Quyết định số 459/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
39
lượt xem
5
download

Quyết định số 459/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 459/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định về bồi thường, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 459/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 459/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 5 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V B I THƯ NG, DI DÂN, TÁI NNH CƯ D ÁN THU I N SƠN LA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 44/2001/QH10 c a Qu c h i Khoá 10 kỳ h p th 9 ngày 29 tháng 6 năm 2001 v ch trương u tư d án nhà máy thu i n Sơn La và Ngh quy t s 13/2002/QH11 c a Qu c h i khoá 11 kỳ h p th 2 ngày 16 tháng 12 năm 2002 v phương án xây d ng công trình thu i n Sơn La; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 c a Chính ph v vi c b i thư ng thi t h i khi nhà nư c thu h i t s d ng cho m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v b i thư ng, di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn la. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch H i ng Qu n tr và T ng giám c công ty i n l c Vi t Nam và Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH
 2. Phan Văn Kh i QUY NNH V B I THƯ NG, DI DÂN, TÁI NNH CƯ D ÁN THU I N SƠN LA (Ban hành lèm theo Quy t nh s 459/Q -TTg ngày 12/5/2004 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng và th i i m áp d ng 1. Ph m vi áp dung: Quy nh này áp d ng cho vi c b i thư ng thi t h i, di dân, tái nh cư t lòng h và m t b ng công trư ng ph c v cho vi c th c hi n d án thu i n Sơn La. 2. i tư ng áp d ng: i tư ng áp d ng t i Quy nh này là t ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng dân cư b thu h i t và thi t h i tài s n, c th như sau: a) T ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng dân cư b thu h i t , t s n xu t và thi t h i v tài s n trên t ph i di chuy n n nơi m i. b) T ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng dân cư b thu h i m t ph n ts n xu t và thi t h i v tài s n trên t nhưng không ph i di chuy n ch . c) T ch c, h gia ình, cá nhân và c ng ng dân cư s t i b thu h i t s n xu t, t và thi t h i v tài s n trên t khi th c hi n tái nh cư. 3. Th i i m áp d ng là th i i m tính t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành. Các i tư ng phát sinh sau th i i m trên n khi có quy t nh thu h i t n u là h h p pháp ư c y ban nhân dân xã xác nh n và y ban hành chính huy n trình y ban nhân dân t nh phê duy t thì ư c áp d ng Quy nh này. i u 2. Gi i thích t ng . Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Vùng d án thu i n Sơn La là vùng ng p lòng h , t ng m t b ng công trư ng th c hi n d án thu i n Sơn La.
 3. 2. i tư ng b nh hư ng tr c ti p là cá nhân, h gia ình, t ch c b thi t h i v t ai, nhà , hoa m u và tài s n khác, cơ s h t ng, công trình công c ng khi th c hi n d án thu i n Sơn La. 3. i tư ng b nh hư ng gián ti p là cá nhân, h gia ình, t ch c b nh hư ng v cơ s h t ng, công trình công c ng khi th c hi n d án th y i n Sơn La. 4. H tái nh cư là h gia ình ho h c thân và t ch c n m trong vùng dân cư n m trong vùng d án thu i n Sơ La b nh hư ng tr c ti p ph i di chuy n n nơi m i. 5. H s t i là h dân trong a bàn xã có ti p nh n dân tái nh cư. 6. Nơi i là a phương thu c vùng d án thu i n Sơn La có h tái nh cư ph i di chuy n. 7. Nơi n là a phương ti p nh n h tái nh cư. 8. H tái nh cư t p trung là h tái nh cư ư c quy ho ch n m t nơi m i t o thành i m dân cư m i. 9. H tái nh cư xen ghép là h tái nh cư ư c quy ho ch n xen ghép v i h dân s t i trong m t i m dân cư có trư c. 10. H tái nh cư t nguy n di chuy n là h di chuy n không theo quy ho ch tái nh cư thu x p nơi m i. 11. i m tái nh cư là i m dân cư ư c xây d ng theo quy ho ch bao g m: t , t s n xu t, t chuyên dùng, t xây d ng cơ s h t ng, công trình công c ng b trí dân tái nh cư. 12. Khu tái nh cư là a bàn u c quy ho ch b trí các i m tái nh cư, h th ng cơ s h t ng, công trình công c ng, vùng s n xu t. Trong khu tái nh cư có ít nh t m t i m tái nh cư. 13. Vùng tái nh cư là a bàn các huy n, th xã ư c quy ho ch ti p nh n dân tái nh cư. Trong vùng tái nh cư có ít nh t m t khu tái nh cư. 14. T ng m t b ng công trư ng là di n tích t ư c s d ng xây d ng công trình chính, các h ng m c công trình ph tr , công trình công c ng, khu nhà công nhân, các m v t li u… ph c v thi công d án thu i n Sơn La ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 3. Ph m vi b i thư ng thi t h i và h tr di dân, tái nh cư. 1. B i thư ng thi t h i v t cho toàn b di n tích thu h i c a vùng d án thu i n Sơn La, m t b ng xây d ng khu tái nh cư và các công trình, h ng m c công trình liên quan n xây d ng khu tái nh cư.
 4. 2. B i thư ng thi t h i v tài s n hi n có g m: nhà, v t ki n trúc và các tài s n khác g n li n v i t; các công trình văn hoá: ình chùa, mi u, nhà th h … 3. B i thư ng thi t h i cây tr ng, v t nuôi trên t ho c trên t có m t nư c. 4. Xây d ng cơ s h t ng, công trình công c ng, công trình ph c v i s ng và s n xu t t i khu tái nh cư, i m tái nh cư theo d án. 5. H tr u tư cơ s h t ng, công trình công c ng t i nơi có h tái nh cư xen ghép. 6. H tr n nh i s ng và s n xu t cho h tái nh cư. 7. H tr chi phí chuy n i ngh nghi p, ào t o l i ngh nghi p cho lao ng ph i chuy n i ngh nghi p. 8. Chi phí ph c v tr c ti p cho vi c t ch c th c hi n b i thư ng, di dân gi i phóng m t b ng, xây d ng khu tái nh cư. i u 4. Nguyên t c b i thư ng thi t h i, di dân, tái nh cư. 1. m b o ngư i dân tái nh cư n nh ư c ch , cu c s ng, phát tri n s n xu t nâng cao thu nh p, t ng bư c hoàn thi n cơ s h t ng, cu c s ng v t ch t và văn hóa t t hơn nơi cũ, n nh lâu dài, b n v ng góp ph n thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây B c. 2. m b o hài hoà l i ích ngư i dân tái nh cư v i ngư i dân s t i. 3. B trí t s n xu t cho h tái nh cư, ưu tiên b trí t s n xu t lương th c. 4. Vi c b i thư ng thi t h i, h tr di dân tái nh cư ph i th c hi n dân ch , công khai, công b ng, minh b ch, úng m c tiêu, úng i tư ng và hi u qu . i u 5. Ngu n v n b i thư ng, h tr , di dân, tái nh cư. 1. Ngu n v n b i thư ng, di dân, tái nh cư t v n ngân sách nhà nư c và v n c a T ng công ty i n l c Vi t Nam. M c v n b trí t ngu n v n trên ư c xác nh chính th c sau khi phê duy t Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư nhưng không vư t m c v n ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 92/Q -TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . Ngu n v n nêu trên ư c s d ng b i thư ng thi t h i v t ai, nhà , cây tr ng, v t nuôi và các tài s n khác; h tr di chuy n, h tr n nh i s ng; u tư và h tr s n xu t; h tr ào t o, chuy n i ngh nghi p; u tư cơ s h t ng, công trình công c ng t i i m tái nh cư. 2. Ngu n v n l ng ghép t các chương trình, m c tiêu, d án khác trên a bàn v i d án di dân tái nh cư thu i n Sơn La như: u tư h th ng ư ng giao thông, xây
 5. d ng ô th m i, d án tr ng m i 5 tri u héc ta r ng, chương trình xoá ói, gi m nghèo và vi c làm, kiên c hoá trư ng h c. 3. Ngu n v n khác: V n góp và công s c lao ng c a ngư i dân tham gia vào u tư s n xu t, xây d ng h t ng, công trình công c ng. V n góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư cho d án b i thư ng di dân, tái nh cư d án thu i n Sơn La. Chương 2 B I THƯ NG THI T H I V T i u 6. Nguyên t c b i thư ng thi t h i v t. 1. t ã có ch quy n s d ng h p pháp b thu h i th c hi n d án thu i n Sơn La ư c b i thư ng thi t h i b ng t ho c b ng ti n theo giá tr thay th . 2. Di n tích t m i khai hoang ph c hóa chưa ăng ký v i Nhà nư c không ư c b i thư ng thi t h i v t, nhưng ư c h tr chi phí u tư khai hoang ph c hoá t, m c h tr chi phí u tư khai hoang ph c hóa t, m c h tr c th do y ban nhân dân t nh quy nh. 3. Di n tích t ư c khai hoang b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c thu c các chương trình, d án thì không ư c b i thư ng mà ch ư c h tr m t ph n chi phí khai hoang n u t ó ã ư c c p có thNm quy n giao cho h và cá nhân s d ng lâu dài. M c h tr do y ban nhân dân t nh Quy nh. i u 7. i u ki n ư c b i thư ng thi t h i v t. i u ki n ư c b i thư ng thi t h i v t c a các i tư ng nêu t i kho n 2 i u 1 c a Quy nh này như sau: 1. Có gi y t xác nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 2. Có quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai. 3.Có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 4. Có gi y t thanh lý, hóa giá, mua nhà thu c s h u Nhà nư c cùng Gi y ch ng nh n quy n s d ng t phù h p v i quy nh c a pháp lu t ho c quy t nh giao nhà ho c c p nhà g n li n v i t s h u nhà nư c c a c p có thNm quy n. 5. B n án ho c quy t nh c a Toà án ã có hi u l c v gi i quy t tranh ch p t ai. 6. Trư ng h p không có gi y t theo quy nh t các kho n 1 n kho n 5 i u này, ngư i có t b thu h i ư c b i thư ng thi t h i khi ch ng minh ư c t b thu h i
 6. là t ã s d ng n nh trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 (th i i m Lu t t ai năm 1993 có hi u l c thi hành) và ư c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n không có tranh ch p. 7. t ư c khai hoang s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 (th i i m Lu t t ai năm 1993 có hi u l c thi hành), liên t c s d ng cho n khi thu h i t, không có tranh ch p và làm nghĩa v tài chính v i Nhà nư c. 8. Ngư i nh n chuy n như ng, chuy n i, t ng, cho quy n s d ng t ho c nhà nhưng chưa làm th t c sang tên trư c b . Trong trư ng h p nêu t i kho n 6, kho n 7, kho n 8 i u này mà t thu h i tranh ch p thì v n ư c b i thư ng, nhưng s ti n b i thư ng ư c chuy n vào Kho b c nhà nư c t m gi ; khi có quy t nh c a Toà án ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì s ti n ó ư c tr cho ngư i có quy n s d ng t theo quy t nh x lý tranh ch p. i u 8. Trư ng h p không ư c b i thư ng v t. 1. Ngư i có t b thu h i không áp ng các i u ki n quy nh t i i u 7 trên ây thì khi nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng v t. Khi ph i di chuy n thì tuỳ theo qu t c a nơi n ư c xem xét b trí t. 2. Trư ng h p t ang s d ng là t giao s d ng t m th i, t cho thuê, t u th u thì khi thu h i t, ngư i s d ng t không ư c b i thư ng thi t h i v t nhưng ư c b i thư ng chi phí ã u tư vào t và khi di chuy n ư c b trí t tuỳ theo qu t c a nơi n. i u 9. Di n tích, giá t tính b i thư ng. 1. Di n tích t tính b i thư ng: a) Trư ng h p ngư i có t b thu h i có gi y t h p pháp xác nh ư c di n tích s d ng, i u ki n ư c b i thư ng thi t h i v t thì ư c tính b i thư ng theo di n tích t b thu h i. b) Trư ng h p ngư i có t b thu h i có i u ki n ư c b i thư ng thi t h i v t nhưng trong gi y t ó không xác nh rõ di n tích t s d ng, y ban nhân dân t nh căn c vào quy ho ch và h n m c giao t c a a phương quy nh di n tích t làm cơ s tính b i thư ng thi t h i. 2. Giá t tính b i thư ng thi t h i do y ban nhân dân t nh quy nh. i u 10. B i thư ng thi t h i v t b thu h i. 1. Vi c b i thư ng thi t h i v t b thu h i theo các hình th c: - Giao t t i i m tái nh cư, khu tái nh cư t p trung ho c xen ghép.
 7. - C p ti n cho h tái nh cư t nguy n di chuy n th c hi n chuy n như ng quy n s d ng t t i nơi n. 2. H di chuy n n i m tái nh cư t p trung: a) H tái nh cư chuy n n di m tái nh cư nông thôn: ư c b i tư ng thi t h i v t b ng vi c giao t , t nông nghi p, t lâm nghi p, t có m t nư c nuôi tr ng thu s n và t chuyên d ng (n u có) theo quy ho ch i m tái nh cư ư c duy t và theo qu t c a i m tái nh cư. b) H tái nh cư chuy n n i m tái nh cư ô th : ư c b i thư ng thi t h i v t b ng vi c giao t và t chuyên d ng (n u có) theo qu t c a i m tái nh cư. Trư ng h p i m tái nh cư theo quy ho ch ư c duy t có xây d ng nhà chung cư thì các h tái nh cư ư c b i thư ng b ng vi c b trí di n tích nhà chung cư t i i m tái nh cư ó. c) Chênh l ch giá tr t nơi i và nơi n. N u giá tr t ư c giao th p hơn giá tr t b thu h i thì h ư c b i thư ng ph n giá tr chênh l ch; n u giá tr t ư c giao cao hơn giá tr t b thu h i thì h không ph i n p bù ph n giá tr chênh l ch ó. 3. H n i m tái nh cư xen ghép. iv ih n i m tái nh cư xen ghép (áp d ng nông thôn) ư c b i thư ng thi t h i v t b ng vi c giao t , t nông nghi p, t lâm nghi p, t có m t nư c nuôi tr ng thu s n và t chuyên d ng khác (n u có) phù h p v i qu tc a i m tái nh cư xen ghép nhưng t i thi u m b o di n tích t cho m i h tái nh cư tương ương v i m c trung bình c a h s t i. 4. H tái nh cư t nguy n di chuy n. H tái nh cư t nguy n di chuy n ph i vi t ơn xin t di chuy n ư c s ng ý b ng văn b n c a y ban nhân dân xã nơi i, ch u tư, y ban nhân dân huy n nơi i phê duy t, ư c ng ý ti p nh n c a y ban nhân dân xã nơi n, trong ó m b o b trí ư c t , t s n xu t cho h tái nh cư như i v i h tái nh cư như i v i h tái nh cư xen ghép quy nh t i kho n 3 i u này, n u i u ki n quy nh t i i u 7 c a Quy nh này thì ư c b i thư ng thi t h i v t b ng ti n theo giá t tính b i thư ng thi t h i c a t ng lo i t b thu h i th c hi n vi c chuy n như ng quy n s d ng n t i nơi m i. 5. Các trư ng h p khác. a) iv i t bán ng p: t bán ng p trong lòng h hình thành sau khi t o thành h ch a thu c qu t chung do xã qu n lý, s d ng.
 8. b) i v i h b nh hư ng không ph i di chuy n: Vi c b i thư ng thi t h i v t cho h b nh hư ng không ph i di chuy n áp d ng theo quy nh t i i u 7, i u 8, i u 9 c a quy nh này. H s d ng kinh phí ư c b i thư ng khai hoang ph c hoá, m r ng di n tích ho c th c hi n chuy n như ng quy n s d ng t v i h dân khác t i a phương. c) i v i các h dân s t i b thu h i t xây d ng khu tái nh cư ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 7, i u 8, i u 9 và kho n 1 i u 10 c a Quy nh này. Chương 3 B I THƯ NG THI T H I V TÀI S N. i u 11. B i thư ng v nhà , công trình ph và v t ki n trúc kèm theo nhà i v i các h n i m tái nh cư t p trung và xen ghép. 1. Vi c b i thư ng thi t h i v nhà , công trình ph iv ih n i m tái nh cư t p trung và xen ghép các theo hình th c: - Ch u tư xây d ng và c p cho h tái nh cư. - C p ti n cho h tái nh cư t t ch c xây d ng. - Ch u tư cùng h tái nh cư xây d ng. 2. Nhà và công trình ph c a h tái nh cư t p trung nông thôn có i u ki n b i thư ng ư c th c hi n như sau: a) H tái nh cư có yêu c u nh n nhà và công trình ph m i t i i m tái nh cư t p trung. Ch u tư xây d ng và giao nhà , công trình ph cho h . M c di n tích và k t c u nhà , công trình ph theo quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u này. b) H tái nh cư t xây d ng nhà , công trình ph t i i m tái nh cư t p trung: - Nhà và công trình ph do các h t xây d ng ph i quy ho ch c a i m tái nh cư. H t xây d ng nhà và công trình ph ư c nh n b i thư ng nhà b ng giá tr nhà b ng giá tr nhà xây d ng m i t i i m tái nh cư theo quy nh t i i m a kho n 2 i u này xây d ng và không ph i n p các kho n thu v vi c xây d ng này. - Trư ng h p h tái nh cư mu n tháo d , di chuy n nhà t i nơi cũ n i m tái nh cư xây d ng l i thì v n ư c b i thư ng nhà như h t xây d ng nhà nêu trên. Giao cho y ban nhân dân t nh quy nh vi c chi tr ti n b i thư ng, h tr xây d ng nhà trong trư ng h p h dân t xây d ng.
 9. c) Ch u tư cùng h tái nh cư xây d ng nhà , công trình ph t i i m tái nh cư t p trung: giá tr b i thư ng nhà tái nh cư b ng giá tr nhà xây d ng m i t i i m tái nh cư theo quy nh t i i m a kho n 2 i u này. Ch u tư và h tái nh cư tho thu n kh i lư ng và giá tr xây d ng giao cho m i bên trên cơ s mb o ch t lư ng, ti n và kh năng th c hi n. Ph n giá tr kh i lư ng xây d ng do h tái nh cư m nh n không ph i n p các kho n thu . d) H tái nh cư có nhu c u làm nhà , công trình ph có k t c u, di n tích vư t m c quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u này làm tăng giá tr nhà , công trình ph thì h ph i bù thêm ph n giá tr chênh l ch. ) Trư ng h p giá tr nhà t i nơi cũ l n hơn giá tr nhà ư c c p t i i m tái nh cư giá tr nhà ư c c p t i i m tái nh cư thì h tái nh cư ư c b i thư ng b ng ti n cho ph n giá tr chênh l ch ó tính theo giá xây m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i nhà cũ. Trư ng h p giá tr nhà t i nơi cũ nh hơn giá tr nhà ư c c p t i i m tái nh cư thì h tái nh cư không ph i bù giá tr chênh l ch ó. 3. M c di n tích nhà (c b p) t i khu tái nh cư: ư c tính theo nhân khNu h p pháp t i th i i m xây d ng phương án n bù, di dân tái nh cư, c th như sau: Th Lo i h Di n tích nhà và b p (m2 sàn) t Nhà sàn Nhà tr t 1 H c thân 40 2 H 2-4 ngư i 50 60 3 H 5-7 ngư i 70 80 4 H 8 ngư i tr lên 90 100 M c di n tích trên ây bao g m: di n tích , b p, hiên, hành lang và ban công, c u thang ( i v i nhà sàn). 4. K t c u nhà : a) Nhà chia thành hai lo i: nhà sàn và nhà tr t ư c thi t k v i m t s m u khác nhau nhưng có giá tr tương ương nhau, thi t k theo hình dáng ki n trúc và b trí m t b ng nhà phù h p v i truy n th ng c a các dân t c, có s góp ý c a ng bào tái nh cư và phù h p v i n p s ng m i. b) Nhà sàn có k t c u: khung c t bê tông c t thép, vì kèo thép, tư ng xây g ch 110mm, mái ngói ho c t m l p, sàn bê tông c t thép láng xi măng, c u thang chính xây g ch ho c bê tông, s t; c u thang ph (n u có) b ng g ho c s t, c a b ng g ho c k t c u g kính, nhôm kính; các k t c u trong nhà s d ng g nhóm 4 ho c s d ng v t li u thay th có giá tr tương ương.
 10. c) Nhà tr t: nhà có tư ng g ch 110mm, mái ngói ho c t m l p, n n lát g ch hoa, c a b ng g ho c k t h p g - kính ho c nhôm kính, hiên tây b ng bê tông c t thép. Các k t c u trong nhà s d ng g nhóm 4 ho c s d ng v t li u thay th tương ương. d) Các h ng m c công trình khác kèm theo nhà : - i n trong nhà: l p m i h t i a không quá 5 bóng èn tròn, công tơ, h p ng công tơ, dây i n ơn i n i trong ng gen nh a, c u dao, c u chì. - M t nhà xí 2 ngăn và m t nhà t m xây b ng g ch mái che l p ngói ho c t m l p, n n láng v a xi măng. - M t sân phơi trên n n t di n tích 20m2 láng v a xi măng ho c lát g ch. 5. Nhà xây d ng trên t không ư c b i thư ng. Nhà xây d ng trên t không ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 8 c a Quy nh này mà trư c th i i m xây d ng ã có thông báo c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư thì không ư c b i thư ng. 6. i v i v t ki n trúc: a) B i thư ng i v i v t ki n trúc g n li n v i t c a h tái nh cư không ư c xây d ng t i i m tái nh cư. M c b i thư ng b ng giá tr xây d ng m i c a v t ki n trúc có tiêu chuNn k thu t tương ương theo ơn giá xây d ng cơ b n c a t nh. b) V t ki n trúc xây d ng trên t không ư c b i thư ng quy nh t i i u 8 c a Quy nh này thì vi c b i thư ng áp d ng tương t như quy nh t i kho n 5 i u này. 7. H tái nh cư xen ghép ư c b i thư ng nhà , công trình ph và v t ki n trúc theo quy nh t i kho n 2, kho n 5, kho n 6 i u này. 8. H tái nh cư di chuy n n i m tái nh cư ô th : - i v i i m tái nh cư ô th theo quy ho ch ư c duy t không xây d ng nhà chung cư thì vi c b i thư ng nhà , công trình ph áp d ng theo quy nh t i kho n 2, kho n 5, kho n 6 i u này. - i v i i m tái nh cư theo quy ho ch ư c duy t có xây d ng nhà chung cư thì các h tái nh cư ư c c p nhà theo các căn h . Di n tích nhà ư c c p cho m i h căn c theo s nhân khNu h p pháp hi n có và tiêu chuNn nhà do y ban nhân dân t nh quy nh. 9. B i thư ng thi t h i v nhà , công trình ph và v t ki n trúc i v i h s t i: H s t i khu tái nh cư n u b thu h i t xây d ng khu tái nh cư, ph i di chuy n cũng ư c b i thư ng như i v i h tái nh cư quy nh t i kho n 2, kho n 5, kho n 6 i u này.
 11. i u 12. B i thư ng nhà , công trình ph và v t ki n trúc i v i h tái nh cư t nguy n di chuy n. 1. H tái nh cư t nguy n di chuy n không n nơi tái nh cư, có i u ki n ư c di chuy n theo quy nh t i kho n 4 i u 10 c a Quy nh này thì ư c b i thư ng nhà , công trình ph và v t ki n trúc b ng ti n. 2. M c b i thư ng nhà , công trình ph , v t ki n trúc khác áp d ng như sau: - H t nguy n di chuy n nông thôn ư c b i thư ng theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 11 và kho n 5, kho n 6 i u 11 c a Quy nh này. - H t nguy n di chuy n ô th ư c b i thư ng theo quy nh t i kho n 8 i u 11 c a Quy nh này. i u 13. B i thư ng cơ s h t ng, công trình công c ng, các công trình văn hóa, di tích l ch s . 1. Công trình công c ng ư c xây d ng b ng v n ngân sách nhà nư c b thi t h i nhưng không có nhu c u xây d ng l i t i nơi tái nh cư thì không ph i b i thư ng. 2. B i thư ng thi t h i i v i cơ s h t ng, công trình công c ng: a) i v i các thôn, b n, c m dân cư ô th không ph i di chuy n ho c ph i di chuy n m t ph n, b m t toàn b hay m t s công trình công c ng thì ư c b i thư ng v i giá tr tương ương xây d ng công trình ó. b) i v i các thôn, b n, c m dân cư ô th không ph i di chuy n ho c ph i di chuy n m t ph n, b thi t h i m t ph n ho c toàn b h th ng cơ s h t ng thì ư c xem xét u tư c i t o, nâng c p ho c xây d ng m i cơ s h t ng b o m ph c v s n xu t và i s ng i v i c ng ng dân cư còn l i. 3. B i thư ng thi t h i i v i công trình văn hóa, di tích l ch s : i v i công trình văn hoá, ình chùa, nhà th dòng h , di tích l ch s ph i có phương án b o t n; trong trư ng h p ph i b i thư ng thi t h i thì do Th tư ng Chính ph ho c B trư ng B văn hoá – thông tin quy t nh i v i công trình do Trung ương ho c Ch t ch y ban nhân dân t nh quy t nh i v i công trình do a phương qu n lý. i u 14. B i thư ng cây tr ng, v t nuôi. 1. Cây hàng năm, v t nuôi trên t có m t nư c: M c b i thư ng thi t h i i v i cây hàng năm, v t nuôi trên t có m t nư c ư c tính b ng giá tr s n lư ng thu ho ch trong 1 năm theo năng su t bình quân c a 3 năm trư c ó và m c giá tr trung bình c a nông s n, th y s n cùng lo i v i y ban nhân dân t nh quy nh t i th i i m b i thư ng. 2. Cây lâu năm:
 12. a) i v i cây chưa có thu ho ch: M c b i thư ng tính b ng t ng chi phí u tư g m c công chăm sóc tính n th i i m phương án b i thư ng, di dân, tái nh cư ư c duy t. b) i v i cây ang cho thu ho ch: M c b i thư ng tính b ng giá tr hi n có c a cây (không bao g m giá tr t) t i th i i m phương án b i thư ng, di dân tái nh cư ư c duy t theo ơn giá do y ban nhân dân t nh quy nh. Sau khi nh n b i thư ng, h ti p t c ư c thu ho ch s n phNm cho n khi có quy t nh thu h i t. 3. R ng tr ng: a) H ư c giao t và t b v n tr ng r ng: m c b i thư ng thi t h i r ng tr ng ư c tính b ng di n tích tr ng nhân v i (x) ơn giá tr ng c ng v i (+) chi phí u tư chăm sóc, b o v r ng t khi tr ng n th i i m phương án b i thư ng ư c duy t. b) H tr ng, chăm sóc r ng cho doanh nghi p: - R ng c d ng, r ng phòng h u tư b ng ngu n v n ngân sách ư c b i thư ng ph n công tr ng, chăm sóc chưa ư c tr . - Tr ng, chăm sóc và b o v r ng s n xu t; b i thư ng cho doanh nghi p hoàn tr t ch c cho vay và công tr ng, chăm sóc c a các h chưa ư c tr . M c b i thư ng thi t h i theo quy nh t i i m a kho n 3 i u này. Sau khi nh n b i thư ng, h ti p t c ư c thu ho ch s n phNm t r ng cho n khi có quy t nh thu h i t. i u 15. B i thư ng thi t h i v tài s n cho t ch c. B i thư ng tài s n cho t ch c theo giá tr u tư m i tài s n ó t i th i i m b i thư ng. Chương 4 XÂY D NG KHU TÁI NNH CƯ i u 16. Giao t khu tái nh cư. 1. t : a) H tái nh cư có nơi n nông thôn ư c giao di n tích t i khu tái nh cư t 200m2 – 400m2/ h . Trư ng h p có i u ki n v qu t thì giao m c cao hơn. H tái nh cư có nơi n ô th ư c giao 01 lô t , di n tích lô t do y ban nhân dân t nh quy nh.
 13. Trư ng h p nơi n ô th có quy ho ch xây d ng nhà chung cư thì th c hi n theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 10 c a Quy nh này. b) Vi c b trí t t i khu tái nh cư theo nguyên t c: Kho ng cách gi a các nhà phù h p v i i u ki n t nhiên, gi ư c c nh quan và b o v môi trư ng sinh thái. 2. t vư n: Ngoài di n tích t , h tái nh cư có th ư c xem xét c p t vư n tuỳ theo qu t c a t ng khu tái nh cư. 3. t s n xu t: t s n xu t lương th c và cây công nghi p giao cho m i h t 1 ha tr lên. Ph i ưu tiên b trí di n tích t tr ng lúa nư c h tái nh cư t túc ư c lương th c sau khi h t th i gian ư c h tr lương th c quy nh t i kho n 1 i u 23 c a Quy nh này. t lâm nghi p và t có m t nư c nuôi tr ng thu s n ư c giao theo qu t t ng khu tái nh cư t p trung ho c xen ghép. M c giao t c th ư c xác nh trong d án tái nh cư do y ban nhân dân t nh phê duy t. i u 17. Xây d ng công trình công c ng khu tái nh cư t p trung nông thôn. 1. Nguyên t c chung. a) Quy mô công trình: ư c tính toán theo quy mô dân cư t i khu tái nh cư có tính n dân s t i. Trư ng h p i m tái nh cư có s h nh hơn 30 h và cách i m dân cư c a dân s t i dư i 1km thì ư c xem xét u tư m r ng ho c nâng c p các công trình ã có nh m áp ng nhu c u chung cho c dân tái nh cư và dân s t i. b) K t c u công trình: - Nhà thu c công trình công c ng c a khu tái nh cư ư c xây d ng theo tiêu chuNn nhà c p III v i k t c u t 1 t ng n 2 t ng, tư ng g ch, mái ngói ho c mái b ng, n n bê tông g ch v , m t n n láng xi măng ho c lát g ch men, c a b ng g ho c k t h p g kính, nhôm kính. - Xây d ng nhà công c ng ph i xây kèm theo công trình ph phù h p v i quy mô công trình chính, g m: nhà công v cho giáo viên (n u có nhu c u) nhà bán trú cho h c sinh i v i trung h c cơ s và trung h c ph thông, nhà xe, nhà b o v , nhà v sinh, h th ng c p thoát nư c, c ng, hàng rào, c t c .
 14. c) Thi t k : Thi t b bên trong công trình ư c l p t theo thi t k c th c a t ng lo i công trình và s d ng thi t b s n xu t t i Vi t Nam. 2. Xây d ng công trình t i khu tái nh cư t p trung: a) Nhà tr , m u giáo: - Các l p nhà tr , m u giáo ư c tính vi c gi tr c ngày. - Nhà tr , m u giáo ư c xây d ng theo tiêu chuNn thi t k “Nhà tr , trư ng m u giáo” - TCVN 3907-1984. - N u s cháu trong tu i t i th i i m tái nh cư nh hơn quy mô m t l p thì t i i m dân cư ó cũng ư c xây d ng m t l p nhà tr k t h p m u giáo theo tiêu chuNn nêu trên. b) L p h c b c ti u h c: - S lư ng các l p ti u h c ư c tính cho vi c b trí h c sinh h c c ngày. - i v i nh ng i m dân cư nh có t 15 h tr lên n m bi t l p, s h c sinh không cho vi c hình thành 1 l p thì cũng ư c xây d ng 1 l p h c theo quy mô quy nh t i i m c kho n 2 i u này. - N u t i nơi n ã có trư ng h c i u ki n h c t p b trí cho h c sinh c a i m tái nh cư thì không xây d ng l p h c riêng cho i m tái nh cư; có th xem xét h tr m t ph n kinh phí cho vi c m r ng ho c nâng c p trư ng h c ó n u th y c n thi t. Kinh phí h tr cho vi c m r ng hay nâng c p trư ng h c không ư c vư t kinh phí xây d ng m i l p h c i m tái nh cư. c) L p h c b c ph thông trung h c cơ s : - S lư ng l p h c ph thông trung h c cơ s ư c tính cho h c sinh c ngày. - i v i khu tái nh cư có s h c sinh trung h c có s l n hơn 5 l p thì ư c u tư xây d ng trư ng h c m i t i nơi tái nh cư theo tiêu chuNn thi t k “Trư ng h c ph thông” TCVN 3978-1984. - i v i nh ng i m tái nh cư có s h c sinh b c ph thông trung h c cơ s nh hơn quy mô 5 l p thì b trí h c t i trư ng t p trung c a xã ho c thôn, b n s t i. Các trư ng ó s ư c h tr kinh phí m r ng ho c nâng c p n u th y c n thi t. Kinh phí h tr không ư c vư t kinh phí xây d ng m i trư ng h c t i i m tái nh cư tính theo quy mô h c sinh c a i m tái nh cư. Quy mô xây d ng c th như sau: Quy mô 1 l p: 1 phòng h c, 1 phòng ph . Quy mô 2 l p: 2 phòng h c, 1 phòng ph . Quy mô 3 l p: 3 phòng h c, 2 phòng ph .
 15. Quy mô 4 l p: 4 phòng h c, 2 phòng ph . Di n tích phòng h c t 55m2 -60m2, di n tích phòng ph t 20m2 -25m2. d) Tr m xá khu tái nh cư: i v i khu tái nh cư có ch c năng là trung tâm xã và t i ó chưa có tr m y t t tiêu chuNn thì ư c u tư xây d ng tr m xá v i quy mô theo tiêu chuNn thi t k “Quy ho ch xây d ng i m dân cư xã, h p tác xã” TCVN 4454-1987. Thi t b y t chuyên dùng trang b cho tr m xá ư c u tư theo tiêu chuNn ngành Y t Vi t Nam. - i v i khu tái nh cư c l p không ph i là trung xã thì ư c u tư m t t thu c theo quy mô dân cư và ư c ào t o m t y t viên. M c chi phí t thu c thông thư ng tính b ng 200.000 ng/h chia làm 2 năm. ) Nhà văn hoá khu tái nh cư: - i m tái nh cư có s h tái nh cư l n hơn 30 h , ư c u tư xây d ng 01 nhà văn hóa thôn, b n c th theo quy mô: T 30-50 h : 60m2. Trên 50 h : 100m2. - Trang thi t b cho nhà văn hoá g m i n chi u sáng, qu t tr n: 1-2 cái, bàn gh . e) Sân th thao: i v i các khu tái nh cư c l p không ph i là trung tâm xã có s h t 50 h tr lên, n u có qu t thì ư c b trí t làm sân th thao. Sân th thao có th b trí trong khuôn viên nhà văn hóa ho c ngoài khuôn viên nhà văn hoá. Chi phí u tư sân th thao là chi phí san n n. g) Nơi h p ch : Khu tái nh cư có s h t 100 h tr lên và cách i m dân cư khác trong vòng 3km- 5km không có ch thì ư c dành t làm nơi h p ch . Chi phí u tư là chi phí san n n. i u 18. Xây d ng cơ s h t ng khu tái nh cư t p trung nông thôn và khu ô th m i. 1. San n n: Th c hi n san n n xây d ng nhà theo quy ho ch nhà i m tái nh cư. 2. Th y l i và giao thông, i n, nư c:
 16. a) Th y l i: Căn c vào tình hình c th t i khu tái nh cư mà quy t nh xây m i ho c nâng c p các công trình th y l i theo quy ho ch nh m khai thác hi u qu t i a t s n xu t nông nghi p. Khi thi t k quy mô công trình ph i xem xét n vi c i u ti t nư c cho s n xu t c a dân s t i. - i v i vùng có kh năng v ngu n nư c ư c nghiên c u xây d ng ho c nâng c p h th ng th y l i như h , p, kênh mương, tr m bơm... H th ng kênh mương (n u có) ph i xây d ng theo hư ng c ng hóa, b o m b n v ng, ít chi m t và gi m t n th t nư c. - i v i vùng không có i u ki n xây d ng h th ng th y l i khai thác ngu n nư c m t thì c n nghiên c u u tư xây d ng h th ng khai thác nư c ng m và d tr nư c mưa. b) Giao thông n i ng: H th ng ư ng giao thông n i ng ư c quy ho ch và xây d ng phù h p v i quy ho ch s n xu t chung c a vùng. c) Giao thông khu dân cư: Ph m vi: i m tái nh cư ư c xây d ng ư ng n i b và ư ng n i t i m tái nh cư v i ư ng vào trung tâm xã. H th ng ư ng giao thông khu tái nh cư ư c xây d ng phù h p v i quy ho ch giao thông chung c a a phương, c th : - ư ng n i b trong i m tái nh cư ư c xây d ng theo tiêu chuNn ư ng lo i B giao thông nông thôn. - ư ng n i các i m tái nh cư, khu tái nh cư v i ư ng vào trung tâm xã, ư c xây d ng theo tiêu chuNn lo i A giao thông nông thôn có m t á gia c ch t k t dính láng nh a. - ư ng n i i m tái nh cư, khu tái nh cư v i ư ng vào trung tâm xã ng th i là ư ng n i các xã ư c xây d ng theo tiêu chuNn TCVN-4054 v i c p k thu t 20, m t á dăm láng nh a. - i v i nh ng vùng ven h có ư ng giao thông chính là ư ng th y thì ư c xem xét xây d ng b n ò. d) C p, thoát nư c sinh ho t: - Nư c sinh ho t ư c c p theo quy nh c a tiêu chuNn thi t k c p nư c TCXD 33- 1985 và các ch tiêu ch t lư ng i v i nư c sinh ho t. N u là h th ng nư c t ch y, tuỳ theo lư ng nư c ngu n và a hình có th ch n phương án c p nư c b ng ư ng ng t i t ng h ho c t i các i m c p nư c công c ng cho 5-10 h . N u khu tái nh cư không có i m c p nư c chung b ng ư ng ng thì c 4-5 h ư c u tư m t gi ng khoan kèm theo m t máy bơm tay cùng h th ng b l ng, b
 17. l c. N u vi c s d ng gi ng ào t tiêu chuNn v ch t lư ng thì u tư m i h m t gi ng ào. M i h ư c xây d ng m t b tr nư c ăn có dung tích t 2m3 -5m3 tuỳ theo nhân khNu trong h và yêu c u d tr nư c ăn, sân b , rãnh thoát nư c. ) C p i n cho sinh ho t và s n xu t: -V i n sinh ho t: u tư xây d ng ư ng dây và tr m bi n áp, i n sinh ho t c p n u nhà t ng h tái nh cư. i v i công trình công c ng: Ph t i u vào ư c tính toán trên cơ s nhu c u s d ng i n c th c a công trình. i v i nh ng i m chưa có i n lư i qu c gia thì s ư c u tư xây d ng h th ng c p i n cho t ng h dân tái nh cư theo tiêu chuNn như trên. - V i n s n xu t: ư c tính toán trên cơ s nhu c u s d ng i n cho t ng h tái nh cư. e) Thoát nư c và môi trư ng: - H th ng thoát nư c cho i m tái nh cư ư c tính chung cho vi c thoát nư c mưa và nư c sinh ho t b ng h th ng rãnh h , b trí d c ư ng giao thông. Riêng rãnh thoát nư c trong ph m vi khu dân cư là rãnh xây, h . - Các công trình v sinh, chu ng tr i chăn nuôi ph i cách ly khu nhà , ngu n nư c theo quy nh. g) Khu nghĩa a, nghĩa trang: T i khu tái nh cư ư c xây d ng m i ho c m r ng nghĩa a, nghĩa trang hi n có phù h p v i quy ho ch c a a phương. 3. Xây d ng cơ s h t ng, công trình công c ng khu tái nh cư t p trung t i ô th : a) Vi c xây d ng cơ s h t ng, công trình công c ng khu tái nh cư t p trung ô th th c hi n theo quy ho ch xây d ng ô th th c hi n theo quy ho ch xây d ng ô th và quy ho ch khu tái nh cư ô th c p có thNm quy n phê duy t. b) Quy mô, k t c u, lo i công trình và m c v n u tư xây d ng công trình ư c áp d ng theo quy nh t i i u 17, kho n 1, kho n 2 i u 18 c a Quy nh này. Trư ng h p các công trình co s h t ng và công trình công c ng có quy mô, k t c u và m c v n u tư vư t so v i quy nh t i i u 17, kho n 1, kho n 2 i u 18 c a Quy nh này thì ph n v n u tư tăng thêm ó ph i s d ng t ngu n v n u tư tăng thêm ph i s d ng t ngu n v n u tư xây d ng phát tri n ô th do y ban nhân dân t nh qu n lý.
 18. i u 19. Xây d ng cơ s h t ng, công trình công c ng i m tái nh nh cư xen ghép. Các xã t nguy n ti p nh n dân tái nh cư n xen ghép vào c ng ng dân cư c a mình ư c h tr kinh phí c i t o, m r ng, nâng c p công trình công c ng, cơ s h t ng c a xã do nh hư ng c a vi c tăng dân cư trên a bàn. M c kinh phí h tr là 10 tri u ng /khNu tái nh cư h p pháp. y ban nhân dân t nh hư ng d n vi c h tr này. i u 20. Qu n lý và bàn giao khu tái nh cư. Toàn b các công trình thu c khu tái nh cư sau khi xây d ng xong ư c bàn giao cho các t ch c, h gia ình và a phương t qu n lý, s d ng theo quy nh hi n hành. i u 21. Quy nh khác. H tái nh cư ư c giao t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, s h u nhà và th c hi n các quy n, nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5 H TR TÁI NNH CƯ i u 22. H tr di chuy n. 1. H tr di chuy n ngư i, tài s n c a h tái nh cư và t ch c ph i di chuy n. i v i nhà c a, v t ki n trúc, công trình công c ng: h tr di chuy n i v i các công trình, h ng m c có th tháo d và l p t l i ho c các v t li u còn s d ng ư c. 2. i v i các h tái nh cư di chuy n n i m tái nh cư. H tr kinh phí b c x p, v n chuy n c, tài s n t nơi cũ n i m tái nh cư. Hình th c h tr : h tr b ng cách b trí xe v n chuy n cho h ho c khoán ti n h t thuê xe v n chuy n. y ban nhân dân t nh quy nh c th vi c h tr di chuy n theo các hình th c nêu trên. 3. i v i các h t nguy n di chuy n: M c h tr bao g m kinh phí i l y xác nh n t i nơi chuy n n và kinh phí di chuy n. a) Kinh phí i l y xác nh n t i nơi chuy n n bao g m ti n t u xe i l i (m t lư t i, m t lư t v ), ti n ăn và ng nhà tr .
 19. b) M c h tr cho h t nguy n di chuy n. - Di chuy n trong n i t nh: h tr b ng chi phí thuê xe t i lo i tr ng t i 5 t n t nơi i n nơi m i; v i h c thân tính cho 1 chuy n xe, h t 2 ngư i tr lên tính cho 2 chuy n xe. - Di chuy n ngoài t nh: m c h tr di chuy n xác nh theo c ly di chuy n, m c h tr t i a: di chuy n n các t nh thu c mi n B c là 4 tri u ng/h , di chuy n n các t nh thu c mi n Trung là 5 tri u ng/h , di chuy n n các t nh mi n Nam là 6 tri u ng/h . M c h tr c th do y ban nhân dân t nh quy nh. c) i u ki n ư c nh n h tr di chuy n: h tái nh cư di chuy n có i u ki n quy nh t i kho n 4 i u 10 c a Quy nh này thì ư c nh n h tr di chuy n. 4. H tr di chuy n i v i t ch c: H tr di chuy n i v i t ch c theo d toán di chuy n ư c c p có thNm quy n phê duy t. 5. H tr di chuy n m m : H tr di chuy n m m cho các i tư ng n m trong vùng ph i di chuy n, g m các chi phí: ào, b c, di chuy n n nơi m i, chi phí t ai, xây d ng l i và các chi phí khác theo phong t c t p quán c a t ng dân t c t i th i i m di chuy n. M c h tr c th do y ban nhân dân t nh quy nh. i u 23. H tr i s ng. 1. H tr lương th c: a) M i nhân khNu h p pháp c a h tái nh cư ư c h tr lương th c b ng ti n có giá tr tương ương 20kg g o/ngư i/tháng trong 02 năm. Giá g o tính theo giá g o t trung bình t i a phương th i i m h tr . b) H không ph i di chuy n: h không b thu h i t nhưng b thu h i t s n xu t n u ư c giao t m i thì tuỳ theo di n tích t b thu h i, m i nhân khNu h p pháp c a h ư c h tr lương th c b ng ti n. y ban nhân dân t nh căn c vào di n tích t b thu h i quy nh c th v m c và th i gian h tr . M c t i a không quá 20kg/g o/ ngư i/tháng v i th i gian không quá hai năm ( i v i h b thu h i 100% t s n xu t). Giá g o tính theo giá g o t trung bình t i a phương th i i m h tr . 2. H tr y t : H tái nh cư ư c h tr v y t phòng, ch ng d ch b nh t i nơi m i. M c h tr là 100.000 ng/h , c p m t l n. 3. H tr giáo d c: H c sinh ph thông các c p thu c h tái nh cư ư c c p 1 b sách giáo khoa theo giá quy nh c a nhà nư c và mi n ti n h c trong năm h c u tiên nơi m i; mi n ti n óng góp xây d ng trư ng trong 03 năm h c liên t c tính t khi b t u h c t p t i nơi m i.
 20. 4. H tr ti n s d ng i n: H tái nh cư ư c h tr ti n s d ng i n ho c d u th p sáng (v i nơi chưa có i n) trong 1 năm u k t ngày chuy n n nơi m i. M c h tr là 10.000 ng /ngư i/tháng. 5. H tr ch t t: i v i khu tái nh cư có khó khăn v ch t t, ư c h tr v ch t t trong 1năm u; m c h tr 10.000 ng/ngư i/tháng. i u 24. H tr s n xu t 1. H tái nh cư di chuy n n i m tái nh cư, h s t i b m t t s n xu t thì ư c h tr u tư s n xu t. 2. H tr s n xu t i v i h tái nh cư: a) H tr tr ng tr t: - H tr u tư khai hoang, c i t o ph c h i t, xây d ng nương nh canh. - i v i cây hàng năm, k c cây tr ng c : h tr năm u 100% v gi ng, phân bón vô cơ, thu c tr sâu, công tr ng, chăm sóc theo quy trình k thu t c a t ng lo i cây tr ng. - i v i cây lâu năm, cây công nghi p: trong 03 năm u ư c h tr 50% chi phí u tư, bao g m: gi ng, công tr ng, công chăm sóc, phân bón, thu c tr sâu. M c u tư h tr nêu trên tính theo m c di n tích t ư c giao t i i m tái nh cư. b) H tr chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n: - Chăn nuôi i gia súc: ư c h tr chi phí xây d ng chu ng tr i chăn nuôi và mua gi ng: h nuôi bò s a là 25%, h nuôi gia súc th t ho c s c kéo là 50%. H tr d ch v thú y, phòng d ch, th tinh nhân t o trong 03 năm u. S lư ng con v t nuôi ư c h tr do y ban nhân dân t nh quy nh. - Chăn nuôi gia súc, gia c m khác: m c h tr tương ương v i cây tr ng hàng năm. - Nuôi tr ng th y s n: tuỳ theo hình th c, quy mô nuôi tr ng th y s n m c h tr t i a như h tr chăn nuôi i gia súc. c) H tr tr ng r ng s n xu t: H tr u tư khai hoang, c i t o ph c h i t, gi ng, phân bón, công tr ng, chăm sóc, m c h tr t i a không quá 4 tri u ng/ha. d) M c h tr ánh b t cá: H tr mua các công c , d ng c ánh b t cá t i a không qúa 2,5 tri u ng/h . ) H tr kinh phí khuy n lâm, khuy n ngư dành cho t p hu n, chuy n giao k thu t. M c h tr theo d toán ư c duy t. Kinh phí h tr theo phương th c ch u tư
Đồng bộ tài khoản