Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 46/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C NHÀ NƯ C C A THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Quy t nh s 40/2006/Q -TTg ngày 15/02/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c giai o n 2006 – 2010; Căn c Quy t nh s 13/2003/Q -TTg ngày 11/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho công tác h i nh p kinh t qu c t giai o n 2003-2010; Căn c Thông tư s 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c; Xét T trình liên ngành s 697/LN STC-SNV-BTCTU ngày 18/9/2008 c a liên ngành S Tài chính – S N i v - Ban T ch c Thành y Hà N i và báo cáo th m nh s 112/STP-VBPQ ngày 04/9/2008 c a S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n “Quy nh qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c c a Thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 63/2006/Q - UBND ngày 12/5/2006 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ); các quy nh v qu n lý, s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c UBND T nh Hà Tây trư c ây trái v i các quy nh kèm theo Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S ; Th trư ng các Ban, Ngành, oàn th , Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và Th trư ng các ơn v , cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Các B : N i v , Tài chính, Tư pháp; - TT Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các PCT UBND TP; - oàn BQH TP; Nguy n Th Th o - Các Ban c a Thành y, H ND TP; - Như i u 3; - CPVP, Công báo UBND TP - Các phòng CV – VPUBND TP; - Lưu Văn thư
  2. QUY NNH QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C NHÀ NƯ C C A THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2008/Q -UBND ngày 31/10/2008 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng ư c ào t o, b i dư ng: 1. Cán b , công ch c hành chính, công ch c d b , h p ng lao ng không xác nh th i h n ang làm vi c trong các cơ quan ng, Nhà nư c, các t ch c chính tr - xã h i Thành ph ; qu n, huy n và thành ph tr c thu c (sau ây g i chung là qu n, huy n). 2. Cán b , viên ch c, h p ng lao ng không xác nh th i h n trong ơn v s nghi p công l p. 3. i bi u H i ng nhân dân các c p. 4. Cán b chuyên trách, công ch c xã, phư ng, th tr n. 5. Cán b không chuyên trách c p xã; cán b thôn, làng, b n xã và t dân ph phư ng, th tr n. 6. Lu t sư, cán b qu n lý doanh nghi p và hi p h i ngành hàng theo quy nh t i kho n 2 m c I K ho ch ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c cho công tác h i nh p kinh t qu c t giai o n 2003 – 2010, khi các h c viên này tham gia vào các l p ào t o, b i dư ng ki n th c h i nh p, kinh t qu c t chuyên sâu do các cơ quan nhà nư c t ch c ào t o trong nư c. 7. ng viên không ph i là cán b công ch c ư c c i h c các l p b i dư ng c a ng, sơ c p, trung c p, cao c p lý lu n chính tr theo quy nh. 8. Các i tư ng ào t i b i dư ng khác theo yêu c u c a Thành ph , qu n, huy n. Dư i ây g i chung là cán b , công ch c nhà nư c (CBCCNN). 9. i v i các h c viên là cán b , công ch c c a các cơ quan Trung ương, a phương khác, các doanh nghi p và các thành ph n kinh t không thu c i tư ng ào t o, b i dư ng thu c kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i u này ph i n p chi phí ào t o, m c chi phí theo d toán kinh phí c a t ng l p ào t o, b i dư ng. i u 2. Ph m vi s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng CBCCNN t ngu n ngân sách 1. Kinh phí ào t o, b i dư ng CBCCNN ư c b trí hàng năm trong d toán giao u năm cho các s , ban, ngành, oàn th , ngân sách qu n, huy n theo phân c p qu n lý. Không s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng CBCCNN ư c giao ào t o, b i dư ng CBCC không thu c ph m vi qu n lý; tr trư ng h p ư c c p có thNm quy n giao nhi m v và phân b d toán ngân sách th c hi n ào t o, b i dư ng CBCCNN không thu c ph m vi qu n lý. 2. Kinh phí ào t o, b i dư ng CBCCNN theo phân c p thu c ph m vi qu n lý c p Thành ph , qu n, huy n (bao g m ào t o, b i dư ng tr c ti p t i cơ s và c i ào t o t i các cơ s ào t o khác) ư c s d ng th c hi n nhi m v ào t o, b i dư ng ki n th c chuyên môn, nghi p v , chính tr , ngo i ng , tin h c, h i nh p kinh t qu c t , ti ng dân t c … (bao g m c t ch c t p hu n chuyên môn, nghi p v qu n lý) cho các i tư ng CBCCNN t i i u 1 c a quy nh này.
  3. 3. Tùy theo kh năng b trí kinh phí và nhu c u ào t o CBCC c a mình, các cơ quan, ơn v , a phương có th s d ng ngu n kinh phí ào t o, b i dư ng CBCCNN h tr m t ph n chi phí (h c phí, mua giáo trình) cho i tư ng là CBCCNN ư c c p có thNm quy n quy t nh c i h c i h c (và tương ương), sau i h c (và tương ương). S kinh phí dành cho vi c h tr này t i a không quá 10% t ng kinh phí ào t o, b i dư ng CBCCNN ư c giao hàng năm c a cơ quan, ơn v , a phương. 4. Không s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng CBCC chi cho b máy qu n lý công tác ào t o c a các cơ s ào t o; không dùng chi u tư xây d ng cơ s v t ch t cho các cơ s ào t o, b i dư ng CBCC. Kinh phí b o m ho t ng b máy c a các Trung tâm ào t o, b i dư ng CBCCNN do ngân sách các c p m b o t kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c ho c t lĩnh v c s nghi p giáo d c ào t o i v i cơ s ào t o theo phân c p qu n lý. Chương 2. NH NG QUY NNH C TH i u 3. N i dung chi, m c chi ào t o, b i dư ng CBCC trong nư c do các cơ s ào t o, b i dư ng CBCCNN th c hi n Căn c tình hình th c t và kh năng b trí kinh phí, Th trư ng các cơ s ào t o quy t nh các m c chi c th cho phù h p, m b o không vư t tr n t i a ư c quy nh dư i ây; ng th i ph i b o m s p x p kinh phí th c hi n nhi m v ào t o, b i dư ng CBCCNN trong ph m vi d toán ư c c p có thNm quy n giao, c th như sau: 1. Chi thù lao gi ng viên; chi phí cho vi c i l i, b trí nơi cho gi ng viên (m t bu i gi ng ư c tính g m 4 ti t): Tùy theo i tư ng, trình h c viên mà các cơ s ào t o b trí m i gi ng viên, báo cáo viên t ng c p cho phù h p. M c chi thù lao gi ng viên, báo cáo viên ( ã bao g m c vi c so n giáo án bài gi ng, ti n ăn gi ng viên) theo quy nh sau: a. Gi ng viên, báo cáo viên là y viên TW ng, B trư ng, Th trư ng, Bí thư, Phó Bí thư Thành y, Ch t ch H ND c p Thành ph , Ch t ch UBND c p thành ph và tương ương, m c t i a không quá: 500.000 ng/bu i. b. Gi ng viên, báo cáo viên c p C c, V , Vi n, giáo sư, phó giáo sư, chuyên viên cao c p, Thành y viên, trư ng các S , Ban, ngành c p thành ph và tương ương, m c t i a không quá: 400.000 ng/bu i. c. Gi ng viên, báo cáo viên là ti n s khoa h c, ti n s ; chuyên viên chính; phó các S , Ban, ngành c p thành ph và tương ương, m c t i a không quá: 300.000 ng/bu i. d. Gi ng viên, báo cáo viên là chuyên viên; gi ng viên, báo cáo viên c p qu n, huy n và tương ương, m c t i a không quá: 200.000 ng/bu i. e. Gi ng viên, báo cáo viên c p xã, phư ng, th tr n m c t i a không quá: 120.000 ng/bu i. f. Trong trư ng h p vi c h c t p và gi ng d y c n ph i ti n hành theo phương pháp m i, tài li u gi ng d y thu c lo i chuyên môn sâu, òi h i nhi u kinh nghi m th c t , ngoài m c chi thù lao gi ng viên theo quy nh nêu trên, căn c yêu c u ch t lư ng ào t o, b i dư ng, cơ s ào t o trình c p có thNm quy n quy t nh tr ti n chuNn b tài li u riêng theo hình th c h p ng công vi c khoán g n. g. Riêng i v i các gi ng viên chuyên nghi p làm nhi m v gi ng d y trong các cơ s ào t o, b i dư ng c a Thành ph , qu n, huy n hư ng lương giáo viên, s gi gi ng vư t nh m c ư c thanh toán ph c p gi ng bài theo quy nh v ch gi ng vư t gi i v i gi ng viên các trư ng trung c p chuyên nghi p, không tr theo m c trên khi tham gia gi ng d y các l p h c do cơ quan có thNm quy n
  4. giao nhi m v cho các trư ng th c hi n; nhưng khi ư c m i gi ng t i các l p h c do các cơ s ào t o khác t ch c thì v n ư c hư ng theo ch thù lao gi ng viên theo quy nh nêu trên. h. i v i gi ng viên nư c ngoài, tùy theo m c c n thi t, các cơ quan ơn v trình c p có thNm quy n quy t nh vi c m i gi ng viên nư c ngoài. M c thù lao i v i gi ng viên nư c ngoài do cơ quan, ơn v th a thu n v i gi ng viên, b o m phù h p v i kh năng kinh phí c a cơ quan, ơn v . i. Chi thuê phiên d ch n i dung bài gi ng c a gi ng viên nư c ngoài, áp d ng theo m c chi quy nh t i i m g kho n 1 m c I Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính quy nh ch chi tiêu ón ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam, chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam và chi tiêu ti p khách trong nư c và văn b n c a Thành ph (n u có). k. Chi phí thuê phương ti n i l i, thuê ch ngh cho gi ng viên trong trư ng h p cơ quan, ơn v không có phương ti n, không có i u ki n b trí ch ngh cho gi ng viên mà ph i i thuê, áp d ng m c chi quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p và văn b n c a Thành ph (n u có). 2. Chi tài li u h c t p cho h c viên: Chi mua, in n giáo trình, tài li u tr c ti p ph c v l p h c (không bao g m tài li u tham kh o). Tùy theo tình hình th c t và kh năng cân i kinh phí, Th trư ng cơ s ào t o quy t nh áp d ng hình th c cho h c viên mư n (có thu h i) ho c phát cho h c viên (không thu h i). 3. H tr m t ph n ti n ăn cho h c viên trong th i gian h c t p trung; a. Áp d ng m c 25.000 ng/1 h c viên/1 ngày h c i v i c p thành ph . b. Áp d ng m c 15.000 ng/1 h c viên/1 ngày h c i v i thành ph tr c thu c và c p qu n, huy n, c p xã, phư ng, th tr n. 4. Chi ra thi, coi thi, ch m thi: Th c hi n theo quy nh v m c chi ra thi, coi thi, ch m thi t i Thông tư liên t ch s 49/2007/TTLT/BTC-BGD T ngày 18/5/2007 c a liên t ch B Tài chính - B Giáo d c và ào t o hư ng d n v n i dung, m c chi, công tác qu n lý tài chính th c hi n xây d ng ngân hàng câu tr c nghi m, t ch c các kỳ thi ph thông, chuNn b tham gia các kỳ thi Olympic qu c t và khu v c. 5. Chi t ch c l p h c: a. Các kho n chi phí theo th c t , g m: Chi thuê h i trư ng ho c phòng h c ( i v i các cơ s ào t o, b i dư ng không có tr s ); Chi thuê d ng c ph c v gi ng d y như èn chi u, máy vi tính …; Chi nư c u ng ph c v l p h c; Chi ti n văn phòng phNm ph c v l p h c; Chi ti n i n, ti n nư c, ti n ph c v , trông xe; Chi ti n thu c y t thông thư ng cho h c viên; Chi ph c v khai gi ng, b gi ng; c p ch ng ch , khen thư ng h c viên. b. Chi công tác phí cho cán b qu n lý l p c a cơ s ào t o trong trư ng h p ph i t ch c l p xa cơ s ào t o, áp d ng m c chi không quá m c quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính và văn b n c a Thành ph (n u có). c. i v i cơ s ào t o ã ư c ngân sách u tư xây d ng phòng ngh cho h c viên, ph i khai thác cơ s v t ch t hi n có m b o nơi ngh cho h c viên xa. 6. Chi phí cho vi c t ch c cho h c viên i kh o sát, th c t : Căn c vào n i dung chương trình l p h c ã ư c phê duy t, th trư ng cơ s ào t o quy t nh vi c t ch c cho h c viên i kh o sát th c t , kinh phí h tr trong ph m vi d toán kinh phí ào t o, b i dư ng c a l p h c ã ư c giao.
  5. a. N i dung h tr : Ti n phương ti n ưa, ón h c viên i kh o sát, th c t ; H tr m t ph n ti n ăn, ti n ngh cho h c viên trong nh ng ngày i th c t . b. M c h tr : T i a không vư t m c quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p và văn b n c a Thành ph (n u có). 7. Trư ng h p cơ quan, ơn v ư c giao kinh phí ào t o, b i dư ng CBCCNN nhưng không có cơ s ào t o, không có i u ki n t t ch c l p ph i c CBCC i ào t o, b i dư ng các cơ s ào t o khác thì cơ quan, ơn v thanh toán cho các cơ s ào t o các kho n: a. Chi phí ào t o, b i dư ng theo hóa ơn thu ti n c a cơ s ào t o ho c theo h p ng d ch v do c p có thNm quy n ký k t v i cơ s ào t o. b. Chi phí mua giáo trình, tài li u tr c ti p ph c v l p h c (không bao g m tài li u tham kh o). c. H tr ti n ăn cho h c viên trong nh ng ngày i h c t p trung theo m c quy nh t i i m a kho n 3 i u 3 c a quy nh này. 8. Chi biên so n chương trình, giáo trình: Do cơ quan, ơn v ư c giao ch trì biên so n chương trình, giáo trình; tài li u ào t o, b i dư ng ki n th c, k năng chuyên môn nghi p v chi t ngu n kinh phí ào t o, b i dư ng CBCCNN ư c giao hàng năm. Tùy theo các chương trình ào t o, b i dư ng mà các cơ quan, ơn v quy t nh phù h p trên cơ s các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 4. Các n i dung chi do cơ quan, ơn v c CBCC i h c trong nư c th c hi n: Căn c a i m t ch c l p h c và kh năng ngân sách, các cơ quan, ơn v c cán b i h c, s d ng t ngu n kinh phí chi thư ng xuyên và ngu n kinh phí khác c a mình h tr cho CBCC ư c c i h c các kho n sau ây: 1. Chi phí i l i t cơ quan n nơi h c t p (m t lư t i và v ; ngh l , t t) 2. Thanh toán ti n thuê ch ngh cho CBCC trong nh ng ngày i h c t p trung t i cơ s ào t o (trong trư ng h p cơ s ào t o xác nh n không b trí ư c ch ngh ): Các kho n chi trên không vư t quá m c chi quy nh t i Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p công l p; Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007. i u 5. N i dung chi, m c chi ào t o, b i dư ng CBCC nư c ngoài Kinh phí ào t o, b i dư ng CBCCNN nư c ngoài ư c giao trong d toán hàng năm c a cơ quan, ơn v ch trì th c hi n ư c s d ng chi cho các n i dung sau: 1. Chi phí d ch v ph i tr cho t ch c cung c p d ch v theo h p ng do c p có thNm quy n ký k t; 2. Chi h c phí và các kho n chi phí b t bu c ph i tr cho các cơ s ào t o ho c cơ s d ch v nư c ngoài theo các h p ng c th do c p có thNm quy n ký k t, g m: a. Chi phí d ch v ph i tr cho t ch c cung c p d ch v theo h p ng do c p có thNm quy n ký k t. b. Chi h c phí và các kho n chi phí b t bu c ph i tr cho các cơ s ào t o ho c cơ s d ch v nư c ngoài: Theo các h p ng c th do c p có thNm quy n ký k t. 3. Chi phí mua b o hi m y t trong th i gian h c t p nư c ngoài (n u có yêu c u b t bu c c a nư c s t i): Theo m c b o hi m y t t i thi u áp d ng chung cho lưu h c sinh h c nư c ngoài nư c s t i.
  6. 4. Chi phí cho công tác phiên d ch, biên d ch tài li u: Th c hi n theo Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 c a B Tài chính quy nh ch chi tiêu ón khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam, chi tiêu t ch c các h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam và chi ti p khách trong nư c và các văn b n c a Thành ph (n u có). 5. Chi phí cho công tác t ch c l p h c: Kh o sát, àm phán, xây d ng chương trình h c t p v i các cơ s ào t o nư c ngoài tính theo chi phí th c t phát sinh. 6. Chi phí ăn, , i l i, l phí sân bay: Th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài do ngân sách nhà nư c b o m kinh phí. 7. Chi làm th t c xu t, nh p c nh (h chi u, visa): Theo quy nh i u 6. L p d toán, phân b và quy t toán 1. L p d toán kinh phí ào t o, b i dư ng CBCC trong nư c: Vi c xây d ng ch tiêu k ho ch, l p d toán chi ào t o, và giao ch tiêu, d toán b i dư ng CBCC ph i ư c th c hi n cùng v i th i i m xây d ng, giao ch tiêu kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách hàng năm c a Thành ph và qu n, huy n. Căn c hư ng d n v xây d ng ch tiêu kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách hàng năm; xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng CBCCNN c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; yêu c u v ào t o, b i dư ng i ngũ CBCCNN thu c ph m vi qu n lý c a mình; n i dung, m c chi quy nh c th t i i u 3 quy nh này. a. C p Thành ph : a.1. i v i các s , ban, ngành, oàn th : Các s , ban, ngành, oàn th xây d ng K ho ch ào t o, b i dư ng CBCCNN (g m ch tiêu ào t o, l p d toán chi ti t t ng l p) g i v S N i v , Ban T ch c Thành y ( i v i các l p do Ban T ch c Thành y qu n lý), S Tài chính, S K ho ch và u tư; ng th i t ng h p chung vào d toán thu chi ngân sách năm k ho ch c a cơ quan, ơn v theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. N i dung K ho ch g m 2 ph n: Ph n 1: Ch tiêu ào t o, d toán chi ti t c a các l p ào t o, b i dư ng chuy n ti p t năm trư c sang năm k ho ch do cơ quan, ơn v ư c giao t t ch c th c hi n; Ch tiêu ào t o, d toán chi ti t c a các l p m m i năm k ho ch cơ quan ơn v ngh ư c t t ch c th c hi n. Ph n 2: Ch tiêu ào t o, b i dư ng CBCCNN th Thành ph t ch c ào t o, b i dư ng theo phân c p. a.2. Liên ngành S N i v , Ban T ch c Thành y, S Tài chính, S K ho ch và u tư rà soát K ho ch ào t o, b i dư ng CBCCNN c a các S , ban, ngành, oàn th , qu n, huy n ngh ; thông báo ch tiêu (hư ng d n) cho các cơ s ào t o b i dư ng c a Thành ph , làm căn c cho các cơ s ào t o b i dư ng l p d toán chi ti t kinh phí ào t o b i dư ng c a năm k ho ch. a.3. Các cơ s ào t o b i dư ng c a Thành ph : L p d toán chi ti t ào t o, b i dư ng CBCCNN theo ch tiêu ư c thông báo g i v S N i v , Ban T ch c Thành y, S Tài chính, S K ho ch và u tư (bao g m: các l p ào t o, b i dư ng, chuy n ti p t năm trư c sang năm k ho ch do cơ s ch trì t ch c; các l p ào t o, b i dư ng m m i năm k ho ch). a.4. Liên ngành S N i v , Ban T ch c Thành y, S Tài chính, S K ho ch và u tư: Căn c vào kh năng cân i ngân sách Thành ph , liên ngành rà soát, t ng h p báo cáo UBND Thành ph trình H ND Thành ph quy t nh giao ch tiêu ào t o, b i dư ng, d toán kinh phí cho các s , ban,
  7. ngành, oàn th , các cơ s ào t o b i dư ng c a Thành ph cùng v i giao ch tiêu d toán thu, chi ngân sách hàng năm. (Chi ti t theo bi u 1, bi u 3 ính kèm) b. C p qu n, huy n: b.1. Phòng N i v ph i h p v i Ban T ch c qu n, huy n y và Trung tâm b i dư ng chính tr qu n, huy n hư ng d n rà soát, ánh giá, t ng h p xây d ng báo cáo qu n, huy n y, UBND qu n, huy n phê duy t k ho ch ào t o, b i dư ng CBCCNN năm k ho ch. N i dung k ho ch chia làm 2 ph n: Ph n 1: K ho ch ào t o, b i dư ng CBCCNN m t i qu n huy n theo phân c p (ngu n kinh phí ngân sách qu n, huy n), bao g m: Các l p chuy n ti p t năm trư c sang năm k ho ch do qu n, huy n t ch c; Các l p m m i năm k ho ch. Ph n 2: K ho ch ào t o, b i dư ng CBCCNN ngh Thành ph t ch c ào t o, b i dư ng theo phân c p (g m ch tiêu, n i dung ki n th c c n ào t o) b.2. UBND qu n, huy n báo cáo K ho ch ào t o, b i dư ng CBCCNN năm k ho ch v Ban T ch c Thành y, S N i v , S Tài chính. ng th i thông báo K ho ch ào t o, b i dư ng CBCCNN i v i các l p m t i qu n, huy n (ph n 1 c a K ho ch) cho Trung tâm b i dư ng chính tr qu n, huy n làm cơ s cho Trung tâm l p d toán kinh phí các l p theo quy nh. b.3. Trung tâm b i dư ng chính tr qu n, huy n l p và g i d toán kinh phí các l p ào t o, b i dư ng CBCCNN m t i qu n, huy n g i Phòng N i v , Ban T ch c qu n, huy n y, Phòng Tài chính – K ho ch. Căn c kh năng ngân sách qu n, huy n, Phòng N i v , Ban T ch c qu n, huy n y, Phòng Tài chính – K ho ch th ng nh t báo cáo UBND qu n, huy n trình H ND qu n, huy n quy t nh giao ch tiêu ào t o, d toán kinh phí các l p ào t o, b i dư ng CBCCNN cho Trung tâm b i dư ng chính tr qu n, huy n cùng v i giao ch tiêu d toán thu, chi ngân sách hàng năm. (Chi ti t theo bi u 2, bi u 3 ính kèm) 2. L p d toán kinh phí ào t o, b i dư ng CBCC nư c ngoài: a. Hàng năm, trên cơ s k ho ch c CBCCNN i ào t o nư c ngoài c a các s , ban, ngành, oàn th , qu n, huy n; S N i v xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng CBCCNN nư c ngoài, g i S Tài chính kèm theo d toán chi cho nhi m v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c nư c ngoài trong năm theo nh ng tiêu chí sau: + Cơ quan ch trì t ch c các oàn i ào t o, b i dư ng nư c ngoài; + i tư ng CBCCNN d ki n c i ào t o; + Th i gian h c t p t i nư c ngoài; + Cơ s ào t o ư c c n ào t o; + Kinh phí d ki n cho t ng oàn; + T ng kinh phí cho ào t o CBCCNN nư c ngoài;
  8. b. Căn c k ho ch c a S N i v l p và kh năng c a Ngân sách Thành ph , S Tài chính ph i h p v i các s , ngành có liên quan rà soát, t ng h p báo cáo UBND Thành ph trình H ND Thành ph quy t nh giao ch tiêu ào t o, b i dư ng, d toán kinh phí cho các s , ban, ngành, oàn th , các cơ s ào t o b i dư ng c a Thành ph cùng v i giao ch tiêu d toán thu, chi ngân sách hàng năm. 3. Phân b d toán: a. S Tài chính thNm tra phương án phân b d toán kinh phí ào t o, b i dư ng CBCCNN cho các s , ban, ngành, oàn th và cơ s ào t o, b i dư ng c a Thành ph th c hi n theo d toán ư c UBND Thành ph giao. b. Phòng Tài chính – K ho ch qu n, huy n thNm tra phương án phân b d toán kinh phí ào t o, b i dư ng CBCCNN cho các ơn v , trung tâm b i dư ng chính tr qu n, huy n theo d toán ư c UBND qu n, huy n giao. 4. Qu n lý, s d ng, thanh toán và quy t toán: a. Vi c qu n lý, s d ng, thanh toán và quy t toán kinh phí chi cho nhi m v ào t o, b i dư ng CBCCNN trong nư c ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Thông tư s 79/2003/TT- BTC ngày 13/8/2003 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c nhà nư c. b. Vi c qu n lý, s d ng, thanh toán kinh phí chi cho nhi m v ào t o, b i dư ng CBCCNN nư c ngoài ư c th c hi n như quy nh i v i các kho n chi b ng ngo i t ư c th c hi n theo d toán năm (hình th c rút d toán) tính b ng ng Vi t Nam cho các oàn i công tác nư c ngoài t i Thông tư s 97/2004/TT-BTC ngày 13/10/2004 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, chi tr , thanh toán các kho n chi Ngân sách nhà nư c b ng ngo i t qua Kho b c nhà nư c; c. Cu i năm quy t toán kinh phí chi cho nhi m v ào t o, b i dư ng CBCCNN ư c t ng h p trong báo cáo quy t toán ngân sách c a các ơn v và báo cáo t ng quy t toán c a ngân sách Thành ph , ngân sách qu n, huy n. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 7. T ch c th c hi n Hàng năm, các s , ban, ngành, oàn th , qu n, huy n có trách nhi m th c hi n các quy nh kèm theo Quy t nh này; t ng h p và g i báo cáo tình hình th c hi n công tác ào t o, b i dư ng CBCC nhà nư c v Ban T ch c Thành y, S N i v , S Tài chính và S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Thành y, UBND Thành ph . Riêng năm 2008, các s , ban, ngành, oàn th , qu n, huy n và các cơ quan có liên quan ch ng s p x p trong ph m vi d toán ngân sách năm 2008 ã ư c c p có thNm quy n giao th c hi n. Các l p ào t o, b i dư ng CBCC nhà nư c ã th c hi n theo k ho ch ư c giao năm 2008 thì căn c quy nh t i Quy t nh này và ch ng t chi tiêu th c t h p l quy t toán kinh phí theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, các cơ quan, ơn v ph n ánh v S Tài chính, S N iv nghiên c u gi i quy t. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  9. CH TNCH Nguy n Th Th o
Đồng bộ tài khoản