intTypePromotion=3

Quyết định số 456/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
3
download

Quyết định số 456/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 456/2007/QĐ-TTg về việc cho phép đầu tư Dự án ổn định đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Mông huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 456/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 456/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO PHÉP U TƯ D ÁN N NNH I S NG, S N XU T VÀ PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG NG BÀO MÔNG HUY N MƯ NG LÁT, T NH THANH HOÁ N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh v vi c phê duy t án “Phát tri n kinh t - xã h i mi n Tây, t nh Thanh Hoá”; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư (t i văn b n s 2369/BKH- T &CSHT ngày 10 tháng 4 năm 2007) và Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá (t i t trình s 05/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. Cho phép u tư D án n nh i s ng, s n xu t và phát tri n kinh t - xã h i vùng ng bào Mông, huy n Mư ng Lát, t nh Thanh Hoá n năm 2010. T ng v n u tư là 291,424 t ng, trong ó ngân sách trung ương h tr 184,2 t ng, s v n còn l i huy ng các ngu n v n h p pháp. i u 2. Giao U ban nhân dân t nh Thanh Hoá ti p thu ý ki n c a các B , ngành liên quan hoàn ch nh và xem xét, phê duy t d án theo quy nh; ch o t ch c th c hi n và ch u trách nhi m toàn di n v hi u qu c a d án. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan cân i ngu n v n h tr có m c tiêu cho t nh Thanh Hoá th c hi n theo ti n c a d án. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Thanh Hoá ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. K.T. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
  2. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng ch ng tham nhũng, - T nh u , HĐND, UBND t nh Thanh Hoá; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c, Nguy n Sinh Hùng - H i đ ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, ĐP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản