Quyết định số 456/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
158
lượt xem
20
download

Quyết định số 456/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 456/QĐ-BTC về việc ban hành “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá ngành hải quan giai đoạn 2008 – 2010” do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 456/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 456/QĐ-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 03 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “K HO CH C I CÁCH, PHÁT TRI N VÀ HI N Đ I HOÁ NGÀNH H I QUAN GIAI ĐO N 2008 – 2010” B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan ngày 29/6/2001 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t H i quan ngày 14/6/2005; Căn c Ngh đ nh s 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này K ho ch c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá ngành H i quan giai đo n 2008 – 2010. Đi u 2. V trư ng V Tài v qu n tr th ng nh t v i T ng c c trư ng T ng c c H i quan trình B phê duy t d toán kinh phí và các ngu n l c đ m b o th c hi n K ho ch này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các đơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - U ban ND các t nh, TP; - Các đơn v thu c và tr c thu c B ; - Lưu VT, TCHQ (5b). Vũ Văn Ninh K HO CH C I CÁCH, PHÁT TRI N VÀ HI N Đ I HOÁ NGÀNH H I QUAN GIAI ĐO N 2008 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 456/QĐ-BTC ngày 14/03/2008 c a B trư ng B Tài chính) I. K T QU TH C HI N K HO CH C I CÁCH, PHÁT TRI N VÀ HI N Đ I HOÁ NGÀNH H I QUAN GIAI ĐO N 2004 - 2007 1. Đánh giá t ng quan k t qu th c hi n c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá H i quan giai đo n 2004 - 2007 Đ đ m b o công tác qu n lý Nhà nư c v h i quan m t cách khoa h c, nh m đáp ng các yêu c u h i nh p qu c t , c i cách hành chính, ngành H i quan c n ph i có s thay đ i các ho t đ ng trong tình hình m i. Th c hi n ch đ o c a B Tài chính, T ng c c H i quan đã xây d ng K ho ch c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá ngành H i quan giai đo n 2004 - 2006. Ngày 16/3/2004, B trư ng B Tài chính đã ban hành Quy t đ nh s 810/QĐ-BTC v “K ho ch c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá ngành H i quan giai đo n 2004 - 2006” (sau đây vi t t t là K ho ch 810). Qua th c hi n K ho ch 810, ngành H i quan đã đ t đư c m t s k t qu n i b t sau:
 2. - Nh n th c c a cán b công ch c h i quan trong toàn Ngành v hi n đ i hoá h i quan đã thay đ i căn b n; - Hoàn thi n khuôn kh pháp lý cho ho t đ ng h i quan, t ng bư c ti p c n v i các chu n m c và thông l qu c t thông qua vi c tham mưu xây d ng trình các c p có th m quy n ban hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t H i quan năm 2005; trình Chính ph và B Tài chính ban hành các Ngh đ nh và Thông tư hư ng d n c th . Trong các văn b n pháp lu t h i quan đã n i lu t hoá nhi u chu n m c và thông l h i quan qu c t , đ ng th i đã t o l p cơ s pháp lý đ ngành H i quan tri n khai áp d ng nhi u quy đ nh m i v qu n lý h i quan hi n đ i, đ c bi t đã th c hi n thí đi m th t c h i quan đi n t ; - Đ i m i phương pháp qu n lý h i quan t ti n ki m sang h u ki m. Th t c h i quan đã cơ b n đư c th c hi n đơn gi n, hài hoà d a trên phương pháp qu n lý r i ro và áp d ng công ngh thông tin (CNTT) song song v i vi c đ y m nh áp d ng ki m tra sau thông quan. Các quy trình th t c h i quan đã rõ ràng, hi u qu , phân đ nh đư c trách nhi m c a t ng khâu nghi p v , t ng công ch c th c hi n; - Vi c ng d ng CNTT cũng đư c đ y m nh, giai đo n này ngành H i quan đã th c hi n thí đi m th t c h i quan đi n t , áp d ng r ng rãi khai h i quan t xa; đã xây d ng m i, nâng c p nhi u chương trình CNTT ng d ng ph c v cho tri n khai Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t H i quan và Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u s a đ i; quan tâm đ u tư xây d ng tr s cơ quan h i quan, đ u tư các trang thi t b , máy móc, công ngh thông tin, h t ng m ng; đ c bi t đ i v i nh ng vùng, khu v c tr ng đi m ph c v yêu c u tri n khai Lu t H i quan s a đ i và quy trình th t c h i quan m i đư c nhanh chóng, hi u qu ; - Ki n toàn h th ng t ch c trong Ngành đ ph c v vi c tri n khai quy trình th t c theo Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t H i quan, Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u s a đ i, Lu t Qu n lý thu . Thành l p và c ng c b máy t ch c c a h th ng ki m tra sau thông quan t i 33 C c H i quan t nh thành ph và b máy thu th p, x lý và phân tích thông tin ph c v cho qu n lý r i ro trong toàn Ngành. Đi m n i b t trong giai đo n này là tri n khai đ án mô hình t ch c b máy ph c v cho vi c tri n khai thí đi m th t c h i quan đi n t t i 02 Chi c c H i quan đi n t thu c C c H i quan TP. H i Phòng và C c H i quan TP. H Chí Minh; - S thu vào ngân sách Nhà nư c hàng năm đ u vư t so v i ch tiêu k ho ch đư c giao; - Đã áp d ng phương pháp qu n lý r i ro (QLRR) trong m t s khâu nghi p v h i quan; do đó, t l hàng hoá ph i ki m tra th c t ch còn 20 - 25%, th i gian thông quan hàng hóa đư c rút ng n; - Qua quá trình tri n khai các d án hi n đ i hoá h i quan, ph n l n lãnh đ o H i quan các c p đã ti p c n và v n d ng đư c phương pháp qu n lý h i quan hi n đ i. Đã hình thành b máy giúp lãnh đ o T ng c c trong vi c ch đ o, đi u ph i, t ch c th c hi n công tác c i cách hi n đ i hoá, qu n lý các d án hi u qu hơn. Năm 2007, m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a Ngành là tri n khai th c hi n th t c h i quan đi n t giai đo n 2 và khai h i quan t xa. Ngành H i quan đã t p trung th c hi n thí đi m giai đo n 2 t i C c H i quan TP. H i Phòng và C c H i quan TP. H Chí Minh bư c đ u đã đ t m t s k t qu , đư c dư lu n xã h i, đ c bi t là c ng đ ng doanh nghi p quan tâm hư ng ng, chu n b các đi u ki n đ m b o đ ti n hành thí đi m th t c h i quan đi n t t i các C c H i quan khác và tri n khai th c hi n D án hi n đ i hóa H i quan b ng v n vay Ngân hàng th gi i bao g m các gói th u: Chi n lư c đào t o, Th ng kê h i quan, Qu n lý ngu n nhân l c, Can thi p b ng ngo i l và Khuôn kh pháp lý. Các n i dung và k t qu đ u ra c a các gói th u đư c gi i thi u qua các h i th o qu c t bư c đ u đư c đánh giá thi t th c v i yêu c u c i cách, hi n đ i hoá, làm đòn b y tác đ ng v nh n th c đ i v i các đơn v khi tri n khai công tác theo hư ng hi n đ i hoá. Các n i dung chương trình c a D án h tr k thu t c a EU cho Chính ph Vi t Nam (ETV2), H p ph n H i quan đư c th c hi n đúng ti n đ và yêu c u; đàm phán ký k t v i Nh t B n v D án h p tác khu v c v qu n lý r i ro trong lĩnh v c h i quan giai đo n 2008 – 2010 và D án vi n tr không hoàn l i c a Chính ph Nh t b n v H th ng ki m tra container b ng máy soi t i m t s c ng bi n chính. Đ th c hi n nhi m v c i cách, hi n đ i hoá, trong th i gian trư c m t và lâu dài ngành H i quan đã hình thành đư c h th ng t ch c th ng nh t tri n khai công tác hi n đ i hóa t T ng c c đ n các C c H i quan t nh, thành ph và t i các đơn v thu c cơ quan T ng c c. T i cơ quan T ng c c, B Tài chính đã thành l p Ban C i cách hi n đ i hóa h i quan và T ng c c trư ng T ng c c H i quan đã ban hành Quy t đ nh s 831/QĐ-TCHQ ngày 10/5/2007 quy đ nh ch c năng, nhi m v c a các T công tác thu c Ban C i cách hi n đ i hóa h i quan. Qua vi c s p x p,
 3. công tác t ch c ch đ o đi u hành c i cách hi n đ i hóa c a Ngành đã hình thành đư c đ i ngũ các cán b chuyên trách làm công tác hi n đ i hoá, t n d ng đư c các ngu n l c t T ng c c đ n C c H i quan t nh, thành ph ; đ m b o có đư c m t đơn v chuyên sâu nghiên c u các v n đ m i, g n v i vi c t ch c tri n khai trong toàn Ngành. Tóm l i, giai đo n c i cách hi n đ i hoá h i quan t năm 2004 - 2007 là bư c t ng chu n b cho chương trình c i cách hi n đ i hoá nh ng giai đo n ti p theo c a ngành H i quan, là k ho ch chu n b nh ng đi u ki n c n thi t v th ch , ngu n nhân l c, quy trình th t c, trang thi t b … đ ngành H i quan ti p t c c i cách, hi n đ i hoá. Theo m c tiêu t ng quát c a K ho ch 810 là hoàn thành vi c c i cách chuy n đ i các ho t đ ng nghi p v h i quan theo chu n m c h i quan hi n đ i, đáp ng yêu c u h i nh p qu c t v h i quan t o ti n đ đ ti p t c c i cách hi n đ i hóa h i quan theo m c tiêu chi n lư c đ n năm 2010; hoàn thành t đ ng hóa th t c h i quan đ i v i hàng hóa xu t kh u, th c hi n thí đi m t đ ng hóa th t c h i quan đ i v i hàng hóa nh p kh u… K t qu th c hi n m c tiêu t ng quát này chưa đ t đư c như đã đ ra, c th : vi c chuy n đ i các ho t đ ng nghi p v h i quan theo chu n m c h i quan hi n đ i, m c tiêu này m i ch đư c hoàn thành m t s n i dung như trên, bên c nh đó v n còn m t s t n t i như h th ng pháp lu t liên quan đ n hàng hoá xu t nh p kh u chưa đư c các cơ quan h u quan hoàn thi n đ y đ và đ ng b ; th t c h i quan đi n t đ ra theo K ho ch 810 ch làm thí đi m đ i v i hàng xu t nhưng trong quá trình tri n khai th c hi n l i ti n hành làm thí đi m c đ i v i hàng xu t kh u, hàng nh p kh u t i 2 Chi c c H i quan đi n t (C c H i quan TP. H i Phòng, C c H i quan TP. H Chí Minh). 2. K t qu th c hi n các m c tiêu c a 5 chương trình c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá ngành H i quan giai đo n 2004 -2007 2.1. Chương trình c i cách th ch T ng c c H i quan đã nghiên c u trình các c p có th m quy n ban hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t H i quan. Lu t H i quan năm 2001, Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t H i quan năm 2005 đã t o cơ s pháp lý đ ngành H i quan ti p t c c i cách, hi n đ i hoá; ti p c n, t o l p khuôn kh pháp lý cho mô hình qu n lý h i quan hi n đ i, làm n n t ng cho áp d ng k thu t qu n lý r i ro vào ho t đ ng h i quan và n i lu t hoá nhi u cam k t qu c t liên quan đ n ho t đ ng h i quan. Bên c nh đó, T ng c c H i quan đã tr c ti p tham gia vào quá trình xây d ng và s a đ i các Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u, Lu t Qu n lý thu cùng các Ngh đ nh và Thông tư hư ng d n có liên quan đ n ho t đ ng h i quan. Đ ng th i, T ng c c H i quan đã ch trì xây d ng, trình các c p có th m quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t như Quy t đ nh 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 c a Th tư ng Chính ph v th c hi n thí đi m th t c h i quan đi n t ; Quy t đ nh 50/2005/QĐ-BTC ngày 19/07/2005 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành thí đi m th t c h i quan đi n t (giai đo n 1); Quy t đ nh 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/06/2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành quy đ nh v thí đi m th t c h i quan đi n t (giai đo n 2). Th t c h i quan đi n t đã đ t đư c m t s thành công bư c đ u, gi m đáng k th i gian x lý h sơ h i quan (t 7-8 gi xu ng còn 10-15 phút) và không yêu c u n p các lo i gi y t ngay cho cơ quan h i quan. Bư c đ u chuy n đ i phương th c qu n lý h i quan hi n đ i t qu n lý theo t ng giao d ch sang qu n lý theo doanh nghi p, t x lý trên gi y t sang x lý trên d li u đi n t ; hình thành đ i ngũ cán b làm vi c trong môi trư ng m i. Doanh nghi p đã t ng bư c đư c h tr làm quen v i th t c h i quan đi n t và hư ng d n k p th i nh ng vư ng m c ngay t i đơn v ho c trên m ng. Bên c nh k t qu đ t đư c, chương trình c i cách th ch còn m t s t n t i sau: h th ng pháp lu t v h i quan còn chưa đ y đ , đ ng b , m t s văn b n ban hành nh m gi i quy t tình th , chưa lư ng đư c nh ng v n đ phát sinh trong quá trình th c hi n, đ c bi t là có m t s văn b n hư ng d n Lu t H i quan ban hành và hư ng d n th c hi n còn ch m như quy trình qu n lý nghi p v h i quan đ i v i hàng nh p s n xu t xu t kh u, doanh nghi p ch xu t, khu thương m i t do, kho b o thu , công tác giám sát h i quan…; n i dung c a m t s văn b n liên quan đ n ho t đ ng h i quan còn mâu thu n, ch ng chéo nhau, m t s văn b n chưa đư c xây d ng và ban hành theo đúng k ho ch như: Ngh đ nh quy đ nh v ch c năng nhi m v và t ch c b máy c a T ng c c H i quan (theo k ho ch hoàn thành vào đ u Quý IV/2005); Ngh đ nh quy đ nh ph m vi đ a bàn ho t đ ng h i quan (theo k ho ch hoàn thành vào đ u Quý IV/2005; th c hi n d ch v tư v n pháp lu t h i quan cho đ i tác; h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp lu t v h i quan đ xây d ng cơ s d li u
 4. pháp lu t h i quan; đánh giá th c tr ng h th ng pháp lu t h i quan và ki n ngh s a đ i phù h p v i chu n m c qu c t cũng chưa hoàn thành theo ti n đ . 2.2. Chương trình hi n đ i hóa công ngh thông tin Đ ph c v thí đi m th t c h i quan đi n t đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, ngành H i quan đã xây d ng và áp d ng h th ng thông quan đi n t nh m th c hi n vi c truy n nh n, x lý thông tin. Cùng v i vi c mua s m các trang thi t b , ph n m m ng d ng ph c v công tác, ngành H i quan chu n b h th ng h t ng cơ s v truy n thông đ m b o k t n i gi a các đơn v h i quan v i nhau và v i cơ quan T ng c c, c th : - Đã xây d ng và nâng c p nhi u ph n m m h tr cho các công tác qu n lý nghi p v cơ b n c a h i quan như qu n lý t khai, ti p nh n đăng ký, qu n lý tr giá, qu n lý thu …; - Đ u tư máy tính m i, thi t b tin h c; - Xây d ng và s d ng có hi u qu chương trình qu n lý và x lý văn b n trên m ng (Net.office) t i T ng c c và đ u năm 2006 đã ti n hành n i m ng xu ng các C c H i quan t nh, thành ph góp ph n đ y m nh công tác c i cách hành chính trong ho t đ ng ch đ o hàng ngày c a T ng c c xu ng các đơn v tr c thu c; - Hoàn thi n trang Web c a T ng c c H i quan đ c p nh t và ph bi n các văn b n chính sách ch đ , quy đ nh và các thông tin có liên quan đ n ho t đ ng qu n lý h i quan nh m t o thu n l i cho c ng đ ng doanh nghi p. Công tác đào t o b i dư ng ki n th c v công ngh tin h c cho các cán b công ch c cũng đư c chú tr ng, m t s lư ng l n cán b đã đư c đào t o ngay trên các dây chuy n nghi p v đ qu n lý và v n hành các h th ng tin h c đ m b o n m v ng đư c h th ng, s d ng thành th o các chương trình nghi p v trong công vi c. T nh ng k t qu trên đã góp ph n nâng cao nh n th c v t m quan tr ng c a công tác c i cách hi n đ i hoá, c a vi c ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý h i quan… Tuy nhiên, vi c th c hi n các chương trình v CNTT v n còn b c l nh ng b t c p như: các chương trình ph n m m c a t ng nhóm n i dung công tác nghi p v h i quan chưa tương thích v i nhau và khó tích h p đ ph c v mô hình qu n lý m i; chương trình t đ ng hoá ph c v thí đi m th t c h i quan đi n t còn lúng túng trong tri n khai th c hi n, kh năng k t n i m ng v i đ i tác cũng như các cơ quan có liên quan g p khó khăn; h t ng m ng chưa n đ nh chưa đáp ng đư c yêu c u qu n lý, không đ m b o an ninh an toàn; do đ u tư máy móc, trang thi t b , ph n m m trên n n phân tán nên chi phí cao, khó qu n lý, khó b o hành b o trì, nâng c p; th t c h i quan đi n t tri n khai ch m, m c đ t đ ng hoá th p…; ph n m m và d li u cho qu n lý r i ro còn nhi u h n ch . 2.3. Chương trình c i cách t ch c b máy T ng c c H i quan đã ti n hành kh o sát, đánh giá th c tr ng và s v n hành, quan h ph i h p trong t ch c b máy t i t ng đơn v c p C c, Chi c c đ hoàn ch nh quy ho ch m ng lư i h i quan làm cơ s cho vi c đi u ch nh, s p x p l i t ch c b máy theo yêu c u c a các quy trình th t c m i và qu n lý h i quan hi n đ i. Ho t đ ng này cũng nh m tri n khai mô hình t ch c ph c v th t c h i quan đi n t , ki n toàn b máy t ch c c a h th ng ki m tra sau thông quan và s p x p h th ng t ch c phòng ch ng ma túy t i các đ a bàn tr ng đi m. Tuy nhiên, các n i dung công vi c đ t đư c nêu trên ch y u là ho t đ ng đi sau đ gi i quy t nh ng v n đ phát sinh t nh ng thay đ i trong ho t đ ng nghi p v . K ho ch c i cách hi n đ i hoá đã xác đ nh m t s công vi c c n ph i đư c nghiên c u xây d ng trư c nh m xác đ nh các lu n c khoa h c trong c i cách như: t ng k t đánh giá l i toàn b ho t đ ng c a các đơn v thu c T ng c c H i quan và đ xu t s a đ i Ngh đ nh 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a T ng c c H i quan; xây d ng Đ án quy ho ch mô hình t ch c h i quan theo mô hình nghi p v ; Đ án quy ho ch l i m ng lư i h i quan c p Chi c c chưa đư c t ch c tri n khai th c hi n. 2.4. Chương trình chu n hoá và đào t o cán b Đã bư c đ u th c hi n kh o sát đánh giá th c tr ng đ i ngũ cán b , công ch c trong toàn Ngành, qua đó xác đ nh đư c nhu c u đào t o, xây d ng k ho ch tri n khai đào t o, b i dư ng cán b , công ch c có chuyên môn nghi p v cao, bư c đ u hư ng đ n chuyên nghi p, có tinh th n ph c v văn minh l ch s , có k cương, k lu t, trung th c. Đ ph c v cho m c tiêu chu n hoá cán b ngay
 5. t đ u vào, theo yêu c u hi n đ i hoá, vi c tuy n d ng công ch c m i đã chú tr ng v chuyên ngành đào t o phù h p v i nhu c u công vi c, có ph m ch t đ o đ c t t. Vi c xây d ng giáo trình, tài li u g n ch t v i công tác nghi p v th c t đã đư c giao cho các đơn v nghi p v so n th o k t h p v i tham kh o các giáo trình đào t o v h i quan hi n đ i. T ch c thư ng xuyên các khoá đào t o t i cơ quan T ng c c và các C c H i quan đ a phương cho nhi u lo i đ i tư ng cán b công ch c nh m c p nh t nâng cao ki n th c pháp lu t v h i quan, ki n th c v chuyên môn nghi p v , ki n th c chuyên sâu, cũng như các ki n th c b tr khác. Song song v i vi c tri n khai công tác đào t o b ng các ngu n n i l c, T ng c c H i quan đã tranh th các ngu n h tr k thu t t bên ngoài như các chương trình h tr k thu t c a T ch c H i quan th gi i (WCO), H i quan ASEAN, H i quan APEC và H i quan các nư c khác. Trong khuôn kh D án tăng cư ng năng l c cho đ i ngũ gi ng viên ch ch t ph c v cho hi n đ i hoá h i quan, v i s giúp đ c a Cơ quan H p tác Qu c t Nh t B n (JICA) nhi u cán b , công ch c h i quan Vi t Nam đã đư c đào t o các k năng cơ b n đ tr thành các gi ng viên ch ch t trong vi c đào t o, gi ng d y trong 3 lĩnh v c nghi p v : phân lo i hàng hoá, tr giá h i quan và ki m tra sau thông quan. Đ ng th i, ngành H i quan đã bư c đ u ti n hành mô t ch c danh công vi c đ n t ng đơn v thu c và tr c thu c T ng c c H i quan. Tuy nhiên, vi c chu n hoá đ i ngũ cán b và đào t o theo m c tiêu đ ra trong k ho ch còn nhi u n i dung chưa đ t đư c. Nhi u m c tiêu đ ra vư t quá kh năng th c hi n, có nh ng m c tiêu hoàn toàn có th th c hi n và có ý nghĩa quan tr ng trong t ch c th c hi n nhưng l i chưa đư c t ch c tri n khai như: vi c xác đ nh cơ c u ng ch b c công ch c g n v i t ng ch c danh công vi c; vi c xây d ng hoàn thi n giáo trình tài li u đ i v i t ng lo i hình đào t o và đào t o l i; vi c xây d ng đ i ngũ giáo viên; vi c xây d ng m t mô hình đào t o thích h p thay th cho Trư ng Cao đ ng H i quan. V chương trình c i cách t ch c b máy: m c tiêu “đ n năm 2006, b máy c p C c và Chi c c H i quan c a kh u các đơn v , đ a bàn tr ng đi m v n hành đư c theo mô hình qu n lý t p trung đ thông quan đi n t đ i v i hàng xu t, và thí đi m đ i v i hàng nh p”; m t s ho t đ ng c a c u ph n này chưa th c hi n đư c. V chương trình chu n hóa cán b đào t o: m c tiêu “ph n đ u đ n h t 2006, 80% tr lên công ch c th a hành và 90% tr lên cán b lãnh đ o đ t tiêu chu n ng ch công ch c, ch c v lãnh đ o và nghi p v h i quan chuyên sâu t ng lĩnh v c, cơ b n đáp ng yêu c u h i nh p qu c t v h i quan”. M c tiêu này chưa đ t đư c, m t s ho t đ ng c a n i dung này cũng đang đư c tri n khai th c hi n như: chu n hóa tiêu chu n ch c danh công ch c, đào đ o chuyên sâu… 2.5. Chương trình đ u tư trang thi t b và xây d ng tr s Toàn ngành đã t p trung đ u tư các trang thi t b , máy móc, CNTT, h t ng m ng, đ c bi t đ i v i nh ng vùng, khu v c tr ng đi m trên cơ s đ m b o yêu c u qu n lý t p trung và vi c tri n khai các chương trình ng d ng CNTT. Kh o sát đánh giá v hi n tr ng s d ng, xác đ nh nhu c u, hi u qu s d ng trang thi t b c a các đơn v toàn ngành t đó th c hi n vi c đi u chuy n, s p x p l i các trang thi t b đã có, mua s m thêm các trang thi t b m i ph c v cho các ho t đ ng nghi p v c a Ngành trên cơ s tránh lãng phí, th c hành ti t ki m và phát huy t i đa giá tr s d ng c a máy móc, thi t b . Trong giai đo n 2004-2007 đã đ u tư l n v trang thi t b máy móc hi n đ i ph c v yêu c u tri n khai Lu t H i quan s a đ i, quy trình th t c m i đư c nhanh chóng, hi u qu và văn minh. C th : - T p trung rà soát, xúc ti n đ u tư máy soi hành lý; h th ng camera giám sát; cân ôtô; h th ng thông tin liên l c; thi t b phân tích, phân lo i hàng hóa xu t nh p kh u theo l trình và k ho ch; - Xây d ng chi n lư c đ u tư, quy ho ch đ u tư xây d ng cơ b n ph c v c i cách và hi n đ i hoá ngành H i quan đ n năm 2010. Đã ti n hành đ u tư xây d ng m i và s a ch a, c i t o nhi u công trình c p C c và Chi c c, đ m b o m t bư c v nơi làm vi c và ăn, cho cán b , công ch c ngành H i quan đư c khang trang, văn minh. Đang tri n khai ti n hành xây d ng tr s m i c a cơ quan T ng c c H i quan. Nh ng k t qu c a các chương trình trên chưa ph n ánh đ y đ các m c tiêu đư c xác đ nh trong K ho ch 810. Nhi u m c tiêu đ ra nhưng chưa đ t đư c như: hi n đ i hoá tr s ; vi c đ u tư h th ng máy soi container; camera giám sát; đ a đi m ki m tra t p trung; trang thi t b công c cho ki m hoá viên…Đ c bi t khi th c hi n chương trình này cho th y công tác quy ho ch và chu n hoá còn chưa sát th c t nên khi t ch c th c hi n còn bi u hi n lúng túng và chưa đ t hi u qu như m c tiêu đ t ra. V ph n trang thi t b k thu t chưa th c hi n b sung đư c các máy soi như m c tiêu đã đ ra là “trang b cho các c ng bi n, c ng hàng không qu c t , các c a kh u đư ng b đã b trí đư c v trí l p đ t (d ki n 53 chi c)”. V chương trình đ u tư xây d ng cơ b n m c tiêu đ n năm
 6. 2006 xây d ng ngành H i quan có h t ng cơ s và trang thi t b k thu t hi n đ i, ng d ng t i đa công ngh thông tin… chưa đ t đư c, m t s ho t đ ng chính đã tri n khai nhưng ch m ti n đ như toà nhà 15B Thi Sách (TP. H Chí Minh), Tr s cơ quan T ng c c, Trung tâm hu n luy n chó nghi p v (C c ĐTCBL); Tr s Trung tâm phân tích phân lo i hàng hoá xu t nh p kh u Mi n B c… 2.6. Đánh giá v ti n đ gi i ngân c a K ho ch 2004 – 2006 T n t i: - M t s m c tiêu đ ra nhưng chưa đ t đư c như hi n đ i hoá tr s làm vi c; trang b h th ng máy soi container; camera giám sát; đ a đi m ki m tra h i quan t p trung… - D toán th c t đã phân b ch đ t 42,27% (D toán phân b 930.968,0 tr/đ/K ho ch 2.202.367,0 tr/đ). Nguyên nhân: - So v i d toán phân b thì ti n đ gi i ngân đã đ t đư c là 82,55% (768.484,0 tr/đ/930.968,0 tr đ). - D toán đư c phân b so v i d toán k ho ch còn th p do ch t lư ng công tác l p k ho ch còn nhi u h n ch . Nhi u n i dung liên quan đ n ho t đ ng c i cách phát tri n và hi n đ i hoá chưa đư c d báo chính xác nên m c tiêu phát tri n, gi i pháp và l trình th c hi n chưa kh thi. Chi ti t theo b ng t ng h p ti n đ gi i ngân c a K ho ch 2004 – 2006: Năm C ng 3 Ti n đ Đ tt Chương trình năm th c hi n l % 2004 2005 2006 1. Hi n đ i hoá 134.000,0 300.000,0 312.000,0 746.000,0 281.915,0 37,79% CNTT 2. Trang thi t b k 174.698,0 337.510,0 150.250,0 662.458,0 196.937,0 29,73% thu t nghi p v 3. Đ u tư Xây d ng 91.859,0 369.600,0 269.700,0 731.159,0 241.855,0 33,08% cơ b n 4. C i cách th ch 950,0 1.100,0 700,0 2.750,0 2.750,0 100% 5. Đào t o cán b 20.000,0 20.000,0 20.000,0 60.000,0 45.027,0 75,05% công ch c C ng 421.507,0 1.028.210,0 752.650,0 2.202.367,0 768.484,0 3. T n t i và nguyên nhân 3.1. Nh n th c c a cán b công ch c h i quan M t b ph n lãnh đ o h i quan các c p chưa nh n th c đúng, đ y đ v trí vai trò c a công tác c i cách, hi n đ i hoá g n v i công tác h i quan, t đó hành đ ng chưa đ t m c tiêu, th m chí còn làm tri t tiêu đ ng l c hi n đ i hoá; không ng h c i cách, hi n đ i hoá; mâu thu n gi a l i ích cá nhân và l i ích t ng th đã c n tr quá trình c i cách, hi n đ i hoá. M t b ph n cán b , công ch c chưa nh n th c đ y đ v tính t t y u, yêu c u ph i c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá h i quan; chưa ch đ ng tham gia tri n khai th c hi n ho c l i cho cơ quan đơn v ; chưa t nghiên c u h c t p nâng cao trình đ chuyên môn; xu t hi n tâm lý ng i th c hi n nh ng thay đ i khi chuy n t phương pháp qu n lý truy n th ng sang phương pháp qu n lý hi n đ i; ho c làm vi c theo l i mòn vì nh ng l i ích cá nhân. Trình đ chung c a m t s cán b , công ch c chưa đáp ng đư c v i yêu c u c a h i nh p, c i cách và yêu c u hi n đ i hoá công tác qu n lý, đi u hành. Tóm l i, v nh n th c c a m t b ph n cán b , công ch c h i quan chưa thay đ i thói quen cũ, chưa đi vào th c ch t, chưa c th hoá và quy t li t trong công vi c, th hi n n ng hô hào hình th c, d làm khó b … 3.2. V xây d ng k ho ch
 7. - T th c t tri n khai K ho ch 810 có th nh n th y vi c l p k ho ch công tác c a T ng c c H i quan là chưa t t. K ho ch t ng th chưa có s liên k t, k t n i ch t ch gi a các chương trình c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá trên t ng lĩnh v c ho t đ ng c a Ngành. Do th c hi n trong th i gian ng n, vi c đ xu t m c tiêu và gi i pháp mang tính ch quan; chưa có kh o sát, đánh giá, t ng k t v t ng chuyên đ c th trư c khi xây d ng k ho ch, nên ph n d báo chưa sát, chưa đ y đ ; nhi u m c tiêu đưa ra quá l n vư t quá kh năng th c hi n c a ngành H i quan. - Nhi u n i dung liên quan đ n ho t đ ng c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá chưa đư c d báo m t cách chính xác, nên m c tiêu phát tri n, gi i pháp và l trình th c hi n không kh thi. Nh ng n i dung có tính ch t là s c ép khi th c hi n cam k t qu c t đư c chu n b thi u đ y đ , b đ ng, nghiên c u chưa sâu nên hi u qu không đ t yêu c u. - B n thân đ i ngũ cán b công ch c và đơn v đư c giao nhi m v xây d ng k ho ch v n còn h n ch nh t đ nh v m t kinh nghi m, ki n th c, đ c bi t là kinh nghi m qu n lý h i quan hi n đ i, kinh nghi m xây d ng chi n lư c, k ho ch. Chưa th c s s d ng đúng m c các ngu n l c v cán b đ xây d ng chi n lư c, k ho ch phát tri n c a Ngành. Trên th c t đã có nhi u đoàn, nhi u cán b đư c c đi nư c ngoài kh o sát h c t p kinh nghi m v hi n đ i hoá, nhưng l i không tham gia vào th c hi n nhi m v xây d ng k ho ch do thi u cơ ch qu n lý, cơ ch tham gia. 3.3. V công tác t ch c tri n khai th c hi n k ho ch Chưa có s chu n b và hình thành m t t ch c chuyên trách, đ m nh c v cơ c u t ch c, v th , trách nhi m và quy n h n… đ c th hoá k ho ch, t ch c, ki m tra, đôn đ c, đi u ch nh, đi u ph i và đánh giá vi c th c hi n các m c tiêu đ ra trong k ho ch theo l trình đư c phê duy t, nên đã d n đ n th hi n s lúng túng trong ch đ o đi u hành công tác hi n đ i hoá trong toàn Ngành. M t s đơn v chưa bám sát các m c tiêu c a k ho ch trong xây d ng và th c hi n chương trình thu c lĩnh v c ph trách. Công tác ph i k t h p gi a đơn v ch c năng theo dõi tri n khai hi n đ i hoá v i các đơn v chuyên môn thu c T ng c c cũng như v i các C c H i quan đ a phương chưa th c s g n k t. M t s m c tiêu đã đư c đ ra trong K ho ch v i l trình tương đ i phù h p, nhưng khi tri n khai có nh ng thay đ i vư t lên c p đ cao hơn trong khi thi u s chu n b v đi u ki n th c hi n d n đ n k t qu chưa đ t đư c như mong mu n, phát sinh nhi u v n đ vư ng m c, thi u đ ng b . T T ng c c đ n các C c H i quan t nh, thành ph đã hình thành l c lư ng chuyên trách, bán chuyên trách làm công tác hi n đ i hoá. Vi c hình thành b ph n này các đơn v chưa sát v i yêu c u nhi m v , có nơi nhu c u công vi c ít nhưng b trí quá nhi u ngư i, mà th c ch t là không có vi c làm v hi n đ i hoá, nên ho t đ ng c a l c lư ng này chưa th t s hi u qu vì lúng túng v cách th c t ch c th c hi n. Trong quá trình th c hi n k ho ch vi c ph i k t h p gi a các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, gi a T ng c c v i H i quan đ a phương, gi a T ng c c v i các đơn v thu c B Tài chính và gi a cơ quan H i quan v i các B , ngành liên quan chưa đáp ng yêu c u đ t ra trong t ch c th c hi n m c tiêu k ho ch c i cách, phát tri n, hi n đ i hoá. 3.4. Tham gia c a các bên liên quan Vi c tham gia c a các B , ngành chưa th c s đáp ng v i yêu c u đòi h i c a quá trình hi n đ i hoá h i quan. Ví d : khi xây d ng chương trình x lý d li u ph c v cho th t c h i quan đi n t thì g p ph i khó khăn r t l n v công tác mã hoá hàng hoá đ i v i nh ng lo i hàng hoá thu c danh m c hàng hoá ph i qu n lý v chính sách m t hàng do các B , ngành ban hành chưa đư c chu n hoá. H th ng đư ng truy n n i m ng gi a cơ quan T ng c c v i các đơn v H i quan chưa đ m b o. Vi c k t n i trao đ i thông tin gi a cơ quan H i quan v i cơ quan Thu , Kho b c, Ngân hàng, các bên liên quan như hãng v n t i, cơ quan c ng v chưa thư ng xuyên ho c còn thi u d n t i thông tin ph c v cho ho t đ ng nghi p v c a H i quan chưa t t. Doanh nghi p chưa th c s yên tâm v l i ích do c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá h i quan đem l i đ i v i ho t đ ng xu t nh p kh u, đ u tư, du l ch; tư duy và cách th c làm vi c c a đa s doanh nghi p v n theo phương th c cũ ng i thay đ i, th m chí không mu n thay đ i vì nh hư ng đ n cách th c kinh doanh, có th gian l n đư c khi làm theo ki u cũ nên vi c ng h c a doanh nghi p đ i v i quá trình c i cách, hi n đ i hoá chưa nhi u, nh hư ng đ n vi c th c hi n m c tiêu đ ra. 4. Bài h c rút ra t vi c tri n khai K ho ch c i cách hi n đ i hoá
 8. Th nh t: C i cách, phát tri n, hi n đ i hóa ngành H i quan là m t quá trình liên t c, di n ra trong th i gian dài v i nhi u giai đo n, do v y, c n thi t ph i có m t Chi n lư c phát tri n ngành H i quan mang tính ch t đ nh hư ng lâu dài cho công tác c i cách, phát tri n, hi n đ i hóa Ngành. T Chi n lư c này s giúp Ngành xác đ nh m c tiêu, chương trình n i dung c th công tác c i cách hi n đ i hoá theo t ng giai đo n và hàng năm, làm cơ s cho công tác ch đ o đi u hành, qu n lý m t cách khoa h c và có hi u qu . Th hai: Công tác cán b ph i đư c coi là m t trong nh ng công vi c tr ng tâm c a công cu c c i cách, phát tri n, hi n đ i hóa; bên c nh đó c n ph i xây d ng, đào t o b i dư ng đ i ngũ cán b h i quan có ki n th c, k năng nghi p v h i quan hi n đ i, công vi c này c n làm song song v i công tác đánh giá, b trí s p x p, đ b t, luân chuy n cán b . Th ba: Lãnh đ o đi u hành ph i t p trung, kiên quy t d a trên m c tiêu, chương trình công tác c i cách, hi n đ i hoá đ công tác ch đ o, lãnh đ o, đi u hành c a lãnh đ o h i quan các c p đ i v i công tác c i cách, hi n đ i hoá đư c thi t th c; trong quá trình th c hi n c n đ c bi t quan tâm đ n công tác đi u ph i, ki m tra giám sát, sơ k t, t ng k t vi c th c hi n K ho ch đ rút kinh nghi m. Th tư: Đ th c hi n công tác c i cách, hi n đ i hoá Ngành, vi c tham gia, ng h c a các B , ngành, UBND t nh, thành ph và c a c ng đ ng doanh nghi p, cơ quan H i quan ph i ch đ ng nghiên c u đ ra nhi u gi i pháp ph i k t h p v i các cơ quan B , ngành m t cách h u hi u, sáng t o đ th c hi n nhi m v chung. Th năm: C n đ y m nh công tác giáo d c tuyên truy n v c i cách, hi n đ i hoá nh m m c tiêu: - Nâng cao nh n th c v c i cách, hi n đ i hoá h i quan cho đ i ngũ cán b công ch c h i quan, t đó xác đ nh quy t tâm chính tr trong th c hi n m c tiêu; - Tuyên truy n v l i ích do c i cách hi n đ i hoá h i quan đem l i cho doanh nghi p và các đ i tác khác đ tranh th s ng h và h p tác; - Tuyên truy n v n i dung, bi n pháp, m c tiêu c a c i cách phát tri n và hi n đ i hoá v i các bên liên quan đ đ m b o th c hi n m c tiêu hi n đ i hoá h i quan. II. S C N THI T, M C TIÊU C I CÁCH, PHÁT TRI N VÀ HI N Đ I HOÁ NGÀNH H I QUAN Đ N NĂM 2010 1. S c n thi t ti p t c c i cách phát tri n hi n đ i hoá 1.1. B i c nh Tình hình trong nư c: Giai đo n 2008 - 2010 ngành H i quan ti n hành tri n khai công tác c i cách, phát tri n và hi n đ i hóa trong b i c nh Vi t Nam đã chính th c gia nh p WTO, m r ng các m i quan h song phương và đa phương, h i nh p sâu r ng và toàn di n vào các di n đàn kinh t th gi i nên các ho t đ ng xu t nh p kh u hàng hoá, phương ti n vân t i và hành khách xu t nh p c nh tăng lên nhanh chóng. S n xu t trong nư c phát tri n v i t c đ cao v n ti p t c c n nh p kh u thi t b , máy móc và nguyên v t li u. Kim ng ch hàng hoá xu t kh u ti p t c gia tăng v i con s cao. Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam cũng ti p t c tăng v i t c đ cao hơn, nh t là khi Vi t Nam tr thành thành viên WTO và tham gia vào các khu v c m u d ch t do, c th : - Xu t kh u hàng hoá tăng bình quân trong th i kỳ 2001-2006 là 22,74%/năm; năm 2007 kim ng ch xu t kh u 48,56 t USD, tăng g n 22% so v i năm 2006. D báo năm 2010, t ng kim ng ch xu t kh u s đ t 83,76 t USD v i t c đ tăng bình quân 20%/năm; - Nh p kh u hàng hoá tăng bình quân trong th i kỳ 2001-2006 là 21,66%/năm; năm 2007 kim ng ch nh p kh u 62,68 t USD, tăng g n 40% so v i năm 2006. D báo năm 2010, t ng kim ng ch nh p kh u s đ t 123,55 t USD v i t c đ tăng bình quân 25%/năm; - S lư ng hành khách xu t nh p c nh năm 2007 đ t kho ng 13,75 tri u lư t (xu t c nh 6,73 tri u lư t; nh p c nh 7,02 tri u lư t). D báo năm 2010, s có kho ng 23,7 tri u lư t khách xu t nh p c nh/năm (xu t c nh 11,6 tri u; nh p c nh 12,1 tri u lư t). D báo lư ng khách xu t nh p c nh b ng đư ng b qua các c a kh u qu c t đư ng b tăng nhanh, các lo i hình du l ch b ng tàu bi n c l n và các phương ti n khác tr lên ph bi n và thư ng xuyên c p các c ng Vi t Nam; - S lư ng phương ti n v n t i xu t nh p c nh năm 2007 là 398 nghìn lư t, tăng 26,7% so v i năm 2006 (xu t c nh 195,5 nghìn lư t; nh p c nh 202,5 nghìn lư t). D báo năm 2010, s có kho ng 688 nghìn lư t phương ti n xu t nh p c nh (xu t c nh 338 nghìn lư t; nh p c nh 350 nghìn lư t), ngoài
 9. vi c tăng nhanh v s lư ng, đa d ng v lo i hình còn có các lo i hình phương ti n v n t i đa ch c năng khác; - S lư ng doanh nghi p đư c c p mã s trên th c t có tham gia ho t đ ng xu t nh p kh u năm 2007 là 34 nghìn; v i t c đ tăng trư ng bình quân 20%. D báo năm 2010, s có kho ng 58,5 nghìn doanh nghi p tham gia ho t đ ng xu t nh p kh u; - T ng s t khai hàng hoá xu t nh p kh u năm 2006 đ t 2.319.935 (T khai xu t kh u 1.124.614; T khai nh p kh u 1.195.321). T ng s t khai xu t nh p kh u năm 2007 là 2.871.000 t khai. V i t c đ tăng xu t nh p kh u trung bình giai đo n 2008-2010 trên 20%, d báo đ n năm 2010 có kho ng 5,1 tri u t khai. Tình hình qu c t : S phát tri n c a thương m i qu c t ti p t c ngày m t tăng c v n i dung và hình th c. Toàn c u hoá và các hi p đ nh t do thương m i làm cho kim ng ch xu t nh p kh u hàng hoá c a m i qu c gia tăng lên nhanh chóng. Bên c nh vi c hàng rào thu quan đư c gi m d n theo l trình c th thì vi c xu t hi n các hình th c b o h m i như hàng rào k thu t, v sinh an toàn, môi trư ng, ch ng bán phá giá, đ c quy n…ngày càng gia tăng và mâu thu n sâu s c. Yêu c u v v n chuy n, trao đ i hàng hoá trong thương m i qu c t ph i nhanh chóng và đa d ng các lo i hình v n chuy n. Trong khi đó thương m i đi n t và nhi u hình th c thương m i m i như các lo i hình cung ng và làm d ch v cho nư c ngoài, kinh doanh qua m ng đã phát tri n nhanh chóng và tr lên ph bi n. S xu t hi n các nguy cơ kh ng b qu c t , buôn l u, v n chuy n trái phép ch t th i các lo i, ch t đ c gây nguy hi m, các ch t ma tuý, vũ khí, r a ti n dư i nhi u hình th c khác d n đ n nh ng nguy cơ b t n cho n n kinh t và b t an cho l i ích c a c ng đ ng. Trư c b i c nh đó các cơ quan H i quan trên th gi i đ u ph i thay đ i đ thích ng v i tình hình m i, ph c t p nh m m c đích v a đ m b o t o thu n l i t i đa cho ho t đ ng thương m i qu c t qua vi c áp d ng k thu t qu n lý r i ro, đ u tư trang thi t b hi n đ i, ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý h i quan hi n đ i v a ph i đ m b o vi c ch p hành và tuân th các quy đ nh c a lu t pháp h i quan nh m đ m b o an ninh, l i ích kinh t qu c gia, đ m b o an toàn cho dây chuy n cung ng thương m i qu c t . 1.2. Tính t t y u ph i ti p t c c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá ngành H i quan - Vi c th c hi n cam k t qu c t đ t ra yêu c u H i quan Vi t Nam ph i ti n hành c i cách, hi n đ i hoá nh m đ m b o s phù h p, tương thích v i xu th phát tri n chung và hoà nh p v i H i quan th gi i và khu v c. - Ngành H i quan ph i ti p t c c i cách nh m hư ng đ n m c tiêu tương đ ng v i trình đ qu n lý h i quan các nư c tiên ti n trong khu v c và trên th gi i. - C i cách, phát tri n và hi n đ i hoá đ nâng cao năng l c qu n lý c v ch t lư ng và hi u qu nh m gi i quy t các mâu thu n gi a s tăng nhanh c a kh i lư ng hàng hoá xu t nh p kh u, phương ti n, hành khách xu t nh p c nh, yêu c u t o thu n l i cho thương m i, đ u tư, du l ch trong đi u ki n ngu n l c còn h n ch . - C i cách, phát tri n và hi n đ i hoá đ t o thu n l i, thông thoáng cho ho t đ ng xu t nh p kh u, đ u tư, du l ch góp ph n nâng cao kh năng c nh tranh c a doanh nghi p trong nư c. - Nh m th c hi n các quy t sách l n c a Đ ng và Nhà nư c v ngăn ch n t n n tham nhũng, tiêu c c, đ y m nh c i cách hành chính trong lĩnh v c h i quan. 1.3. Nh ng thu n l i, khó khăn trong công tác c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá ngành H i quan a. Thu n l i - Đư ng l i phát tri n kinh t xã h i đúng đ n c a Đ ng và Nhà nư c có tác d ng thúc đ y các m t kinh t xã h i c a đ t nư c phát tri n nhanh, n đ nh, h i nh p kinh t c a Vi t Nam v i khu v c và th gi i đã t o ra nhi u cơ h i kinh doanh xu t nh p kh u cho doanh nghi p trong và ngoài nư c, đi u này t o đi u ki n thu n l i cho ngành H i quan ti n hành công cu c c i cách, hi n đ i hoá. - Ngành H i quan nh n đư c s quan tâm đ c bi t c a Đ ng, Nhà nư c, c a Lãnh đ o B Tài chính là nh ng nhân t chính cho vi c phát tri n hi n đ i hoá h i quan. - Ngành H i quan có truy n th ng lâu dài, đư c t ch c theo nguyên t c t p trung th ng nh t t trung ương đ n đ a phương. Ngành còn nh n đư c nhi u s h tr k thu t, chuyên gia, v n c a H i
 10. quan các nư c và các T ch c qu c t , đ c bi t T ng c c H i quan đư c Chính ph cho phép ti p nh n D án Hi n đ i hoá h i quan b ng v n vay c a Ngân hàng Th gi i (tr giá 70 tri u USD), đây là m t d án l n t o đi u ki n thu n l i cho vi c c i cách phát tri n và hi n đ i hoá h i quan Vi t Nam. b. Khó khăn - Phương pháp qu n lý h i quan hi n nay v n còn d a vào th công là chính. Trình đ năng l c cán b h i quan nhìn chung còn h n ch v nhi u m t. M t b ph n cán b , công ch c h i quan có bi u hi n tiêu c c, v l i và chưa có quy t tâm cao trong c i cách và hi n đ i hoá, còn lúng túng khi gi i quy t nh ng công vi c ph c t p. - M t s văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c h i quan chưa hoàn thi n, thi u đ ng b ho c còn ch ng chéo v i m t s văn b n quy ph m pháp lu t trong và ngoài ngành. S ph i h p gi a các B , ngành ch c năng, gi a các đ a phương v i cơ quan H i quan, gi a ngành H i quan v i các đơn v khác trong và ngoài ngành Tài chính chưa th t t t. - Cơ s h t ng, phương ti n làm vi c chưa đư c trang b đ y đ và phù h p v i yêu c u c i cách hi n đ i hoá. H th ng thông tin hi n t i chưa đáp ng đư c yêu c u qu n lý công vi c theo phương pháp hi n đ i, chưa k p th i, chính xác và đ y đ . - Ý th c tuân th pháp lu t c a các đ i tác liên quan đ n ho t đ ng xu t nh p kh u hàng hoá và hành khách xu t nh p c nh còn th p: m t b ph n các doanh nghi p chưa nghiên c u sâu, đ y đ quy đ nh m i c a pháp lu t h i quan; m t s doanh nghi p l i d ng s thông thoáng và t o đi u ki n thu n l i cho ho t đ ng xu t nh p kh u đ buôn l u, gian l n thương m i, tr n thu dư i nhi u hình th c khác nhau, gây nhi u khó khăn cho công tác c i cách, hi n đ i hoá h i quan. - Chưa có cơ ch pháp lý, cơ ch ph i h p ràng bu c trách nhi m gi a các đơn v có liên quan trong công tác c i cách hi n đ i hoá, đ c bi t là gi a các đơn v trong ngành Tài chính. - N i dung c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá h i quan g n li n và ph thu c vào ti n trình c i cách, hi n đ i hoá ngành Tài chính nói riêng và c i cách, hi n đ i hoá n n hành chính qu c gia nói chung, do v y, xây d ng và t ch c th c hi n r t khó đ m b o tính nh t quán và đ ng b , đòi h i s n l c chung c a c h th ng các cơ quan qu n lý nhà nư c các c p. 1.4. Th i cơ và thách th c đ t ra đ i v i ngành H i quan trong c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá a. Th i cơ - Vi t Nam thu c khu v c kinh t năng đ ng Đông Nam Á cùng v i xu hư ng toàn c u hoá và h i nh p kinh t đã t o cơ h i cho Vi t Nam phát tri n. Trong đi u ki n đó H i quan Vi t Nam nh n đư c s ng h c a các nư c, các t ch c qu c t như Ngân hàng Th gi i (WB), qu MDTF, JICA …đ c i cách và hi n đ i hoá h i quan hư ng t i xây d ng H i quan Vi t Nam hi n đ i và s m đ t các chu n m c c a H i quan ti n ti n trên th gi i và khu v c. - Vi t Nam đư c đánh giá có môi trư ng chính tr và an ninh n đ nh t o đi u ki n thu hút đ u tư nư c ngoài; k t qu phát tri n kinh t và đ u tư nư c ngoài tăng m nh t o đ ng l c cho chương trình c i cách, hi n đ i hoá c a H i quan Vi t Nam hư ng t i m c tiêu th t c h i quan ph i đơn gi n, thu n ti n, th ng nh t phù h p v i chu n m c c a T ch c H i quan th gi i (WCO), phù h p v i thông l và t p quán qu c t t o thu n l i cho ho t đ ng kinh doanh. - Nh ng ti n b v khoa h c công ngh tiên ti n trên th gi i cùng nhi u bài h c kinh nghi m v qu n lý h i quan hi n đ i c a các nư c phát tri n như Hoa Kỳ, Nh t B n, Hàn Qu c, EU; t T ch c H i quan Th gi i và H i quan các nư c ASEAN t o đ ng l c phát tri n cho H i quan Vi t Nam. b. Thách th c - Là thành viên c a WTO và tham gia h i nh p khu v c và th gi i, ngoài vi c đư c hư ng nhi u s ưu đãi, Vi t Nam còn ph i th c hi n các k t qu đàm phán song phương, đa phương v chính sách thương m i, b o h quy n s h u trí tu …Yêu c u cao t c ng đ ng doanh nghi p và xã h i là v a ph i ti n hành c i cách t o thu n l i thương m i và c i thi n cung c p d ch v v i ch t lư ng t t nh t v a ph i đ m b o qu n lý hi u qu trong vi c th c thi pháp lu t v h i quan. - H i quan Vi t Nam hư ng t i c i thi n và đ i m i quan h v i c ng đ ng doanh nghi p, xác đ nh doanh nghi p là đ i tác h p tác trong vi c cùng th c thi và tuân th pháp lu t ch không ph i là đ i tư ng ki m tra, giám sát h i quan. Trong đi u ki n đ a bàn ho t đ ng v i b bi n dài và đư ng biên
 11. gi i qu c gia ti p giáp v i nhi u nư c; buôn l u và gian l n thương m i v n đang di n ra h t s c ph c t p. - Chương trình c i cách và hi n đ i hoá đ t ra yêu c u ngày càng cao cho các nhà qu n lý, đ c bi t liên quan đ n đưa ra các khái ni m m i các lĩnh v c đư c đ c p đ n trong K ho ch bao g m: c i cách th t c và khuôn kh pháp lý theo chu n m c qu c t ; x lý d li u t p trung; qu n lý r i ro; tuân th pháp lu t và t o thu n l i thương m i… - Tình hình th gi i v n còn ti m n nhi u nguy cơ gây b t n như kh ng b , n i chi n, d ch b nh…t đó t o ra nh ng di n bi n khó lư ng nh hư ng đ n th c hi n m c tiêu và l trình c i cách hi n đ i hoá h i quan. 2. Quan đi m, mô hình và m c tiêu c i cách phát tri n và hi n đ i hoá 2.1. Quan đi m c i cách, phát tri n và hi n đ i hoá h i quan Th nh t - C i cách, phát tri n hi n đ i hóa h i quan ph i phù h p v i xu th chung, v i các chu n m c c a T ch c H i quan th gi i và khu v c, đ ng th i ph i phù h p v i c i cách n n hành chính qu c gia cũng như đ nh hư ng phát tri n chung c a c nư c. Th hai - C i cách, phát tri n hi n đ i hóa h i quan đ m b o s cân b ng gi a t o thu n l i ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, xu t c nh, nh p c nh và đ u tư, đ ng th i ph i đ m b o qu n lý nhà nư c v h i quan ch t ch đúng pháp lu t, nâng cao ý th c tuân th và ch p hành pháp lu t c a doanh nghi p. Th ba - C i cách, phát tri n hi n đ i hóa h i quan ph i hư ng vào các vùng, đ a bàn tr ng tâm, tr ng đi m đ t p trung ngu n l c đ u tư hi n đ i hoá nh m đ t hi u qu cao; đ ng th i có tính đ n s phát tri n cân đ i, hài hoà và đ ng đ u gi a các vùng, đ a bàn còn l i, đ m b o s phát tri n, hi n đ i hoá chung c a toàn ngành. Th tư - C i cách, phát tri n hi n đ i hóa h i quan trên cơ s huy đ ng t i đa các ngu n l c trong và ngoài nư c, trong và ngoài ngành Tài chính trong đó phát huy n i l c trong nư c và c a ngành H i quan là chính. 2.2. Đ nh hư ng, phương châm hành đ ng c a H i quan Vi t Nam đ n 2020 2.2.1. Đ nh hư ng phát tri n - Đ nh hư ng v m c tiêu + Th c thi nghiêm ch nh pháp lu t Vi t Nam, các cam k t và thông l qu c t nh m t o thu n l i cho ho t đ ng thương m i, đ u tư, du l ch; tăng cư ng an ninh qu c gia, an toàn cho c ng đ ng và đ m b o ngu n thu t ho t đ ng XNK cho Ngân sách Nhà nư c. + H i quan Vi t Nam tr thành m t trong nh ng cơ quan hành chính đi đ u trong c i cách hành chính, hi n đ i hóa Vi t Nam và là m t trong các cơ quan H i quan phát tri n hàng đ u trong khu v c ASEAN và trên th gi i. + H i quan Vi t Nam là m t cơ quan H i quan hi n đ i có h th ng pháp lu t h i quan đ y đ , minh b ch, đ t chu n m c qu c t ; l c lư ng h i quan đ t trình đ chuyên nghi p, chuyên sâu; th t c h i quan đơn gi n, hài hòa, th ng nh t, đ t chu n m c qu c t d a trên n n t ng ng d ng công ngh thông tin, áp d ng k thu t qu n lý r i ro; trang thi t b k thu t hi n đ i và s d ng công ngh cao. - Đ nh hư ng mô hình: Qu n lý h i quan hi n đ i theo nguyên t c t p trung th ng nh t d a trên n n t ng công ngh thông tin và áp d ng k thu t qu n lý r i ro v i các n i dung sau: + Mô hình nghi p v đư c th c hi n trên h th ng x lý d li u t p trung c p T ng c c và C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph (ho t đ ng theo mô hình C c H i quan vùng) bao g m: T đ ng hoá hoàn toàn vi c qu n lý thông tin hàng hoá b ng vi c hoàn thi n h th ng trao đ i d li u đi n t v i m t s cơ quan ch y u có liên quan đ n qu n lý hàng hoá; x lý thông tin, quy t đ nh hình th c ki m tra trên cơ s áp d ng phương th c qu n lý r i ro... Áp d ng các ti n b c a công ngh thông tin vào qu n lý h i quan đ ng b gi a tin h c hoá và t đ ng hoá thông qua các h th ng qu n lý th ng nh t và hoàn ch nh. + Mô hình thông quan hình thành 3 kh i: Kh i ti p nh n, x lý d li u t p trung và ph n h i thông tin khai h i quan (trung tâm x lý d li u); kh i ki m tra h sơ t p trung (H i quan vùng ho c H i quan c a kh u); ki m tra hàng hoá (đ a đi m ki m tra t p trung, đi m thông quan).
 12. + Phương th c qu n lý hi n đ i d a trên k thu t qu n lý r i ro k t h p v i vi c nâng cao ý th c tuân th pháp lu t, tăng cư ng tuân th t nguy n, áp d ng các ch tài tuân th b t bu c, đ y m nh công tác ki m tra sau thông quan. + S d ng t p trung và có hi u qu các trang thi t b k thu t hi n đ i, bao g m: các Trung tâm phân tích phân lo i hàng hoá xu t nh p kh u t i c p Trung ương và H i quan Vùng; h th ng máy soi container; các thi t b , phương ti n ph c v ho t đ ng ki m tra, giám sát, ki m soát c a h i quan. 2.2.2. Phương châm hành đ ng c a H i quan Vi t Nam là: Thu n l i - T n t y - Chính xác 2.3. M c tiêu c a H i quan Vi t Nam đ n 2010 2.3.1. M c tiêu chung: Mô hình nghi p v h i quan đ n năm 2010 đư c d a trên n n t ng c a vi c t đ ng hoá m t ph n và x lý d li u t p trung c p C c, t ng bư c áp d ng k thu t qu n lý r i ro, ng d ng công ngh thông tin và đ u tư trang thi t b hi n đ i t i các đ a bàn tr ng đi m đư c l a ch n. Xác đ nh m c tiêu chung đ n năm 2010, H i quan Vi t Nam phát tri n theo hư ng hi n đ i bao g m 04 n i dung ch y u sau: a. H th ng quy trình th t c h i quan, quy ch qu n lý h i quan cơ b n đ y đ , minh b ch, đơn gi n, hài hoà, th ng nh t, t ng bư c ng d ng công ngh thông tin và áp d ng k thu t qu n lý r i ro đáp ng yêu c u h i nh p và hi n đ i hoá; b. Trang thi t b k thu t hi n đ i t i m t s đ a bàn tr ng đi m có lưu lư ng hàng hoá xu t nh p kh u, phương ti n v n t i và hành khách xu t nh p c nh l n; c. S p x p l i t ch c b máy h i quan, kh c ph c s ch ng chéo v ch c năng, nhi m v , k p th i đáp ng yêu c u c i cách v quy trình nghi p v h i quan, hư ng t i đáp ng yêu c u qu n lý h i quan hi n đ i; d. Chu n b m i m t cho vi c thay đ i phương th c qu n lý nhân s theo yêu c u hi n đ i; tri n khai Chi n lư c đào t o t p trung cho m t s lĩnh v c nghi p v quan tr ng (phân lo i hàng hoá, xác đ nh tr giá h i quan, xu t x hàng hóa, ki m tra sau thông quan, thông tin tình báo, qu n lý r i ro, ki m soát ch ng buôn l u) và liêm chính h i quan. 2.3.2. Xác đ nh m t s đ a bàn tr ng đi m Đ u tư tr s , trang thi t b k thu t hi n đ i ph c v công tác qu n lý c a H i quan t i các c ng bi n qu c t , c ng hàng không qu c t , các c a kh u đư ng s t, đư ng b qu c t và các khu công nghi p, khu ch xu t tr ng đi m có lưu lư ng hàng hoá xu t nh p kh u và hành khách xu t nh p c nh l n, c th : a- Các c ng bi n qu c t : + Đ a đi m ki m tra t p trung, L ch Huy n (H i Phòng); + C ng Tiên Sa (TP. Đà N ng); + C ng Cát Lái, C ng Hi p Phư c (TP. H Chí Minh); + C m c ng Cái Mép – Th V i, c ng Phú M (Bà R a - Vũng Tàu). b- C ng hàng không qu c t : + C ng hàng không Sân bay qu c t N i Bài (TP. Hà N i); + C ng hàng không Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t (TP. H Chí Minh); + C ng hàng không Sân bay qu c t Đà N ng (TP. Đà N ng). c- Các c a kh u đư ng s t: + Ga Đ ng Đăng (L ng Sơn); + Ga Lào Cai (Lào Cai); + Ga đư ng s t liên v n qu c t Yên Viên (Hà N i). d- Các c a kh u đư ng b qu c t : + C a kh u H u Ngh (L ng Sơn);
 13. + C a kh u Lào Cai (Lào Cai); + C a kh u Móng Cái (Qu ng Ninh); + C a kh u Lao B o (Qu ng Tr ); + C a kh u M c Bài (Tây Ninh). e- M t s khu công nghi p, khu ch xu t thu c các vùng kinh t tr ng đi m mà Chính ph đã xác đ nh. III. GI I PHÁP VÀ HO T Đ NG TH C HI N M C TIÊU 1. Chương trình c i cách th t c h i quan 1.1. C i cách th t c h i quan 1.1.1. Quy trình th t c thông quan a. M c tiêu Các quy trình th t c h i quan (bao g m c th công và đi n t ) đ i v i hàng hoá, hành khách và phương ti n v n t i v cơ b n đư c c i ti n đơn gi n, hài hoà và th ng nh t; ti p t c tri n khai m r ng thí đi m th t c h i quan đi n t nh m đáp ng yêu c u t o thu n l i thương m i, đ u tư, du l ch và đ m b o an ninh. b. Các ch tiêu - Chu n hoá m u t khai th công hi n nay đ ti n t i th ng nh t áp d ng cho c khai đi n t và th công theo các chu n m c c a WCO và th ng nh t trong khu v c ASEAN; - Ph n đ u đ t 80% kim ng ch xu t nh p kh u đư c khai h i quan qua m ng máy tính; - Qu n lý r i ro đư c áp d ng các khâu nghi p v ch y u trong quy trình th t c h i quan (c th công và đi n t ) và áp d ng cho các lo i hình xu t, nh p kh u thương m i, th c hi n phân lu ng t đ ng trên cơ s đánh giá m c r i ro cho c th t c h i quan đi n t và th công; - T i các c ng bi n và c ng hàng không sân bay qu c t l n, ti p nh n lư c khai hàng hóa và thông tin trư c v hành khách b ng đi n t thông qua c ng v đ t trên 90%; - Ki m tra hàng hoá th c t b ng máy soi container t i: Đ a đi m ki m tra t p trung (H i Phòng); C ng Tiên Sa (Đà N ng); C ng Cát Lái, C ng Hi p Phư c (TP. H Chí Minh); C m c ng Cái Mép– Th V i (Vũng Tàu); C a kh u Lao B o (Qu ng Tr ); C a kh u H u Ngh (L ng Sơn); C a kh u Móng Cái (Qu ng Ninh); - Khai h i quan thông qua đ i lý làm th t c h i quan t i các C c H i quan tr ng đi m đ t trên 30% t ng s t khai hàng hóa xu t nh p kh u t i các đơn v này. c. Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu - Áp d ng các chu n m c và khuy n ngh c a Công ư c Kyoto s a đ i, các hi p đ nh và công ư c qu c t liên quan: Ti p t c rà soát các cam k t qu c t đ c i ti n quy trình th t c h i quan (bao g m c các quy trình qu n lý thu ) theo hư ng đơn gi n, hài hoà, th ng nh t v i chu n m c qu c t . - Th c hi n th t c h i quan đi n t giai đo n 2 theo hư ng áp d ng m r ng đ a bàn, xây d ng Ngh đ nh quy đ nh v th t c h i quan đi n t đ áp d ng đ i v i các đ a bàn tr ng đi m, c th : + M r ng trên ph m vi toàn qu c khai h i quan t xa qua m ng, t o đi u ki n cho thông quan nhanh cũng như t o ti n đ cho tri n khai th t c h i quan đi n t ; khuy n khích phát tri n đ i lý làm th t c h i quan; + Trao đ i d li u đi n t v i các hãng v n chuy n, c ng v , đ i lý và các cơ quan c p phép đ ti p nh n thông tin v hàng hóa, hành khách trư c khi phương ti n v n t i nh p c nh; trao đ i d li u đi n t v i các h th ng ngân hàng và kho b c đ đ m b o thông tin k p th i cho ho t đ ng nghi p v và thông quan hàng hóa; + Thông quan trư c khi hàng đ n đ i v i các doanh nghi p có đ tuân th cao, đư c c p th ưu tiên th t c h i quan đi n t ; + T khai, t n p thu theo Lu t Qu n lý thu ; vi c n p thu , theo dõi n đ ng thu cơ b n th c hi n b ng phương th c đi n t ;
 14. + Thí đi m áp d ng doanh nghi p ưu tiên theo khung tiêu chu n SAFE; + Chu n b các đi u ki n đ tri n khai cơ ch m t c a qu c gia và ASEAN theo cam k t qu c t . - Tái thi t k quy trình th t c h i quan d a trên n n t ng ng d ng công ngh thông tin (ph i h p v i k t qu đ u ra c a gói th u “Tái thi t k quy trình th t c “ c a d án WB). 1.1.2. Ch đ qu n lý h i quan a. Ch đ qu n lý h i quan đ i v i hàng hoá quá c nh M c tiêu T o thu n l i nh t cho ho t đ ng quá c nh hàng hóa qua lãnh th Vi t Nam; rà soát, hoàn thi n th t c qu c gia hi n hành và các quy đ nh v quá c nh theo hư ng hài hòa th t c v i các nư c tham gia quá c nh; xây d ng m t h th ng các văn b n quy đ nh qu c gia v hàng quá c nh; t ch c l c lư ng h i quan có đ năng l c đ th c hi n th t c v quá c nh. Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu - Nghiên c u ng d ng các thông l qu c t ph bi n nh t và các đi u kho n c a các hi p đ nh qu c t liên quan đ s a đ i b sung cơ ch qu n lý và quy trình th t c đ i v i hàng hóa và phương ti n quá c nh theo các quy đ nh c a WTO, GMS v th t c h i quan đ i v i hàng hoá, phương ti n v n t i quá c nh; - Xây d ng quy trình, quy ch và t ch c th c hi n 2 Ngh đ nh thư liên quan đ n quá c nh trong ASEAN theo Hi p đ nh khung v t o thu n l i cho hàng hóa quá c nh (FAFGT); - Phát tri n, thúc đ y và duy trì các tài li u hư ng d n qu c gia v ch đ quá c nh h i quan làm tài li u tham kh o cho nhân viên h i quan. b. Ch đ t m qu n M c tiêu T o thu n l i cao nh t v th t c h i quan đ i v i m t m t hàng nh t đ nh đưa vào lãnh th h i quan Vi t Nam mà hàng hoá này đư c mi n m t ph n ho c toàn b thu nh p kh u và thu khác. Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu - Xây d ng quy trình quy ch và t ch c th c hi n tho thu n t m qu n song phương v i m t s nư c đ th c hi n thí đi m; - Tuyên truy n, đào t o v t m qu n và v Công ư c ATA; - Ti n hành kh o sát vi c th c hi n t m qu n m t s nư c đ tri n khai th t c t m qu n t i Vi t Nam; Ký k t tri n khai th c hi n Công ư c ATA t i Vi t Nam; t ch c h i th o cho các bên có liên quan. c. Chuy n phát nhanh M c tiêu C i thi n d ch v chuy n phát nhanh hàng hóa, ch ng t thương m i ra, vào lãnh th Vi t Nam làm tăng s c c nh tranh qu c t c a các nhà s n xu t trong nư c, thu hút các nhà đ u tư nư c ngoài trên cơ s rà soát l i các quy đ nh và th t c h i quan hi n hành đ xây d ng các ch đ qu n lý h i quan và quy trình thông quan nhanh theo thông l qu c t . Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu: - Kh o sát đánh giá đ y đ các n i dung thông tin liên quan đ n chuy n phát nhanh t i Vi t Nam làm cơ s xây d ng đ án tri n khai đ y nhanh các chương trình c i ti n ch đ qu n lý hàng chuy n phát nhanh; - Nghiên c u toàn di n các quy đ nh c a T ch c H i quan th gi i (WCO) hư ng d n v vi c thông quan nhanh hàng hóa (Hư ng d n v gi i phóng hàng ngay) và các n i dung có liên quan c a Công ư c Kyoto; - Xây d ng h th ng các văn b n hư ng d n chuy n phát nhanh qua các lo i hình v n t i qu c t theo đúng chu n m c và thông l th gi i. d. Các ch đ qu n lý h i quan khác
 15. Ngoài các ch đ h i quan nêu trên, ti p t c th c hi n tri n khai các ho t đ ng s a đ i, b sung các ch đ qu n lý hi n hành như: qu n lý hàng gia công, đ u tư, qu n lý h i quan đ i v i khu ch xu t, kho ngo i quan, các khu v c ưu đãi thu quan, ch đ b o đ m…, trên cơ s ng d ng công ngh thông tin, th ng nh t v th t c, n i dung và phương pháp qu n lý. 1.1.3. Qu n lý thu a. M c tiêu Hi n đ i hoá các khâu nghi p v trong ho t đ ng qu n lý thu và thu ngân sách bao g m phân tích, đánh giá, d báo s thu ngân sách; t ch c vi c thu thu ; qu n lý n thu và mi n gi m thu trên cơ s ng d ng công ngh thông tin nh m đ m b o hoàn thành ch tiêu thu ngân sách đư c giao. - D ki n s thu ngân sách Nhà nư c t năm 2008 – 2010: Đơn v tính: t VND Năm Thu XNK + TTĐB Thu GTGT T ng c ng Ch tiêu ph n đ u 2008 26.200 58.300 84.500 90.000 2009 27.500 63.500 91.000 94.000 2010 28.000 66.000 95.000 101.000 - Ch tiêu thu h i n đ ng: Năm M c tiêu 2008 - 2009 M c tiêu không đ n quá h n chây ỳ m i phát sinh, t p trung thu h i và x lý 40% s n phát sinh trư c 01/07/2007; phân lo i và gi i quy t h t n “ch x lý”, trư ng h p không th x lý chuy n gi i quy t theo trình t cư ng ch thu h i v cho Ngân sách Nhà nư c, n u đư c Chính ph phê duy t đ án x lý n . 2010 Gi i quy t h t n ch xoá, x lý ti p 20% các kho n n trư c 01/07/2007, gi m 30% n chây ỳ. b. Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu - Xây d ng và hoàn thi n các quy trình qu n lý theo dõi n thu ; mi n thu , gi m thu , hoàn thu ; ưu đãi đ u tư; n đ nh thu , truy thu thu ; cư ng ch thu …; - Hi n đ i hoá vi c th ng kê, đánh giá, phân tích kim ng ch, s thu thu đ xây d ng d toán thu đ i v i t ng s c thu cho t ng năm đ ng th i th c hi n d toán thu trong toàn Ngành trên cơ s ng d ng CNTT; - Hi n đ i hoá trong qu n lý đ i v i nghi p v mi n thu , gi m thu , hoàn thu , ưu đãi đ u tư, n đ nh thu , truy thu thu , theo dõi, t ch c áp d ng các bi n pháp cư ng ch trên cơ s ng d ng CNTT; - Hi n đ i hoá công tác dõi qu n lý n thu theo yêu c u c a Lu t Qu n lý thu , theo dõi t ng s c thu , chi ti t t ng t khai đ th c hi n thu n p theo đúng trình t quy đ nh c a Lu t trên cơ s ng d ng CNTT; - Hoàn thi n cơ ch s d ng đ ng b các bi n pháp c a ngành H i quan cũng như ph i h p v i các cơ quan trong n i b ngành Tài chính và các cơ quan có liên quan đ đ m b o ch ng th t thu thu . 1.1.4. Quan h đ i tác gi a H i quan và Doanh nghi p a. M c tiêu - Tr thành đ i tác v i c ng đ ng doanh nghi p và các bên liên quan, nh m m c đích đ t đư c quy trình thông quan đơn gi n, thu n l i, đúng pháp lu t; - Đ y m nh h p tác và trao đ i thông tin gi a H i quan - Doanh nghi p, đ tăng cư ng s hi u bi t l n nhau ph c v cho m c tiêu t o thu n l i cho thương m i và đ m b o tuân th ; - Tăng cư ng s ph i h p gi a H i quan v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan.
 16. b. Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu - Xây d ng và hoàn thi n h th ng đ i lý làm th t c h i quan đ ph c v cho t ch c tri n khai thông quan đi n t theo l trình. C th : t ng k t đánh giá ho t đ ng c a đ i lý làm th t c h i quan m u t i các C c H i quan TP. H i Phòng, TP. H Chí Minh và TP. Hà N i, đ ng th i tri n khai xây d ng Đ án phát tri n và nâng cao năng l c c a đ i lý làm th t c h i quan theo l trình; - Xây d ng cơ ch đi u ph i gi a các B , ngành liên quan trong các chương trình và ho t đ ng liên ngành c p đ qu c gia. - Xây d ng cơ ch x lý vư ng m c gi a các B , ngành trong quá trình th c hi n các v n đ h i quan v h i nh p qu c t ; - Xây d ng l i n i dung và hình th c tham v n, đ i tho i c p cao nh t c a cơ quan H i quan đ đ m b o đưa l i nh ng k t qu thi t th c và c th . Các ho t đ ng c th bao g m: c i ti n cơ ch tham v n và h tr theo Lu t H i quan, Lu t Qu n lý thu gi a cơ quan H i quan và c ng đ ng Doanh nghi p; t ch c tham v n, đ i tho i đ thu th p các ý ki n cho vi c ho ch đ nh chính sách c a cơ quan h i quan; - Áp d ng các chương trình h p tác chung đ đ y m nh ki m soát h i quan thông qua trao đ i và cung c p thông tin hi u qu hơn. Các ho t đ ng c th bao g m: xây d ng các chương trình h p tác chung và chương trình xây d ng năng l c chung; xây d ng các chương trình tăng cư ng năng l c chung cho cán b h i quan và các đ i tư ng có liên quan; - T ng bư c tri n khai áp d ng các tiêu chu n tr c t H i quan - Doanh nghi p trong khung tiêu chu n c a WCO: bao g m tiêu chu n v quan h đ i tác, doanh nghi p ưu tiên, an ninh, c p phép, công ngh , trao đ i thông tin và h p tác. (Chi ti t c a t ng ho t đ ng trong c i cách th t c H i quan; l trình th c hi n; đơn v ch trì; d ki n kinh phí và đơn v ph i h p th c hi n đư c c th hoá trong Ph l c 1A) 1.2. K thu t nghi p v H i quan 1.2.1. Phân lo i hàng hoá a. M c tiêu Nâng cao k năng phân lo i hàng hóa xu t nh p kh u, đ m b o vi c phân lo i hàng hoá, vi c gi i quy t các tranh ch p v phân lo i hàng hoá c a công ch c h i quan theo hư ng chu n hoá. Kh c ph c tình tr ng phân lo i áp mã không th ng nh t trong m t Chi c c, m t C c và toàn Ngành. b. Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu - Xây d ng cơ s d li u mã s hàng hoá xu t nh p kh u đ h tr vi c khai h i quan và ki m tra mã s hàng hóa. Đây là m t trong nh ng ti n đ quan tr ng đ th ng nh t áp mã trong toàn Ngành; - Xây d ng và t ch c th c hi n chương trình đào t o, t p hu n cho các cán b công ch c H i quan và Doanh nghi p v công tác phân lo i hàng hoá xu t nh p kh u và b trí cán b theo hư ng chuyên nghi p, chuyên sâu; - Tri n khai có hi u qu công tác phân lo i hàng hoá trư c khi nh p kh u, ch đ ng xác đ nh mã s trư c c a nh ng m t hàng m i, ph c t p nh y c m v thu và chính sách xu t nh p kh u đ h tr ngư i khai h i quan và công ch c h i quan; - Hoàn thi n h th ng văn b n quy đ nh hư ng d n phân lo i hàng hoá xu t nh p kh u th ng nh t, minh b ch, n đ nh, thu n l i (bao g m c gi i quy t vư ng m c, tranh ch p khi u n i v phân lo i hàng hóa); - Đ u tư nâng cao năng l c phân tích phân lo i 3 trung tâm hi n nay, hư ng đ n hình thành trung tâm phân tích, phân lo i th ng nh p c p T ng c c và các chi nhánh t i H i quan vùng; - Phát tri n m nh m h th ng đ i lý làm th t c h i quan đ nâng cao tính chuyên nghi p và chính xác trong vi c phân lo i, áp mã s hàng hoá xu t nh p kh u. 1.2.2. Tr giá h i quan a. M c tiêu - T ng bư c tri n khai có hi u qu Hi p đ nh Tr giá H i quan WTO: ki m soát đư c khai báo tr giá, h n ch tình tr ng gian l n thương m i qua giá; chu n hoá quy trình ki m tra tr giá, quy trình tham
 17. v n và xác đ nh tr giá phù h p v i Hi p đ nh và ti n trình c i cách, hi n đ i hoá c a Ngành; hoàn thi n cơ ch gi i quy t tranh ch p v giá; phát tri n h th ng cơ s d li u v giá và các công c h tr khác đ ki m soát tr giá khai báo; xây d ng cơ ch h tr c ng đ ng doanh nghi p trong vi c xác đ nh tr giá h i quan. - Các ch tiêu c th : + Ki m soát đư c vi c khai báo tr giá đ i v i 100% lô hàng xu t nh p kh u trên cơ s áp d ng qu n lý r i ro và qu n lý s tuân th ; + Th c hi n tham v n giá đ i v i m t s nhóm m t hàng nh y c m, có thu su t cao, cơ quan H i quan có đ cơ s d li u, đi u ki n qu n lý. b. Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu - Xây d ng cơ s pháp lý hoàn ch nh đ th c hi n đ y đ Hi p đ nh Tr giá H i quan c a WTO: + Ti p t c đi u ch nh khung lu t pháp qu c gia b ng vi c đưa các quy đ nh c a Hi p đ nh Tr giá H i quan WTO và các Chú gi i vào khung lu t pháp qu c gia; + T ch c th c hi n hi u qu h th ng gi i quy t tranh ch p và khi u n i cho các v n đ liên quan đ n h i quan; + Trình c p có th m quy n ban hành Quy ch v thu th p, qu n lý, s d ng d li u gia, t khai tr giá. - Hài hòa hóa vi c áp d ng tr giá + Th c hi n áp d ng b n bư c trong ki m tra tr giá; ch n ch nh công tác tham v n giá làm cho công tác này th c ch t và có hi u qu ; + Áp d ng k thu t qu n lý r i ro trong vi c th c hi n ki m tra tr giá; + Xây d ng và phát tri n cơ s d li u tham kh o giá; c p nh t và ph bi n các thông tin v xác đ nh tr giá h i quan và h tr cho các bên liên quan đ n h i quan trên cơ s thư ng xuyên; + Xây d ng cơ ch trao đ i thông tin tr giá v i H i quan các nư c. - C ng c tăng cư ng qu n lý b máy t ch c v th c hi n tr giá h i quan: + Rà soát và hoàn thi n cơ c u t ch c hi n t i đ th c hi n và qu n lý tr giá h i quan; + Xây d ng và nâng cao ch c năng và trách nhi m c a b ph n tr giá. 1.2.3. Xu t x hàng hoá a. M c tiêu Nâng cao k năng ki m tra xác đ nh xu t x hàng hoá cho cán b công ch c h i quan và c ng đ ng doanh nghi p đ m b o hàng hoá đư c hư ng các ưu đãi thu quan và thương m i đúng quy đ nh c a pháp lu t và phù h p v i các tiêu chí xu t x c a hàng hoá đó. b. Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu - Xây d ng cơ s d li u v xu t x hàng hoá ph c v khai h i quan và ki m tra xác đ nh xu t x ; - Nâng cao năng l c chuyên môn nghi p v c a cán b công ch c h i quan trong vi c ki m tra xác đ nh xu t x hàng hóa theo hư ng chuyên nghi p, chuyên sâu, đ c bi t là các ki n th c liên quan đ n quy t c xu t x , cách xác đ nh xu t x hàng hoá, k năng đi u tra xác minh t i nư c xu t kh u theo các hi p đ nh, quy ch xu t x ; - Xây d ng các tài li u hư ng d n, quy trình ki m tra xác minh xu t x hàng hoá, cơ ch xác đ nh trư c xu t x đ i v i hàng hóa nh p kh u; - Nghiên c u tri n khai h th ng k t n i và trao đ i thông tin v i các t ch c c p gi y ch ng nh n xu t x c a các nư c nh m ki m tra tính h p l c a gi y ch ng nh n xu t x . 1.2.4. S h u trí tu a. M c tiêu Hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t, cơ ch và t ch c th c hi n ki m soát v s h u trí tu . b. Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu
 18. - Hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t v s h u trí tu đ i v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u qua biên gi i, bao g m: + Rà soát s a đ i, b sung các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan đ n th c thi ki m soát quy n s h u trí tu t i biên gi i c a cơ quan H i quan m t cách rõ ràng và nh t quán; + Đ xu t b sung th m quy n cho cơ quan H i quan đ ch đ ng áp d ng các bi n pháp ki m soát th c hi n quy n s h u trí tu ; + Nghiên c u và tri n khai các chu n m c c a WCO v ki m soát đ u tranh ch ng vi ph m quy n s h u trí tu (SECURE); + Xây d ng chi n lư c v b o h quy n s h u trí tu t i biên gi i. - Xây d ng các cơ ch và t ch c th c hi n quy n b o v s h u trí tu t i biên gi i c a cơ quan h i quan, bao g m: + Xây d ng quy trình, quy ch ho t đ ng c a l c lư ng đư c giao nhi m v th c thi b o v quy n s h u trí tu đ i v i hàng hoá xu t nh p kh u; + Xây d ng cơ ch gi i quy t khi u n i và t ch c th c hi n đ i v i ho t đ ng th c thi b o v quy n s h u trí tu đ i v i hàng hoá xu t nh p kh u; nâng cao năng l c chuyên môn và cơ s h t ng công ngh thông tin đ th c hi n có hi u qu vi c ki m soát th c thi quy n s h u trí tu ; + Ki n toàn t ch c nh m đ m th c thi quy n s h u trí tu t i biên gi i, thành l p đơn v chuyên trách ch ng hàng gi , hàng vi ph m t i T ng c c H i quan; xây d ng cơ ch ph i h p v i H i quan các nư c, các hi p h i ngành ngh , t ch c b o h quy n s h u trí tu . (Chi ti t c a t ng ho t đ ng v c i cách, hoàn thi n các n i dung v k thu t nghi p v h i quan; l trình th c hi n; đơn v ch trì; d ki n kinh phí và đơn v ph i h p th c hi n đư c c th hoá trong Ph l c 1B và Đ án công tác qu n lý giá tính thu giai đo n 2008 – 2010) 1.3. Hoàn thi n khuôn kh pháp lý cho ho t đ ng h i quan 1.3.1. M c tiêu Pháp lu t h i quan v cơ b n đ y đ , minh b ch, đáp ng yêu c u đi u ch nh các v n đ phát sinh trong quá trình c i cách hi n đ i hoá giai đo n 2008-2010. 1.3.2. Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu -. Rà soát, h th ng hóa ph n l n các cam k t qu c t có liên quan đ n pháp lu t h i quan + Rà soát, h th ng hóa toàn b danh m c các đi u ư c qu c t trong lĩnh v c h i quan, liên quan đ n lĩnh v c h i quan; + T ch c đào t o b i dư ng ki n th c v các cam k t có liên quan đ n h i quan trong đi u ư c qu c t cho cán b , công ch c h i quan; + Đánh giá, giám sát ch t ch vi c n i lu t hóa nh ng đi u ư c qu c t liên quan đ n lĩnh v c h i quan. - Xây d ng, s a đ i, b sung h th ng pháp lu t h i quan + Trên cơ s rà soát các cam k t qu c t , ti n hành s a đ i, b sung văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n v nghi p v h i quan, quy trình th t c h i quan cho phù h p v i th c ti n và nh ng cam k t qu c t mà Vi t Nam đã ký k t ho c gia nh p; + Xây d ng và trình các c p có th m quy n ban hành văn b n quy ph m pháp lu t quy đ nh v th t c h i quan đi n t (bao g m Ngh đ nh c a Chính ph quy đ nh v th t c h i quan đi n t và các văn b n hư ng d n thi hành). - Minh b ch hóa các quy đ nh pháp lu t h i quan + Rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t v minh b ch hoá chính sách thương m i; rà soát các n i dung có tính quy ph m trong các quy trình nghi p v h i quan, công văn và đưa các n i dung này vào văn b n quy ph m pháp lu t; + T ng k t quá trình th c hi n minh b ch hoá c a T ng c c H i quan, ch rõ thành công, h n ch ; nguyên nhân, gi i pháp;
 19. + Xây d ng quy ch , quy trình trong vi c l y ý ki n c ng đ ng doanh nghi p v các d th o văn b n quy ph m pháp lu t cũng như quy trình cung c p thông tin; + Ph i h p v i Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam và các hi p h i ngành ngh , c ng đ ng doanh nghi p đ trao đ i gi i quy t các v n đ vư ng m c phát sinh có liên quan đ n cơ ch chính sách, quy trình th t c h i quan; + Ti p t c duy trì hình th c tư v n “T gi i quy t vư ng m c” t i các đ a đi m làm th t c h i quan đ hư ng d n gi i đáp th c m c cho doanh nghi p; + Công khai trên trang Web H i quan Vi t Nam các văn b n quy ph m pháp lu t v h i quan và các văn b n hư ng d n khác có liên quan, bao g m c b n d ch ra ti ng nư c ngoài c a các văn b n này. Đăng t i các thông tin khác mà doanh nghi p c n bi t trên Website H i quan. (Chi ti t c a t ng ho t đ ng v hoàn thi n khuôn kh pháp lý; l trình th c hi n; đơn v ch trì; d ki n kinh phí và đơn v ph i h p th c hi n đư c c th hoá trong Ph l c 1C) 2. Chương trình c i cách nâng cao hi u qu công tác qu n lý h i quan 2.1. C i cách công tác qu n lý nghi p v 2.1.1. M c tiêu T o l p cơ ch ki m soát tuân th pháp lu t ph c v hi n đ i hoá h i quan, tăng cư ng công tác thu th p thông tin và qu n lý r i ro, k t h p v i đ u trang ch ng buôn l u và đ y m nh công tác ki m tra sau thông quan và thanh tra thu . 2.1.2. Gi i pháp và ho t đ ng th c hi n m c tiêu a. Qu n lý tuân th - M c tiêu N i lu t hóa m t s n i dung qu n lý tuân th ; tri n khai m t s ho t đ ng liên quan đ n qu n lý tuân th như (đo lư ng, đánh giá và nâng cao m c đ tuân th c a doanh nghi p); chu n b đ đi u ki n c n thi t đ đ m b o th c hi n qu n lý tuân th ; và nâng cao m c đ tuân th t nguy n c a c ng đ ng doanh nghi p và các bên có liên quan. - Ch tiêu + Ki m tra đánh giá m c đ tuân th pháp lu t c a kho ng 8% s doanh nghi p tham gia ho t đ ng XNK; + L p h sơ doanh nghi p tuân th pháp lu t h i quan đ t 80%. - Các ho t đ ng chính + Xây d ng Chi n lư c qu n lý tuân th và k ho ch th c thi đ n 2010 và t m nhìn 2020; + Ti p t c n i lu t hóa các khái ni m tuân th vào các văn b n quy ph m pháp lu t h i quan và tri n khai th c hi n đ ng b qu n lý tuân th g n v i phương pháp qu n lý r i ro và áp d ng có hi u qu bi n pháp ki m tra sau thông quan, thanh tra thu ; + L p danh sách và phân lo i các doanh nghi p th c hi n tuân th ; +Hư ng d n và ki m tra các doanh nghi p t đánh giá và th c hi n tuân th ; + Xây d ng d án đào t o, t p hu n v qu n lý tuân th cho cán b , công ch c h i quan và tuyên truy n cho doanh nghi p. b. Thu th p, x lý thông tin và qu n lý r i ro Các nguyên t c đ nh hư ng xây d ng, phát tri n chương trình qu n lý r i ro c a ngành H i quan trong nh ng năm t i, bao g m: đ m b o tuân th pháp lu t h i quan và các pháp lu t có liên quan đáp ng yêu c u c i cách, phát tri n hi n đ i hoá h i quan; đáp ng các chu n m c c a H i quan th gi i v mô hình áp d ng th ng nh t qu n lý r i ro, k thu t đánh giá, phân tích r i ro, chính sách qu n lý r i ro, công ngh thông tin, d li u đi n t … - M c tiêu Nâng cao hi u qu áp d ng qu n lý r i ro trong quy trình thông quan hàng hoá xu t kh u, nh p kh u thương m i; m r ng ph m vi áp d ng qu n lý r i ro áp d ng trong ki m tra sau thông quan và đ i
 20. v i phương ti n v n t i, hành khách xu t nh p c nh; nâng cao ch t lư ng công tác thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan. - Ho t đ ng chính + Ban hành và th c hi n các văn b n quy đ nh c p B v áp d ng qu n lý r i ro trong lĩnh v c nghi p v h i quan; thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan: Ban hành thông tư liên t ch v i các B , ngành liên quan v cung c p, trao đ i thông tin nghi p v h i quan; + Nâng c p, hoàn thi n h th ng qu n lý r i ro đ i v i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u thương m i (bao g m các lo i hình xu t nh p kh u theo h p đ ng thương m i, t m nh p tái xu t, chuy n kh u, nh p nguyên li u s n xu t hàng xu t kh u, h p đ ng gia công v i nư c ngoài,...): T ng bư c áp d ng qu n lý r i ro đ i v i hành lý c a hành khách xu t c nh, nh p c nh, phương ti n v n t i trên tuy n hàng không. Xây d ng, qu n lý và ng d ng h sơ r i ro; h sơ doanh nghi p; + Nâng c p h th ng thông tin h tr qu n lý r i ro đáp ng các yêu c u cho các lĩnh v c nghi p v sau: đánh giá, phân lo i r i ro trong thông quan hàng hoá xu t kh u, nh p kh u thương m i; phương ti n v n t i, hành khách xu t nh p c nh; thông tin lư c khai hàng hoá qua d li u đi n t ; ph c v ki m tra sau thông quan. Cung c p k t qu phân tích, đánh giá r i ro ph c v ho t đ ng ki m soát h i quan. Cơ s d li u và công c đáp ng m t bư c các yêu c u phân tích c a các c p, đơn v h i quan; + T ch c toàn Ngành thu th p thông tin v doanh nghi p đ t 70% ch tiêu đư c giao và đ t 70% tiêu chí theo quy đ nh. M r ng cơ ch h p tác, trao đ i thông tin v i các B , ngành và hi p h i ngành ngh ; + Ki n toàn v t ch c, nhân s và trang thi t b c a H i quan các c p, đơn v th c hi n công tác thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan và qu n lý r i ro; + Hoàn thi n m t bư c lý lu n và giáo trình cơ b n v qu n lý r i ro; ph i h p đào t o nghi p v qu n lý r i ro nh m đ t đư c m c tiêu: Cán b , công ch c trong toàn Ngành ti p c n nh n th c cơ b n v qu n lý r i ro. Đáp ng v nh n th c và kh năng th c hi n qu n lý r i ro c a đ i ngũ cán b , công ch c làm công tác chuyên tránh v qu n lý r i ro t i c p C c H i quan t nh, thành ph ; + Ph i h p v i Ban qu n lý d án WB tri n khai k t qu gói th u Can thi p b ng ngo i l . c. Công tác phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i Áp d ng các bi n pháp ki m soát h i quan, thu th p, x lý thông tin nghi p v và k thu t qu n lý r i ro đ ch đ ng phòng ng a, phát hi n và ngăn ch n có hi u qu buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i, đ c bi t là ma tuý, vũ khí, ch t n và các m t hàng c m nh m đ m b o ph c v có hi u qu công tác thu thu , th c thi chính sách thương m i và đ m b o an ninh qu c gia. C u ph n này cũng g n li n v i vi c tri n khai th c hi n các chu n m c c a Khung tiêu chu n c a WCO v an ninh và t o thu n l i cho thương m i. - M c tiêu T ch c th c hi n có chi u sâu công tác nghi p v cơ b n theo Quy t đ nh 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/04/2004 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ho t đ ng c a l c lư ng h i quan chuyên trách phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i; và đ u tranh tr ng đi m vào các v vi c vi ph m l i d ng b t c p v quy trình th t c h i quan, cơ ch , chính sách; các v ma tuý; các m t hàng c m, hàng nh p kh u có đi u ki n. - Các ho t đ ng chính + Ti p t c hư ng d n, c th hóa và tri n khai Quy t đ nh s 65/2004/QĐ-TTg nêu trên; + Xây d ng và áp d ng ch đ h sơ nghi p v c a các bi n pháp nghi p v ki m soát h i quan. Tri n khai công tác đi u tra nghiên c u n m tình hình, sưu tra và cơ s bí m t t i t t c các đ a bàn. Xác l p chuyên án đ u tranh, phát hi n, đi u tra, b t gi các v l n, ph c t p, ma tuý, vũ khí và các lo i hàng c m, nh hư ng đ n an ninh qu c gia, vi ph m s h u trí tu ; + T ng k t, đánh giá công tác ph i h p v i các l c lư ng ch c năng theo các quy ch ph i h p đã ký k t; s a đ i, b sung, đi u ch nh quy ch và tri n khai nh ng n i dung, lĩnh v c ph i h p m i; ban hành quy đ nh c a Ngành v công tác ph i h p th c hi n nhi m v ki m soát h i quan; + Duy trì thư ng xuyên ho t đ ng h p tác qu c t trong lĩnh v c ki m soát h i quan; tích c c tham gia các chương trình ki m soát c a H i quan ASEAN;
Đồng bộ tài khoản