Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về việc quản lý, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 46/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH V QU N LÝ XU T KH U, NH P KH U HÀNG HOÁ TH I KỲ 2001 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; Theo ngh c a B trư ng B Thương m i, QUY T NNH: Chương 1 QUY NNH CHUNG V QU N LÝ HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U i u 1. Hàng hoá c m xu t kh u, c m nh p kh u. 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu th i kỳ 2001 - 2005 (Ph l c s 01). 2. Vi c i u ch nh Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu do Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s ngh c a B trư ng B Thương m i. 3. Trong trư ng h p c bi t, vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c Danh m c t i Ph l c s 01 nêu trên ph i ư c Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh t ng trư ng h p c th . i u 2. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u theo gi y phép c a B Thương m i. 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo gi y phép c a B Thương m i th i kỳ 2001 - 2005 (Ph l c s 02). 2. B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan c th hoá Danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo gi y phép c a B Thương m i theo mã s c a danh m c Bi u thu xu t khNu, Bi u thu nh p khNu (n u có).
 2. 3. Vi c i u ch nh Danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo gi y phép c a B Thương m i, bao g m c l trình bãi b lo i gi y phép này, do Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s ngh c a B trư ng B Thương m i. 4. Vi c ký h p ng xu t khNu, nh p khNu hàng hoá nêu t i Ph l c s 02 kèm theo Quy t nh này ch ư c th c hi n sau khi ã có gi y phép c a B Thương m i. i v i hàng hóa là v t tư, nguyên li u quy nh t i Ph l c s 02, n u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu ho c th c hi n h p ng gia công v i thương nhân nư c ngoài thì th c hi n theo quy nh riêng c a B Thương m i. 5. Vi c nh p khNu c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trong h p ng h p tác kinh doanh, k c hàng hoá nêu t i Ph l c s 02 kèm theo Quy t nh này, ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Thương m i trên cơ s nh ng quy nh t i Quy t nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 6. Căn c l ch trình lo i b d n gi y phép c a B Thương m i trong th i kỳ 2001 - 2005 t i Ph l c s 02 kèm theo Quy t nh này, giao B Tài chính ph i h p v i Ban V t giá Chính ph và các B , ngành liên quan, trình Th tư ng Chính ph vi c i u ch nh thu su t thu nh p khNu (ho c m c thu chênh l ch giá) m t cách h p lý i v i nh ng m t hàng ư c lo i b kh i Danh m c hàng hoá nh p khNu theo gi y phép c a B Thương m i, có tính n các cam k t qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia. i u 3. Hàng hoá xu t kh u, nh p kh u thu c di n qu n lý chuyên ngành. 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thu c di n qu n lý chuyên ngành và nguyên t c áp d ng Danh m c này trong t ng lĩnh v c qu n lý chuyên ngành (Ph l c s 03). 2. Vi c i u ch nh, b sung Danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu thu c di n qu n lý chuyên ngành và nguyên t c áp d ng ( ã quy nh t i Ph l c s 03) do Th tư ng Chính ph quy t nh trên cơ s ngh c a Th trư ng cơ quan qu n lý chuyên ngành và B trư ng B Thương m i. 3. Các B , ngành qu n lý chuyên ngành hư ng d n th c hi n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá quy nh t i Ph l c s 03 nêu trên Chương 2 QUY NNH RIÊNG I V I M T S HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U i u 4. Xu t nh p kh u g và s n ph m g . 1. Xu t khNu g và s n phNm g : a) Bãi b vi c phê duy t và phân b h n m c g r ng t nhiên s n xu t s n phNm g xu t khNu. M i d ng s n phNm g u ư c phép xu t khNu, tr g tròn, g x khai thác t r ng t nhiên trong nư c.
 3. b) G có ngu n g c nh p khNu ư c phép xu t khNu dư i m i d ng s n phNm, k c vi c tái xu t g tròn, g x . G tròn, g x nh p khNu và s n phNm làm t g nh p khNu khi xu t khNu không ph i ch u thu xu t khNu. c) Nhà nư c khuy n khích xu t khNu các lo i s n phNm g có hàm lư ng gia công, ch bi n cao. B Tài chính hoàn thi n chính sách thu khuy n khích s n xu t và xu t khNu s n phNm g lo i này. d) Trên cơ s ch tiêu khai thác g r ng t nhiên t ng khu v c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t hàng năm, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (có ch tiêu khai thác) ch o ngành ki m lâm ki m tra, giám sát ch t ch vi c khai thác g ngay t i a phương. Vi c ki m tra ngu n g c g i v i s n phNm g tiêu dùng trong nư c và xu t khNu (s n xu t t g r ng t nhiên trong nư c) ph i ư c th c hi n ngay t i cơ s s n xu t theo úng quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; không ki m tra ngu n g c g i v i s n phNm g xu t khNu khi làm th t c xu t khNu. Riêng vi c xu t khNu g tròn, g x có ngu n g c g nh p khNu và g r ng tr ng, ph i xu t trình t i H i quan c a khNu h sơ h p l v ngu n g c g theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và T ng c c H i quan. 2. Vi c nh p khNu g nguyên li u t các nư c có chung ư ng biên ph i th c hi n theo các quy nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a B Thương m i. 3. Căn c n i dung quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, doanh nghi p ti n hành làm th t c xu t khNu, nh p khNu, t m nh p - tái xu t và tái xu t khNu g và s n phNm g t i H i quan c a khNu. i u 5. Xu t kh u hàng d t, may vào nh ng th trư ng theo h n ng ch ph i tho thu n v i nư c ngoài. 1. Căn c yêu c u s n xu t trong nư c, căn c các tho thu n a phương và song phương c a Chính ph v hàng d t, may hàng năm, B Thương m i ch trì cùng các B , ngành h u quan và các nhà s n xu t l n c a Vi t Nam ti n hành àm phán v i các T ch c kinh t qu c t và các nư c, nh m Ny nhanh ti n trình b h n ng ch i v i lo i hàng hoá này. 2. Trên cơ s tho thu n hàng năm v i các T ch c kinh t qu c t , các nư c v h n ng ch và các i u ki n xu t khNu hàng d t, may, B Thương m i ch trì cùng các B , ngành h u quan xây d ng và ban hành các quy nh chung th c hi n h n ng ch hàng d t, may; công b t l h n ng ch hàng d t, may u th u, t l này ph i tăng hàng năm thay th d n cho cơ ch phân giao h n ng ch, có tính n các cam k t qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia. 3. Vi c phân giao h n ng ch hàng d t, may (tr ph n h n ng ch u th u và h n ng ch thư ng xu t khNu) cho các doanh nghi p thu c thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng và thành ph à N ng do y ban nhân dân thành
 4. ph th c hi n theo quy nh chung. B Thương m i th c hi n vi c phân giao h n ng ch hàng d t, may cho các doanh nghi p khác. i u 6. Xu t kh u g o và nh p kh u phân bón. 1. Bãi b cơ ch giao h n ng ch xu t khNu g o, nh p khNu phân bón và vi c quy nh doanh nghi p u m i kinh doanh xu t, nh p khNu hai m t hàng này. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ư c xu t khNu g o n u có ăng ký kinh doanh ngành hàng lương th c ho c nông s n; ư c nh p khNu phân bón các lo i ã ư c phép s d ng t i Vi t Nam, n u có ăng ký kinh doanh ngành hàng v t tư nông nghi p ho c phân bón. 2. i v i nh ng h p ng xu t khNu g o sang m t s th trư ng có s tho thu n c a Chính ph ta v i Chính ph các nư c (h p ng Chính ph ), giao B Thương m i, sau khi trao i v i Hi p h i Lương th c Vi t Nam, ch nh và ch o doanh nghi p làm i di n giao d ch, ký k t h p ng; ng th i phân giao s lư ng g o xu t khNu thu c h p ng Chính ph cho các t nh trên cơ s s n lư ng lúa hàng hoá c a a phương, Ch t ch y ban nhân dân các t nh tr c ti p giao cho các doanh nghi p thu c t nh th c hi n; có tính n quy n l i c a doanh nghi p i di n ký k t h p ng. 3. Vi c xu t khNu g o theo k ho ch tr n , vi n tr c a Chính ph , th c hi n theo cơ ch u th u ho c theo Quy t nh riêng c a Th tư ng Chính ph . 4. b o m l i ích nông dân, n nh s n xu t nông nghi p và th trư ng trong nư c, gi m b t khó khăn i v i ho t ng s n xu t, lưu thông lúa g o và phân bón khi th trư ng trong, ngoài nư c có bi n ng, Th tư ng Chính ph s xem xét, quy t nh các bi n pháp c n thi t can thi p có hi u qu vào th trư ng lúa g o và phân bón. i u 7. Nh p kh u xăng d u, nhiên li u. 1. Vào quý IV hàng năm, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Thương m i trình Th tư ng Chính ph phê duy t h n m c xăng d u nh p khNu tiêu th n i a cho năm ti p theo. Trư ng h p c n i u ch nh h n m c xăng d u nh p khNu, B K ho ch và u tư trao i v i B Thương m i và B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Giao B trư ng B Thương m i quy t nh c th vi c phân giao và i u hành h n m c xăng d u nh p khNu. H n m c xăng d u nh p khNu ư c giao cho các doanh nghi p chuyên doanh th c hi n. 3. Giao B K ho ch và u tư ch trì cùng các B , ngành liên quan theo dõi sát tình hình cung c u và giá c xăng d u th trư ng trong, ngoài nư c, trình Th tư ng Chính ph xem xét vi c i u ch nh các chính sách liên quan trong trư ng h p c n thi t, n nh giá c xăng d u trong nư c, b o m nhu c u s d ng xăng d u c a các ngành s n xu t ch y u và ho t ng kinh doanh xăng d u ư c n nh. i u 8. Nh p kh u linh ki n l p ráp ô tô và xe hai bánh g n máy.
 5. 1. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c l p ráp, s n xu t ô tô và xe hai bánh g n máy ư c nh p khNu linh ki n s n xu t, l p ráp theo úng gi y phép u tư ã c p, phù h p v i năng l c s n xu t và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v n i a hoá và tiêu chuNn phương ti n. 2. Doanh nghi p trong nư c ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, l p ráp ô tô và xe hai bánh g n máy ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v n i a hoá, v quy n s h u công nghi p theo pháp lu t Vi t Nam và qu c t và v ch t lư ng, tiêu chuNn an toàn phương ti n. Doanh nghi p ch ư c nh p khNu linh ki n s n xu t, l p ráp theo úng chương trình n i a hoá và th c hi n t i cơ s ã ăng ký; không ư c như ng bán và không nh p khNu y thác linh ki n ô tô, xe g n máy các lo i. Vi c nh p khNu linh ki n ô tô, xe g n máy ch ư c phép th c hi n theo ư ng m u d ch chính ng ch và vi c thanh toán ph i th c hi n theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Th tư ng Chính ph s có quy nh c th i v i ho t ng s n xu t, l p ráp ô tô, xe g n máy, k c s n xu t ph tùng, nh m áp ng yêu c u phát tri n công nghi p ô tô, xe g n máy trong th i gian t i và ho t ng lưu thông ngành hàng này; trư c m t, ng ng vi c ăng ký t l n i a hóa i v i các nhãn, mác xe m i. i u 9. V qu n lý ph li u, ph th i. Giao B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng căn c pháp lu t hi n hành, quy nh và công b Danh m c ph li u, ph th i c m nh p khNu; i u ki n và tiêu chuNn các lo i ph li u, ph th i s d ng làm nguyên li u cho s n xu t trong nư c ư c phép nh p khNu làm cơ s cho doanh nghi p làm th t c h i quan t i c a khNu. i u 10. Tái xu t kh u các lo i v t tư nh p kh u mà Nhà nư c b o m cân i ngo i t . Các m t hàng mà Nhà nư c b o m cân i ngo i t cho nhu c u nh p khNu, bao g m xăng d u nhiên li u, phân bón ch ư c tái xu t khNu khi khách hàng nư c ngoài b o m thanh toán l i b ng ngo i t t do chuy n i và ư c B Thương m i ch p thu n. i u 11. Các hình th c kinh doanh c thù. b o m l i ích qu c gia, trong trư ng h p c n thi t, Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh hình th c kinh doanh thương m i trong m t s lĩnh v c, t i m t s a bàn, i v i m t s m t hàng c th và i v i các h p ng ư c ký k t theo tho thu n gi a Chính ph ta v i Chính ph các nư c v mua bán m u d ch, tr n , vi n tr . i u 12. Hàng hoá ch u s i u ch nh c a các công c qu n lý khác. 1. Trong th i kỳ 2001 - 2005, Nhà nư c s áp d ng h n ng ch thu quan, thu tuy t i, thu ch ng phá giá, thu ch ng tr c p, phí môi trư ng và các bi n pháp ch ng
 6. chuy n giá i v i m t s lo i hàng hoá nh p khNu b o h s n xu t trong nư c, b o m thương m i công b ng và b o v môi trư ng. 2. Trong năm 2001, B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng nguyên t c i u hành và Danh m c hàng hoá ch u s i u ch nh c a các công c nêu t i kho n 1 i u này, báo cáo Th tư ng Chính ph . Riêng i v i các bi n pháp ch ng chuy n giá, giao B Tài chính nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 13. Xu t kh u, nh p kh u các lo i hàng hoá khác. i v i các lo i hàng hoá khác ngoài Danh m c nêu t i Ph l c s 01, Ph l c s 02, Ph l c s 03 và quy nh t i Quy t nh này, thương nhân Vi t Nam ư c quy n xu t khNu, nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 14. i u kho n hi u l c thi hành. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 5 năm 2001 và ư c áp d ng cho c ho t ng xu t khNu, nh p khNu hàng hoá m u d ch, phi m u d ch, xu t khNu, nh p khNu hàng hoá t i khu v c biên gi i v i các nư c láng gi ng. Hàng hoá vi n tr Chính ph , phi Chính ph ; hàng hoá là tài s n di chuy n, bao g m c hàng hoá ph c v nhu c u c a cá nhân có thân ph n ngo i giao và hành lý cá nhân theo quy nh c a pháp lu t, th c hi n theo quy nh riêng c a Th tư ng Chính ph . Bãi b Quy t nh s 242/1999/Q -TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999, Quy t nh s 237/1999/Q -TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999, Quy t nh s 65/1998/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 1998 và nh ng quy nh trư c ây trái v i nh ng quy nh t i Quy t nh này. i u 15. Trách nhi m hư ng d n, ki m tra và thi hành. 1. Thông tư hư ng d n Quy t nh này (bao g m c các Ph l c kèm theo) c a các B , ngành ph i ư c ban hành trư c ngày 30 tháng 4 năm 2001. 2. B trư ng B Thương m i có trách nhi m ki m tra, giám sát các Thông tư, văn b n c a các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n Quy t nh này. Trư ng h p n i dung hư ng d n c a các B , ngành chưa phù h p v i nh ng quy nh t i Quy t nh này, B trư ng B Thương m i báo cáo Th tư ng Chính ph ch o các B , ngành i u ch nh cho phù h p. 3. Trong quá trình th c hi n Quy t nh này, n u phát sinh các v n vư t thNm quy n c a các B , ngành, giao B trư ng B Thương m i t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
 7. 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n và thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh C m ( ã ký) PH L C S 01 DANH M C HÀNG HOÁ C M XU T KH U, C M NH P KH U TH I KỲ 2001 - 2005 (Kèm theo Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) I. HÀNG C M XU T KH U: ưMô t hàng hoá Th i h n áp d ng 1 Vũ khí, n dư c, v t li u n (tr v t li u n Toàn b th i kỳ 2001 - 2005 công nghi p), trang thi t b k thu t quân s . 2 c . Toàn b th i kỳ 2001 - 2005 3 Các lo i ma tuý. Toàn b th i kỳ 2001 - 2005 4 Các lo i hoá ch t c. Toàn b th i kỳ 2001-2005 5 G tròn, g x t g r ng t nhiên trong nư c; Toàn b th i kỳ 2001 - 2005 c i, than làm t g ho c c i, có ngu n g c t g r ng t nhiên trong nư c. 6 ng v t hoang dã và ng th c v t quý hi m Toàn b th i kỳ 2001 - 2005 t nhiên. 7 Các lo i máy mã chuyên d ng và các chương Toàn b th i kỳ 2001 - 2005 trình ph n m m m t mã s d ng trong ph m vi b o v bí m t Nhà nư c. II. HÀNG C M NH P KH U: Mô t hàng hoá Th i h n áp d ng 1 Vũ khí, n dư c, v t li u n (tr v t li u n công Toàn b th i kỳ 2001 - nghi p theo quy nh c a Th tư ng Chính ph t i 2005 văn b n s 1535/CP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 1998 c a Chính ph ), trang thi t b k thu t quân s 2 Các lo i ma tuý. Toàn b th i kỳ 2001 - 2005
 8. 3 Các lo i hoá ch t c. Toàn b th i kỳ 2001 - 2005 4 S n phNm văn hoá i tru , ph n ng; chơi tr Toàn b th i kỳ 2001 - em có nh hư ng x u n giáo d c nhân cách và 2005 tr t t , an toàn xã h i. 5 Pháo các lo i (tr pháo hi u các lo i cho an toàn Toàn b th i kỳ 2001 - hàng h i và nhu c u khác theo quy nh riêng c a 2005 Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1383/CP- KTTH ngày 23 tháng 11 năm 1998). 6 Thu c lá i u, xì gà và các d ng thu c lá thành Toàn b th i kỳ 2001 - phNm khác. 2005 7 Hàng tiêu dùng ã qua s d ng, bao g m các Toàn b th i kỳ 2001 - nhóm hàng: 2005 - Hàng d t may, giày dép, qu n áo - Hàng i n t - Hàng i n l nh - Hàng i n gia d ng - Hàng trang trí n i th t - Hàng gia d ng b ng g m, sành s , thu tinh, kim lo i, nh a, cao su, ch t d o và ch t li u khác. B Thương m i ch u trách nhi m c th hoá các m t hàng trên ây theo Danh m c c a Bi u thu nh p khNu. 8 Phương ti n v n t i tay lái ngh ch (k c d ng tháo Toàn b th i kỳ 2001 - r i và d ng ã ư c chuy n i tay lái trư c khi 2005 nh p khNu vào Vi t Nam), tr các lo i phương ti n chuyên dùng, ho t ng trong ph m vi h p, g m: xe c n cNu; máy ào kênh rãnh; xe quét ư ng, tư i ư ng; xe ch rác và ch t th i sinh ho t; xe thi công m t ư ng; xe ch khách trong sân bay và xe nâng hàng trong kho, c ng. 9 V t tư, phương ti n ã qua s d ng, g m: Toàn b th i kỳ 2001 - 2005 - Máy, khung, săm, l p, ph tùng, ng cơ ã qua s d ng c a ô tô, máy kéo và xe hai bánh, ba bánh g n máy; - ng cơ t trong ã qua s d ng có công su t t 30CV tr xu ng; các lo i máy ã qua s d ng
 9. g n ng cơ t trong có công su t t 30CV tr xu ng; - Khung g m ã qua s d ng có g n ng cơ ã qua s d ng; - Xe p ã qua s d ng; - Xe hai bánh, ba bánh g n máy ã qua s d ng; - Ô tô c u thương ã qua s d ng; - Ô tô v n chuy n hành khách t 16 ch ng i tr xu ng (bao g m c lo i v a ch khách v a ch hàng, khoang ch khách và ch hàng chung trong m t cabin), lo i ã qua s d ng; - Ô tô v n chuy n hành khách trên 16 ch ng i, lo i ã qua s d ng quá 5 năm, tính t năm nh p khNu; - Ô tô v n chuy n hàng hoá có tr ng t i dư i 5 t n (bao g m c lo i v a ch hàng v a ch khách có khoang ch hàng và khoang ch khách không chung trong m t cabin), lo i ã qua s d ng quá 5 năm, tính t năm nh p khNu; 10 S n phNm, v t li u có ch a amiăng thu c nhóm Toàn b th i kỳ 2001 - amphibole. 2005 11 Các lo i máy mã chuyên d ng và các chương trình Toàn b th i kỳ 2001 - ph n m m m t mã s d ng trong ph m vi b o v 2005 bí m t Nhà nư c. PH L C S 02 DANH M C HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U THEO GI Y PHÉP C A B THƯƠNG M I TH I KỲ 2001 - 2005 (Kèm theo Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) I. HÀNG XU T KH U: Mô t hàng hoá Th i h n áp d ng 1 Hàng d t may xu t khNu theo h n ng ch mà Vi t Toàn b th i kỳ 2001 - Nam tho thu n v i nư c ngoài, do B Thương m i 2005 công b cho t ng th i kỳ.
 10. 2 Hàng c n ki m soát xu t khNu theo quy nh c a Toàn b th i kỳ 2001 - i u ư c qu c t mà Vi t nam ký k t ho c tham gia, 2005 do B Thương m i công b cho t ng th i kỳ. II. HÀNG NH P KH U: Mô t hàng hoá Th i h n áp d ng 1 Hàng c n ki m soát nh p khNu theo quy nh c a Toàn b th i kỳ 2001 - i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham 2005 gia, do B Thương m i công b cho t ng th i kỳ. 2 Xi măng portland, en và tr ng. n ngày 31 tháng 12 năm 2002 3 Kính tr ng ph ng có dày t 1,5mm n 12mm. n ngày 31 tháng 12 năm 2001 Kính màu trà t 5mm - 12mm; kính màu xanh en t 3mm - 6mm. 4 - M t s lo i thép tròn, thép góc, thép hình; n ngày 31 tháng 12 năm 2001 - M t s lo i ng thép hàn; - M t s lo i thép lá, thép m . 5 M t s lo i d u th c v t tinh ch d ng l ng. n ngày 31 tháng 12 năm 2001 6 ư ng tinh luy n, ư ng thô. Toàn b th i kỳ 2001 - 2005 7 Xe hai bánh, ba bánh g n máy nguyên chi c m i n ngày 31 tháng 12 năm 100% và b linh ki n l p ráp không có ăng ký t l 2002 n i a hoá; máy và khung xe hai bánh, ba bánh g n máy các lo i, tr lo i i theo b linh ki n ã ăng ký t l n i a hoá. 8 Phương ti n v n chuy n hành khách t 9 ch ng i n ngày 31 tháng 12 năm tr xu ng, lo i m i (bao g m c lo i v a ch hành 2002 khách, v a ch hàng, có khoang ch hàng và khoang ch hành khách chung trong m t cabin). PH L C S 03 DANH M C HÀNG HOÁ THU C DI N QU N LÝ 07 CHUYÊN NGÀNH VÀ NGUYÊN T C QU N LÝ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001- 2005)
 11. I. DANH M C HÀNG HOÁ THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Hàng hoá xu t khNu Hình th c qu n lý 1 ng v t hoang dã và ng v t quý hi m. C m xu t khNu ho c c p gi y phép xu t khNu 2 Th c v t r ng quý hi m. C m xu t khNu ho c c p gi y phép xu t khNu 3 Gi ng cây tr ng và gi ng v t nuôi quý hi m. C m xu t khNu ho c c p gi y phép xu t khNu Hàng hoá nh p khNu 1 Thu c thú y và nguyên li u s n xu t thu c Gi y phép kh o nghi m thú y. 2 Ch phNm sinh h c dùng trong thú y. Gi y phép kh o nghi m 3 Thu c b o v th c v t và nguyên li u s n Gi y phép kh o nghi m xu t thu c b o v th c v t. 4 Gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, côn trùng Gi y phép kh o nghi m các lo i. 5 Th c ăn chăn nuôi và nguyên li u s n xu t Gi y phép kh o nghi m th c ăn chăn nuôi. 6 Phân bón, lo i m i s d ng t i Vi t Nam. Gi y phép kh o nghi m 7 Ngu n gen c a cây tr ng, v t nuôi; vi sinh Gi y phép nh p khNu v t ph c v nghiên c u, trao i khoa h c, k thu t. Nguyên t c qu n lý: 1. i v i hàng hoá xu t khNu theo gi y phép, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn u quy n c p gi y phép cho các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các Chi c c Ki m lâm a phương, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành danh m c các lo i gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi ư c t do xu t khNu t o i u ki n thu n l i cho t ch c, cá nhân xu t khNu sinh v t c nh. 3. N i dung c a gi y phép kh o nghi m và th i h n kh o nghi m ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Căn c k t qu kh o nghi m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh cho phép hay không cho phép hàng hoá ư c s d ng t i Vi t Nam. Khi ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho phép s d ng t i Vi t Nam, hàng hoá ư c nh p khNu theo nhu c u, không b h n ch v s lư ng, tr giá, không ph i xin gi y phép nh p khNu.
 12. II. DANH M C HÀNG HOÁ THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH C A B TH Y S N 1. Qu n lý chuyên ngành c a B Th y s n ư c th c hi n dư i hình th c ban hành các danh m c hàng hoá sau ây: - Danh m c các loài th y s n c m xu t khNu; - Danh m c các loài th y s n xu t khNu có i u ki n; - Danh m c gi ng th y s n ư c nh p khNu thông thư ng; - Danh m c th c ăn nuôi tr ng th y s n và nguyên li u s n xu t th c ăn nuôi tr ng th y s n ư c nh p khNu thông thư ng; - Danh m c thu c, hoá ch t, nguyên li u s n xu t thu c và hoá ch t s d ng trong nuôi tr ng th y s n ư c nh p khNu thông thư ng. 2. Các lo i gi ng, th c ăn, nguyên li u s n xu t th c ăn, thu c, hoá ch t và nguyên li u s n xu t thu c, hoá ch t chưa có tên trong danh m c nh p khNu thông thư ng ch ư c nh p khNu vào Vi t Nam khi có gi y phép nh p khNu kh o nghi m do B Th y s n c p. Sau th i gian kh o nghi m, B Th y s n quy t nh b sung hay không b sung m t hàng có liên quan vào danh m c nh p khNu thông thư ng. Khi ư c B Th y s n b sung vào danh m c nh p khNu thông thư ng, hàng hoá ư c nh p khNu theo nhu c u, không b h n ch v s lư ng, tr giá và không ph i xin gi y phép nh p khNu. III. DANH M C HÀNG HOÁ THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Hàng hoá xu t khNu Hình th c qu n lý Không có. Hàng hoá nh p khNu 1 Ô tô chuyên dùng ch ti n. Ch nh doanh nghi p ư c phép nh p khNu 2 Máy a năng m, phân lo i, Ch nh doanh nghi p ư c phép nh p khNu óng bó và h y ti n. 3 C a kho ti n. Ch nh doanh nghi p ư c phép nh p khNu 4 Gi y in ti n. Ch nh doanh nghi p ư c phép nh p khNu 5 M c in ti n. Ch nh doanh nghi p ư c phép nh p khNu 6 Máy ép phôi ch ng gi và phôi Ch nh doanh nghi p ư c phép nh p khNu ch ng gi s d ng cho ti n, ngân phi u thanh toán và các lo i n ch , gi y t có giá khác thu c ngành Ngân hàng phát hành và qu n lý.
 13. 7 Máy in ti n (theo tiêu chí k Ch nh doanh nghi p ư c phép nh p khNu thu t do Ngân hàng Nhà nư c công b ). 8 Máy úc, d p ti n kim lo i (theo Ch nh doanh nghi p ư c phép nh p khNu tiêu chí k thu t do Ngân hàng Nhà nư c công b ). Nguyên t c qu n lý: Ngân hàng Nhà nư c ch nh doanh nghi p ư c phép nh p khNu các lo i hàng hoá quy nh t i danh m c này và ch u trách nhi m qu n lý s d ng úng m c ích. IV. DANH M C HÀNG HOÁ THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH C A T NG C C BƯU I N Hàng hoá xu t khNu Hình th c qu n lý Tem bưu chính, n phNm tem và các m t hàng tem bưu Gi y phép xu t khNu chính. Hàng hoá nh p khNu 1 Tem bưu chính, n phNm tem và các m t hàng tem bưu Gi y phép nh p khNu chính. 2 Thi t b phát, thu-phát sóng vô tuy n i n có băng t n Gi y phép nh p khNu s n m trong kho ng t 9KHz n 400GHz, công su t t 60mW tr lên. 3 Thi t b ra a, thi t b tr giúp b ng sóng vô tuy n và Gi y phép nh p khNu thi t b i u khi n xa b ng sóng vô tuy n. 4 T ng ài dung lư ng l n và nh , thi t b truy nh p Ch ng nh n h p m ng s d ng giao di n V 5.1 và V 5.2. chuNn 5 T ng ài PABX. Ch ng nh n h p chuNn 6 Thi t b truy n d n. Ch ng nh n h p chuNn 7 Cáp s i quang. Ch ng nh n h p chuNn 8 Cáp thông tin kim lo i. Ch ng nh n h p chuNn 9 Thi t b i n tho i không dây. Ch ng nh n h p chuNn 10 Thi t b u cu i k t n i vào m ng PSTN, ISDN. Ch ng nh n h p chuNn
 14. 11 Máy telex. Ch ng nh n h p chuNn 12 Máy fax. Ch ng nh n h p chuNn 13 Máy nh n tin. Ch ng nh n h p chuNn 14 Máy i n tho i di ng. Ch ng nh n h p chuNn 15 Máy i n tho i th y hình t c th p. Ch ng nh n h p chuNn Gi y ch ng nh n h p chuNn quy nh t i danh m c này có giá tr t i thi u là 2 năm. Trong th i gian gi y ch ng nh n h p chuNn còn hi u l c, hàng hoá ư c nh p khNu theo các quy nh c a gi y ch ng nh n h p chuNn, không b h n ch v s lư ng ho c tr giá. V- DANH M C HÀNG HOÁ THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH C A B VĂN HOÁ - THÔNG TIN Hàng hoá xu t khNu Hình th c qu n lý 1 Hi n v t thu c các b o tàng và các di tích l ch s , văn hoá C m xu t khNu 2 Các lo i tư ng ph t và th cúng b ng m i ch t li u C m xu t khNu xu t x t nh ng nơi th t c a các tôn giáo ( ình, chùa, mi u, nhà th ..) 3 Sách, báo, phim i n nh, phim video, v t th ã ghi hình, C m xu t khNu ghi ti ng ho c d li u nghe-nhìn khác (CD, VCD, DVD, cát-xét ...) và các văn hoá phNm khác thu c lo i c m ph bi n, lưu hành t i Vi t Nam. 4 Các lo i n phNm (sách, báo, t p chí, tranh, nh, l ch ...) H sơ ngu n g c không thu c di n i u ch nh c a kho n 3 trên ây. 5 Tác phNm i n nh và s n phNm nghe-nhìn khác, ư c ghi H sơ ngu n g c trên m i ch t li u và không thu c di n i u ch nh c a kho n 3 trên ây. 6 Các tác phNm ngh thu t thu c các th lo i, m i ư c s n H sơ ngu n g c xu t, trên m i ch t li u như gi y, v i, l a, g , sơn mài, ng, th ch cao ... Hàng hoá nh p khNu 1 Các lo i n phNm (sách, báo, t p chí, tranh, nh, l ch ...). Phê duy t n i dung 2 Tác phNm i n nh và s n phNm nghe-nhìn khác, ghi trên Phê duy t n i dung m i ch t li u.
 15. 3 H th ng ch b n và s p ch chuyên dùng ngành in (máy Gi y phép nh p quét, máy kh c phân màu, máy tráng hi n phim và b n in, khNu thi t b t o m u). 4 Máy in offset, máy in flexo, máy in ng ng, máy in gia Gi y phép nh p nhi t, máy in tampon và máy in laser màu. khNu Nguyên t c qu n lý 1. Các s n phNm nêu t i kho n 4, 5, 6 ph n hàng hoá xu t khNu ư c phép xu t khNu theo nhu c u, th t c gi i quy t t i h i quan, khi: - ư c phép s n xu t và lưu hành t i Vi t Nam, ho c - Có gi y t ch ng minh ngu n g c rõ ràng. B Văn hoá - Thông tin ch u trách nhi m hư ng d n c th nguyên t c này, không c p gi y phép xu t khNu và không phê duy t n i dung, s lư ng, tr giá s n phNm xu t khNu. 2. i v i s n phNm nghe - nhìn không ph i tác phNm i n nh, B Văn hoá - Thông tin y quy n cho các S Văn hoá - Thông tin phê duy t n i dung. Ngư i nh p khNu có quy n ngh phê duy t n i dung t i S Văn hoá - Thông tin nào thu n ti n. VI- DANH M C HÀNG HOÁ THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH C AB YT Hàng hoá xu t khNu Hình th c qu n lý Không có. Hàng hoá nh p khNu 1 Ch t gây nghi n, ch t hư ng tâm th n, ti n ch t C m nh p khNu ho c c p (bao g m c thu c thành phNm). gi y phép nh p khNu 2 Thu c thành phNm phòng và ch a b nh cho ngư i, Xác nh n ơn hàng nh p ã có s ăng ký. khNu 3 Thu c thành phNm phòng và ch a b nh cho ngư i, Gi y phép nh p khNu chưa có s ăng ký. 4 Nguyên li u s n xu t thu c, dư c li u, tá dư c, v Gi y phép kh o nghi m nang thu c, bao bì ti p xúc tr c ti p v i thu c. 5 M phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ăng ký lưu hành ngư i. 6 V c xin, sinh phNm mi n d ch. Gi y phép nh p khNu 7 Thi t b y t có kh năng gây nh hư ng tr c ti p C m nh p khNu ho c c p n s c kho con ngư i. gi y phép nh p khNu
 16. 8 Hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn ăng ký lưu hành dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . Nguyên t c qu n lý: 1. Xác nh n ơn hàng nh p khNu ph i có hi u l c trong th i gian t i thi u là 24 tháng k t ngày ơn hàng ư c xác nh n. Không phê duy t và không s d ng b t c bi n pháp nào khác h n ch s lư ng ho c tr giá c a hàng hoá khi xác nh n ơn hàng. 2. Hàng hoá thu c di n i u ch nh c a gi y phép kh o nghi m ph i tuân th n i dung kh o nghi m và th i h n kh o nghi m theo hư ng d n c a B Y t . Căn c k t qu kh o nghi m, B Y t quy t nh cho phép hay không cho phép s d ng t i Vi t Nam. Khi ư c B Y t cho phép s d ng t i Vi t Nam, hàng hoá ư c nh p khNu theo nhu c u, không b h n ch v s lư ng, tr giá, không ph i xin gi y phép nh p khNu ho c xác nh n ơn hàng nh p khNu. 3. Hàng hoá thu c di n i u ch nh c a bi n pháp ăng ký lưu hành, khi ã có s ăng ký, ư c nh p khNu theo nhu c u, không b h n ch v s lư ng, tr giá, không ph i xin gi y phép nh p khNu ho c xác nh n ơn hàng nh p khNu. VII. DANH M C HÀNG HOÁ THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH C A B CÔNG NGHI P Hàng hoá xu t khNu Hình th c qu n lý 1 M t s ch ng lo i khoáng s n hàng hoá. Quy nh i u ki n ho c tiêu chuNn Hàng hoá nh p khNu 1 Hoá ch t c h i và s n phNm có hoá ch t Ban hành danh m c c m nh p khNu c h i. và danh m c nh p khNu có i u ki n 2 Natri hydroxyt (d ng l ng). Quy nh tiêu chuNn 3 Acid clohydric. Quy nh tiêu chuNn 4 Acid sulfuaric k thu t. Quy nh tiêu chuNn 6 Acid sulfuaric tinh khi t. Quy nh tiêu chuNn 5 Acid phosphoric k thu t. Quy nh tiêu chuNn 7 Phèn ơn t hydroxyt nhôm. Quy nh tiêu chuNn Nguyên t c qu n lý: Tr các m t hàng c m nêu t i i m 1 ph n hàng hoá nh p khNu, i v i các m t hàng còn l i B Công nghi p ch quy nh i u ki n ư c xu t khNu, nh p khNu ho c tiêu chuNn k thu t c n áp ng khi xu t khNu, nh p khNu, không c p gi y phép, gi y xác nh n và không phê duy t s lư ng ho c tr giá xu t khNu, nh p khNu.
Đồng bộ tài khoản