Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
90
lượt xem
7
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 46/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG THƯƠNG VI T NAM” B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Theo ngh c a V trư ng V Thi ua - Khen thư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 10/2005/Q -BCN ngày 14 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n công nghi p Vi t Nam”; Quy t nh s 01/2006/Q -BTM ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành K ni m chương “Vì s nghi p Thương m i”. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Thi ua - Khen thư ng, Th trư ng các cơ quan, doanh nghi p trong ngành Công Thương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban T KT TW; - Ki m toán nhà nư c; - Các S Công Thương; - C c Ki m tra VBQPPL (B TP); Vũ Huy Hoàng - B CT: Các U viên H T KT B ; Công oàn CT VN; u BCT;
  2. - Công báo; Website CP; - Website B CT; - Lưu: VT, T KT. QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG THƯƠNG VI T NAM” (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 46/2008/Q -BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v vi c xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam”. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng cho: 1. Nh ng cá nhân làm vi c trong nư c và nư c ngoài ã ho c ang công tác trong ngành Công Thương (Công nghi p, Thương m i) ho c công tác công thương, c th bao g m: a) Nh ng cá nhân ã ho c ang công tác t i các ơn v thu c B Công Thương, bao g m c các doanh nghi p thu c B ; b) Nh ng cá nhân ã ho c ang công tác t i các ơn v qu n lý nhà nư c v công thương a phương; c) Nh ng cá nhân tr c ti p làm công tác công thương t i các cơ quan, ơn v ngoài ngành Công Thương. 2. Nh ng cá nhân làm vi c trong nư c và nư c ngoài công tác ngoài ngành Công Thương nhưng có óng góp quan tr ng cho s phát tri n c a ngành Công Thương. 3. Các trư ng h p c th khác do B trư ng B Công Thương quy t nh trên cơ s ngh c a ơn v , t ch c ho c cá nhân. i u 3. K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam” 1. K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam” (sau ây g i t t là K ni m chương) là hình th c khen thư ng c a B Công Thương ghi nh n công lao c a các cá nhân có nhi u óng góp tích c c vào s nghi p xây d ng và phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam. 2. K ni m chương có n i dung, hình dáng, kích c , màu s c th hi n c trưng c a ngành Công Thương và phù h p v i quy nh chung c a Nhà nư c. i u 4. Nguyên t c xét t ng
  3. 1. Vi c xét t ng K ni m chương ph i ư c th c hi n úng pháp lu t, úng i tư ng, tiêu chuNn, th t c quy nh t i Quy ch này, m b o nguyên t c công khai, dân ch , công b ng, k p th i. 2. K ni m chương ư c t ng cho m i cá nhân m t l n, không truy t ng. Chương 2. TIÊU CHU N VÀ QUY N L I C A NGƯ I Ư C XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 5. Tiêu chu n xét t ng 1. Nh ng cá nhân ã ho c ang công tác t i các ơn v thu c B Công Thương, bao g m c các doanh nghi p thu c B ; Nh ng cá nhân ã ho c ang công tác t i các ơn v qu n lý nhà nư c v công thương a phương; Nh ng ngư i tr c ti p làm công tác công thương t i các cơ quan, ơn v ngoài ngành Công Thương ang làm vi c ho c ã chuy n sang ngành khác, ã ngh ch , ngh hưu, có th i gian công tác trong ngành là 20 năm i v i nam, 15 năm i v i n và 10 năm i v i nh ng ngư i tr c ti p lao ng trong các ngh c h i, nguy hi m. 2. Nh ng cá nhân trong ngành Công Thương có t 03 công trình nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p ngành ho c có 05 B ng Lao ng sáng t o ư c áp d ng vào s n xu t thì th i gian tính thâm niên công tác là 15 năm i v i nam, 10 năm i v i n . 3. Nh ng trư ng h p sau ây không tính thâm niên công tác khi xét t ng: a) B trư ng, Th trư ng, U viên Ban Cán s ng B Công Thương ( ương ch c, ã ngh ch chính sách ho c chuy n công tác); b) Nh ng cá nhân t danh hi u Anh hùng Lao ng, Chi n sĩ thi ua toàn qu c, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú, Ngh nhân nhân dân, Ngh nhân ưu tú công tác trong ngành Công Thương. i u 6. Tiêu chu n xét t ng i v i ngư i ngoài ngành Công Thương 1. Cá nhân có sáng ch phát minh, công trình khoa h c c p Nhà nư c ư c áp d ng trong s n xu t, ư c các cơ quan có liên quan và ư c B Công Thương công nh n ã góp ph n vào s phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam. 2. Cán b Lãnh o các ngành, các a phương, các oàn th , các hi p h i ( trung ương và a phương) b ng các ho t ng c th ho c b ng tác phNm ư c doanh nghi p ho c cơ quan trong ngành xu t v i B Công Thương. 3. Công dân Vi t Nam nư c ngoài có nhi u óng góp tr c ti p ho c gián ti p vào s phát tri n c a ngành Công Thương Vi t Nam. 4. Cá nhân là ngư i nư c ngoài có công xây d ng, c ng c và phát tri n m i quan h h p tác ngành Công Thương Vi t Nam v i các nư c trong khu v c và th gi i. Có s ng h v tinh th n, v t ch t cho s phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam.
  4. 5. Trư ng h p c bi t i v i các cán b Lãnh o cao c p c a ng, Nhà nư c, các nhân s l n trong và ngoài nư c s do B trư ng B Công Thương quy t nh. i u 7. Cách tính th i gian công tác trong ngành Công Thương 1. Nh ng cá nhân trong ngành Công Thương ư c c i làm nghĩa v quân s , i h c t p trung dài h n sau ó l i ư c i u ng v công tác trong ngành Công Thương, kho ng th i gian ó ư c tính là th i gian công tác liên t c trong ngành Công Thương. 2. Nh ng cá nhân b k lu t t m c khi n trách tr lên do cơ s ho c c p trên cơ s quy t nh thì th i gian b k lu t không ư c tính vào thâm niên xét t ng. i u 8. Các trư ng h p không ư c xét t ng K ni m chương 1. Ngư i ã ư c t ng K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n Công nghi p Vi t Nam” theo quy nh t i Quy t nh s 10/2005/Q -BCN ngày 14 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n công nghi p Vi t Nam”; Quy t nh s 01/2006/Q -BTM ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành K ni m chương “Vì s nghi p Thương m i”. 2. Ngư i b k lu t t m c c nh cáo tr lên. 3. Ngư i ã t ý b vi c kh i cơ quan, ơn v . 4. Ngư i ã ho c ang b x ph t tù, k c án treo. i u 9. Quy n l i c a ngư i ư c t ng K ni m chương 1. Cá nhân ư c t ng K ni m chương ư c nh n K ni m chương, Gi y ch ng nh n K ni m chương. 2. Cá nhân ư c t ng K ni m chương ư c cơ quan, ơn v (nơi cá nhân công tác) trích qu khen thư ng t ng thư ng b ng ti n ho c hi n v t tương ương theo quy nh t i kho n 2 i u 74 Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng. Chương 3. QUY TRÌNH VÀ H SƠ NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 10. Quy trình xét t ng 1. Th trư ng cơ quan B , S Công Thương các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, các T p oàn, T ng Công ty 91, 90, Công ty, Vi n, Trư ng, C c, Trung tâm, các Báo, T p chí ... thu c B (sau ây g i chung là cơ quan, doanh nghi p trong ngành) có cá nhân ngh xét t ng K ni m chương l p h sơ theo quy nh. 2. H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p ti n hành xét ch n nh ng cá nhân tiêu chuNn (căn c h sơ lý l ch và h sơ l p s b o hi m xã h i c a t ng ngư i trong ơn v ) l p danh sách trích ngang nh ng ngư i ư c ngh t ng thư ng K ni m chương
  5. và báo cáo lên c p trên tr c ti p. Danh sách trích ngang g m nh ng ngư i ang làm vi c t i ơn v , nh ng ngư i ã làm vi c t i ơn v nhưng nay ã ngh hưu, ngh ch ho c ã chuy n công tác ra ngoài ngành Công Thương và nh ng ngư i nư c ngoài. 3. H i ng Thi ua Khen thư ng các cơ quan, doanh nghi p trong ngành có trách nhi m xét duy t t ng cá nhân do c p dư i g i lên, l p danh sách các cá nhân ư c xét duy t trình B Công Thương quy t nh. i u 11. H sơ ngh xét t ng 1. T trình ngh khen thư ng theo Ph l c 1 c a Quy ch này. 2. Danh sách và tóm t t thành tích c a các cá nhân ư c ngh xét t ng K ni m chương theo Ph l c 2 c a Quy ch này. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 12. Trách nhi m th c hi n 1. H i ng Thi ua - Khen thư ng B ch o th c hi n theo Quy ch này. 2. Th trư ng cơ quan, doanh nghi p trong ngành ch u trách nhi m ph bi n, hư ng d n n i dung, tiêu chuNn, i tư ng ư c xét K ni m chương cho toàn th cán b , công ch c, ngư i lao ng trong cơ quan, doanh nghi p mình qu n lý. 3. Nh ng cá nhân ã công tác trong ngành Công Thương tiêu chuNn ư c xét t ng nhưng n nay ơn v tr c ti p qu n lý ã gi i th thì cơ quan qu n lý c p trên c a ơn v ó xu t vi c xét t ng. Cá nhân có quy n xu t v i cơ quan qu n lý c p trên c a ơn v ã gi i th th c hi n các th t c xét t ng K ni m chương. 4. V Thi ua - Khen thư ng B Công Thương là u m i ti p nh n h sơ khen thư ng K ni m chương c a các cơ quan, doanh nghi p trong ngành có trách nhi m t ng h p, i chi u v i các tiêu chuNn trong Quy ch trư c khi trình B trư ng quy t nh. i u 13. T ch c trao t ng 1. B Công Thương t ch c trao t ng K ni m chương ngành Công Thương i v i m t s cán b lão thành c a ngành, các ng chí cán b Lãnh o các cơ quan Trung ương. 2. B trư ng B Công Thương u quy n cho Th trư ng các cơ quan, doanh nghi p trong ngành t ch c trao K ni m chương ngành Công Thương cho các cá nhân thu c ơn v . i u 14. S a i, b sung Quy ch Vi c s a i, b sung Quy ch này do V trư ng V Thi ua - Khen thư ng ngh B trư ng B Công Thương xem xét, quy t nh.
  6. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các cơ quan, doanh nghi p trong ngành ph n ánh v B Công Thương nghiên c u, gi i quy t./. PH L C 1 T TRÌNH NGHN KHEN THƯ NG CƠ QUAN, ƠN VN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : /TTr. ....................., ngày tháng năm 200.... T TRÌNH V vi c ngh xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam” Căn c Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương” c a B trư ng B Công Thương ban hành theo Quy t nh s ................/2008/Q – BCT ngày..............tháng ........... năm 2008, (1) ngh xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Công Thương Vi t Nam” cho: .....ngư i, có danh sách, b ng t ng h p và tóm t t thành tích c a cá nhân kèm theo. 1. T ng K ni m chương cho cán b , công nhân viên ch c trong ngành Công Thương .......ngư i. Trong ó: - ang làm vi c: .....ngư i, - ã ngh hưu, ngh vi c theo ch c a Nhà nư c quy nh: ..........ngư i, - ã chuy n sang ngành khác: ..........ngư i. 2. T ng K ni m chương cho các cá nhân ngoài ngành Công Thương: .......ngư i. 3. Ngư i nư c ngoài: ..........ngư i./. Nơi nh n: Th trư ng ơn v - Như trên; (Ký tên và óng d u) - Lưu .........; (1) Tên Cơ quan xu t
  7. PH L C 2 DANH SÁCH VÀ TÓM T T THÀNH TÍCH UBND............................................... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CƠ QUAN ....................................... c l p - T do - H nh phúc ƠN VN............................................ --------- ....................., ngày tháng năm 200.... DANH SÁCH NGHN T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG THƯƠNG VI T NAM ” (Kèm theo ph l c 1) STT H Năm Gi i tính Ngh Ch i Quá trình công T ng Tóm Ghi và sinh nghi p, tư ng tác s năm t t chú tên ch c v , hi n công thành Nam N T Làm nơi nay tác tích tháng, gì công tác trong (ng n năm âu Ngành g n, n y tháng ) năm Ngư i l p danh sách TH TRƯ NG ƠN VN (Ghi rõ h và tên) (Ký tên, óng d u, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản