Quyết định số 46/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Pham Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 46/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2002/QĐ-BTC về danh sách giám sát nợ các doanh nghiệp có số nợ lớn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2002/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/2002/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 46/2002/QĐ-BTC NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ DANH SÁCH GIÁM SÁT NỢ CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ SỐ NỢ LỚN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1138/CP-QHQT ngay 29/10/1999 về việc thiết lập hệ thống giám sát các doanh nghiệp nhà nước có nợ lớn; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Các doanh nghiệp nhà nước có tên sau đây thuộc danh sách giám sát nợ: 1. Công ty Thực phẩm và dịch vụ tổng hợp - Bộ Thương mại. 2. Công ty Điện máy miền Trung - Bộ Thương mại. 3. Công ty Dệt Vĩnh Phú - Bộ Công nghiệp. Điều 2: Doanh nghiệp có tên tại Điều 1 thực hiện chế độ báo cáo theo Quyết định số 47/2001/QĐ-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chỉ tiêu giám sát các doanh nghiệp nhà nước có số nợ lớn và Quyết định số 91/2001/QĐ-BTC ngày 21/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Quyết định số 47/2001/QĐ-BTC. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp nhà nước có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
  2. Lê Thị Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản