Quyết định số 46/2003/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
6
download

Quyết định số 46/2003/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2003/QĐ-BVHTT về việc thu hồi quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2003/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2003/Q -BVHTT Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2003 QUY T NH C A B TRƯ NG B VĂN HOÁ- THÔNG TIN S 46/2003/Q -BVHTT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C THU H I QUY T NH X P H NG DI TÍCH L CH S VĂN HOÁ VÀ DANH LAM TH NG C NH B TRƯ NG B VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá - Thông tin; Căn c Lu t Di s n Văn hoá và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Di s n Văn hoá; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n Văn hoá, QUY T NH: i u 1. Thu h i Quy t nh s 2015/VHQ ngày 16 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin v vi c công nh n: Di tích l ch s Mi u M và Nhà th Phan Vân, xã B c Thành, huy n Yên Thành, t nh Ngh An. i u 2. Chuy n h sơ di tích l ch s Mi u M và Nhà th Phan Vân, xã B c Thành, huy n Yên Thành, t nh Ngh An U ban nhân t nh Ngh An xem xét quy t nh x p h ng di tích c p t nh theo th m quy n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Di s n Văn hoá, Ch t ch U ban nhân dân t nh và các Giám c S Văn hoá - Thông tin t nh Ngh An ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Quang Ngh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản