Quyết định số 46/2008/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 46/2008/Q -BTTTT Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN I DI N C A B T I THÀNH PH H CHÍ MINH B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Trư ng Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh (g i t t là Cơ quan i di n) là cơ quan giúp B trư ng theo dõi, t ng h p v tình hình ho t ng trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Thông tin và Truy n thông; ư c B trư ng phân c p ph i h p v i các cơ quan tr c thu c B th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c trên a bàn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bao g m: thành ph H Chí Minh, Bình Phư c, Tây Ninh, Bình Dương, ng Nai, Bà R a- Vũng Tàu, Long An, ng Tháp, An Giang, Ti n Giang, B n Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, H u Giang, thành ph C n Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, B c Liêu và Cà Mau (g i t t là khu v c mi n Nam); ph c v các ho t ng theo chương trình công tác c a B trên a bàn ư c phân công. Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh có con d u, tài kho n riêng giao d ch. i u 2. Nhi m v và quy n h n Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh có các nhi m v và quy n h n sau: 1. Trình B trư ng k ho ch ho t ng dài h n và hàng năm v chương trình t ch c ho t ng c a Cơ quan i di n và t ch c ho t ng sau khi ư c phê duy t;
  2. 2. T ng h p, theo dõi, ti p nh n thông tin, báo cáo Lãnh o B v ho t ng chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý c a B t i các t nh, thành ph thu c a bàn ư c phân công; 3. Ti p nh n, truy n t, ôn c th c hi n các ch trương, chính sách, chương trình, k ho ch, nhi m v tr ng tâm c a B i v i các cơ quan ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân có liên quan trên a bàn; 4. Ph i h p v i các C c, V , Văn phòng, Thanh tra B theo phân c p c a B trư ng trong vi c ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng qu n lý nhà nư c c a các S Thông tin và Truy n thông t i khu v c mi n Nam; 5. Ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c ưa tin, cung c p thông tin v ho t ng c a B và các ho t ng chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý c a B trên a bàn i v i các phương ti n thông tin i chúng, các t ch c và cá nhân; 6. Ph i h p v i các cơ quan liên quan thu c B t ch c và ph c v các cu c h p, làm vi c, h i ngh , h i th o, t p hu n, giao ban c a B , cơ quan thu c B trên a bàn; qu n lý biên b n các h i ngh , cu c h p và làm vi c ó; 7. T ch c th c hi n các nhi m v l tân, khánh ti t, tang l liên quan trách nhi m c a B trên a bàn; 8. Ph i h p v i các cơ quan Trung ương và a phương trên a bàn có liên quan; tham d các cu c h p do các B , ngành, a phương m i theo phân công c a B trư ng; 9. Tham gia ch o thông tin ph c v các trư ng h p khNn c p v an ninh qu c gia, thiên tai, ch h a và các thông tin khNn c p khác trên a bàn; 10. Thư ng tr c Ti u ban công tác phòng, ch ng l t bão c a B t i khu v c; 11. xu t vi c xét khen thư ng thành tích hàng năm và t xu t theo ngh c a các ơn v ho t ng trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, báo chí, xu t b n trên a bàn; 12. T ch c, qu n lý công tác k toán, tài chính; qu n lý các ngu n kinh phí ho t ng c a ơn v theo quy nh c a Nhà nư c và phân c p c a B trư ng; 13.T ch c th c hi n công tác b o v m b o tr t t an ninh, an toàn và phòng ch ng cháy n cơ quan; th c hi n chính sách, nghĩa v c a ơn v i v i a phương; 14. Qu n lý, s d ng tài s n, cơ s v t ch t ư c B giao theo quy nh c a Nhà nư c và c a B ; nghiên c u, xu t k ho ch u tư xây d ng cơ b n, c i t o, nâng c p, xây d ng m i, s a ch a tr s làm vi c c a ơn v ; 15. Th c hi n ch qu n lý cán b , công ch c, nhân viên lao ng h p ng, h sơ, tài li u ơn v theo quy nh c a pháp lu t và quy t nh phân c p qu n lý c a B ;
  3. 16. Ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n các ch , chính sách và chăm lo i s ng cho cán b , công ch c, viên ch c ương ch c và ngh hưu thu c trách nhi m c a Cơ quan i di n; 17. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch 1. Lãnh o Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh : Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh có Trư ng Cơ quan i di n, các Phó Trư ng Cơ quan i di n. Trư ng Cơ quan i di n ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v vi c t ch c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao. Phó trư ng Cơ quan i di n giúp Trư ng Cơ quan i di n, ch u trách nhi m trư c Trư ng Cơ quan i di n v ph n vi c ư c phân công. 2. T ch c b máy, biên ch : - Phòng T ch c - Hành chính - Phòng K ho ch - Tài chính - Phòng Qu n tr Biên ch c a Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh do Trư ng Cơ quan i di n xây d ng, trình B trư ng B Thông tin và Truy n thông quy t nh. Theo nhu c u công vi c, Trư ng Cơ quan i di n ư c quy n ký h p ng lao ng ph thông. Trư ng Cơ quan i di n quy nh c th nhi m v , m i quan h công tác gi a các phòng và biên ch t ng ơn v . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm (15) ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 1063/Q -BBCVT ngày 21/12/2004 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a i di n Văn phòng t i mi n Nam. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Thông tin và Truy n thông và Trư ng Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. B TRƯ NG Nơi nh n : - Như i u 5; - B trư ng và các Th trư ng; - UBND, Công an: TP H Chí Minh; - Ngân hàng, Kho b c Nhà nư c TP H Chí Minh; - Các S Thông tin và Truy n thông các t nh, Lê Doãn H p thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư Pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT,TCCB.
Đồng bộ tài khoản