Quyết định số 4570/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 4570/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4570/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4570/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 4570/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V DUY T NHI M V I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG QU N 11 N NĂM 2020 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP, ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch-xây d ng; Căn c Ngh quy t s 07/2007/NQ-H ND ngày 30 tháng 10 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 11 v vi c thông qua nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n 11; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Công văn s 2063/TTr-SQHKT ngày 06 tháng 6 năm 2008 v nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n 11; Xét n i dung h sơ phê duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n 11 do Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph l p, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n 11 v i các n i dung chính như sau: ( ính kèm h sơ l p quy ho ch chi ti t). 1. V trí gi i h n và ph m vi quy ho ch: 1.1. Khu t quy ho ch có các m t giáp gi i như sau: - Phía ông : giáp qu n 10 và qu n 5; - Phía Tây : giáp qu n Tân Phú; - Phía Nam : giáp qu n 6; - Phía B c : giáp qu n Tân Bình và qu n Tân Phú. 1.2. Quy mô di n tích t và dân s nghiên c u:
  2. 1.2.1. Quy mô di n tích: quy mô di n tích t quy ho ch i u ch nh m i 513,94ha (so v i di n tích t quy ho ch ư c duy t t i Quy t nh s 6860/Q -UB-QL T ngày 21 tháng 12 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph là 515,53ha, gi m 1,59ha do o c l i vào tháng 3 năm 2000). 1.2.2. Dân s nghiên c u: + Hi n tr ng 2005 : 225.915 ngư i + n năm 2010 : 238.000 ngư i + n năm 2015 : 244.000 ngư i + n năm 2020 : 250.000 ngư i. 1.3. Lý do i u ch nh quy ho ch: án i u ch nh quy ho ch chung qu n 11 n năm 2020 trư c ây ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 6860/Q -UB-QL T ngày 21 tháng 12 năm 1998. Tuy nhiên trong quá trình qu n lý và th c hi n quy ho ch trên a bàn qu n nh ng v n c n ph i i u ch nh như sau: - S chuy n d ch cơ c u kinh t c a qu n t công nghi p - ti u th công nghi p là ngành kinh t ch l c, nay chuy n i sang thương m i - d ch v . - i u ch nh v h th ng giao thông, quy ho ch ng b gi a vi c m ư ng, các nút giao thông k t h p v i quy ho ch ch nh trang xây d ng m i các khu v c xung quanh. - M t s các d án và án ã ư c phê duy t làm thay i ch c năng s d ng t c a m t s khu v c trên a bàn qu n. - C p nh t quy ho ch m ng lư i các ngành (y t , giáo d c, th d c th thao, v.v…). 2. Tính ch t và ch c năng quy ho ch: Theo quy ho ch chung ư c duy t năm 1998 ch c năng c a qu n 11 là: qu n n i thành mang ch c năng dân d ng, công nghi p - ti u th công nghi p, thương nghi p và d ch v , là trung tâm văn hóa - gi i trí - th d c th thao c a thành ph . Ch c năng i u ch nh c a qu n là: dân d ng, thương m i - d ch v , du l ch, là m t trong nh ng trung tâm văn hóa - gi i trí - th d c th thao c a thành ph . 3. nh hư ng quy ho ch: i u ch nh quy ho ch theo hư ng gi m m t xây d ng, tăng t ng cao, dành t phát tri n h t ng xã h i, ưu tiên xây d ng nhà cao t ng k t h p ch c năng và các lo i hình d ch v qua vi c k t h p quy ho ch ng b gi a công tác ch nh trang gi i t a xây d ng m i và phát tri n m ng lư i giao thông. 3.1. Phân b dân cư:
  3. Vi c phân b dân cư trên a bàn qu n không thay i so v i quy ho ch chung năm 1998 ã phê duy t, bao g m 6 khu: + Khu 1: g m phư ng 1, 3 và 10 v i di n tích 131,02ha dân s d ki n 51.000 ngư i. Ch c năng chính là khu công viên văn hóa c p thành ph , khu thương m i - d ch v và khu dân cư hi n h u. + Khu 2: g m phư ng 2 và 16 v i di n tích: 50,25ha, dân s d ki n: 29.800 ngư i. Ch c năng chính là khu dân cư hi n h u. + Khu 3: g m phư ng 4, 6, 7 và 15 v i di n tích 131,12ha, dân s d ki n 55.000 ngư i. Ch c năng chính là khu trung tâm th d c th thao c p thành ph , khu dân cư hi n h u c i t o ch nh trang. + Khu 4: g m phư ng 5 và 14 v i di n tích 97,93ha, dân s d ki n 55.000 ngư i. Ch c năng chính là khu dân cư hi n h u c i t o ch nh trang. + Khu 5: g m phư ng 8, 12 và 13 v i di n tích 64,77ha, dân s d ki n 34.200 ngư i. Ch c năng chính là khu dân cư hi n h u c i t o. + Khu 6: g m phư ng 9 và 11 v i di n tích 38,85ha, dân s d ki n 25.000 ngư i. Ch c năng chính là khu dân cư hi n h u c i t o ch nh trang. 3.2. Trung tâm qu n và các công trình công c ng: - Trung tâm hành chính qu n: t i tr c ư ng Bình Th i. - Các trung tâm giao d ch - d ch v thương m i t p trung phát tri n t i khu v c Trư ng ua Phú Th ( ư ng 3 Tháng 2, Lê i Hành, Lãnh Binh Thăng) và d c theo ư ng Hòa Bình, ư ng 3 Tháng 2. - Công trình giáo d c: d ki n xây d ng m i m t s trư ng theo quy ho ch m ng lư i giáo d c. - Trung tâm văn hóa - gi i trí - du l ch b trí d c ư ng Lãnh Binh Thăng và t i khu v c Công viên Văn hóa m Sen. - Công trình y t , th d c th thao: phát tri n ng b cho các khu , riêng khu th d c th thao Phú Th s ư c quy ho ch thành khu liên h p th d c th thao, thương m i - d ch v .
  4. 3.3. Công nghi p - ti u th công nghi p: Ti p t c di d i các xí nghi p s n xu t ô nhi m ra các khu c m công nghi p t p trung ngoài vùng ven thành ph và chuy n i sang ch c năng khu công trình công c ng, công viên cây xanh, khu ph c h p. Duy trì m t s cơ s s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p không gây ô nhi m. 3.4. Công viên cây xanh: - Nâng c p Công viên Văn hóa m Sen hi n h u. - M r ng và hoàn thi n khu di tích Chùa Gò (phư ng 2) và n Cây Mai (phư ng 16). - B trí các mãng xanh xen cài trong các khu nhà cao t ng d ki n xây d ng m i và các khu ph c h p. 4. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc và h t ng k thu t: 4.1. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc n năm 2020: . Dân s quy ho ch: 250.000 ngư i . t : 10,2 - 10,5m2/ngư i . t công trình công c ng: 1,6 - 1,8m2/ngư i . t công viên cây xanh: 2m2/ngư i (tính luôn Công viên Văn hóa m Sen). . t giao thông: 3,5 - 3,6m2/ngư i. 4.2. Ch tiêu v h t ng k thu t: + C p i n: i n sinh ho t dân d ng: 2.500 - 3.000 kWh/ngư i/năm + C p nư c: nư c sinh ho t: 200 lít/ngư i/ngày + V sinh ô th : rác sinh ho t: 1 - 1,2kg/ngư i/ngày. 5. Quy ho ch m ng lư i h t ng k thu t: 5.1. Giao thông: - Giao thông ô th : + Các tuy n ư ng H ng Bàng, 3 Tháng 2, Lý Thư ng Ki t v a có ch c năng i ngo i, v a có ch c năng ô th . C n xem xét, cân nh c xác nh là ch c năng ư ng ph chính n i ô.
  5. + Th c hi n úng l gi i các tuy n ư ng ã ư c duy t trong quy ho ch. Xây d ng các nút giao thông cùng c t nh m h n ch n bù gi i t a. + Xem xét và ánh giá các tuy n ư ng quy ho ch ã duy t trư c ây theo hư ng gi l i ho c i u ch nh. + Xây d ng hoàn ch nh l gi i các h m trong qu n. - u m i giao thông và b n bãi: + Xác nh các nút giao thông chính c n c i t o và kh ng ch . + Xác nh m t s b n bãi khu v c phù h p v i quy ho ch h th ng giao thông (Metro, ư ng s t trên cao…). - H th ng ư ng trên cao: + Có tuy n ư ng trên cao i qua a bàn qu n 11 theo hành lang tuy n ư ng Tô Hi n Thành, L Gia, Bình Th i, L c Long Quân (tuy n 2), l gi i t i thi u 30m. - H th ng ư ng s t qu c gia: H th ng ư ng s t trên cao t Ga Hòa Hưng - Tân Kiên qua qu n 11 có tuy n theo hành lang ư ng 3 Tháng 2 và H ng Bàng theo quy ho ch phát tri n giao thông v n t i thành ph H Chí Minh ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t theo Quy t nh s 101/Q -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2007. - H th ng ư ng s t ô th : + H th ng tàu i n ng m (metro) i qua qu n 11 có tuy n theo hành lang ư ng Tân Hóa. 5.2. H th ng c p nư c: S d ng ngu n nư c máy thành ph , ch y u d a vào h th ng c p nư c nhà máy nư c Th c ưa v , ngoài ra còn ư c hòa m ng v i h th ng nhà máy nư c ng m Hóc Môn và Nhà máy nư c sông Sài Gòn giai o n 1 (lưu lư ng b sung kho ng 30.000m3/ngày). 5.3. H th ng thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: + Thoát nư c bNn: s d ng h th ng c ng thoát nư c chung. Nư c th i ch y u là nư c th i sinh ho t ư c tách ra kh i c ng chung và ư c ưa vào các tuy n c ng bao d c theo kênh r ch v nhà máy x lý nư c th i c a thành ph . + V sinh ô th : - Rác th i: duy trì h th ng thu gom ch t th i r n hi n có và tăng cư ng xe v n chuy n rác th i t i m ti p nh n rác n khu x lý rác t p trung c a thành ph theo quy ho ch.
  6. - V sinh công c ng: d ki n b trí t i khu công trình công c ng trên các tr c giao thông chính v i kho ng cách t i thi u là 2,5km. 5.4. ChuNn b k thu t: * Quy ho ch chi u cao: + Cao n n xây d ng l a ch n ≥ 2,1m (cao chuNn qu c gia Hòn D u). + Tôn n n khu v c xây m i có n n t th p. + Nâng d n n n ư ng, n n công trình khu hi n h u k t h p v i vi c c i t o n o vét nâng c p các tuy n c ng thoát nư c m t, gi i quy t thoát nư c mưa, ch ng tình tr ng ng p úng. * Quy ho ch thoát nư c mưa: k t h p v i d án c i thi n môi trư ng nư c và d án nâng c p ô th lưu v c Tân Hóa - Lò G m. 5.5. H th ng c p i n: + Ngu n i n: c p i n t các tr m 110/15-22kV Ch L n và Trư ng ua. + Lư i i n: lư i i n trung th , h th hi n h u s ư c c i t o và thay d n b ng cáp ng m, lư i h th xây d ng m i dùng cáp ng m. Xây d ng thêm lư i m i cho các khu dân cư phát tri n. C i t o các tuy n 110kV hi n có m b o an toàn cách i n. 6. M t s v n c n nghiên c u khi l p án i u ch nh quy ho ch chung: - Trong nh hư ng phát tri n ô th cho giai o n ng n h n c n nghiên c u ánh giá k hi n tr ng có gi i pháp khoét lõm k t h p d án giao thông ho c s d ng m t b ng nhà xư ng di d i xây d ng các khu nhà cao t ng nh m gi m m t xây d ng tăng t công viên cây xanh, công trình công c ng t ng bư c c i thi n các ch tiêu trên v công trình công c ng, công viên cây xanh trong tương lai. - T p trung tri n khai chương trình phát tri n nhà trên a bàn, xây d ng các khu nhà cao t ng ph c v cho công tác di d i, tái nh cư t i các h chung cư xu ng c p k t h p v i th c hi n vi c ch nh trang ô th . - V quy ho ch cây xanh: ngoài di n tích quy ho ch cây xanh ã có trên a bàn qu n, c n nghiên c u dành qu t xây d ng công viên cây xanh khi di d i các cơ s công nghi p - ti u th công nghi p, xây d ng các d án cao t ng trong tương lai. - C n ph i h p S Giao thông v n t i c p nh t các d án giao thông, h th ng metro, tuy n ư ng trên cao i qua a bàn qu n có phương án t ch c không gian phù h p. - C n nghiên c u thi t k ô th i v i các tuy n ư ng chính liên qu n t o nên tr c thương m i trung tâm văn hóa gi i trí c a qu n.
  7. i u 2. Trên cơ s n i dung nhi m v quy ho ch ư c duy t, S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân qu n 11 và Vi n Quy ho ch xây d ng thành ph tri n khai th c hi n nghiên c u án i u ch nh quy ho ch chung xây d ng qu n 11 và trình duy t theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông v n t i, Ch t ch y ban nhân dân qu n 11 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản