Quyết định số 46/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Nông nghiệp Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 46/2008/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí và chức năng Báo Nông nghiệp Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là diễn đàn xã hội vì sự nghiệp phát triển và nâng cao dân trí trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, diêm nghiệp và phát triển nông thôn. Báo Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị sự nghiệp báo chí, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có con dấu, mở tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của Nhà nước. Trụ sở Toà soạn Báo Nông nghiệp Việt Nam đặt tại số 1059 đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan báo chí nói chung và cụ thể như sau: 1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, diêm nghiệp, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn.
  2. 2. Phản ánh sự kiện thời sự, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế có liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội và phát triển nông nghiệp, nông thôn. 3. Thông tin về các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ đối với ngành. Nêu gương các nhân tố điển hình, phê phán các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 4. Tham gia phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, sáng kiến, kinh nghiệm sản xuất nhằm nâng cao dân trí cho nông dân, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 5. Báo Nông nghiệp Việt Nam được: a) Hoạt động kinh doanh, dịch vụ, liên doanh liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm phục vụ hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật. b) Tham dự các hội nghị, hội thảo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của các đơn vị thuộc Bộ; được đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc ngành cung cấp thông tin, tài liệu về các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ của Báo, theo quy định của Luật Báo chí. c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác của Báo. 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức 1. Lãnh đạo: Lãnh đạo Báo Nông nghiệp Việt Nam có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng bổ nhiệm. Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về điều hành hoạt động của Báo theo quy định. Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác theo phân công của Tổng biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 2. Tổ chức bộ máy: a) Ban Trị sự và Tổ chức;
  3. b) Ban Thư ký toà soạn; c) Ban Phóng viên biên tập; d) Ban Công tác bạn đọc; đ) Ban Báo điện tử. 3. Các tổ chức trực thuộc: a) Trung tâm dịch vụ thông tin, phát hành, quảng cáo; b) Chi nhánh Báo Nông nghiệp Việt Nam, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; c) Báo Nông nghiệp Việt Nam có Văn phòng đại diện: Khu vực Miền núi phía Bắc, trụ sở tại tỉnh Yên Bái; Khu vực Việt Bắc, trụ sở tại tỉnh Thái Nguyên; Khu vực Bắc Trung bộ, trụ sở tại tỉnh Nghệ An; Khu vực Đà Nẵng, trụ sở tại thành phố Đà Nẵng; Khu vực miền Trung Tây Nguyên, trụ sở tại tỉnh Khánh Hoà; Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trụ sở tại thành phố Cần Thơ; Khu vực Hà Tĩnh, trụ sở tại tỉnh Hà Tĩnh; Khu vực Lâm Đồng, trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng. Giao Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam quy định nhiệm vụ, biên chế, sắp xếp nhân sự của các Ban, Chi nhánh, Trung tâm, Văn phòng đại diện khu vực trực thuộc, phù hợp với nhiệm vụ được giao; xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Báo Nông nghiệp Việt Nam trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành. 4. Cán bộ, viên chức của Báo Nông nghiệp Việt Nam được xếp và bổ nhiệm vào ngạch bậc theo quy định chung, chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Điều 4. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 120/2003/QĐ-BNN-TCCB ngày 10 tháng 11 năm 2003 và các quy định trước đây của Bộ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Nông nghiệp Việt Nam trái với Quyết định này. Điều 5. Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  4. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - UBND các tỉnh,TP trực thuộc TW; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo và Website Chính phủ; - Lưu VT+TCCB. Cao Đức Phát
Đồng bộ tài khoản