàn c nư c. V cơ c u t ch c trong th i gian trư c 76. Quy t đ nh 106-UB/TCCB 3/8/1984 m t Vi n K ho ch dài h n. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 77. Quy t đ nh 109-UB/ĐM 19/8/1984 vi c ban hành Quy đ nh ch y u v công tác đ nh m c chi phí và d tr nguyên
 9. v t li u, năng lư ng trong n n kinh t qu c dân. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 78. Quy t đ nh 159-UB/TH 18/9/1984 vi c s p x p l i k ho ch đ u tư xây d ng cơ b n năm 1984. Thông tư hư ng d n vi c đánh giá k t 79. Thông tư 04-UB/TĐ 8/10/1984 q a thi đua trong ngành k ho ch năm 1984-1985. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 80. Quy t đ nh 225-UB/ĐM 29/12/1984 vi c ban hành t p đ nh m c v t tư k thu t năm 1984-1985. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 81. Quy t đ nh 226-UB/ĐM 31/12/1984 vi c ban hành t p đ nh m c su t v n đ u tư. Thông tư tri n khai th c hi n Ngh quy t h i ngh trung ương Đ ng l n th 7 v vi c xây d ng k ho ch b sung năm 82. Thông tư 01-UB/KHH 2/1/1985 1985 và tri n khai th c hi n quy đ nh t m th i c a HĐBT v c i ti n công tác k ho ch hóa. Thông tư hư ng d n k ho ch phân b 83 Thông tư 02-UB/LĐTL 14/1/1985 lao đ ng và dân s trên đ a bàn c nư c năm 1985. Quy t đ nh v vi c các v , vi n có trách nhi m nghiên c u xây d ng k ho ch 84. Quy t đ nh 33-QĐ/UB 2/3/1985 h p tác 86-90 v i hai nư c b n Lào và Cămpuchia theo ch c năng quy đ nh. Quy t đ nh giao cho V II thu c 85. Quy t đ nh 34-UB/TCCB 4/3/1985 UBKHNN t ng h p toàn di n k ho ch c a T ng c c H i quan. Thông tư hư ng d n thi hành Ngh quy t s 156-HĐBT ngày 30/11/1984 86. Thông tư 03-UB/KHH 14/3/1985 c a HĐBT v m t s v n đ c i ti n qu n lý công nghi p qu c doanh. Quy ch t ch c và ho t đ ng c a H i 87. Quy ch 62-UB/TCCB 17/5/1985 đ ng khoa h c UBKHNN. Ch th v t ng k t công tác k ho ch 88. Ch th 01-UB/VP 18/5/1985 hóa và khen thư ng nhân d p 30 năm thành l p UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 89. Quy t đ nh 182-UB/ĐM 6/11/1985 vi c thành l p h i đ ng xét duy t đ nh m c c p nhà nư c. Quy t đ nh ban hành b n quy đ nh t m 90. Quy t đ nh 191-UB/TCCB 29/11/1985 th i v ch đ làm vi c và quan h công tác thu c m t s lĩnh v c công tác c a
 10. UBKHNN Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 91. Quy t đ nh 03-UB/ĐM 4/1/1986 vi c ban hành t p đ nh m c kinh t k thu t. Ch th c a Ch nhi m UBKHNN v vi c 92. Ch th 01-UB/VP 20/1/1986 t ng k t công tác chuyên môn và công tác thi đua năm 1986. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c giao ch tiêu pháp l nh và thông 93. Quy t đ nh 12-UB/TH 31/1/1986 báo các ch tiêu hư ng d n c a UBKHNN năm 1986. Thông tư hư ng d n ch tiêu k ho ch 94. Thông tư 01-UB/LĐTL 7/3/1986 năm 1986 và t ng h p k ho ch năm 1987 v phân b lao đ ng dân cư. Ch th v vi c xúc ti n công tác xây 95. Ch th 02-UB/VP 3/5/1986 d ng k ho ch 5 năm 1986-1990. Thông tư hư ng d n th c hi n k ho ch phân ph i h c sinh t t nghi p đ i h c, 96. Thông tư 03-UB/GDĐT 23/5/1986 cao đ ng và trung h c t t nghi p năm 1986. Thông tư liên B : UBKHNN - B V t tư 97. Thông tư 04-UB/KHH 18/8/1986 hư ng d n l p k ho ch c a các t ch c kinh doanh cung ng v t tư. Thông tư hư ng d n xây d ng k ho ch 98. Thông tư 05-UB/KHH 18/8/1986 c a các xí nghi p công nghi p qu c doanh. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 99. Quy t đ nh 124-UB/VPTT 10/11/1986 vi c ban hành quy đ nh t m th i phân lo i công trình xây d ng cơ b n. Ch th v vi c t ng k t công tác chuyên 100. Ch th 03-UB/VP 29/12/1986 môn và công tác thi đua năm 1986. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c giao ch tiêu pháp l nh và thông 101. Quy t đ nh 01-UB/TH 2/1/1987 báo ch tiêu hư ng d n c a k ho ch Nhà nư c năm 1987. Quy t đ nh v ch c năng, nhi m v và 102. Quy t đ nh 05-UB/TCCB 14/1/1987 t ch c c a Vi n nghiên c u k ho ch dài h n. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 103. Quy t đ nh 18-UB/ĐM 14/2/1987 vi c ban hành t p đ nh m c kinh t k thu t. Thông tư hư ng d n công tác k ho ch 104. Thông tư 03-UB/KHH 28/3/1987 hóa c a các xí nghi p qu c doanh.
 11. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 105. Quy t đ nh 51-UB/TCCB 4/4/1987 vi c s p x p l i và hình thành các phòng thu c V T ng h p k ho ch qu c dân. Quy t đ nh v ch c năng, nhi m v , t 106. Quy t đ nh 52-UB/TCCB 7/4/1987 ch c c a Vi n phân b l c lư ng s n xu t. Quy t đ nh chuy n V t ng h p k ho ch ngành công nghi p th c ph m t V k ho ch công nghi p th c ph m t 107. Quy t đ nh 61-UB/TCCB 29/4/1987 V k ho ch công nghi p hàng tiêu dùng và công nghi p đ a phương sang V K ho ch Nông, Lâm nghi p. Quy t đ nh v t ch c và ho t đ ng c a 108. Quy t đ nh 64-UB/TT 5/5/1987 Trung tâm thông tin tr c thu c UBKHNN. Quy t đ nh thành l p Phòng Pháp ch 109. Quy t đ nh 92-UB/TCCB 3/6/1987 tr c thu c UBKHNN. Thông tư v vi c xây d ng k ho ch 110. Thông tư 02-UB/TH 23/6/1987 kinh t - xã h i năm 1988. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v chương trình đào t o cán b k ho ch 111. Quy t đ nh 138-UB/TCCB 18/8/1987 trung h c cho 5 kh i ngành 2 trư ng trung h c nghi p v k ho ch 2 và 3 tr c thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 112. Quy t đ nh 205-UB/ĐM 19/11/1987 vi c đi u ch nh đ nh m c kinh t - k thu t. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 113. Quy t đ nh 236-UB/ĐM 24/12/1987 vi c ban hành t p đ nh m c kinh t - k thu t. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c ban hành t m th i t p "đ nh m c 114. Quy t đ nh 03-UB/ĐM 5/1/1988 tiêu hao m t s lo i v t li u ch y u trong xây d ng cơ b n". Thông tư hư ng d n m t s đi m v 115. Thông tư 01-UB/KHH 18/1/1988 công tác k ho ch hóa c a xí nghi p qu c doanh. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 116. Quy t đ nh 67-UB/ĐM 28/4/1988 vi c ban hành t p đ nh m c kinh t k thu t. Quy t đ nh chuy n t ng bư c t p chí k 117. Quy t đ nh 68-UB/TCKHH 28/4/1988 ho ch hóa và nhà in UBKHNN lên h ch toán kinh t . 118. Quy t đ nh 70-UB/TH 3/5/1988 Quy t đ nh c a ch nhi m UBKHNN v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c
 12. năm 1988 cho các B , UBNN, các cơ quan khác thu c HĐBT, UBND các t nh, thành ph và đ c khu tr c thu c Trung ương m t s ch tiêu khác c a k ho ch Nhà nư c năm 1988 nh m c th hóa và hư ng d n ch tiêu pháp l nh c a Ch t ch HĐBT. 78-UB/TC- Quy ch t m th i v ho t đ ng s n xu t 119. Quy ch 9/5/1988 KHH kinh doanh c a t p chí k ho ch hóa. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th V Ngo i thương, V H p 120. Quy t đ nh 94-UB/TCCB 7/6/1988 tác kinh t và V C-K đ thành l p V Kinh t đ i ngo i thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th Vi n k ho ch hóa, V Đ nh 121. Quy t đ nh 95-UB/TCCB 7/6/1988 m c và t p chí k ho ch hóa đ thành l p Vi n K ho ch hóa và đ nh m c thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th V T ng h p kinh t qu c dân và V Tài chính trên cơ s V Kinh 122. Quy t đ nh 96-UB/TCCB 7/6/1988 t qu c dân, V Tài chính, m t b ph n V Đ u tư xây d ng, V V t tư thành l p V T ng h p kinh t qu c dân thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th V Công nghi p A, V công 123. Quy t đ nh 97-UB/TCCB 7/6/1988 nghi p B và V Cơ khí luy n kim đ thành l p V Công nghi p thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th V V t tư và V N i thương 124. Quy t đ nh 98-UB/TCCB 7/6/1988 đ thành l p V Lưu thông v t tư, hàng hóa thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th V Đ u tư xây d ng và Văn 125. Quy t đ nh 99-UB/TCCB 7/6/1988 phòng th m tra lu n ch ng kinh t k thu t đ thành l p V Xây d ng cơ b n thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th Trung tâm thông tin kinh t 126. Quy t đ nh 101-UB/TCCB 8/6/1988 k ho ch và Trung tâm tính toán đ thành l p Trung tâm thông tin thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 127. Quy t đ nh 102-UB/TCCB 8/6/1988 vi c gi i th V I và V II đ thành l p V Qu c phòng an ninh thu c UBKHNN.
 13. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 128. Quy t đ nh 104-UB/TCCB 11/6/1988 nhi m v c a V Giao thông v n t i và bưu đi n. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 129. Quy t đ nh 105-UB/TCCB 11/6/1988 nhi m v , t ch c c a V K ho ch Kinh t đ a phương lãnh th . Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th V Lao đ ng ti n lương và 130. Quy t đ nh 107-UB/TCCB 20/6/1988 V Văn xã đ thành l p V Lao đ ng văn hóa xã h i thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th V Khoa h c k thu t và V 131. Quy t đ nh 108-UB/TCCB 20/6/1988 Giáo d c đào t o đ thành l p V Khoa h c và Giáo d c thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th Văn phòng và phòng Pháp 132. Quy t đ nh 112-UB/TCCB 23/6/1988 ch , thành l p Văn phòng m i và nhi m v c a Văn phòng thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 133. Quy t đ nh 113-UB/TCCB 23/6/1988 nhi m v c a V t ch c cán b . Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th V Nông Lâm nghi p và V 134. Quy t đ nh 114-UB/TCCB 23/6/1988 Th y s n đ thành l p V Nông lâm ngư nghi p thu c UBKHNN. Thông tư hư ng d n xây d ng k ho ch 135. Thông tư 02-UB/TH 23/6/1988 năm 1989. Quy đ nh nh ng đ i tư ng đư c nhà 136. Quy t đ nh 129-UB/TH 2/7/1988 nư c bán v t tư theo giá n đ nh và giá kinh doanh. Thông tư hư ng d n t m th i v vi c l p, th m tra và xét duy t lu n ch ng 137. Thông tư 923-UB/KHGD 16/7/1988 kinh t k thu t, các k thu t ti n b áp d ng vào s n xu t. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c giao k ho ch đ u tư xây d ng cơ b n năm 1988 cho các B , UBNN, các 138. Quy t đ nh 216-UB/TH 31/8/1988 cơ quan khác thu c HĐBT và các t nh, thành ph đ c khu tr c thu c Trung ương. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c ban hành quy trình xây d ng và 139. Quy t đ nh 238-UB/TH 1/10/1988 t ng h p k ho ch hàng năm trong n i b cơ quan UBKHNN. Quy t đ nh thành l p xí nghi p d ch v 140. Quy t đ nh 268-UB/TCCB 31/10/1988 đ i s ng mang tên "Xí nghi p d ch v đ i s ng công đoàn", xí nghi p này tr c
 14. thu c s ch đ o c a Văn phòng UBKHNN. Quy t đ nh b sung Đi u 1 Quy t đ nh 141. Quy t đ nh 295-UB/TCCB 29/11/1988 s 102-UB/TCCB ngày 8/6/1988 v nhi m v c a V Qu c phòng an ninh. Quy t đ nh giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1989 cho các B , UBNN, 142. Quy t đ nh 323-UB/TH 30/12/1988 UBND các t nh, thành ph và đ c khu tr c thu c Trung ương. Quy ch v ti p đón khách qu c t , 143. Quy ch 01-UB/VP 2/1/1989 đoàn ra, vào c a UBKHNN. Quy t đ nh đ i tên Trung tâm đi n toán c a UBKHNN t i thành ph HCM thành 144. Quy t đ nh 26-UB/TCCB 14/2/1989 Công ty công ngh tin h c tr c thu c UBKHNN (INTECO-SPC). Quy t đ nh thành l p xí nghi p d ch v đ i s ng mang tên "Xí nghi p d ch v đ i s ng công đoàn", xí nghi p đư c 145. Quy t đ nh 82-UB/TCCB 10/5/1989 phép t ch c các ho t đ ng kinh t ph c v đ i s ng các cán b công nhân viên cơ quan và tr c thu c s ch đ o c a văn phòng UBKHNN. Quy t đ nh ban hành đi u l t ch c và ho t đ ng kinh doanh xu t nh p kh u 146. Quy t đ nh 84-UB/KTĐN 20/5/1989 tr c ti p c a Công ty công ngh tin h c (INTECO). 147. Quy ch 671-UB/KHGD 29/6/1989 Quy ch h i th o khoa h c. Quy ch v t ch c và ho t đ ng c a 148. Quy ch 1989 H i đ ng khoa h c. Quy t đ nh thành l p V H p tác kinh t 149. Quy t đ nh 159-UB/TCCB 11/11/1989 văn hóa v i Lào và Cămpuchia. Quy t đ nh thành l p V K ho ch Tài 150. Quy t đ nh 158-UB/TCCB 11/11/1989 chính. Thông tư hư ng d n thi hành "Đi u l 151. Thông tư 81-HTĐT/VP 30/6/1989 t m th i v ch đ làm vi c và quan h công tác c a UBNN v HTĐT". Quy ch t ch c văn phòng UBNN v 152. Quy ch 20/11/1989 HTĐT. Quy ch ho t đ ng c a cơ quan đ i di n 153. Quy ch 12/1/1990 UBNN v h p tác và đ u tư t i thành ph HCM. Quy t đ nh v đi u l t ch c và ho t 154. Quy t đ nh 01-UB/TCCB 2/1/1990 đ ng c a Vi n nghiên c u k ho ch hóa và đ nh m c thu c UBKHNN.
 15. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v HTĐT ban hành đ t I năm 1990 Danh 155. Quy t đ nh 91/HTĐT-VP 20/2/1990 m c các d án g i v n đ u tư nư c ngoài theo lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (kèm theo danh m c). Quy trình ti p nh n và th m đ nh các d 156. Quy trình 129/HTĐT-VP 13/3/1990 án đ u tư nư c ngoài. Thông tư c a UBNN v HTĐT hư ng 157. Thông tư 164/HTĐT-VP 29/3/1990 d n m t s công vi c liên quan đ n tri n khai d án sau khi đư c c p gi y phép. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c gi i th xí nghi p d ch v đ i s ng 158. Quy t đ nh 55-UB/TCCB 30/3/1990 mang tên "xí nghi p d ch v đ i s ng công đoàn" đư c thành l p theo Quy t đ nh s 82-UB/TCCB ngày 10/5/1989. Quy t đ nh c a UBNN v HTĐT ban 159. Quy t đ nh 209/HTĐT-VP 14/4/1990 hành "quy ch t ch c d ch v tư v n đ u tư". Quy t đ nh c a UBNN v h p tác và 300/HTĐT- đ u tư thành l p Trung tâm th m đ nh 160. Quy t đ nh 1/6/1990 TCCB d án tr c thu c UBNN v h p tác và đ u tư. Quy ch ti p khách nư c ngoài c a 161. Quy ch 356/HTĐT-VP 1/6/1990 UBNN v HTĐT. M t s quy đ nh c a Trung tâm th m 162. Quy đ nh 1/8/1990 đ nh d án (thu c UBNN v h p tác và đ u tư). Quy t đ nh c a UBNN v HTĐT v ch c 163. Quy t đ nh 548/HTĐT-VP 15/9/1990 năng, nhi m v , quan h công tác c a các đơn v trong cơ quan. Thông tư hư ng d n th c hi n ch th c a Ch t ch h i đ ng b trư ng s : 355 164. Thông tư 01-UB/TCCB 24/10/1990 ngày 5/10/1990 v nh ng nhi m v ch y u c a cơ quan k ho ch trung ương, t nh và thành ph . Quy t đ nh c a UBNN v HTĐT v vi c 165. Quy t đ nh 373/HTĐT 26/11/1990 thành l p Trung tâm giao d ch tr c thu c UBNN v h p tác và đ u tư. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c đ i tên Công ty công ngh tin h c 166. Quy t đ nh 152-UB/TCCB 28/11/1990 (INTECO) thành Trung tâm đi n toán tr c thu c UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 167. Quy t đ nh 163-UB/TCCB 7/12/1990 vi c thành l p h i đ ng ch c danh khoa h c UBKHNN.
 16. M t s quy đ nh v l l i làm vi c gi a 168. Quy t đ nh 175-UB/TCCB 24/12/1990 các đ ng chí y viên y ban v i các đơn v c a UBKHNN t i thành ph HCM. Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 81/HĐBT ngày 28/3/1991 c a 169. Thông tư 02-UB/KHH 10/4/1991 HĐBT v vi c ban hành h th ng ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1991. Văn b n c a UBNN v HTĐT v vi c 170. Công văn 261/HTĐT-VP 23/4/1991 hư ng d n l p quy ho ch g i v n đ u tư nư c ngoài. Thông tư c a UBNN v HTĐT hư ng 171. Thông tư 328/HTĐT-VP 17/5/1991 d n m t s công vi c liên quan đ n tri n khai d án sau khi đư c c p gi y phép. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 23-UB/KHH- vi c ban hành t m th i các đ nh m c 172. Quy t đ nh 31/5/1991 ĐM hao h t thóc trong b o qu n d tr qu c gia. Quy t đ nh thành l p nhà khách tr c thu c Văn phòng UBKHNN t i s nhà 173. Quy t đ nh 27-UB/TCCB 15/6/1991 109 Quán Thánh - qu n Ba Đình - Hà N i. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c ban hành đ nh m c kinh t k thu t 174. Quy t đ nh 31-UB/KHH 24/6/1991 năm 1991 cho ngành công nghi p đi n năng. Quy t đ nh v phân b l phí xét đơn b i 175. Quy t đ nh 597/HTĐT-VP 15/7/1991 dư ng cho công tác th m đ nh d án. Quy t đ nh c a UBNN v HTĐT v ch 176. Quy t đ nh 698/HTĐT-VP 29/8/1991 đ báo cáo hàng năm c a các xí nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. Thông tư c a UBNN v HTĐT hư ng 177. Thông tư 715/HTĐT-TT 4/9/1991 d n công tác qu n lý Nhà nư c đ i v i các xí nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. Quy đ nh ch đ ki m tra đ i v i các d 178. Quy đ nh 758/HTĐT-KT 6/9/1991 án đã đư c c p gi y phép đ u tư. Văn b n c a y ban Nhà nư c v H p tác và Đ u tư v vi c hư ng d n thi 179. Công văn 781/HTĐT-VP 20/9/1991 hành quy t đ nh c a Ch nhi m y ban Nhà nư c v H p tác và Đ u tư s 698/HTĐT-VP ngày 29-8-1991. Quy đ nh c a UBNN v HTĐT v vi c 180. Quy đ nh 928/HTĐT-GD 26/10/1991 tăng cư ng qu n lý Nhà nư c đ i v i công tác d ch v đ u tư nư c ngoài. 181. Ch th 01-UB/KHH 7/12/1991 Ch th c a Ch nhi m UBKHNN v tăng cư ng công tác xu t b n t p chí và
 17. sách nghi p v trong ngành k ho ch. Thông tư hư ng d n vi c làm th các 182. Thông tư 605/QL 31/12/1991 mô hình qu n lý m i theo Quy t đ nh 143/HĐBT. Thông tư hư ng d n v quy ch H i 183. Thông tư 606/QL 31/12/1991 đ ng qu n tr , Giám đ c doanh nghi p nhà nư c. Quy ch ho t đ ng c a Nhà khách 184. Quy ch 08-UB/VP 24/1/1992 UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBND v 185. Quy t đ nh 119/HTĐT-TC 7/2/1992 HTĐT v vi c ch n ch nh công tác chuyên môn c a y ban. Quy t đ nh thành l p Văn phòng th m đ nh Doanh nghi p nhà nư c thu c Vi n 186. Quy t đ nh 21-UB/TCCB 17/3/1992 k ho ch hóa và đ nh m c c a UBKHNN. Quy đ nh nhi m v theo dõi tình hình 187. Quy đ nh 26/HTĐT-VP 28/3/1992 th c hi n d án c a UBNN v HTĐT. Thông tư v vi c tri n khai thí đi m c ph n hóa Doanh nghi p nhà nư c và 188. Thông tư 171/QL 9/4/1992 d th o Quy t đ nh c a H i đ ng b trư ng. Quy t đ nh thành l p Văn phòng th m đ nh d án đ u tư thu c UBKHNN trên 189. Quy t đ nh 48-UB/TCCB 12/5/1992 cơ s tách riêng b ph n th m đ nh c a V XDCB. Thông tư hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 114-HĐBT ngày 7/4/1992 c a HĐBT 190. Thông tư 03-UB/KHĐM 18/5/1992 v Danh m c hàng c n thay th nh p kh u. V vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1992 cho các B , UBNN, cơ quan khác thu c HĐBT, UBND các t nh, thành 191. Quy t đ nh 184-UB/TH 1/6/1992 ph tr c thu c Trung ương các ch tiêu trong hư ng d n c a k ho ch Nhà nư c năm 1992. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 192. Quy t đ nh 199-UB/TCCB 11/6/1992 vi c thành l p h i đ ng th m đ nh doanh nghi p nhà nư c (t i UBKHNN). Thông tư c a UBNN v HTĐT hư ng 1034/HTĐT- 193. Thông tư 1/8/1992 d n v vi c dùng l i nhu n đ tái đ u TĐ tư. 1126/HTĐT- Thông tư c a UBNN v HTĐT hư ng 194. Thông tư 20/8/1992 PC d n thi hành quy ch Khu ch xu t.
 18. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v HTĐT ban hành quy đ nh v ch đ 1590/HTĐT- 195. Quy t đ nh 6/11/1992 th m đ nh và c p gi y phép đ i v i các TĐ d án đ u tư vào khu ch xu t t i Vi t Nam. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c giao ch tiêu k ho ch nhà nư c năm 1993 cho các B , cơ quan ngang 196. Quy t đ nh 47-UB/TH 10/3/1993 B , cơ quan thu c Chính ph , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các ch tiêu hư ng d n c a UBKHNN năm 1993. Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 69-TTg ngày 24/2/1993 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành h 197. Thông tư 02-UB/KHH 21/4/1993 th ng ch tiêu k ho ch nhà nư c năm 1993, v tăng cư ng qu n lý thu, chi ngân sách Nhà nư c. Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 327-CT v vi c th m đ nh phê 198. Thông tư 03-UB/NLN 29/4/1993 duy t d án t ng h p xây d ng k ho ch. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 104-UB/KHH- 199. Quy t đ nh 1/5/1993 vi c ban hành đ nh m c xu t đ u tư cho ĐM tr ng m i 1 ha chè, cao su ti u đi n. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v 1283/UB- HTĐT v ch c năng, nhi m v , quy n 200. Quy t đ nh 23/6/1993 TCCB h n và t ch c c a Trung tâm giao d ch đ u tư cơ s I t i Hà n i. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v 1284/UB- 201. Quy t đ nh 23/6/1993 HTĐT v ch c năng, nhi m v và quy n TCCB h n c a V Qu n lý khu ch xu t. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v 1285/UB- 202. Quy t đ nh 24/6/1993 HTĐT v ch c năng nhi m v và quy n TCCB h n c a V Th m đ nh d án. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v 1286/UB- 203. Quy t đ nh 24/6/1993 HTĐT v ch c năng, nhi m v và quy n TCCB h n c a V T ch c cán b và đào t o. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v 1287/UB- 204. Quy t đ nh 24/6/1993 HTĐT v ch c năng, nhi m v và quy n TCCB h n c a V Qu n lý d án. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v 1288/UB- HTĐT v ch c năng, nhi m v và quy n 205. Quy t đ nh 24/6/1993 TCCB h n c a V Pháp lu t và xúc ti n đ u tư. 206. Quy t đ nh 24/6/1993 Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v 1289/UB- HTĐT v ch c năng, nhi m v và quy n
 19. TCCB h n và t ch c c a Trung tâm giao d ch đ u tư cơ s II t i thành ph HCM. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v 1290/UB- HTĐT v ch c năng, nhi m v và quy n 207. Quy t đ nh 24/6/1993 TCCB h n và t ch c c a cơ quan đ i di n c a UB t i thành ph HCM. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v 1291/UB- 208. Quy t đ nh 24/6/1993 HTĐT v ch c năng, nhi m v và quy n TCCB h n c a Văn phòng y ban. Thông tư c a UBNN v HTĐT hư ng d n thi hành Ngh đ nh 18/CP ngày 209. Thông tư 1621/UB-LXT 5/8/1993 16/4/1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t vi c thi hành Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN ban hành quy trình xây d ng và t ng 210. Quy t đ nh 200-UB/KHH 6/9/1993 h p k ho ch ng n h n trong n i b UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c tri n khai th c hi n ch th c a Th 211. Quy t đ nh 126-UB/VP 2/10/1993 tư ng Chính ph v x lý các vi ph m trong đăng ký kinh doanh. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v vi c ban hành đ nh m c kinh t k thu t 212. Quy t đ nh 229-UB/KHH 6/11/1993 năm 1993 ngành công nghi p đi n năng. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 230-UB/KHH- đ nh m c chi phí b o qu n v t tư k 213. Quy t đ nh 6/11/1993 ĐM thu t, d tr qu c gia c a B Qu c phòng. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v HTĐT ban hành quy ch ho t đ ng c a 214. Quy t đ nh 2342/UB-GD 9/11/1993 Trung tâm giao d ch đ u tư cơ s I và II thu c UBNN v HTĐT. Quy đ nh c a UBNN v HTĐT v th t c tăng v n đ i v i các xí nghi p có v n 215. Quy đ nh 2361/UB-VP 11/11/1993 đ u tư nư c ngoài và các bên tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 783-UB/KHH- 216. Quy t đ nh 16/12/1993 vi c ban hành đ nh m c xu t đ u tư cho ĐM tr ng m i 1 ha cao su và cà phê. Quy đ nh c a B trư ng, Ch nhi m UBNN v HTĐT v ký văn b n thu c 217. Quy đ nh 2826/UB-VP 30/12/1993 công tác c a UBNN v h p tác và đ u tư. 218. Quy t đ nh 02-UB/KHH- 20/1/1994 Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v
 20. ĐM vi c ban hành đ nh m c chi phí trong b o qu n v t tư d tr qu c gia. Thông tư c a UBNN v HTĐT hư ng 219. Thông tư 333/UB-LXT 28/2/1994 d n thi hành quy ch đ u tư theo hình th c KD-XD-CG (BOT). Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t đ nh 61-TTg ngày 8/2/1994 c a Th 220. Thông tư 01-UB/KHH 22/3/1994 tư ng Chính ph v vi c ban hành h th ng ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 1994. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 221. Quy t đ nh 33-UB/QL 16/4/1994 vi c thành l p ban ch đ o xây d ng d án Lu t H p tác xã. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBNN v HTĐT phê chu n vi c thành l p H i đ ng th m đ nh d án đ u tư vào Khu 222. Quy t đ nh 27/UB-KCX 22/4/1994 ch xu t H i Phòng, t ch c biên ch , nhi m v quy n h n c a H i đ ng th m đ nh. Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 90-TTg ngày 7/3/1994 c a Th 223. Thông tư 04-UB/KHH 5/5/1994 tư ng Chính ph v vi c ti p t c s p x p doanh nghi p Nhà nư c. Thông tư hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 91-TTg ngày 7/3/1994 c a Th 224. Thông tư 05-UB/KHH 23/5/1994 tư ng chính ph v vi c thí đi m thành l p t p đoàn kinh doanh. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v 225. Quy t đ nh 28-UB/QL 11/7/1994 vi c thành l p ban ch đ o xây d ng d án Lu t Doanh nghi p nhà nư c. Thông tư hư ng d n quy ch qu n lý và 226. Thông tư 07-UB/KTĐN 18/7/1994 s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. Quy ch s d ng kinh phí khoa h c 227. Quy ch 90-UB/KHGD 17/8/1994 trong UBKHNN. Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v nh ng vi c c n làm ngay đ tri n khai 228. Quy t đ nh 103-UB/VP 16/9/1994 th c hi n Ngh quy t 38-CP c a Chính ph . Quy t đ nh thành l p Văn phòng xét 229. Quy t đ nh 114-UB/TCCB 1/10/1994 th u qu c gia thu c UBKHNN. Quy t đ nh đ i tên Vi n chi n lư c dài 230. Quy t đ nh 116-UB/TCCB 1/10/1994 h n và phân b l c lư ng s n xu t thành Vi n Chi n lư c phát tri n. 231. Quy t đ nh 130-UB/TCCB 25/10/1994 Quy t đ nh c a Ch nhi m UBKHNN v
Đồng bộ tài khoản