Quyết định số 456-TDTT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định số 456-TDTT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 456-TDTT/QĐ về việc ban hành quy định quản lý công tác quan hệ quốc tế trong ngành TDTT do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 456-TDTT/QĐ

  1. T NG C C TH D C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 456-TDTT/Q Hà N i, ngày 24 tháng 06 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ CÔNG TÁC QUAN H QU C T TRONG NGÀNH TDTT T NG C C TRƯ NG T NG C C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 11/CP ngày 28/11/1992 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c TDTT; Căn c Ngh nh s 24/CP ngày 24/3/1995 c a Chính ph v vi c xu t nh p c nh; Xét ngh c a V trư ng V quan h qu c t ; QUY T NNH: i u 1: Ban hành "Quy nh qu n lý công tác quan h qu c t trong ngành Th d c Th thao" kèm theo Quy t nh này. i u 2: Quy nh này có hi u l c k t ngày ký. Các văn b n trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 3: Các th trư ng V , ơn v thu c T ng c c Th d c Th thao, Giám c S Th d c Th thao, S Văn hoá - Thông tin - Th thao các t nh, thành ph , cơ quan Th d c Th thao các ngành, th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. QUY NNH QU N LÝ CÔNG TÁC QUAN H QU C T TRONG NGÀNH TDTT (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 456/QĐ-TDTT ngày 24/6/1996 c a T ng c c trư ng T ng c c Th d c Th thao) NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: M c ích công tác quan h qu c t
  2. 1.1. Tăng cư ng, m r ng quan h qu c t v th d c th thao trong th i kỳ i m i, góp ph n tích c c vào vi c th c hi n nhi m v i n i, i ngo i c a ng và Nhà nư c. 1.2. Thông qua giao lưu, h c t p tăng cư ng năng l c, ti m l c c a th d c th thao nư c ta, góp ph n xây d ng và phát tri n s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá trong ngành Th d c Th thao, c bi t là th thao thành tích cao. i u 2: N i dung công tác quan h qu c t : 2.1. Thi u, bi u di n tài ngh th thao, t p hu n, ào t o v n ng viên Vi t Nam t i nư c ngoài và v n ng viên nư c ngoài t i Vi t Nam. 2.2. ào t o, b i dư ng nâng cao trình cán b ; trao i chuyên gia, hu n luy n viên, sinh viên v i nư c ngoài. 2.3. Tham quan, kh o sát, h c t p, trao i kinh nghi m gi a Vi t Nam và nư c ngoài. 2.4. ăng cai, t ch c các cu c thi u, h i th o, h i ngh qu c t trong nư c; Tham gia các ho t ng thi u, h i th o, h i ngh nư c ngoài; C ngư i tham gia các t ch c th thao, các t ch c khoa h c th d c th thao qu c t và khu v c. 2.5. Ký k t, tri n khai các hi p nh, văn b n tho thu n h p tác th d c th thao gi a các t ch c, cá nhân trong nư c v i nư c ngoài. 2.6. H p ng s n xu t, kinh doanh v th d c th thao. H p ng tài tr , qu ng cáo, liên doanh, liên k t s n xu t trao i các trang thi t b th d c th thao, trao i chuyên gia, k thu t viên thi t k , xây d ng các công trình th thao. i u 3: i tư ng th c hi n quy nh này g m các t ch c Nhà nư c, xã h i, cá nhân tham gia ho t ng th d c th thao trong và ngoài nư c. i u 4: Phân c p trách nhi m qu n lý công tác quan h qu c t : 4.1. T ng c c Th d c Th thao th ng nh t qu n lý, giám sát, ki m tra công tác quan h qu c t v th d c th thao c a các cơ quan qu n lý th d c th thao c p t nh, thành, ngành, các t ch c xã h i th d c th thao c p qu c gia bao g m: U ban Olympic Vi t Nam, các Liên oàn, H i th thao qu c gia, H i th thao các ngành. 4.2. Các S Th d c Th thao, S Văn hoá - Thông tin - Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan qu n lý Th d c Th thao các B , ngành: 4.2.1. Ch u s qu n lý, giám sát, ki m tra v công tác quan h qu c t c a T ng c c Th d c Th thao; U ban nhân dân t nh, thành i v i c p t nh, thành và lãnh o B i v i c p ngành. 4.2.2. Ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, lãnh o B , ngành và T ng c c Th d c Th thao v ho t ng quan h qu c
  3. t c a các H i, Liên oàn th thao a phương, ngành, thư ng xuyên giám sát, ki m tra ho t ng i ngo i c a các H i, Liên oàn này. NH NG QUY Đ NH C TH i u 5: Trách nhi m c a S Th d c Th thao, S Văn hoá - Thông tin - Th thao t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan qu n lý th d c th thao c p ngành: 5.1. N i dung văn b n h p tác th d c th thao gi a các t nh, thành, ngành v i nư c ngoài sau khi có s tho thu n c a các c p có thNm quy n (U ban nhân dân t nh, thành; lãnh o ngành và T ng c c Th d c Th thao) m i ư c th o lu n v i các i tác nư c ngoài và ti n hành ký k t. 5.2. ăng ký v i T ng c c Th d c Th thao k ho ch quan h qu c t c a năm sau vào tháng 10 năm trư c. Trư ng h p có k ho ch t xu t ngoài k ho ch quan h qu c t hàng năm u ph i ư c s tho thu n c a T ng c c Th d c Th thao trư c khi th c hi n. 5.3. Các S Th d c Th thao, S Văn hoá - Thông tin - Th thao t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan Th d c Th thao các ngành trư c khi c oàn ra, ón oàn vào ph i ư c s ng ý c a U ban nhân dân t nh, thành ho c lãnh o ngành và T ng c c Th d c Th thao. 5.4. Ch u trách nhi m qu n lý ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam làm vi c v i cơ quan ơn v mình. 5.5. Hàng năm, t ng k t ánh giá công tác quan h qu c t và báo cáo T ng c c Th d c Th thao vào tháng 12. i u 6: Cơ quan qu n lý Nhà nư c v th d c th thao c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngành, H i, Liên oàn Th thao c p a phương không ư c x lý các văn b n v quan h qu c t c a các H i, Liên oàn th thao qu c gia ngo i tr trư ng h p ư c s u quy n c a T ng c c Th d c Th thao và H i, Liên oàn Th thao qu c gia. i u 7: 7.1. Các cán b c a T ng c c Th d c Th thao, các a phương, các Liên oàn, H i Th thao qu c gia và a phương ư c T ng c c Th d c Th thao c i công tác nư c ngoài ph i báo cáo v i cơ quan qu n lý tr c ti p v n i dung, chương trình làm vi c. Sau khi hoàn thành nhi m v ph i báo cáo k t qu cho Lãnh o T ng c c và các ơn v có liên quan c a T ng c c Th d c Th thao và a phương. 7.2. Vi c xu t c nh c a các cá nhân, t p th ph i tuân th y các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. T ng c c Th d c Th thao là cơ quan ch u trách nhi m v vi c phê chuNn danh sách các oàn i nư c ngoài th c hi n các nhi m v chuyên môn trong lĩnh v c qu n lý c a T ng c c. i u 8: Trách nhi m c a các H i, Liên oàn th thao qu c gia:
  4. 8.1. Trình T ng c c Th d c Th thao phê duy t n i dung chuNn b làm vi c, ký k t v i nư c ngoài. 8.2. Trư c khi ti p xúc làm vi c v i nư c ngoài t i Vi t Nam c n thông báo k ho ch v i T ng c c Th d c Th thao. 8.3. Các oàn ra, oàn vào có d ki n s d ng n ngân sách s nghi p Th d c Th thao ph i ư c T ng c c Th d c Th thao phê duy t trư c khi tri n khai th c hi n. 8.4. Các fax, i n tín, i n tho i, thư t , tài li u ra nư c ngoài ho c nư c ngoài vào Vi t Nam ph i th c hi n theo quy ch b o m t c a ngành ã ư c ban hành, m b o an ninh T qu c, ch t ch v n i dung và ti t ki m v tài chính, thông tin th d c th thao ph i m b o trung th c và chính xác. Các tài li u, sách giáo khoa, băng hình nh n c a nư c ngoài u ph i báo cáo T ng c c Th d c Th thao b ng văn b n lãnh o T ng c c quy t nh s d ng. i u 9: Trách nhi m c a các Liên oàn, H i th thao các t nh, thành, ngành: 9.1. ư c phép tr c ti p quan h v i các Liên oàn, H i th thao qu c t khi các Liên oàn, H i th thao qu c gia u quy n trên cơ s ã báo cáo v i T ng c c Th d c Th thao. 9.2. Vi c ăng cai các gi i qu c t t i Vi t Nam ph i ư c U ban nhân dân t nh, thành ho c lãnh o ngành và T ng c c Th d c Th thao ng ý b ng văn b n. T ng c c Th d c Th thao s xem xét cho phép t ch c các gi i qu c t trên cơ s thông qua k ho ch t ch c và xác nh ngu n kinh phí, các i u ki n m b o v chuyên môn... i u 10: Hư ng d n v th t c c oàn ra, ón oàn vào v th d c th thao ư c ban hành kèm theo quy nh này. i u 11: Th trư ng các cơ quan qu n lý Nhà nư c v Th d c Th thao c p t nh, thành, ngành, U ban Olympic Vi t Nam, các Liên oàn, H i th thao c p qu c gia, c p t nh, thành, H i Th theo các ngành, các i tư ng quy nh t i i u 3 ch u trách nhi m thi hành quy nh này. M i quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . QUY NNH TH T C OÀN RA OÀN VÀO V TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 456/QĐ-TDTT ngày 24/6/1996 c a T ng c c Th d c Th thao) i u 1: Th t c oàn ra, oàn vào do a phương làm th t c: 1.1. Hàng năm, các S TDTT ph i báo cáo T ng c c TDTT k ho ch quan h qu c t c a năm sau vào tháng 10 năm trư c.
  5. 1.2. Hàng quý, các S TDTT ph i g i k ho ch tri n khai c th v c các oàn ra, ón oàn vào. 1.3. Các S TDTT ph i báo cáo k t qu ho t ng quan h qu c t cho T ng c c TDTT 6 tháng m t l n. i u 2: Th t c c oàn ra do V Quan h qu c t T ng c c TDTT làm th t c xu t nh p c nh i v i các a phương, ngành có ngư i tham gia oàn như sau: * i v i cán b , v n ng viên thu c biên ch tr lương c a cơ quan ph i có: - Quy t nh c cán b i công tác nư c ngoài c a U ban nhân dân t nh, thành ph , lãnh o ngành (trong quy t nh cho V V i thi u c n ghi rõ trong biên ch ). - 8 nh m u c 4 x 6 cm (các nh ph i ư c r a t cùng m t phim). * i v i cán b , V V h p ng c a cơ quan ph i có: - ơn xin c p h chi u có xác nh n ng ý cho xu t c nh c a Giám c Công an t nh, thành ph có dán nh 4 x 6 cm. - 8 nh màu c 4 x 6 cm ( nh ph i ư c r a cùng m t phim). * L phí làm h chi u và th th c xu t c nh theo quy nh chung c a Nhà nư c. T ng c c TDTT s x lý trong vòng 25 ngày k t khi nh n ư c y h sơ theo úng quy nh. Các trư ng h p c bi t khNn c p T ng c TDTT s xem xét c th và có phúc áp s m hơn
Đồng bộ tài khoản