intTypePromotion=3

Quyết định số 46/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
67
lượt xem
5
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2008/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 46/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH LÀO CAI N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Lào Cai t i các văn b n s l09/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007, s 01/UBND-TH ngày 02 tháng 01 năm 2008 và ý ki n c a B K ho ch và u tư t i văn b n s 583/BKH-T &GS T ngày 23 tháng 01 năm 2008, s 1820/ BKH-T &GS T v phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Lào Cai n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Lào Cai n năm 2020, v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N 1. Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t i li n v i ch t lư ng tăng trư ng và ti n b công b ng xã h i, gi m b t kho ng cách chênh l ch v m c s ng, giàu nghèo, khó khăn gi a các t ng l p dân cư và các vùng trong T nh. 2. T p trung ưu tiên u tư phát tri n các ngành kinh t mũi nh n, vùng kinh t ng l c i li n v i ưu tiên u tư phát tri n kinh t - xã h i, xóa ói gi m nghèo, nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân các dân t c vùng cao biên gi i, vùng khó khăn c a T nh. 3. t s phát tri n c a Lào Cai trong b i c nh h i nh p qu c t , h p tác, liên k t ch t ch v i các t nh, thành ph trong c nư c; g n v i s phát tri n c a vùng trung du và mi n núi B c B (Vùng), v i quá trình i m i c a t nư c phát tri n kinh t có ch t lư ng cao. 4. Phát huy ti m năng, l i th so sánh c a T nh phát tri n; s d ng ti t ki m, hi u qu các ngu n l c c a T nh, nh t là ngu n tài nguyên thiên nhiên. 5. Phát tri n kinh t g n v i b o v môi trư ng, cân b ng sinh thái; không làm t n h i và suy thoái c nh quan thiên nhiên.
 2. 6. K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t v i c ng c an ninh qu c phòng, xây d ng h th ng chính tr , n n hành chính v ng m nh. II. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. M c tiêu t ng quát Ph n u n năm 2020, xây d ng Lào Cai tr thành t nh phát tri n c a vùng trung du và mi n núi B c B và là t nh khá c a c nư c; thành ph Lào Cai tr thành Trung tâm kinh t l n, ô th hi n i, a bàn quan tr ng v h p tác qu c t , giao lưu kinh t c a Vùng và c nư c v i Trung Qu c và qu c t ; gi i quy t t t các v n văn hóa, xã h i và b o v môi trư ng t nhiên; gi v ng n nh chính tr , an ninh, tr t t an toàn xã h i và ch quy n qu c gia. 2. M c tiêu c th a) M c tiêu kinh t - T c tăng trư ng GDP bình quân giai o n t nay n năm 2010 t 13%/năm; giai o n 2011 - 2015 t 14,5%/năm và giai o n 2016 - 2020 t 12,5%/năm; - Ph n u GDP bình quân u ngư i t 13 tri u ng/ngư i/năm vào năm 2010, t 31,8 tri u ng/ngư i/năm vào năm 2015 và t 63,1 tri u ng/ngư i/năm vào năm 2020; - Chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng tăng t tr ng các ngành phi nông nghi p. n năm 2010, t tr ng công nghi p - xây d ng t 34,1%, d ch v t 38,0% và nông - lâm - thu s n gi m xu ng còn 27,9% trong GDP; n năm 2015 cơ c u tương ng c a các ngành t 40,1% - 43,6% - 16,3% và n năm 2020 t 40,7% - 49,6% - 9,7%. b) M c tiêu xã h i - Ph n u gi m m c sinh bình quân hàng năm kho ng 0,4‰ n nh quy mô dân s kho ng 703,6 nghìn ngư i vào năm 2020; t c tăng dân s t nhiên bình quân hàng năm giai o n t nay n năm 2010 t 1,4%, giai o n 2011 - 2020 t 1,3%; - T c tăng t l dân s ô th bình quân giai o n t nay n năm 2010 t 8,2%/năm, giai o n 2011 - 2015 t 8,4%/năm, giai o n 2016 - 2020 t 8,0%/năm; t l dân s ô th n năm 2010 t 27,5%, năm 2015 t 38,9% và năm 2020 t 53,6%; - T l h nghèo gi m xu ng còn dư i 20% vào năm 2010, dư i 5% vào năm 2015 và n năm 2020, cơ b n không còn h nghèo; - T o vi c làm m i bình quân hàng năm trong giai o n t nay n năm 2010 cho kho ng 9,5 nghìn ngư i, giai o n 2011 - 2020 cho kho ng 5,5 nghìn ngư i; - T l lao ng qua ào t o ngh n năm 2010 t 36%, năm 2015 t trên 55%, năm 2020 t trên 75%;
 3. - T l tr em suy dinh dư ng n năm 2010 gi m xu ng còn 26%, năm 2015 gi m còn 20%, năm 2020 gi m còn 15%; - Gi v ng n nh chính tr , xã h i, an ninh biên gi i, ch quy n qu c gia. c) M c tiêu b o v môi trư ng: - Cơ b n ph xanh t tr ng, i núi tr c; nâng ch t lư ng và t l che ph r ng, t 48% vào năm 2010, 55% vào năm 2015 và 60% vào năm 2020; - Gi i quy t t t v n v sinh môi trư ng ô th , khu kinh t c a khNu, khu công nghi t, khu v c khai thác khoáng s n..., b o m môi trư ng s ch c khu v c ô th và nông thôn; - n năm 2010 t 100% dân cư thành th và trên 75% dân s nông thôn ư c s d ng nư c s ch; n năm 2015 t 85%, năm 2020 t 98% dân s nông thôn ư c dùng nư c s ch; - n năm 2010 t 100% các khu công nghi p có h th ng x lý nư c th i t p trung, trên 75% ch t th i r n ư c thu gom, x lý, ch t th i y t ư c x lý cơ b n; n năm 2015 t 90% và năm 2020 t 100% ch t th i r n ư c thu gom, x lý. III. M C TIÊU, PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH, LĨNH V C 1. Nông - lâm - thu s n a) M c tiêu phát tri n: - T c tăng giá tr gia tăng ngành nông - lâm - thu s n bình quân hàng năm giai o n t nay n năm 2010 t 6,2% và giá tr s n xu t tăng bình quân hàng năm t 6,1%; trong ó: t c tăng giá tr gia tăng ngành nông, lâm nghi p bình quân hàng năm t 6,1% và ngành thu s n t 9,8%; - T c tăng giá tr gia tăng ngành nông - lâm - thu s n bình quân hàng năm giai o n 2011 - 2015 t 5% và giá tr s n xu t tăng bình quân hàng năm t 5,1%; trong ó: t c tăng giá tr gia tăng ngành nông, lâm nghi p bình quân hàng năm t 5,0%, ngành thu s n t 6,2%; - T c tăng giá tr gia tăng ngành nông - lâm - thu s n bình quân hàng năm giai o n 2016 - 2020 t 4,0% và giá tr s n xu t tăng bình quân hàng năm t 4,0%; trong ó: t c tăng giá tr gia tăng ngành nông, lâm nghi p bình quân hàng năm t 4,0%, ngành thu s n t 3,1%; - Năng su t lao ng ngành nông - lâm - thu s n bình quân t 8 tri u ng/ngư i/năm vào năm 2010, 15 tri u ng/ngư i/năm vào năm 2015 và 20 tri u ng/ngư i/năm vào năm 2020. b) Phương hư ng phát tri n:
 4. Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t trong nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hóa; gi m t tr ng ngành tr ng tr t, tăng t tr ng ngành chăn nuôi và d ch v . Phát tri n các vùng s n xu t l p trung, chuyên canh, thâm canh cao i v i các lo i cây tr ng có giá tr kinh t cao, có th trư ng n nh. Phát tri n chăn nuôi i gia súc, nuôi tr ng th y s n và chuy n nhanh sang phương th c chăn nuôi công nghi p, bán công nghi p. Phát tri n lâm nghi p theo hư ng b n v ng, nâng cao ch t lư ng, hi u qu kinh t c a r ng; trong ó: ưu tiên phát tri n r ng kinh t và chú tr ng b o v , phát tri n r ng phòng h u ngu n, r ng c d ng. c) nh hư ng s d ng t: - t nông nghi p n năm 2010, di n tích kho ng 92.231 ha, chi m 14,5% t ng di n tích t nhiên; n năm 2020, di n tích kho ng 103.044 ha, chi m 16,2% di n tích t nhiên; - t lâm nghi p n năm 2010, di n tích kho ng 306.000 ha, chi m 48,1% t ng di n tích t nhiên; n năm 2020, di n tích kho ng 353.658,2 ha, chi m 55,6% di n tích t t nhiên; - t n năm 2010, di n tích kho ng 5.407 ha, chi m 0,9% di n tích t nhiên; n năm 2020, di n tích kho ng 7.951 ha, chi m 1,25% di n tích t nhiên; - t chuyên dùng n năm 2010, di n tích kho ng 54.703 ha, chi m 8,6% di n tích t nhiên; n năm 2020, di n tích kho ng 130.396 ha, chi m 20,5% di n tích t nhiên; - t chưa s d ng n năm 2010, di n tích còn kho ng 164.426 ha, chi m 25,85% di n tích t nhiên; n năm 2020, di n tích còn kho ng 41.027 ha, chi m 6,45% di n tích t nhiên. d) Nhi m v và gi i pháp ch y u: - Quy ho ch và qu n lý s d ng t, b trí h p lý k ho ch s d ng t các xã, phư ng, th tr n có d án tr ng i m; - Xây d ng các chương trình, d án tr ng i m khai thác, s d ng có hi u qu và phát huy ti m năng, l i th so sánh trong s n xu t nông nghi p c a t nh; - Xây d ng h th ng lai t o, ch n l c và s n xu t cây, con gi ng có năng su t cao; b o t n và phát tri n các gi ng con, cây tr ng có ngu n gen quý hi m như: gi ng gà en, l n Mư ng Khương, bò vàng Si Ma Cai, trâu B o Yên, lúa Sén Cù, lúa KhNu N m Xít, lúa Tàu Bay, u tương vàng Mư ng Khương v.v...; - u tư phát tri n cơ s h t ng ph c v phát tri n nông, lâm nghi p và thu s n; trong ó: ưu tiên thu l i, gi ng cây, s ng con, ch bi n, b o qu n s n phNm sau thu ho ch và phát tri n ngành ngh nông thôn; - S p x p, c ng c b máy qu n lý nhà nư c ngành nông - lâm - thu s n;
 5. - Chuy n i và thành l p m i các h p tác xã nông nghi p, phát tri n kinh t h , kinh t trang tr i; - Ny m nh ho t ng khuy n nông, khuy n lâm v.v... 2. Công nghi p - xây d ng a) M c tiêu phát tri n: - T c tăng giá tr gia tăng ngành công nghi p - xây d ng bình quân hàng năm giai o n t nay n năm 2010 t trên 20,7%; t c tăng giá tr s n xu t ngành công nghi p bình quân hàng năm t trên 14,3%; - T c tăng giá tr gia tăng ngành công nghi p - xây d ng bình quân hàng năm giai o n 2011 - 2015 t trên 16,5%; t c tăng giá tr s n xu t ngành công nghi p bình quân hàng năm t trên 13,4%; - T c tăng giá tr gia tăng ngành công nghi p - xây d ng bình qu n hàng năm giai o n 2016 - 2020 t trên 13%; t c tăng giá tr s n xu t ngành công nghi p bình quân hàng năm t trên 10,5%; - Năng su t lao ng ngành công nghi p bình quân t 22 tri u ng/ngư i/năm vào năm 2010, 30 tri u ng/ngư i/năm vào năm 2015 và 45 tri u ng/ngư i/năm vào năm 2020. b) Phương hư ng phát tri n: Ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p khai thác, ch bi n khoáng s n, s n xu t v t li u xây d ng, th y i n, phân bón, hóa ch t. Chú tr ng phát tri n ngành các công nghi p ph tr g n v i các khu, c m, i m công nghi p. Hình thành các i m c m công nghi p nh và v a. Phát tri n công nghi p, g n v i quá trình ô th hóa. Phát tri n ngh , làng ngh ti u, th công nghi p. Khai thác có hi u qu các nhà máy còn năng l c c nh tranh. Ưu tiên i m i công ngh nâng cao giá tr gia tăng c a s n phNm. c) Nhi m v và gi i pháp ch y u: - u tư phát tri n các ngành d t, may, thêu hàng th cNm truy n th ng theo làng ngh t i Sa Pa, B c Hà, Văn Bàn v.v.:.; khuy n khích u tư chi u sâu, thay i công ngh và cơ gi i hoá m t s khâu, công o n s n xu t nâng cao năng su t, ch t lư ng s n phNm; t o thương hi u cho m t s s n phNm, như: rư u ngô (B c Hà), rư u San Lung (Bát Xát) và các s n phNm d t, may, thêu truy n th ng ph c v khách du l ch và xu t khNu; - T p trung qu n lý, khai thác, ch bi n sâu các lo i khoáng s n nâng cao hi u qu kinh t , b o m cung c p nguyên li u cho các cơ s s n xu t công nghi p t i a phương, trong nư c và xu t khNu; - Phát tri n ngành công nghi p hóa ch t, phân bón theo hư ng hi n i;
 6. - Ny m nh phát tri n các ngành công nghi p: cơ khí, luy n kim, ch bi n nông - lâm s n, v t li u xây d ng, i n, nư c và m t s ngành công ngh và s n phNm ch a hàm lư ng ch t xám cao. 3. D ch v a) M c tiêu phát tri n: - T c tăng giá tr gia tăng ngành d ch v bình quân giai o n t nay n năm 2010 t 13%/năm; trong ó: nhóm d ch v kinh doanh t 16,23%/năm; nhóm d ch v s nghi p t 16,5%/năm và nhóm d ch v công t 7,5%/năm; - T c tăng trư ng giá tr gia tăng ngành d ch v bình quân giai o n 2011 - 2015 t 18,1%/năm ; trong ó: nhóm d ch v kinh doanh t 19,74%/năm, nhóm d ch v s nghi p t 17%/năm và nhóm d ch v công t 7%năm; - T c tăng trư ng giá tr gia tăng ngành d ch v bình quân giai o n 2016 - 2020 t 14,8%/năm; trong ó: nhóm d ch v kinh doanh t 15,24%/năm, nhóm d ch v s nghi p t 15,2%/năm và nhóm d ch v công t 6,5%/năm; - Năng su t lao ng ngành bình quân t 18 tri u ng/ngư i/năm vào năm 2010, 25 tri u ng/ngu i/năm vào năm 2015 và 40 tri u ng/ngu i/năm vào năm 2020. b) Phương hư ng phát tri n: a d ng hóa và nâng cao ch t lư ng các lo i hình d ch v ; chuy n d ch m nh cơ c u n i ngành d ch v . Ưu tiên phát tri n các ngành d ch v mang tính t phá, ph c v phát tri n giao lưu ngo i thương, kinh t c a khNu, như: xu t nh p khNu, thương m i, du l ch, thông tin liên l c, tài chính, giáo d c, tư v n pháp lý, tư v n kinh doanh, công ch ng, giám nh, bán u giá tài s n, Internet. Giai o n t nay n năm 2010, t p trung phát tri n các lo i hình d ch v h tr , ph c v phát tri n các ngành công nghi p và xã h i như: v n t i, xu t nh p khNu, thương m i, thông tin liên l c; trong giai o n 2011 - 2020, t p trung phát tri n các ngành d ch v ch o, có cơ h i và v th c nh tranh trên các lĩnh v c giao lưu thương m i, kinh t c a khNu, công ngh thông tin và truy n thông, khoa h c và công ngh , du l ch. c) Phương hư ng phát tri n m t s ngành ch y u: - Thương m i + M c tiêu phát tri n: Giai o n t nay n năm 2010, t ng m c bán l hàng hoá và d ch v xã h i tăng trư ng bình quân hàng năm t 23,5%, t 4.309 t ng vào năm 2010; t ng kim ng ch xu t, nh p khNu tăng bình quân hàng năm t 22,5%, trong ó kim ng ch xu t khNu tăng bình quân hàng năm t 24,5%, t 299 tri u USD vào năm 2010. Giai o n 2011 - 2015, t ng m c bán l hàng hoá và d ch v xã h i tăng trư ng bình quân hàng năm t 24,2%, t 12.736 t ng vào năm 2015; t ng kim ng ch xu t,
 7. nh p khNu tăng bình quân hàng năm t 23,4%, trong ó kim ng ch xu t khNu tăng bình quân hàng năm t 25,1%, t 917 tri u USD vào năm 2015. Giai o n 2016 - 2020, t ng m c bán l hàng hoá và d ch v xã h i tăng trư ng bình quân hàng năm t 15,4%, t 26.065 t ng vào năm 2020; t ng kim ng ch xu t, nh p khNu tăng bình quân hàng năm t 16,2%, trong ó kim ng ch xu t khNu tăng bình quân hàng năm t 15,5%, t 1.884 tri u USD vào năm 2020. + Phương hư ng, nhi m v phát tri n ch y u: Quy ho ch, u tư phát tri n d ch v thương m i t t nh t i các trung tâm xã. Khai thác hi u qu ti m năng, l i th v kinh t i ngo i. Tăng cư ng h p tác kinh t v i t nh Vân Nam, T Xuyên, Quý Châu và các t nh Tây Nam Trung Qu c. Nâng cao ch t lư ng d ch v c a khNu. u tư xây d ng, c i t o, nâng c p cơ s v t ch t C a khNu qu c t Lào Cai - Hà KhNu; xây d ng C a khNu qu c gia Mư ng Khương - Ki u u, các c a khNu ph có ti m năng giao lưu trao i hàng hoá v i Trung Qu c như: C a khNu Bát Xát, Na Mo v.v... Xây d ng Khu thương m i - công nghi p Kim Thành thu c ph m vi Khu kinh t c a khNu Lào Cai thành khu kinh t c bi t. Ny m nh ho t ng xúc ti n thương m i, d ch v và u tư, tìm ki m th trư ng tiêu th s n phNm, ăng ký nhãn hi u, thương hi u s n phNm. - Du l ch + M c tiêu phát tri n: Giai o n t nay n năm 2010, công su t s d ng phòng c a các khách s n t 65%; t ng lư t khách du l ch tăng bình quân hàng năm t 9,4%, t trên 782 nghìn lư t khách vào năm 2010, trong ó: khách n i a tăng bình quân hàng năm t 9%, khách qu c t tăng bình quân hàng năm t 10%; doanh thu t ho t ng du l ch tăng bình quân hàng năm t 26%. Giai o n 2011 - 2015, công su t s d ng phòng c a các khách s n t 80%; t ng lư t khách du l ch tăng bình quân hàng năm t 8,3%, t 1.163 nghìn lư t khách vào năm 2015, trong ó: khách n i a tăng bình quân hàng năm t 7,5%, khách qu c t tăng bình quân hàng năm t 9,5%; doanh thu t ho t ng du l ch tăng bình quân hàng năm t 18,5%. Giai o n 2016 - 2020, công su t s d ng phòng c a các khách s n t 90%; t ng lư t khách du l ch tăng bình quân hàng năm t 5,2%, t trên 1,5 tri u lư t khách vào năm 2020, trong ó: khách n i a tăng bình quân hàng năm t 3,5%, khách qu c t tăng bình quân hàng năm t 7,6%; doanh thu t ho t ng du l ch tăng bình quân hàng năm t 8,5%. + Phương hư ng phát tri n: Phát tri n du l ch tr thành ngành kinh t mũi nh n, v i các s n phNm tiêu bi u: du l ch ngh mát, leo núi, văn hoá dân t c, l h i truy n th ng, sinh thái. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v du l ch. Phát tri n m nh du l ch, g n v i b o v , tôn t o các di tích l ch s , di tích văn hóa, khu b o t n thiên nhiên. Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c ph c v ho t ng du l ch. Chú tr ng u tư phát tri n các tuy n,
 8. i m, khu du l ch và các d ch v ph c v khách du l ch. Tăng cư ng h p tác trong nư c và qu c t v lĩnh v c du l ch. - V n t i, thông tin liên l c Giai o n t nay n năm 2010, t c tăng trư ng giá tr gia tăng bình quân hàng năm t 14,1%, t 143 t ng vào năm 2010; giai o n 2011 - 2015, tăng trư ng bình quân hàng năm t 18,2%, t 330 t ng vào năm 2015; giai o n 2016 - 2020, tăng trư ng bình quân hàng năm t 15,2%, t 669 t ng vào năm 2020. - Tài chính - ngân hàng Giai o n t nay n năm 2010, t c tăng trư ng giá tr gia tăng bình quân hàng năm t 26,9%, t 198 t ng vào năm 2010; giai o n 2011 - 2015, tăng trư ng bình quân hàng năm t 25,8%, t 623 t ng vào năm 2015; giai o n 2016 - 2020, tăng trư ng bình quân hàng năm t 16,6%, t 1.343 t ng vào năm 2020. - Khoa h c - k thu t Giai o n t nay n năm 2010, t c tăng trư ng giá tr gia tăng bình quân hàng năm t 12,4%, t 3 t ng vào năm 2010; giai o n 2011 - 2015, tăng trư ng bình quân hàng năm t 13,2%, t 6 t ng vào năm 2015; giai o n 2016 - 2020, tăng trư ng bình quân hàng năm t 10,2%, t 10 t ng vào năm 2020. Nâng cao các lo i hình d ch v v v sinh môi trư ng, nư c sinh ho t, ph c v công c ng. 4. Các lĩnh v c xã h i a) Giáo d c - ào t o - M c tiêu phát tri n: + n năm 2010, t l huy ng tr em 6 - 14 tu i n trư ng t 99,5%, n năm 2015 t 100%; + n năm 2010, có 30% s trư ng m m non, 25% s trư ng ti u h c, 20% s trư ng trung h c cơ s và 20% s trư ng trung h c ph thông t chuNn qu c gia, n năm 2015, các ch tiêu tương ng t 60%, 55%, 50% và 50%; n năm 2020 t 80%, 85%, 85% và 85%; + n năm 2010, có giáo viên t t c các b môn; t trên 10% giáo viên m m non, 30% giáo viên ti u h c, 20% giáo viên trung h c cơ s và 5% giáo viên trong h c ph thông trên chuNn; n năm 2015 và 2020, các m c tiêu tương ng t 40% và 85% giáo viên m m non, 60% và 90% giáo viên ti u h c, 75% và 90% giáo viên trung h c cơ s , và 45% và 90% giáo viên trung h c ph thông t trên chuNn; + n năm 2010, t l h c sinh t t nghi p trung h c cơ s cào l p 10 và các trư ng d y ngh t trên 70%; n năm 2015 t 85% và n năm 2020 t 98%;
 9. + n năm 2010, trên 20% tr em dư i 3 tu i n nhà tr , nhóm tr ; n năm 2015 t 30% và năm 2020 t 50%. T l huy ng tr em 5 tu i n l p m u giáo t 95% vào năm 2010; n năm 2015 t 99% và năm 2020 t 100%. Ph n u n năm 2010, t l tr em m m non suy dinh dư ng còn dư i 12%; n năm 2015 còn dư i 10% và năm 2020 còn dư i 5%; + n năm 2010, t l h c sinh trong tu i n trư ng t 99%; t l h c sinh trong tu i vào trung h c ph thông t 50% và t nh t chuNn ph c p trung h c cơ s . - Phương hư ng phát tri n: Huy ng m i ngu n l c và Ny m nh xã h i hoá giáo d c nh m b o m trư ng, l p h c và i ngũ giáo viên. Hoàn thành chương trình kiên c hoá trư ng l p h c. Phát tri n m ng lư i cơ s giáo d c m m non, trung tâm h c t p c ng ng ph kín t i xã (xã, phư ng, th tr n). C ng c các trư ng ph thông dân t c n i trú, khuy n khích phát tri n mô hình trư ng ph thông dân t c bán trú. Ny m nh công tác ào t o, d y ngh ; a d ng hóa các lo i hình ào t o, m r ng quy mô và hình th c ào t o trư ng chuyên nghi p trong T nh v i các ngành ngh phù h p v i nhu c u phát tri n s n xu t. Xây d ng trư ng i h c C ng ng t i thành ph Lào Cai. b) Y t và chăm sóc s c kh e c ng ng - M c tiêu phát tri n: + n năm 2010, t l t vong tr em dư i 1 tu i gi m xu ng 29,7‰; tiêm ch ng vacxin phòng b nh y cho tr em dư i 1 tu i hàng năm t 95%; gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng còn 26%; khám ch a b nh bình quân trên 2 l n/ngư i/năm; có trên 70% các cơ s ch bi n, kinh doanh th c phNm t tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm. n năm 2015, các m c tiêu tương ng t 27‰; 98%; 22%; 2,6 l n/ngư i/năm và 90%. n năm 2020, các m c tiêu tương ng t 25‰; 100%; 18%; 3 l n/ngư i/năm và 95%. + n năm 2010, b nh vi n tuy n huy n t quy mô trên 80 giư ng b nh; 60% phòng khám a khoa khu v c và tr m y t xã ư c u tư xây d ng hoàn ch nh c v cơ s v t ch t, thi t b và nhân l c y t ; 60% xã t chuNn qu c gia v y t xã. n năm 2015, 100% xã t chuNn qu c gia v y t xã. - Phương hư ng phát tri n: Tăng cư ng u tư xây d ng m i, nâng c p các cơ s khám, ch a b nh, h th ng y t d phòng; cơ b n hoàn thành h th ng khám, ch a b nh các tuy n theo quy ho ch ngành. Ny m nh xã h i hoá công tác chăm sóc s c kho nhân dân. Nâng cao trình chuyên môn, qu n lý và y c cho cán b y t các tuy n. c) Văn hoá, thông tin và th d c, th thao - M c tiêu phát tri n: + n năm 2010, ph n u t 80% gia ình t tiêu chuNn gia ình văn hoá, trong ó ô th t 85%, nông thôn vùng th p t 75% và vùng cao t 65%. n năm 2020,
 10. t l này t 90%, trong ó: ô th t 95%, nông thôn vùng th p t 85% và vùng cao t 75%. + n năm 2010, ph n u t 40% s làng, b n văn hoá; t 75% t dân ph văn hoá. n năm 2020, t l này t 55% làng, b n văn hoá, t 85% t dân ph văn hoá. + n 2010, ph n u t 35% thôn, b n có nhà văn hoá thôn, b n ư c xây d ng ng b , trong ó vùng biên gi i, khó khăn t 20%. n năm 2020 t l trên t 65%, trong ó vùng biên gi i, khó khăn t 35%. + n năm 2010, t 95% s xã có qu t xây d ng các công trình th d c, th thao; t 50% s xã/phư ng ư c xây d ng các i m t p luy n th d c, th thao. n năm 2020, các t l tương ng t 98% và 80%. - Phương hư ng phát tri n: Xây d ng các thi t ch văn hóa. Phát huy b n s c văn hoá dân t c. Xây d ng làng (làng, thôn, b n) văn hoá, gia ình văn hoá. ưa b n s c và s a d ng văn hoá c a các dân t c trong T nh là ngu n l c phát tri n. Xây d ng các thi t ch th thao t i thành ph Lào Cai: nhà thi u, b bơi, sân v n ng; khu luy n t p th thao t i Sa Pa. Xây d ng Lào Cai tr thành trung tâm th thao vùng Tây B c và i ngo i. d) Phát thanh, truy n hình, tuyên truy n báo chí: - M c tiêu phát tri n: + n năm 2010, phân u t 95% s h nghe ư c ài, 90% s h xem ư c truy n hình; n năm 2020, t l tương ng t 100%. + n năm 2010, ph n u th i lư ng phát thanh a phương tăng g p 1,5 l n; th i lư ng truy n hình a phương tăng g p 8 l n (trung bình 15 gi /ngày); s báo phát hành tăng g p 3 l n; th i lư ng phát thanh, truy n hình, báo vùng cao b ng ti ng dân t c tăng ít nh t 2 l n so v i năm 2005. - Phương hư ng phát tri n: Ti p t c nâng th i lư ng ti p sóng, phát sóng ài Truy n hình Vi t Nam và ài Ti ng nói Vi t Nam; phát tri n d ch v truy n hình cáp, s v tinh và k thu t s m t t truy n hình ph sóng cho các vùng, a bàn khác nhau trong t nh. 5. Phát tri n k t c u h t ng a) Phát tri n m ng lư i giao thông - ư ng b + u tư xây d ng ư ng b cao t c Lào Cai - N i Bài. C u Kim Thành n i thành ph Lào Cai (Vi t Nam) v i th tr n Hà KhNu (Trung Qu c).
 11. + Phát tri n các ư ng vành ai: vành ai 1A (vành ai biên gi i): hư ng tuy n cơ b n trùng v i ư ng hành lang biên gi i n i ti p t th xã Hà Giang i theo qu c l 4 n Mư ng Khương - i theo qu c l 4D n B n Phi t - theo qu c l 70 n thành ph Lào Cai - theo qu c l 4D n nh èo Tr m Tôn (Sa Pa) sau ó i sang Lai Châu. n năm 2010 u tư, nâng c p k t n i toàn b qu c l 4C, 4D v.v... thành vành ai qu c l 4 th ng nh t vi c qu n lý và u tư nâng c p theo tiêu chuNn ư ng c p IV. Vành ai 1B g n biên gi i: xu t phát t thành ph Lào Cai (t i m cu i c a qu c l 4E) i theo t nh l 156 qua th tr n Bát Xát n B n Vư c - Tr nh Tư ng - A Mú Sung - Ý Tý - D n Sáng - sang huy n Phong Th (Lai Châu). Tuy n ư ng này i sát biên gi i v a là ư ng hành lang, ư ng vành ai, nhi u o n là ư ng tu n tra biên gi i nên có ý nghĩa c bi t quan tr ng c n s m ư c u tư nâng c p. Nghiên c u chuy n i o n tuy n này thành Qu c l 4E kéo dài qua 2 t nh Lào Cai và Lai Châu và nâng c p tuy n này vi c u tư xây d ng và qu n lý ư c thu n ti n. + Phát tri n tuy n giao thông n i t nh: nâng c p các tuy n ư ng t nh l : xây d ng c u C c Ly n i t nh l 153 ( ư ng B c Ng m - B c Hà) v i t nh l 154 ( ư ng Hoàng Liên Sơn 2), nâng c p t nh l 155 ( ư ng Ô Quý H - B n Xèo); nâng c p t nh l 153 (B c Ng m - B c Hà - Si Ma Cai) o n còn l i; tri n khai xây d ng ư ng D2 (thành ph Lào Cai) theo quy mô ư ng c p II ô th ; nâng c p t nh l 151 ( ư ng 79). n năm 2010, hoàn thành chương trình u tư ư ng giao thông n trung tâm các xã chưa có ư ng giao thông và hoàn thành u tư xây d ng h th ng ư ng tu n tra biên gi i. - ư ng s t Giai o n t nay n năm 2010, nâng c p tuy n ư ng s t Hà N i - Lào Cai hi n t i áp ng nhu c u v n t i n năm 2015; giai o n 2016 - 2020, nghiên c u xây d ng ư ng s t ôi, kh ray r ng 1.435mm t tiêu chuNn qu c t áp ng nhu c u v n t i trong tương lai. - ư ng hàng không Giai o n t nay n năm 2010, nghiên c u u tư xây d ng sân bay Taxi, ng th i hoàn thành công tác chuNn b n giai o n 2011 - 2015 tri n khai xây d ng sân bay Lào Cai (nhà ga, ư ng h c t cánh) cho lo i máy bay ATR72/F70, quy mô áp ng 2 chuy n/1 tu n. - ư ng thu o n t thành ph Lào Cai n giáp a ph n t nh Yên Bái s u tư nâng c p ch nh tr g nh thác, xây d ng âu t u khai thác v n t i b ng sà lan trên 100 t n; xây d ng m t c ng sông khu v c thành ph Lào Cai. b) Phát tri n m ng lư i th y l i Nâng c p, tư b các công trình thu l i hi n có; Ny m nh vi c kiên c hoá kênh, mương và các công trình th y l i; xây d ng các h ch a nư c nh và v a. Ti p t c u tư, nâng c p công trình thu l i C c Ly, huy n B c Hà và h th ng kênh mương hi n có. Xây d ng m i các công trình thu l i Văn Bàn, Sa Pa, B o Th ng, Mư ng
 12. Khương, B o Yên, Tây Bát Xát. Ưu tiên u tư các công trình c p nư c sinh ho t cho toàn vùng, c bi t là vùng cao, vùng núi á vôi có dân cư và a bàn thi u ngu n nư c v mùa khô như: Mư ng Khương, B c Hà v.v... Xây d ng các công trình kè b sông biên gi i ch ng xói l , b o m an toàn ư ng biên gi i và s n xu t, i s ng c a nhân dân. c) Phát tri n m ng lư i i n - Xây d ng ư ng dây 220KV và tr m bi n áp 110 - 220 KV theo Quy ho ch i n VI (Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 110/2007/Q -TTg ngày 18 tháng 7 năm 2007). - T p trung u tư, nâng c p cho các xã hi n chưa có i n lư i, xây d ng hoàn ch nh h th ng i n cho các trung tâm ô th , các khu công nghi p, khu thương m i. u tư khai thác có hi u qu thu i n nh và v a. 6. Qu c phòng, an ninh K t h p ch t ch gi a nhi m v phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c th tr n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân. Tri n khai xây d ng kiên c các n, tr m biên phòng; u tư xây d ng ư ng vành ai biên gi i, ư ng tu n tra biên gi i, c ng c và phát tri n toàn di n Khu kinh t - qu c phòng huy n Bát Xát; xây d ng v ng ch c khu v c phòng th t nh, huy n trên a bàn. T ng bư c xây d ng các xã phư ng biên gi i m nh v kinh t , v ng v an ninh, qu c phòng. Duy trì tr t t , k cương, an toàn xã h i, gi m t i ph m và t n n xã h i; k p th i gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân; t o môi trư ng xã h i n nh. IV. PHƯƠNG HƯ NG T CH C KHÔNG GIAN KINH T - XÃ H I 1. Phương hư ng t ch c phát tri n trung tâm kinh t , tr c, tuy n ng l c phát tri n kinh t a) Vùng trung tâm, ng l c phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, bao g m: thành ph Lào Cai, khu kinh t c a khNu, Trung tâm thương m i Kim Thành, sân bay Lào Cai. b) Hành lang ô th công nghi p, d ch v thương m i và du l ch: thành ph Lào Cai, th tr n B c Ng m, B o Hà, Ph Lu, Ph Ràng. c) Tr c phát tri n kinh t du l ch, nông, lâm nghi p, công nghi p ch bi n bao g m: thành ph Lào Cai - Sa Pa, B o Th ng (Ph Lu, T ng Lo ng) - B c Hà. d) Tr c phát tri n kinh t v i an ninh qu c phòng bao g m: Bát Xát - thành ph Lào Cai - Mư ng Khương - Si Ma Cai. 2. Phát tri n h th ng ô th , b trí dân cư, nông thôn a) nh hư ng phát tri n h th ng ô th n năm 2020: thành ph Lào Cai nâng c p tr thành ô th lo i II - trung tâm c a T nh và vùng biên gi i Vi t - Trung.
 13. b) Phát tri n nâng c p thêm 4 th xã bao g m: th xã du l ch Sa Pa, th xã Ph Ràng, th xã Ph Lu, th xã Bát Xát; nâng c p thêm ô th trung tâm huy n: th tr n Khánh Yên, B c Hà, Mư ng Khương, Si Ma Cai; phát tri n ô th trung tâm ti u vùng kinh k cơ s : Phong H i, T ng Lo ng, B c Ng m, B o Hà, B n Vư c; phát tri n các ô th chuyên ngành: Sa Pa, Ph Ràng, Ph Lu, Bát Xát, Phong H i, T ng Lo ng, B c Ng m, B o Hà, B n Vư c; khu kinh t qu c phòng: Khánh Yên - Văn Bàn; phát tri n khu ô th biên gi i: B n Phi t, B n L u, Pha Long, thành ph Lào Cai, Ý Tý, B n Vư c, Mư ng Khương, Si Ma Cai; phát tri n 2 ô th trung tâm vùng huy n: Ph Ràng và B c Hà. c) Xây d ng các trung tâm c m xã, vùng xã, c bi t là các xã biên gi i g n v i vi c b trí l i dân cư trong quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa. d) Giai o n t nay n năm 2010, ti p t c Ny m nh công tác s p x p, b trí l i dân cư các xã vùng cao, biên gi i, các xã c bi t khó khăn. u tư phát tri n cơ s h t ng nông thôn: ư ng giao thông, th y l i, c p i n, c p nư c sinh ho t v.v... 3. Quy ho ch không gian phát tri n công nghi p a) Giai o n t nay n năm 2010, t p trung u tư h t ng và l p y các c m công nghi p ông Ph M i, B c Duyên H i và Khu công nghi p T ng Lo ng. b) Giai o n 2011 - 2020, quy ho ch các khu, c m công nghi p g n v i các tr c giao thông như qu c l 70, 4D, ư ng cao t c Lào Cai - Hà N i. 4. Phương hư ng t ch c không gian ngành thương m i a) n năm 2020, xây d ng ư c m t sàn - trung tâm giao d ch hàng hoá v i quy mô v a, di n tích sàn t 5.000 - 10.000m2, ph c v giao d ch cho 200 i tác trong m t phiên giao d ch. b) Giai o n t nay n năm 2010, t p trung khai thác hi u qu Trung tâm thương m i c a khNu qu c t Lào Cai và Trung tâm thương m i Kim Thành; giai o n 2011 - 2020, phát tri n thêm 2 trung tâm thương m i t i ô th m i Lào Cai - Cam ư ng và th tr n Sa Pa. c) Siêu th : giai o n t nay n năm 2010, c i t o, nâng c p các siêu th hi n có, phát tri n m i các siêu th t i các khu v c ô th t p trung dân cư (thành ph Lào Cai và m t s trung tâm huy n); giai o n 2011 - 2020, ph n u các th tr n huy n, th tr n khu công nghi p u có siêu th t tiêu chuNn. d) Th c hi n kiên c hoá h th ng ch , ph n u n năm 2010 cơ b n xoá các ch t m. Giai o n t nay n năm 2010, c i t o nâng c p 11 ch , xây d ng m i 18 ch ang ho t ng, phát tri n 8 ch m i. Giai o n 2011 - 2020, c i t o nâng c p 20 ch , phát tri n 15 ch m i. ) Quy ho ch xây d ng lò gi t m gia súc, gia c m khu ngo i ô c a thành ph Lào cai và các th tr n; quy ho ch m ng lư i kho v n u m i, m ng lư i xăng d u. 5. Phương hư ng t ch c không gian phát tri n du l ch
 14. a) T ch c không gian các vùng ng l c phát tri n du l ch: Vùng 1: thành ph Lào Cai - ây là vùng ng l c, là nơi trung chuy n n các khu, i m du l ch khác; - Vùng 2: phía Tây B c, bao g m: huy n Sa Pa, Bát Xát - ây là vùng núi thu c dãy Hoàng Liên Sơn, có khí h u mát m và h ng th c v t phong phú, còn nguyên sinh r t thu n l i cho u tư phát tri n các khu ngh mát ch t lư ng cao, khu du l ch sinh thái, văn hoá; - Vùng 3: phía ông B c, bao g m: huy n B c Hà, Si Ma Cai, Mư ng Khương; - Vùng 4: phía Tây Nam, bao g m: huy n B o Yên, B o Th ng và Văn Bàn - vùng này t p trung phát tri n du l ch sinh thái, tham quan di tích l ch s . b) Quy ho ch các tuy n, i m du l ch: - Phát tri n trung tâm du l ch Sa Pa. Quy ho ch phát tri n Sa Pa tr thành m t th xã du l ch, ô th lo i IV c a Lào Cai. T i ây s quy ho ch xây d ng trung tâm du l ch c a qu c gia, u tư xây d ng các khu du l ch có t m c qu c t , xây d ng trung tâm hu n luy n và ph c h i s c kh e cho các v n ng viên c a các oàn th thao trong nư c và nư c ngoài; trung tâm h i ngh , h i th o t m c qu c gia; - Quy ho ch tuy n du l ch n i t nh: tuy n thành ph Lào Cai - Sa Pa - thành ph Lào Cai; tuy n thành ph Lào Cai - B c Hà - thành ph Lào Cai; tuy n Sa Pa - thành ph Lào Cai - B c Hà; - Quy ho ch phát tri n tuy n du l ch ngo i t nh: tuy n Lào Cai - Yên Bái - Phú Th - Hà N i - H i Phòng - Qu ng Ninh; tuy n Lào Cai - Yên Bái - Phú Th - Hà N i - H Chí Minh - Ti n Giang - H i Phòng - Qu ng Ninh - Lào Cai; - Quy ho ch phát tri n tuy n du l ch qu c t : Lào Cai - Vân Nam và các t nh Tây Nam Trung Qu c. 6. T ch c không gian s n xu t nông, lâm nghi p và thu s n a) Quy ho ch m r ng quy mô s n xu t các lo i cây ăn qu , cây công nghi p có giá tr kinh t cao như: chè ch t lư ng cao huy n B o Th ng, Mư ng Khương, B c Hà, Bát Xát; s n xu t rau an toàn và hoa hàng hoá huy n Sa Pa, B c Hà, thành ph Lào Cai; tr ng cây thu c lá huy n Mư ng Khương, Si Ma Cai, Bát Xát, B c Hà; s n xu t và cung ng gi ng lúa lai F1 huy n Bát Xát, B o Th ng. b) Quy ho ch di n tích tr ng c kho ng 1.500 ha c i t o và phát tri n chăn nuôi t i ch gi ng bò vàng vùng cao huy n B c Hà, Si Ma Cai, Mư ng Khương, Bát Xát, Sa Pa; phát tri n àn bò lai Zêbu vùng th p huy n B o Th ng, Bát Xát, B o Yên, Văn Bàn; phát tri n àn trâu trong 8 huy n (tr thành ph Lào Cai). c) Phát tri n di n tích nuôi tr ng thu s n t 1.500 ha vào năm 2010, trong ó chuy n di n tích tr ng lúa kém hi u qu sang nuôi tr ng thu s n. Khai thác l i th phát tri n các lo i th y s n c s n: cá h i, cá t m v.v...
 15. d) Phát tri n m nh 3 lo i r ng (r ng phòng h , r ng kinh t k t h p phát tri n r ng s n xu t, r ng c d ng): u tư các cơ s ch bi n s n phNm t r ng như: g , trúc, c s n r ng v.v... B o t n và phát huy các ngu n gen quý hi m t i Vư n qu c gia Hoàng Liên và Khu b o t n thiên nhiên Hoàng Liên Sơn - Văn Bàn. V. CÁC GI I PHÁP TH C HI N QUY HO CH 1. Huy ng v n u tư phát tri n D ki n t ng nhu c u v n u tư cho vi c th c hi n Quy ho ch là r t l n so v i kh năng ngu n l c c a T nh và s h tr c a Trung ương. Vì v y, áp ng ư c nhu c u v n u tư như trên, T nh c n có h th ng các bi n pháp huy ng v n m t cách tích c c, trong ó: huy ng ngu n n i l c và ngu n v n t qu t là ch y u; có cơ ch , chính sách thích h p thu hút v n t các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh; Ny m nh xã h i hoá trong các lĩnh v c y t , giáo d c, văn hoá, th thao v.v..., t p trung vào m t s gi i pháp ch y u sau: a) Ngu n v n ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương và ngân sách a phương) dành ch y u cho u tư phát tri n k t c u h t ng kinh t và xã h i. b) Ti p t c t o thêm ngu n v n t qu t, th c hi n cơ ch u giá quy n s d ng t thu hút các ngu n v n vào xây d ng k t c u h t ng, các khu ô th m i, khu công nghi p v.v...; s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng c n thi t cho phát tri n công nghi p. Rà soát, thu h i các khu t không s d ng, s d ng không úng m c ích. c) Ti p t c nghiên c u, ban hành ho c xu t ban hành các cơ ch , chính sách thúc Ny h th ng doanh nghi p c a T nh phát tri n m nh hơn c v s lư ng, ch t lư ng; t o i u ki n các doanh nghi p trên a bàn T nh có th phát hành và niêm y t c phi u trên th trư ng ch ng khoán; th c hi n ch trương "Nhà nư c và nhân dân cùng làm" bê tông hóa kênh mương, xây d ng và kiên c hóa h th ng giao thông nông thôn. d) Ny m nh c i cách hành chính, xây d ng các cơ ch , chính sách ưu ãi, thông thoáng, t o môi trư ng u tư thu n l i, tích c c xúc ti n u tư thu hút các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài vào u tư t i T nh. ) Tranh th và s d ng có hi u qu ngu n v n h tr phát tri n chính th c c a nư c ngoài (ODA). 2. Phát tri n ngu n nhân l c Xây d ng và th c hi n chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c c a T nh. L p k ho ch, h tr tích c c và m r ng hơn n a vi c ào t o m i và ào t o l i i ngũ doanh nhân, qu n tr doanh nghi p. Có chính sách tho áng nh m thu hút cán b kinh t , khoa h c k thu t, các chuyên gia gi i, công nhân lành ngh , các ngh nhân v T nh làm vi c. M r ng h p tác, liên k t v i các cơ s ào t o có uy tín trong và ngoài T nh ào t o lao ng k thu t lành ngh . Khuy n khích các doanh nghi p góp v n và trang b phương ti n nâng cao ch t lư ng ào t o ho c liên k t ào t o. Xây
 16. d ng các cơ s ào t o phù h p v i i u ki n và yêu c u th c t . Ny m nh công tác xã h i hoá v giáo d c, huy ng m i ngu n l c trong xã h i phát tri n giáo d c. 3. Phát tri n khoa h c - công ngh và b o v môi trư ng Khuy n khích các doanh nghi p trên a bàn T nh t p trung u tư c i ti n công ngh s n xu t. u tư phát tri n khoa h c và công ngh , t o ra bư c t phá v năng su t, ch t lư ng s n phNm hàng hóa. ào t o l i i ngũ cán b khoa h c trong các lĩnh v c công ngh , qu n tr , kinh doanh, b o v môi trư ng. Liên k t v i các vi n nghiên c u, các trư ng i h c, h tr kinh phí cho các công trình nghiên c u, ng d ng, chuy n giao công ngh cho các doanh nghi p. 4. Nâng cao hi u l c và hi u qu qu n lý nhà nư c Ti p t c hoàn thi n các cơ ch , chính sách; Ny m nh c i cách hành chính, tr ng tâm là c i cách th t c hành chính; tăng cư ng ch o, i u hành th c hi n quy ho ch, k ho ch. 5. Lao ng, vi c làm và các chính sách xã h i Ti p t c th c hi n có hi u qu các chương trình (Chương trình gi m nghèo, Chương trình 135 giai o n II...), các chính sách, bi n pháp tr giúp phát tri n kinh t và ti p c n các d ch v xã h i cho ngư i nghèo. Nghiên c u, xây d ng, ban hành các chính sách khuy n khích phát tri n s n xu t, phát tri n m ng lư i d y ngh cho ngư i lao ng, nâng cao t l lao ng qua ào t o và ào t o ngh . Th c hi n t t các chính sách xã h i như: chăm sóc ngư i có công, b o tr xã h i, phòng, ch ng t n n xã h i v.v... theo hư ng xã h i hoá. 6. Phát tri n kinh t i ngo i M r ng h p tác, liên k t kinh t v i các t nh vùng trung du và mi n núi B c B , các vùng kinh t tr ng i m phát tri n. Xây d ng thành ph Lào Cai thành Trung tâm kinh t qu c t m . H p tác trong lĩnh v c xây d ng k t c u h t ng và phát tri n ô th ; ph i h p trong quy ho ch các khu, c m công nghi p, cung c p d ch v , ngu n nguyên li u và th trư ng. H p tác v trao i thông tin và xúc ti n thương m i, t ch c h i ch và tri n lãm. Khai thông th trư ng, nâng cao s c c nh tranh c a các s n phNm, m b o tính ch ng v i ti n trình h i nh p khu v c và qu c t . T o môi trư ng thông thoáng thu hút các ngu n u tư, vi n tr nư c ngoài. Duy trì, m r ng các th trư ng xu t khNu Trung Qu c, ch ng tìm ki m th trư ng qu c t m i. Cung c p k p th i các thông tin kinh t , nh t là v cơ ch , chính sách t o i u ki n thu n l i cho các ho t ng kinh t - xã h i c a các thành ph n kinh t . T o i u ki n cho doanh nghi p ti p c n thông tin, thâm nh p và m r ng th trư ng. 7. B o m an ninh, qu c phòng Ti p t c th c hi n chi n lư c qu c phòng, an ninh, xây d ng t nh khu v c phòng th . Phát ng phong trào qu n chúng nhân dân tham gia b o v an ninh T qu c. K t h p ch t ch gi a nhi m v phát tri n kinh t - xã h i v i b o m an ninh qu c phòng. Tăng cư ng công tác tuyên truy n pháp lu t trong cán b , nhân dân; công tác qu n lý nhà nư c v an ninh, tr t t trên a bàn; kiên quy t tr n áp và x lý các lo i t i ph m.
 17. Ny m nh công tác n m tình hình cơ s , công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân nh m t o ni m tin và môi trư ng xã h i an toàn, trong s ch. VI. T CH C TH C HI N VÀ GIÁM SÁT QUY HO CH 1. T ch c công b , ph bi n Quy ho ch a) T ch c công b , ph bi n Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a T nh giai o n t nay n năm 2020 cho các c p y ng và chính quy n, các ngành, oàn th , các doanh nghi p và nhân dân trong t nh. b) T ch c gi i thi u, qu ng bá v ti m năng, l i th , các d án ưu tiên u tư trong các d p m i g i, xúc ti n u tư các nhà u tư ngoài t nh tìm n và u tư. 2. Xây d ng chương trình hành ng và xúc ti n u tư a) Sau khi Quy ho ch ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, trên cơ s các m c tiêu c a Quy ho ch, xây d ng chương trình hành ng, t ng bư c th c hi n t m c tiêu Quy ho ch. Trư c m t, xây d ng k ho ch c th th c hi n t ư c các m c tiêu Ngh quy t i h i ng b t nh Lào Cai l n th XIII. b) Ny m nh ho t ng xúc ti n u tư, chú tr ng vào các d án tr ng i m có s n phNm ch l c, mang tính quy t nh n s thành công trong vi c th c hi n m c tiêu Quy ho ch. c) Xây d ng m t s chương trình s n phNm ch l c c a T nh và t ch c th c hi n m t cách nghiêm túc, t o ng l c m i cho phát tri n s n xu t - kinh doanh c a nhân dân. ng th i có các chính sách th c s khuy n khích, ưu ãi i v i vi c phát tri n s n xu t và kinh doanh các s n phNm ch l c này v th trư ng v n, t. d) T ng bư c c th hóa công tác quy ho ch và ưa vào các k ho ch 5 năm, hàng năm th c hi n. Tùy theo s thay i c a tình hình phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ, ti n hành rà soát, i u ch nh, b sung Quy ho ch k p th i cho phù h p v i quá trình phát tri n. ) Các c p, các ngành và nhân dân trong T nh có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy ho ch. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Lào Cai căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch sau khi ã ư c phê duy t; ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh các n i dung sau: 1. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n; quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư; quy ho ch xây d ng; quy ho ch, k ho ch s d ng t; quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c b o m s phát tri n t ng th và ng b .
 18. 2. L p các k ho ch 5 năm, hàng năm; các chương trình phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i tr ng i m; các d án c th t p trung u tư, b trí ưu tiên u tư m t cách h p lý. 3. Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành (n u v n vư t quá thNm quy n) m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh trong t ng giai o n, nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch. i u 3. Giao các B , ngành Trung ương liên quan theo ch c năng, nhi m v c a mình h tr y ban nhân dân t nh Lào Cai nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Lào Cai trong t ng giai o n nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư b o m th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong Quy ho ch. Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a t nh Lào Cai ã ư c quy t nh u tư. Nghiên c u, xem xét i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư nêu trong Quy ho ch. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh Lào Cai, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ GIAI O N T NAY N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2008/Q -TTg ngày 31/3/2008 c a Th tư ng Chính ph ) STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN NA I M I CÔNG NGHI P 1 D án nâng công su t nhà máy tuy n qu ng apatit Huy n B o Th ng, thành
 19. T ng Lo ng giai o n II và xây d ng nhà máy tuy n ph Lào Cai B c Nh c Sơn, Làng Phúng…… 2 D án xây d ng nhà máy gang thép Lào Cai Huy n B o Th ng 3 D án khai thác và ch bi n qu ng s t Quý Sa Huy n Văn Bàn 4 D án xây d ng nhà máy luy n ng kim lo i Huy n Bát Xát 5 D án xây d ng nhà máy xi măng lò quay Huy n B o Th ng 6 D án xây d ng nhà máy g ch không nung Huy n B o Th ng 7 D án xây d ng nhà máy luy n gang Công ty Khoáng Huy n B o Th ng s n III 8 D án xây d ng nhà máy DAP và hoá ch t cơ b n Thành ph Lào Cai, Huy n B o Th ng 9 D án xây d ng c ng c n ICD khu ông Ph M i Thành ph Lào Cai 10 D án xây d ng cơ s h t ng c m công nghi p T ng Huy n B o Th ng Lo ng 11 D án xây d ng ư ng i n 220KV Yên Bái - Lào Lào Cai - Yên Bái Cai 12 D án xây d ng ư ng dây t i i n 110KV Toàn T nh 13 D án xây d ng tr m bi n áp 220/110/35KV- Thành ph Lào Cai 125MVA 14 D án xây d ng c p i n khu ô th m i Lào Cai, khu Thành ph Lào Cai công nghi p ông Ph M i, khu công nghi p - thương m i Kim Thành 15 D án xây d ng ư ng dây 220KV B c Hà - Lào Cai B c Hà - Lào Cai 16 D án xây d ng ư ng v n chuy n qu ng 151, 156 Các huy n: Văn Bàn, B o Th ng, Bát Xát 17 D án xây d ng các xư ng s n xu t ch bi n nông - Các huy n lâm s n 18 D án xây d ng các cơ s nh khai thác, ch bi n Các huy n khoáng s n 19 D án xây d ng u tư lư i i n trung + h áp Các huy n 20 D án khai thác, phát tri n năng lư ng i n các xã Các huy n vùng cao 21 D án ch bi n g r ng tr ng Các huy n 22 D án b o qu n, ch bi n s n phN m nông nghi p: ngô, Các huy n , u tương, thu c lá 23 D án xây d ng nhà máy ch bi n chè tinh ch Phong H i (Huy n B o Th ng) 24 D án khôi ph c và phát tri n m t s làng ngh Các huy n
 20. truy n th ng II GIAO THÔNG 25 D án c i t o ư ng s t Hà N i - Lào Cai ( a ph n Lào Cai - Yên Bái Lào Cai) 26 D án xây d ng m i ư ng cao t c Hà N i - Lào Cai Hà N i - Lào Cai 27 D án c i t o QL70, o n km109 - km188 Lào Cai - Yên Bái 28 D án xây d ng sân bay Lào Cai Thành ph Lào Cai 29 D án xây d ng c u Giang ông Thành ph Lào Cai 30 D án xây d ng c ng sông H ng Thành ph Lào Cai 31 D án xây d ng c u Làng Giàng H. B o Th ng 32 D án c i t o, nâng c p ư ng B c Hà - Si Ma Cai B c Hà - Si Ma Cai 33 D án xây d ng ư ng Mư ng Hum - Ý Tý - C c Mỳ Huy n Bát Xát - B n Vư c 34 D án xây d ng ư ng QL4E, o n km0 - km36 Thành ph Lào Cai 35 D án xây d ng ư ng QL4D, o n km89 - km103 Thành ph Lào Cai 36 D án xây d ng ư ng QL279, o n km36 - km148 B o Yên - Văn Bàn 37 D án xây d ng c u C c L u (nâng c p, c i t o) Thành ph Lào Cai 38 Xây d ng 12 tuy n t nh l Các huy n 39 Xây d ng ư ng n trung tâm các xã, liên xã Các huy n 40 Xây d ng 6 tuy n ư ng ra biên gi i Các huy n 41 Xây d ng 11 tuy n ư ng tu n tra biên gi i Các huy n 42 D án xây d ng, nâng c p ư ng liên thôn (570 thôn, Các huy n b n) III NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN 43 Xây d ng m i và nâng c p 242 công trình thu l i Các huy n 44 D án c p nư c sinh ho t nông thôn Các huy n 45 D án xây d ng c a hàng v t tư nông nghi p Các huy n 46 D án xây d ng cơ s h t ng trung tâm c m xã Các huy n 47 D án xây d ng ch nông thôn Các huy n 48 D án xây d ng cơ s nhân gi ng cây tr ng, chăn Các huy n nuôi, thu s n 49 D án xây d ng cơ s h t ng s p x p dân cư Các huy n 50 D án tr ng 5 tri u ha r ng Các huy n 51 D án h tr u tư nh canh nh cư Các huy n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản