Quyết định số 46/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 46/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre thành Công ty cổ phần Bao bì hộp thiếc Cầu Tre do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi các khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định số 85/1998/QĐ-BCN ngày 28 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre thành Công ty cổ phần Bao bì hộp thiếc Cầu Tre

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/1999/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/1999/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CÁC KHOẢN 1, 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/1998/QĐ-BCN NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1998 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ BAO BÌ CẦU TRE THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HỘP THIẾC CẦU TRE BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Theo đề nghị của Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre (công văn số 083/CKBB ngày 19 tháng 7 năm 1999) Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi các khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định số 85/1998/QĐ-BCN ngày 28 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phê duyệt Phương án và chuyển Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre thuộc Bộ Công nghiệp thành Công ty cổ phần Bao bì hộp thiếc Cầu Tre như sau: 1) Cơ cấu vốn Điều lệ : Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần là : 2.500.000.000 đồng (hai tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó: - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp là 45,58% vốn Điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp là 54,12% vốn Điều lệ. Giá trị một cổ phần là 100.000 đồng Việt Nam. 2) Giá trị của Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần (Quyết định số 1280/QĐ-TCKT ngày 09 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp) vào 0h ngày 01 tháng 01 năm1999 :
  2. Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 3.637.706.075 đồng, trong đó: Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 2.497.465.025 đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí và Bao bì Cầu Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 2, - Văn phòng Chính phủ, - Ban Đổi mới QLDNTW, - Bộ Tài chính, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Ngân hàng NN,Kho bạc NN, - UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Quốc Khánh - Công ty Cổ phần Bao bì hộp thiếc Cầu Tre, - Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản