Quyết định số 46/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
84
lượt xem
4
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 46/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V T CH C CÁN B THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nhch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b - B Y t , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng V T ch c cán b là v t ng h p thu c B Y t , có ch c năng tham mưu, t ng h p giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c t ch c b máy ngành y t ; biên ch , và qu n lý cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng trong ngành y t theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Tham mưu giúp B trư ng v lĩnh v c t ch c b máy ngành y t a) Xây d ng, xu t mô hình h th ng t ch c b máy ngành y t t Trung ương n a phương phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành y t ã ư c phê duy t. Xây d ng án t ng th s p x p các ơn v s nghi p, các ơn v cung c p d ch v công trong ngành y t trình c p có thNm quy n phê duy t; b) Xây d ng, s a i, b sung ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a B Y t và ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B và T ng c c thu c B Y t , trình c p có thNm quy n ban hành; c) Xây d ng, s a i, b sung văn b n hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a s y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình c p có thNm quy n ban hành ;
  2. d) Xây d ng, s a i, b sung trình B trư ng B Y t ban hành các i u ki n, tiêu chuNn, quy trình th t c thành l p, sáp nh p, t ch c l i, gi i th các ơn v s nghi p y t theo quy nh c a pháp lu t; ) Xây d ng, s a i, b sung trình B trư ng B Y t ban hành các quy nh v x p h ng các ơn v s nghi p y t . Hư ng d n t ch c th c hi n và ki m tra vi c áp d ng các tiêu chí x p h ng các ơn v s nghi p y t . Làm u m i thu th p h sơ x p h ng, trình H i ng thNm nh và B trư ng quy t nh x p h ng các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t ; e) Xây d ng các án trình c p có thNm quy n thNm nh và quy t nh thành l p m i, sáp nh p, gi i th các v , c c và tương ương, các t ch c s nghi p ph c v qu n lý nhà nư c và các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t ; g) Xây d ng, s a i, b sung trình B trư ng B Y t ban hành các quy nh v phân công, phân c p và th c hi n t ch v nhi m v , quy n h n, t ch c b máy, biên ch i v i các t ch c và ơn v s nghi p tr c thu c B Y t ; h) Ch trì thNm nh, trình B trư ng quy t nh vi c thành l p, t ch c l i, gi i th các phòng thu c các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B và t ch c s nghi p nhà nư c khác thu c thNm quy n c a B trư ng theo quy nh c a pháp lu t; i) Ch trì thNm nh trình B trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v s nghi p tr c thu c B , phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a các công ty Nhà nư c tr c thu c B Y t ; phê duy t phương án c ph n hoá và chuy n công ty Nhà nư c thành công ty c ph n; k) Ch trì, thNm nh trình B trư ng phê duy t án chuy n i, ki n toàn t ch c, b máy các ơn v s nghi p tr c thu c B khi th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính theo quy nh c a pháp lu t; l) Giúp B trư ng qu n lý nhà nư c i v i các H i ngh nghi p và t ch c phi chính ph trong lĩnh v c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. 2.Tham mưu giúp B trư ng v qu n lý cán b , công ch c, viên ch c ngành y t . a) Qu n lý ng ch viên ch c chuyên môn ngành y t trong c nư c. - Ch trì, ph i h p v i cơ quan có liên quan xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành nh m c biên ch s nghi p y t trong các cơ s y t công l p; - Ch trì xây d ng ho c b sung, s a i tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v các ch c danh, các ng ch viên ch c và cơ c u ng ch viên ch c chuyên ngành y t trình B trư ng ban hành sau khi có ý ki n thNm nh c a B N i v ; t ch c ào t o, b i dư ng cán b , viên ch c chuyên ngành y t theo tiêu chuNn nghi p v ng ch viên ch c ã ư c ban hành i v i các n i dung theo phân c p;
  3. - Ch trì xây d ng ho c b sung, s a iquy nh n i dung và hình th c tuy n d ng, thi nâng ng ch và quy ch ánh giá viên ch c các ng ch chuyênngành y t theo phân c p qu n lý trình B trư ng B Y t ban hành; - Xây d ng, s a i, b sung các ch , chính sách g m chính sách ti n lương, ch ph c p theo lương và các ch , chính sách c thù i v i cán b , viên ch c và ngư i lao ng trong ngành y t trình c p có thNm quy n ban hành; - T ch c thi nâng ng ch i v i các ng ch viên ch c chuyên ngành y t t ng ch Bác s , Dư c s và tương ương lên ng ch Bác s chính, Dư c s chính và tương ương; ch tr và ph i h p v i B N i v t ch c thi nõng ng ch vi n ch c chuy n ngành y t t ng ch B c sĩ ch nh, Dư c s ch nh l n ng ch B c s cao c p, Dư c s cao c p; - Ch trì xây d ng, s a i, b sung tiêu chuNn ch c danh Giám c, Phó Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trình B trư ng ban hành; - Hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c thi hành các quy nh c a pháp lu t i v i viên ch c chuyên ngành y t . b) Qu n lý cán b , công ch c, viên ch c tr c thu c B Y t - Ch trì xây d ng k ho ch biên ch hành chính hàng năm c a B Y t g iB N i v thNm nh, trình c p có thNm quy n phê duy t; - ThNm nh k ho ch biên ch và trình B trư ng quy t nh giao và qu n lý biên ch hành chính, biên ch s nghi p cho các t ch c và ơn v s nghi p tr c thu c B theo quy nh c a pháp lu t. -Ch trì xây d ng ho c s a i, b sung các quy nh, quy ch , quy trình qu n lý cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a B trư ng trình B trư ng ban hành và t ch c th c hi n bao g m: quy nh v phân c p qu n lý cán b công ch c, viên ch c; tiêu chuNn các ch c danh lãnh o qu n lý; quy nh v b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, luân chuy n, t ch c i v i cán b , công ch c, viên ch c lãnh o; quy nh thNm quy n và trách nhi m c a ngư i ng u các t ch c và ơn v thu c B ; d) Ch trì t ng h p, xây d ng, trình B trư ng phê duy t quy ho ch i ngũ cán b lãnh o, qu n lý các t ch c và ơn v s nghi p thu c B theo phân c p và t ch c tri n khai th c hi n sau khi ư c phê duy t; ) Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c hàng năm thu c thNm quy n qu n lý c a B theo tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c, viên ch c; gi i quy t th t c c cán b , công ch c, viên ch c i công tác, h c t p nư c ngoài theo phân c p c a B . e) T ch c th c hi n các quy trình tuy n d ng, qu n lý, s d ng, b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, bi t phái, ngh hưu, k lu t, nâng ng ch, chuy n ng ch, th c hi n ch ti n lương, ch b o hi m xã h i và các ch , chính sách khác, qu n lý h sơ i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a B theo phân c p qu n lý và theo quy nh c a pháp lu t;
  4. g)T ch c hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t, các quy t nh c a B trư ng v công tác qu n lý, s d ng cán b , công ch c, viên ch c c a các t ch c, ơn v s nghi p thu c B . 3. Làm u m i giúp B trư ng v công tác c i cách hành chính ngành y t a)Ch trì xây d ng, s a i, b sung trình B trư ng phê duy t k ho ch t ng th c i cách hành chính c a B Y t theo m c tiêu và n i dung c a Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c và t ch c th c hi n sau khi ư c k ho ch ư c phê duy t; b) Làm thư ng tr c cho B ph n tham mưu giúp vi c v c i cách hành chính c a B Y t . Làm u m i th c hi n c i cách hành chính nhà nư c trong lĩnh v c t ch c ngành y t và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c y t ; 4. Ph i h p v i Ban B o v chính tr n i b tri n khai công tác b o v chính tr n i b i v i cơ quan B Y t và các ơn v s nghi p, doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B . 5.Tham mưu giúp B trư ng ch o công tác giáo d c chính tr tư tư ng và giáo d c y c cho cán b , công ch c, viên ch c trong toàn ngành y t . 6. Giúp B trư ng nh kỳ t ng h p, th ng kê và báo cáo v công tác t ch c, b máy, biên ch , s lư ng, ch t lư ng và cơ c u viên ch c ngành y t theo quy nh c a pháp lu t. 7. Th c hi n vi c t p hu n, b i dư ng, nâng cao năng l c cho các cán b làm công tác t ch c cán b c a các ơn v s nghi p thu c B Y t . 8. Th c hi n nghiên c u khoa h c v công tác t ch c cán b . 9. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Y t giao. i u 3. Cơ c u t ch c và ho t ng 1. Lãnh oV : V trư ng và các Phó V trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. V trư ng i u hành m i ho t ng c a V , ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a V . Các Phó V trư ng giúp V trư ng theo dõi, ch o m t s m t công tác theo s phân công c a V trư ng và ch u trách nhi m trư c V trư ng, trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. Các phòng chuyên môn nghi p v thu c V : do B trư ng B Y t quy t nh thành l p trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V T ch c cán b ư cB trư ng giao và án thành l p c a V T ch c cán b . 3. Biên ch .
  5. Biên ch c a V theo quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác và theo xu t c a V trư ng. 4. Cơ ch ho t ng a) V T ch c cán b ho t ng theo ch chuyên viên. Các công ch c trong V ch u trách nhi m trư c Lãnh o V v nhi m v ư c phân công; b) Ch c năng, nhi m v , quy n h n, m i quan h c a các phòng thu c V T ch c cán b do V trư ng quy nh trên cơ s ch c năng, nhi m v c a V ư c B trư ng B Y t giao. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Trách nhi m thi hành Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng thu c B Y t và Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản