Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
119
lượt xem
9
download

Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 28 tháng 02 năm 2006 QUY T Đ NH PHÊ DUY T Đ ÁN QUY HO CH T NG TH LĨNH V C TÌM KI M C U N N Đ N NĂM 2015, T M NHÌN Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n (t trình s 430/TTr-UB ngày 08 tháng 11 năm 2004), QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Đ án Quy ho ch t ng th lĩnh v c tìm ki m c u n n đ n năm 2015, t m nhìn đ n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau đây: I. M C TIÊU QUY HO CH 1. B o đ m s ch đ o ph i h p và hi p đ ng ch t ch gi a các l c lư ng đ đáp ng k p th i yêu c u tìm ki m c u n n khi có tình hu ng x y ra. 2. D ki n m t s tình hu ng cơ b n, trên cơ s đó xác đ nh cơ quan ch huy, l c lư ng tham gia ng phó và nhu c u v ch ng lo i trang thi t b ph c v tìm ki m c u n n. 3. Đ nh hư ng đ u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t cho các đơn v chuyên trách đ th c hi n nhi m v tìm ki m c u n n; mua s m trang thi t b và phát tri n ngu n nhân l c ph c v tìm ki m c u n n. II. QUAN ĐI M QUY HO CH 1. Xác đ nh cơ quan chuyên trách Trung ương và c ng c , ki n toàn cơ quan ch đ o tìm ki m c u n n các c p đ ch đ o, đi u hành có hi u qu lĩnh v c tìm ki m c u n n, làm gi m th p nh t thi t h i, đáp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c và t ng bư c h i nh p qu c t v lĩnh v c tìm ki m c u n n. 2. T ng bư c b sung cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b đ nâng cao năng l c tìm ki m c u n n cho các đơn v chuyên trách. 3. Huy đ ng m i ngu n l c c a xã h i, khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia vào công tác tìm ki m c u n n; phát tri n mô hình d ch v công, t ng bư c xã h i hóa m t s khâu, m t s l c lư ng tìm ki m c u n n. 4. K t h p ch t ch gi a quá trình th c hi n quy ho ch tìm ki m c u n n v i phát tri n kinh t - xã h i và yêu c u v qu c phòng - an ninh. III. M T S TÌNH HU NG CƠ B N; XÁC Đ NH CƠ QUAN CH HUY, L C LƯ NG, TRANG THI T B NG PHÓ. 1. Bão, áp th p gây lũ, l t l n; sóng th n; lũ quét vùng r ng núi. - Cơ quan ch huy: Trung ương: Ban Ch đ o phòng ch ng l t bão Trung ương ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Qu c phòng và các cơ quan liên quan; Đ a phương: Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
 2. - L c lư ng tham gia ng c u: quân đ i, công an, dân quân t v , các l c lư ng khác c a đ a phương; - Phương ti n: máy bay tr c thăng lư ng d ng tìm ki m c u n n, máy bay v n t i lo i nh ; các lo i tàu, xu ng, xe l i nư c; nhà b t c u sinh các lo i, phao áo c u sinh, phao c u sinh các lo i. 2. Th m h a cháy r ng. - Cơ quan ch huy: Trung ương: Ban Ch đ o phòng ch ng cháy r ng ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan liên quan; Đ a phương: Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - L c lư ng tham gia ng c u: quân đ i, công an, dân quân t v , các l c lư ng khác c a đ a phương; - Phương ti n: máy bay tr c thăng lư ng d ng tìm ki m c u n n, máy bay v n t i lo i nh , xe ch a cháy, máy bơm nư c, máy g t, máy xúc. 3. Th m h a cháy l n nhà cao t ng, khu đô th , khu công nghi p, khu dân cư. - Cơ quan ch huy: Trung ương: B Công an ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n và các cơ quan liên quan; Đ a phương: Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - L c lư ng tham gia ng c u: công an, quân đ i, dân quân t v , các l c lư ng khác c a đ a phương; - Phương ti n: xe c u h a, xe thang, xe hút khói, ng thoát hi m, máy bơm nư c, các trang thi t b chuyên d ng. 4. Th m h a đ ng đ t, tai n n gây s p đ nhà cao t ng, h m lò khai thác khoáng s n. - Cơ quan ch huy: Trung ương: y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch trì, ph i h p v i các B : Công nghi p, Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan liên quan; Đ a phương: Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - L c lư ng tham gia ng c u: quân đ i, công an, dân quân t v , các l c lư ng khác c a đ a phương; - Phương ti n: máy bay tr c thăng lư ng d ng tìm ki m c u n n, tàu chuyên d ng tìm ki m c u n n, c u phao, máy xúc, máy g t, xe c u, xe nâng, kích, xe đ u kéo, trang b khoan c t bê tông; tàu thuy n; nhà b t c u sinh các lo i. 5. S c tràn d u. - Cơ quan ch huy, l c lư ng tham gia ng c u: th c hi n theo Quy ch ho t đ ng ng phó s c tràn d u đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Phương ti n: tàu đa năng ng phó s c tràn d u; phao quây d u trên bi n, trên sông, ch t phân tán, máy bơm hút và các trang thi t b chuyên d ng. 6. S c rò r , tán phát hóa ch t đ c h i. - Cơ quan ch huy: Trung ương: B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B : Công nghi p, Qu c phòng và các cơ quan liên quan; Đ a phương: Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - L c lư ng tham gia ng c u: các l c lư ng chuyên ngành c a các B : Công nghi p, Tài nguyên và Môi trư ng, Y t , Qu c phòng và các đơn v liên quan; - Phương ti n: xe máy đ c ch ng; qu n áo, mũ phòng hóa; các trang thi t b chuyên d ng.
 3. 7. Tai n n máy bay x y ra trên lãnh th Vi t Nam. - Cơ quan ch huy: Trung ương: y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch trì, ph i h p v i các B : Giao thông v n t i, Qu c phòng; Đ a phương: Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - L c lư ng tham gia ng c u: quân đ i, công an, dân quân t v , các đơn v thu c B Giao thông v n t i và l c lư ng khác c a đ a phương; - Phương ti n: máy bay tr c thăng lư ng d ng tìm ki m c u n n; các trang thi t b xe máy chuyên d ng và thi t b y t c p c u. 8. Tai n n tàu, thuy n trên bi n. - Cơ quan ch huy: Trung ương: y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch trì, ph i h p v i các B : Giao thông v n t i, Thu s n, Qu c phòng; Đ a phương: Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - L c lư ng tham gia ng c u: các l c lư ng tìm ki m c u n n c a các B : Giao thông v n t i, Th y s n, Qu c phòng và l c lu ng khác c a đ a phương; - Phương ti n: máy bay tr c thăng lư ng d ng tìm ki m c u n n; tàu chuyên d ng tìm ki m c u n n; xu ng, ca nô chuyên d ng; nhà b t c u sinh các lo i, phao áo c u sinh, phao c u sinh các lo i. 9. S c v đê, h , đ p. - Cơ quan ch huy: Trung ương: Ban Ch đ o phòng ch ng l t bão Trung ương ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n và các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công nghi p; Đ a phương: Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - L c lư ng tham gia ng c u: quân đ i, công an, dân quân t v , các l c lư ng khác c a đ a phương; - Phương ti n: máy bay tr c thăng lư ng d ng tìm ki m c u n n, máy bay v n t i, xe ô tô v n t i, máy súc, máy đào, xe công trình, nhà b t c u sinh các lo i, phao áo c u sinh, phao c u sinh các lo i. 10. S c cháy n giàn khoan, đư ng ng d n d u khí. - Cơ quan ch huy: Trung ương: T ng công ty D u khí Vi t Nam ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, B Qu c phòng, B Công an và các cơ quan liên quan; Đ a phương: Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì, ph i h p v i Th trư ng cơ quan, đơn v x y ra s c ; - L c lư ng tham gia ng c u: các đơn v d u khí, quân đ i, công an và các l c lư ng trên đ a bàn x y ra s c ; - Phương ti n: máy bay tr c thăng lư ng d ng tìm ki m c u n n; tàu chuyên d ng tìm ki m c u n n, tàu đa năng ng phó s c tràn d u; phao quây d u trên bi n, máy bơm nư c, ch t phân tán, thi t b chuyên d ng. 11. Tai n n giao thông đư ng b , đư ng s t, đư ng sông đ c bi t nghiêm tr ng. - Cơ quan ch huy: Trung ương: B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n và các cơ quan liên quan; Đ a phương: Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
 4. - L c lư ng tham gia ng c u: quân đ i, công an, dân quân t v , các đơn v c a B Giao thông v n t i và l c lư ng khác c a đ a phương; - Phương ti n: xe c u, xe nâng chuyên d ng; máy bay tr c thăng lư ng d ng tìm ki m c u n n; máy hàn; máy c t s t, c t bê tông; xe c u thương. IV. H TH NG CƠ QUAN CH Đ O VÀ L C LƯ NG TÌM KI M C U N N. T ch c h th ng cơ quan ch đ o và l c lư ng tìm ki m c u n n t Trung ương đ n đ a phương như sau: - y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n. - Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n các B , ngành. - Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh; xã, phư ng, th tr n thu c huy n (sau đây g i t t là Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n đ a phương). Đ b o đ m s ch đ o t p trung, có hi u qu , căn c ch c năng, nhi m v c a các cơ quan, t i các B liên quan và các đ a phương thành l p cơ quan ch đ o làm vi c theo ch đ kiêm nhi m đ ch đ o công tác tìm ki m c u n n, cơ quan này có th kiêm nhi m c công tác phòng ch ng l t bão, phòng ch ng cháy r ng... - Các đơn v chuyên trách làm nhi m v thu c lĩnh v c tìm ki m c u n n. 1. y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n. y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n là cơ quan làm vi c theo ch đ kiêm nhi m, bao g m: Ch t ch là thành viên Chính ph ; Phó Ch t ch thư ng tr c, m t s y viên là c p Th trư ng ho c tương đương thu c các B : Qu c phòng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Công an, Giao thông v n t i, Công nghi p, Th y s n, Y t , K ho ch và Đ u tư, Tài chính và Văn phòng Chính ph ; y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n có cơ quan thư ng tr c chuyên trách đ t t i B Qu c phòng. Th tư ng Chính ph quy t đ nh cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n và cơ quan thư ng tr c. Đ b o đ m s ch đ o k p th i c a Chính ph và s phù h p v i Hi p đ nh ASEAN v qu n lý thiên tai và ng phó kh n c p mà Vi t Nam đã ký t i H i ngh Ngo i trư ng ASEAN l n th 38 t i Viêng Chăn, C ng hoà dân ch nhân dân Lào, ph i kh n trương tri n khai vi c nghiên c u, rà soát l i ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c, tính ch t, ph m vi ho t đ ng c a các Ban, y ban đang làm vi c theo ch đ kiêm nhi m liên quan đ n lĩnh v c tìm ki m c u n n như: phòng ch ng l t bão, thiên tai, phòng ch ng cháy r ng, phòng ch ng cháy n , an toàn giao thông..., trên cơ s đó xây d ng đ án v cơ c u t ch c theo hư ng thành l p cơ quan chuyên trách Trung ương và m t s đơn v chuyên trách các B liên quan đ đ m nhi m các nhi m v nêu trên. 2. Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n các B , ngành. Ki n toàn Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n t i m t s B : Qu c phòng, Công an, Giao thông v n t i, Th y s n, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Y t và T ng công ty D u khí Vi t Nam. Ban Ch đ o nêu trên làm vi c theo ch đ kiêm nhi m, ch u s ch đ o tr c ti p v lĩnh v c tìm ki m c u n n c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n. Th trư ng các B , cơ quan nêu trên quy t đ nh cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v c a Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n t i B , ngành mình. 3. Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n đ a phương. Ki n toàn Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n t i các đ a phương.
 5. Ban Ch đ o nêu trên làm vi c theo ch đ kiêm nhi m, ch u s ch đ o v lĩnh v c tìm ki m c u n n c a Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n c p trên và c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n. Ch t ch y ban nhân dân đ a phương quy t đ nh cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v c a Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n đ a phương c p mình. 4. Các đơn v chuyên trách làm nhi m v thu c lĩnh v c tìm ki m c u n n. a) Ki n toàn các cơ quan, đơn v sau đây: - Cơ quan thư ng tr c giúp vi c c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n. - Các trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n khu v c; các trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n Hàng h i; các trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n Hàng không (trên các khu v c mi n B c, mi n Trung, mi n Nam). - Các trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c: mi n B c, mi n Trung, mi n Nam. - Trung tâm hu n luy n tìm ki m c u n n Hàng không; Trung tâm hu n luy n tìm ki m c u n n Hàng h i. b) Nghiên c u, đ xu t thành l p các đơn v sau đây: - Các tr m tìm ki m c u n n t i m t s huy n đ o xa đ t li n: Cô Tô (Qu ng Ninh), B ch Long Vĩ (H i Phòng), C n C (Qu ng Tr ), Ly Sơn (Qu ng Ngãi), Trư ng Sa (Khánh Hoà), Phú Quý (Bình Thu n), Côn Đ o (Bà R a - Vũng Tàu), Th Chu, Phú Qu c (Kiên Giang). - Các đơn v chuyên trách tìm ki m c u n n thu c các B : Qu c phòng, Công an, Giao thông v n t i. Trên cơ s nghiên c u, kh o sát đ xu t v mô hình, cơ c u t ch c l c lư ng, ch c năng, nhi m v c a các đơn v nêu t i m c a, b kho n 4 nêu trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. V. Đ NH HƯ NG Đ U TƯ XÂY D NG, MUA S M, QU N LÝ, S D NG TRANG THI T B TÌM KI M C U N N GIAI ĐO N NĂM 2006 - 2015 1. Nguyên t c, m c tiêu đ u tư: a) Xây d ng cơ b n: T ng bư c đ u tư cơ s v t ch t và xây d ng cơ s h t ng cho các đơn v chuyên trách làm nhi m v thu c lĩnh v c tìm ki m c u n n nêu t i đi m 4 ph n IV Đi u 1 Quy t đ nh này (Ph l c I kèm theo). b) Mua s m trang thi t b : - Ưu tiên trang b các lo i thi t y u, thông d ng ph c v tìm ki m c u n n đáp ng nhu c u c u n n t i các vùng tr ng đi m bão, lũ và các vùng ven bi n đ đưa vào d tr , s n sàng c p phát khi c n g m: các lo i xu ng, ca nô có t c đ cao; nhà b t c u sinh các lo i; phao áo c u sinh; phao c u sinh các lo i và các lo i trang thi t b c n thi t (Ph l c II kèm theo). - T ng bư c trang b các lo i thi t b chuyên d ng đ c bi t, như: máy bay tr c thăng lư ng d ng tìm ki m c u n n; tàu tìm ki m c u n n đa năng, chuyên d ng có t c đ cao, t m ho t đ ng xa b , ch u đư c gió bão đ n c p 8; tàu đa năng, chuyên d ng ng phó s c tràn d u, t m ho t đ ng xa b ; thi t b ng phó s c tràn d u; các trang thi t b chuyên d ng ph c v tìm ki m c u n n c a các B , ngành (Ph l c III kèm theo).
 6. Vi c mua s m các lo i trang thi t b nêu trên ph i b o đ m đúng danh m c quy đ nh t i Ph l c II, Ph l c III ban hành kèm theo Quy t đ nh này và danh m c quy đ nh chi ti t các ch ng lo i trang thi t b tìm ki m c u n n đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Các trang thi t b tìm ki m c u n n d tr qu c gia ph i b o đ m đúng tiêu chu n d tr qu c gia. Khi c n d tr lo i trang thi t b thi t y u, thông d ng ph c v tìm ki m c u n n m t s B , ngành và đ a phương ph i báo cáo Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n đ trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. c) Trư ng h p kh n c p: Ngoài vi c trưng d ng trang thi t b c a cá nhân, t ch c theo quy đ nh c a Pháp l nh v tình tr ng kh n c p. Có th thuê trang thi t b c n thi t c a các doanh nghi p, cơ quan, đơn v đ đáp ng k p th i nhi m v đ ra. 2. Ngu n v n đ u tư. a) Ngu n v n ngân sách: Hàng năm các cơ quan liên quan xây d ng k ho ch c th , l p d toán kinh phí cho lĩnh v c tìm ki m c u n n, trình c p có th m quy n phê duy t theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Trư c m t, t nay đ n năm 2010 ngu n v n đ u tư ch y u đư c b o đ m t ngân sách c a Nhà nư c và huy đ ng các ngu n v n khác. Nghiên c u th c thi n xã h i hóa m t s khâu thu c lĩnh v c tìm ki m c u n n. b) Ngu n v n t nư c ngoài: Ngu n tài tr , vi n tr nhân đ o c a các t ch c, cá nhân; v n t quan h qu c t v tìm ki m c u n n. 3. Qu n lý, s d ng trang thi t b tìm ki m c u n n. Xây d ng cơ ch c p phát, qu n lý, s d ng trang thi t b tìm ki m c u n n bao g m: - Quy đ nh vi c s d ng hàng d tr qu c gia ph c v tìm ki m c u n n sau khi đã xu t kh i kho d tr qu c gia; - Quy đ nh vi c s d ng trang thi t b tìm ki m c u n n đư c c p t các ngu n khác; - Quy đ nh bi n pháp thu h i, đưa vào niêm c t b o qu n sau khi k t thúc đ t ho t đ ng tìm ki m c u n n đ tái s d ng trong th i gian ti p theo; - Ki m tra, th ng kê, ki m kê, báo cáo đ nh kỳ, đ t xu t. VI. Đ NH HƯ NG CHUNG GIAI ĐO N NĂM 2016 - 2020 T ch c t ng k t, đánh giá tình hình, rút kinh nghi m vi c th c hi n Quy ho ch t ng th lĩnh v c tìm ki m c u n n t ng giai đo n: năm 2006 - 2010 và giai đo n năm 2011 - 2015, trên cơ s đó báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu tri n khai th c hi n, đ xu t vi c đi u ch nh, b sung giai đo n ti p theo và ch trương quy ho ch giai đo n năm 2016 - 2020, trong đó bao g m các n i dung ch y u sau đây: 1. B sung, đi u ch nh t ch c h th ng tìm ki m c u n n, b o đ m s phù h p v i giai đo n m i. 2. B sung, đi u ch nh, hoàn thi n vi c đ u tư xây d ng cơ s h t ng, mua s m trang thi t b đã đ u tư giai đo n trư c, đ xu t hư ng đ u tư nh ng năm ti p theo đ n năm 2020.
 7. 3. Gi i pháp th c hi n và trách nhi m c a các B , ngành, cơ quan và đ a phương liên quan. VII. CÁC GI I PHÁP TH C HI N 1. Xây d ng, hoàn thi n văn b n pháp lý đ i v i lĩnh v c tìm ki m c u n n, trình c p có th m quy n phê duy t đ làm cơ s đi u hành, th c thi ho t đ ng tìm ki m c u n n. 2. Nghiên c u đ có các gi i pháp v huy đ ng các ngu n v n ngoài ngân sách nhà nư c; có cơ ch th c hi n xã h i hóa m t s khâu thu c lĩnh v c tìm ki m c u n n nh m huy đ ng các ngu n l c h p pháp đ đ u tư vào lĩnh v c này. 3. Phân bi t d ch v công, d ch v sinh l i trong tìm ki m c u n n đ có gi i pháp huy đ ng cá nhân, doanh nghi p tham gia tìm ki m c u n n ho c đ xác đ nh hư ng đ u tư sinh l i nhu n trong lĩnh v c tìm ki m c u n n (như c u h cho các doanh nghi p, c u h qu c t ). 4. Phát huy vai trò trách nhi m c a các B , ngành trong vi c t ch c tri n khai th c hi n quy ho ch; tăng cư ng giáo d c truy n thông cho c ng đ ng trong vi c phòng, ch ng thiên tai, tai n n, s c . 5. Đ n năm 2010 và năm 2015, sau 5 năm m t l n c n c p nh t đ có hư ng đi u ch nh quy ho ch, b o đ m s phù h p v i nhu c u c a lĩnh v c tìm ki m c u n n và s phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c. Đi u 2. Trách nhi m c a các B , ngành trong vi c t ch c tri n khai th c hi n quy ho ch: 1. y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan tri n khai th c hi n các n i dung đã đư c phê duy t t i Quy t đ nh này. Trư c m t, ph i h p v i B N i v và cơ quan liên quan xây d ng các văn b n v ki n toàn cơ c u t ch c nêu t i kho n 1 và kho n 4 ph n IV Đi u 1 Quy t đ nh này. b) Căn c Quy t đ nh này, xây d ng k ho ch ho t đ ng và quy ch ph i h p, hi p đ ng trong ho t đ ng tìm ki m c u n n trên ph m vi c nư c, b o đ m phù h p v i các tình hu ng tìm ki m c u n n, trình Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n phê duy t; đ ng th i hư ng d n, ki m tra đôn đ c vi c xây d ng k ho ch ho t đ ng và quy ch ph i h p, hi p đ ng trong ho t đ ng tìm ki m c u n n c a B , ngành, đ a phương. c) Hàng năm, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính xây d ng k ho ch, l p d toán kinh phí theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; ph i h p v i các B , ngành liên quan theo dõi, ch đ o, ki m tra vi c th c hi n đ u tư xây d ng và mua s m trang thi t b tìm ki m c u n n. d) Căn c Ph l c II và Ph l c III ban hành kèm theo Quy t đ nh này ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và cơ quan liên quan xây d ng danh m c quy đ nh chi ti t các ch ng lo i trang thi t b ph c v tìm ki m c u n n, đ xu t các d án mua s m trang thi t b tìm ki m c u n n t i các B , ngành liên quan, báo cáo Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n đ trình Th tư ng Chính ph phê duy t làm cơ s cho vi c s n xu t, mua s m b o đ m phù h p v i nhu c u công tác, không trùng l p, lãng phí; ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và cơ quan liên quan xây d ng quy ch quy đ nh v cơ ch c p phát, qu n lý, s d ng trang thi t b tìm ki m c u n n, trình c p có th m quy n phê duy t. đ) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và cơ quan liên quan nghiên c u, trình c p có th m quy n phê duy t đ ban hành cơ ch xã h i hoá ho t đ ng tìm ki m c u n n quy đ nh t i kho n 2 ph n V Đi u 1 Quy t đ nh này.
 8. 2. B N i v : a) Ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n và cơ quan liên quan xây d ng các văn b n v ki n toàn cơ c u t ch c nêu t i kho n 1 và kho n 4 ph n IV Đi u 1 Quy t đ nh này, trư c quý III năm 2006 trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. b) Ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n và các B : Qu c phòng, Công an, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và cơ quan liên quan xây d ng đ án nêu t i kho n 1 ph n IV Đi u 1 Quy t đ nh này, trư c quý IV năm 2006 trình Th tư ng Chính ph ; trên cơ s đ án đư c c p có th m quy n phê duy t ch trì, ph i h p v i các B và cơ quan liên quan xây d ng, trình Chính ph Ngh đ nh v lĩnh v c tìm ki m c u n n. 3. B K ho ch và Đ u tư. Căn c danh m c quy đ nh t i các ph l c ban hành kèm theo Quy t đ nh này; danh m c quy đ nh chi ti t các ch ng lo i trang thi t b tìm ki m c u n n đư c c p có th m quy n phê duy t; kh năng b o đ m ngân sách nhà nư c ch trì, ph i h p v i B Tài chính và y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n b trí kinh phí đ u tư xây d ng cơ s h t ng và mua s m trang thi t b tìm ki m c u n n, trình c p có th m quy n phê duy t. 4. B Tài chính: Căn c danh m c quy đ nh t i Ph l c II ban hành kèm theo Quy t đ nh này; danh m c quy đ nh chi ti t các ch ng lo i trang thi t b tìm ki m c u n n đư c phê duy t ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư và y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n b trí kinh phí mua s m trang thi t b tìm ki m c u n n d tr qu c gia, kinh phí chi thư ng xuyên thu c lĩnh v c tìm ki m c u n n, trình c p có th m quy n phê duy t. 5. Các B : Qu c phòng, Công an, Giao thông v n t i, Th y s n, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Y t và T ng công ty D u khí Vi t Nam hàng năm ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n l p các d án mua s m trang thi t b chuyên d ng đ c bi t c a t ng B , ngành quy đ nh t i Ph l c III Quy t đ nh này, đ ng th i l p các d án đ u tư xây d ng cơ s h t ng có liên quan quy đ nh t i Ph l c I Quy t đ nh này, báo cáo Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n cho ý ki n ch đ o trư c khi trình c p có th m quy n phê duy t. - Thành l p, ki n toàn Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n c a B , ngành mình. Căn c yêu c u nhi m v th c t khách quan, đ a bàn ho t đ ng đ quy t đ nh thành l p các Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n kiêm nhi m c a các đơn v thu c quy n. - Xây d ng k ho ch ho t đ ng tìm ki m c u n n; quy ch ph i h p, hi p đ ng trong ho t đ ng tìm ki m c u n n t i B , ngành; s n sàng th c hi n nhi m v tìm ki m c u n n theo k ho ch và yêu c u c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n. - Hàng năm xây d ng k ho ch, l p d toán kinh phí cho lĩnh v c tìm ki m c u n n thu c ph m vi qu n lý, trình c p có th m quy n phê duy t; ch u trách nhi m th c hi n s ch đ o c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n v vi c tri n khai th c hi n các nhi m v thu c lĩnh v c tìm ki m c u n n liên quan đ n B , ngành mình. 6. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Thành l p và ki n toàn Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n c p t nh; - Ch đ o thành l p, ki n toàn Ban Ch đ o Tìm ki m C u n n các qu n, huy n, thành ph thu c t nh; xã, phư ng, th tr n thu c huy n;
 9. - Ch đ o xây d ng k ho ch ho t đ ng tìm ki m c u n n, quy ch ph i h p, hi p đ ng trong ho t đ ng tìm ki m c u n n t i đ a phương; s n sàng th c hi n nhi m v tìm ki m c u n n theo k ho ch và yêu c u c a Ban Ch đ o Tìm ki m c u n n c p trên và c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n. - Hàng năm, xây d ng k ho ch, l p d toán ngân sách chi tìm ki m c u n n thu c ph m vi qu n lý, trình c p có th m quy n phê duy t; ch u s ch đ o c a y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n v vi c tri n khai th c hi n các nhi m v thu c lĩnh v c tìm ki m c u n n liên quan đ n đ a phương mình. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các văn b n trư c đây liên quan đ n lĩnh v c tìm ki m c u n n có n i dung trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng cơ quan, đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C I DANH M C Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 46/2006/QĐ-TTgngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) Đơn v tính: tri u đ ng TT N i dung D ki n nhu D ki n phân kỳ đ u tư c u kinh phí Đã đ u 2006 - 2011 - tư đ n 2010 2015 năm 2005 1 Xây d ng Tr s cơ quan thư ng tr c y 90.000 90.000 ban Qu c gia Tìm ki m C u n n. 2 Trung tâm ng phó s c tràn d u khu 250.000 45.000 205.000 v c mi n Trung 3 Trung tâm ng phó s c tràn d u khu 250.000 250.000 v c mi n B c 4 Trung tâm ng phó s c tràn d u khu 300.000 300.000 v c mi n Nam 5 Trung tâm ph i h p tìm ki m c u n n khu 40.000 40.000
 10. v c mi n Nam 6 Trung tâm Qu c gia hu n luy n tìm ki m 60.000 20.000 40.000 c u n n đư ng không 7 Trung tâm Qu c gia hu n luy n tìm ki m 50.000 20.000 30.000 c u n n đư ng bi n 8 Nâng c p 3 Trung tâm ph i h p tìm ki m 200.000 100.000 100.000 c u n n khu v c chuyên ngành Hàng h i 9 Nâng c p 3 Trung tâm ph i h p tìm ki m 60.000 60.000 c u n n chuyên ngành Hàng không. 10 Xây d ng các Tr m tìm ki m c u n n 210.000 210.000 ngoài bi n đ o xa: - Cô Tô (Qu ng Ninh) - B ch Long Vĩ (H i Phòng) - C n C (Qu ng Tr ) - Ly Sơn (Qu ng Ngãi) - Trư ng Sa (Khánh Hoà) - Phú Quý (Bình Thu n) - Côn Đ o (Bà R a - Vũng Tàu) - Th Chu (Kiên Giang) - Phú Qu c (Kiên Giang). PH L C II DANH M C Đ U TƯ S N XU T, MUA S M TRANG THI T B THI T Y U, THÔNG D NG ĐƯA VÀO D TR PH C V TKCN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 46/2006/QĐ-TTgngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) D ki n phân chia giai đo n Đơn v d ki n s Hi n có 2006 -2010 2010 -2015 TT Tên trang thi t b tính lư ng đ n năm 2005 1 Xu ng tìm ki m c u n n công Chi c 150 36 57 57 su t 240 - 250 CV. 2 Ca nô tìm ki m, c u n n công su t Chi c 133 Không s n xu t 115 - 125 CV (ST - 660). 3 Ca nô tìm ki m, c u n n công su t Chi c 472 Không s n xu t 25 - 40 CV (ST -450). 4 Xu ng cao su công su t 60 - 110 Chi c 60 40 20 CV. 5 Nhà b t c u sinh các lo i B 215.000 15. 850 100. 075 99. 075
 11. 6 Phao áo c u sinh các lo i Chi c 3.400.000 137. 300 1. 662. 700 1. 600.000 7 Phao tròn c u sinh Chi c 1.600.000 85. 000 800. 000 715. 000 8 Phao bè Compozit. Chi c 1.650 Không s n xu t 9 ng thoát hi m. Chi c 2.200 1.000 1.200 10 Thi t b đ ng b ch a cháy r ng (có B 550 100 225 225 máy bơm công su t cao). PH L C III DANH M C Đ U TƯ S N XU T, MUA S M TRANG THI T B LO I CHUYÊN D NG Đ C BI T PH C V TÌM KI M C U N N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 46/2006/QĐ-TTgngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) Giai đo n Hi n 2006 - 2011 - Đơn v D ki n 2010 2015 TT Lo i trang thi t b tính S lư ng có đ n năm 2005 1 Máy bay tr c thăng lư ng d ng tìm ki m c u n n. Chi c 8 4 4 2 Máy bay v n t i cánh b ng tìm ki m c u n n lo i nh . Chi c 3 1 2 3 Tàu tu n tra k t h p v i chuyên d ng tìm ki m c u Chi c 28 14 14 n n trên bi n có t c đ cao, t m ho t đ ng xa b đ n 50 h i lý, ch u đư c sóng trên c p 8. 4 Tàu tu n tra k t h p v i chuyên d ng tìm ki m c u Chi c 14 3 5 6 n n trên bi n có t c đ cao, t m ho t đ ng xa b đ n 150 h i lý, ch u đư c sóng trên c p 8. 5 Tàu tu n tra k t h p v i chuyên d ng tìm ki m c u n n Chi c 9 3 3 3 trên bi n có t c đ cao, t m ho t đ ng xa b đ n 250 h i lý, ch u đư c sóng trên c p 8. 6 Tàu tìm ki m c u n n trên bi n, t m ho t đ ng g n, Chi c 90 1 40 49 ch u đư c sóng c p 5, lo i 1.200 CV. 7 Tàu đa năng, có phương ti n hút l c d u ng phó s Chi c 3 2 1 c tràn d u t m ho t đ ng xa b đ n 50 h i lý. 8 Tàu đa năng, có phương ti n hút l c d u ng phó s Chi c 3 1 2 c tràn d u t m ho t đ ng xa b đ n 150 h i lý. 9 Tàu đa năng, có phương ti n hút l c d u ng phó s Chi c 3 1 2 c tràn d u t m ho t đ ng xa b đ n 250 h i lý. 10 Xe l i nư c tìm ki m c u n n. Chi c 25 15 10 11 Phao quây d u trên bi n. M 9.000 2.000 7.000 12 Phao quây d u trên sông. M 6.000 2.000 4.000
 12. 13 Kích thu l c 10 - 20 t n. Chi c 6 2 2 2 14 Qu n áo, dày ch ng cháy. B 1.000 50 450 500 15 Xe thang cao 30 - 50 m. Chi c 24 15 9 16 Xe chuyên dùng hút khói. Chi c 6 3 3 17 ng c u ngư i trên nhà cao t ng. Chi c 30 20 10 18 Xe c u 20 - 25 t n tr lên. Chi c 8 2 4 2 19 Xe nâng t 5 - 10 t n. Chi c 6 2 2 2 20 Xe đ u kéo. Chi c 6 2 2 2 21 Xe c u phao PMP. B 5 2 2 1 22 Máy xúc, máy đào đa năng. Chi c 10 3 7 23 Máy i, Máy g t đa năng. Chi c 10 3 7 24 Máy khoan c t bê tông. Chi c 10 2 6 2 25 Máy phát đi n 5 - 30 KW. Chi c 10 4 6 26 Camera nhìn dư i nư c, dò tìm. Chi c 50 20 30 27 Máy đ nh v GPS. Chi c 50 20 30 28 Đèn chi u sáng. Dàn 100 40 60 29 Xe tiêu t y, thi t b báo đ c. Chi c 6 4 2 30 Qu n áo phòng đ c. B 1.000 500 500 31 Máy bơm hoá ch t. B 10 5 5 32 M t n cách ly. Chi c 1.000 500 500 33 Thi t b phòng đ c. B 2.000 1.000 1.000
Đồng bộ tài khoản