Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
41
lượt xem
5
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc ban hành đề án định giá rừng (tạm thời) để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KON TUM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 46/2008/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 03 tháng 10 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH Đ ÁN Đ NH GIÁ R NG (T M TH I) Đ GIAO, CHO THUÊ VÀ B I THƯ NG R NG T NHIÊN TRÊN Đ A BÀN T NH KON TUM. U BAN NHÂN DÂN T NH KON TUM Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 03/12/2004; Căn c Ngh đ nh s 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 c a Chính ph v nguyên t c và phương pháp xác đ nh giá các lo i r ng; Căn c Thông tư liên t ch s 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 c a Chính ph v nguyên t c và phương pháp xác đ nh giá các lo i r ng; Căn c Ngh quy t s 11/2008/NQ-HĐND ngày 09/9/2008 c a H i đ ng nhân dân t nh Kon Tum khoá IX - kỳ h p b t thư ng (l n 3) v vi c thông qua Đ án đ nh giá r ng (t m th i) đ giao, cho thuê và b i thư ng r ng t nhiên trên đ a bàn t nh Kon Tum, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đ án đ nh giá r ng (t m th i) đ giao, cho thuê và b i thư ng r ng t nhiên trên đ a bàn t nh Kon Tum v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. Giá quy n s d ng r ng (theo các thông s tính toán trong Đ án): - R ng giàu: 20.000.000 đ ng/ha - R ng Trung bình: 14.000.000 đ ng/ha - R ng nghèo: 2.400.000 đ ng/ha 2. Ti n b i thư ng khi thu h i r ng (theo các thông s tính toán trong Đ án): - R ng giàu: 21.000.000 đ ng/ha - R ng Trung bình: 18.000.000 đ ng/ha - R ng nghèo: 10.000.000 đ ng/ha - R ng non: 6.000.000 đ ng/ha Đi u 2. T ch c th c hi n: Giao S Tài chính ch trì, ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Tài nguyên và Môi trư ng và các ngành liên quan có văn b n liên ngành hư ng d n tri n khai th c hi n trên đ a bàn t nh. Đi u 3. Trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n n u có nh ng v n đ phát sinh, vư ng m c, c n đi u ch nh, b sung; các S , Ngành có liên quan và U ban nhân dân các huy n, th xã k p th i báo cáo U ban nhân dân t nh (qua S Tài chính t ng h p) đ trình Thư ng tr c H i đ ng nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh. Đi u 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh; Giám đ c các S : Tài chính, K ho ch và Đ u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã; Giám đ c Lâm trư ng Kon Tum, Giám đ c các Công ty Đ u tư phát tri n lâm nông công nghi p và D ch v các huy n; Th trư ng các đơn v và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký ban hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH T CH PHÓ CH T CH
 2. Đào xuân Quí Đ ÁN Đ NH GIÁ R NG (T M TH I) Đ GIAO, CHO THUÊ VÀ B I THƯ NG R NG T NHIÊN TRÊN Đ A BÀN T NH KON TUM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh 46/2008/QĐ-UBND, ngày 03/10/2008 c a U ban nhân dân t nh Kon Tum). Ph n th nh t Đ TV NĐ I. TÌNH HÌNH CHUNG Tính đ n ngày 31/12/2007, t ng di n tích đ t lâm nghi p trên toàn t nh Kon Tum là: 747.168,4 ha; chi m: 77,21% t ng di n tích đ t t nhiên. Trong đó, di n tích r ng t nhiên là: 622.976,6 ha và 33.843,5 ha r ng tr ng; đ che ph r ng là: 67,8%. Di n tích đ t chưa có r ng: 90.348,3 ha; chi m 12,09% t ng di n tích đ t lâm nghi p; đây là ngu n ti m năng nhưng đ ng th i cũng là thách th c cho phát tri n lâm nghi p c a t nh nhà. Trong th i gian qua, bên c nh nh ng thành tích đã đ t đư c như: công tác qu n lý, b o v và phát tri n v n r ng đã đư c chú tr ng, d n đ n v n r ng đư c gi v ng và phát tri n; đ che ph c a r ng đã tăng t 63,4% (năm 1999) lên 67,8% (năm 2007), nên kh năng phòng h đ u ngu n c a r ng đã tăng lên m t cách đáng k ; công tác xã h i hoá ngh r ng đã đư c quan tâm, đã thu hút đư c m t l c lư ng đáng k ngư i dân đ a phương tham gia ho t đ ng lâm nghi p, bư c đ u t o cơ s phát tri n ngành lâm nghi p theo hư ng xã h i hoá... Bên c nh đó ngành lâm nghi p t nh nhà v n còn m t s t n t i như sau: phát tri n thi u tính b n v ng; qu n lý s d ng các ngu n l c còn lãng phí, thi u cơ s khoa h c d n đ n hi u qu kinh t th p, chưa đáp ng nhu c u phát tri n kinh t xã h i c a t nh nhà; m c đóng góp c a ngành lâm nghi p vào GDP c a t nh cũng như cho ngân sách Nhà nư c còn th p, chưa tương x ng v i ti m năng c a r ng và đ t r ng; chưa khai thác t ng h p ti m năng tài nguyên r ng, nh t là lâm s n ngoài g và các d ch v môi trư ng sinh thái. Có nhi u nguyên nhân d n đ n t n t i nói trên nhưng ch y u là do m t s nguyên nhân sau đây: Nguyên nhân khách quan: - Đi u kiên t nhiên có nhi u b t l i. Di n tích đ t lâm nghi p tuy l n nhưng ch y u l i phân b đ a hình ph c t p, có đ d c l n, chia c t m nh và xa khu v c dân cư, đư ng sá đi l i khó khăn; khí h u khá kh c nghi t, mùa khô h n trong năm kéo dài gây ch t cây tr ng và là tác nhân ch y u d n đ n tình tr ng cháy r ng trên di n r ng; - Ngu n l c đ u tư cho lâm nghi p chưa tương x ng v i nhi m v đư c giao. M t khác, tình hình an ninh chính tr khu v c biên gi i cũng nh hư ng đ n ho t đ ng s n xu t lâm nghi p. Nguyên nhân ch quan: - Công tác đi u tra, quy ho ch s d ng r ng và đ t r ng trên đ a bàn t nh còn nhi u b t c p, ch ng chéo; - Cơ ch qu n lý kinh t lâm nghi p hi n nay v n còn mang tính hành chính bao c p, vi c v n d ng m t s ch trương chính sách c a Nhà nư c vào th c t còn thi u tính ch đ ng, kém linh ho t, chưa quan tâm đúng m c đ n các đ c đi m s n xu t lâm nghi p và các quy lu t sinh h c, sinh thái r ng đ a phương cho nên chưa t o đư c đ ng l c thúc đ y kinh t lâm nghi p phát tri n; - Vi c tri n khai th c hi n các chính sách v giao đ t, giao r ng hư ng l i t r ng còn ch m, chưa t o đư c s thu hút c a ngư i dân vào các ho t đ ng s n xu t kinh doanh ngh r ng g n v i b o v và phát tri n r ng; - Trình đ t ch c s n xu t kinh doanh, năng l c qu n lý và b o v r ng m t s công ty lâm nghi p thu c t nh qu n lý còn y u. Công tác đi u tra, kh o sát th ng kê tài nguyên r ng c a các công ty chưa ch c ch n, d n đ n không th đưa ra phương án t ch c kinh doanh có hi u qu . II. S C N THI T PH I TRI N KHAI TH C HI N Đ NH GIÁ R NG
 3. Vi c tri n khai th c hi n đ nh giá r ng là m t nhi m nhi m v h t s c c n thi t trong giai đo n hi n nay và nh ng năm ti p theo là xu t phát t các yêu c u sau đây: - Nh m tri n khai tinh th n Ngh quy t TW l n th X v vi c " v n hoá các ngu n tìm năng", th c hi n Lu t B o v và phát tri n r ng năm 2004; theo đó, toàn b r ng s n xu t ph i đư c giao, cho thuê r ng có thu ho c không thu ti n s d ng r ng, đ làm đư c nh ng vi c này ph i ti n hành công tác đ nh giá r ng. - Nh m ph c v cho Đ án giao r ng, cho thuê r ng có thu ho c không thu ti n s d ng r ng theo Quy t đ nh s 2740/QĐ-BNN ngày 20/9/2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trên đ a bàn t nh Kon Tum. - Vi c b i thư ng các khu r ng c n ph i gi i phóng m t b ng đ th c hi n đ u tư xây d ng các công trình thu đi n, thu l i, giao thông…cũng c n ph i có giá c th đ tính toán, đ n bù. - Đ đ y m nh s n xu t lâm s n và phát tri n các d ch v lâm nghi p trên cơ s v n r ng và tài nguyên r ng đư c qu n lý b n v ng, t ch c th c hi n m t h th ng chính sách lâm nghi p có kh năng thu hút cao s tham gia c a ngư i dân, c a các thành ph n kinh t đ t o nên đ ng l c m i phát tri n lâm nghi p b n v ng trong đi u ki n c a n n kinh t th trư ng. Vì v y, U ban nhân dân t nh ph i t p trung ch đ o tri n khai th c hi n công tác đ nh giá r ng. III. CÁC CĂN C PHÁP LÝ XÂY D NG Đ ÁN - Lu t B o v và phát tri n r ng ngày 03/12/2004; - Ngh đ nh s 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v nguyên t c và phương pháp xác đ nh giá các lo i r ng; - Thông tư liên t ch s 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 c a Chính ph v nguyên t c và phương pháp xác đ nh giá các lo i r ng; - Thông tư s 17/2006/TT-BNN ngày 14/3/2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 c a Th tư ng Chính ph ; - Quy t đ nh s 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch v khai thác g và lâm s n khác; - Và m t s tài li u liên quan khác. Ph n th hai N I DUNG Đ ÁN I. M C ĐÍCH VÀ M C TIÊU C A Đ ÁN 1. M c đích c a Đ án là dùng làm cơ s tính toán giá tr r ng đ giao, cho thuê và b i thư ng r ng t nhiên trên đ a bàn t nh. 2. M c tiêu c a Đ án là xác đ nh giá tr quy n s d ng 1 ha r ng s n xu t ph c v Đ án giao r ng, cho thuê r ng có thu ho c không thu ti n s d ng r ng theo Quy t đ nh s 2740/QĐ-BNN ngày 20/9/2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trên đ a bàn t nh Kon Tum và r ng phòng h , r ng đ c d ng đư c c p th m quy n chuy n m c đích s d ng, thông qua đó: - Đưa ra giá giao, giá thuê h p lý khi Nhà nư c th c hi n vi c giao r ng, cho thuê r ng t nhiên; - Đưa ra giá b i thư ng h p lý khi thu h i chuy n múc đích s d ng đ t lâm nghi p có r ng t nhiên; - Là cơ s đ xác đ nh tài s n, đánh giá hi u qu ho t đ ng c a các ch r ng; - Là cơ s khoa h c giúp Nhà nư c và các ch r ng qu n lý ngày càng t t hơn ngu n tài nguyên r ng theo quy đ nh c a Lu t B o v và phát tri n r ng; nâng cao năng l c và hi u qu qu n lý, s d ng và b o v r ng cho các ch r ng, góp ph n thúc đ y phát tri n ngành lâm nghi p; - Nâng cao v nh n th c và trách nhi m c a các ch r ng trong vi c gi gìn b o v giá tr quý báu c a r ng bao g m giá tr kinh t và giá tr môi trư ng c a r ng. II. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI - V đ i tư ng: Áp d ng đ i v i r ng t nhiên g m: r ng s n xu t; r ng phòng h , đ c d ng đư c c p th m quy n chuy n m c đích s d ng trên đ a bàn toàn t nh.
 4. - V ph m vi: do thi u công tác đi u tra c th v tr lư ng lâm s n cũng như các ho t đ ng kinh t khác trên t ng ha r ng trên đ a bàn toàn t nh mà ch mô hình hoá (lý thuy t hoá) các thông s mang tính ch t đ i di n cho m t s tr ng thái r ng. Vì v y, k t qu tính toán ch dùng đ xây d ng k ho ch, xây d ng đ án. Khi tri n khai c th , ch nh ng d án nào có s li u đi u tra phù h p v i các thông s đã đưa ra thì đư c s d ng k t qu này đ giao, cho thuê , b i thư ng hay t ch c đ u giá. III. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN Đ NH GIÁ R NG 1. Cơ s giá tr : Giá tr Cách ti p c n đư c s d ng và s Lo i Mô t c a r ng tương ng v i nghiên c u này Giá tr s d ng tr c ti p Khai thác g thương m i và và các s n ph m khác (dương x , Ti p c n tr c ti p th ng qua đánh giá tr Thương m i tre n a, m t ong, cây đ làm lư ng khai thác. thu c,...) S n R t khó xác đ nh chính xác. Vi c th m ph m Các s n ph m ph c v sinh đ nh giá gián ti p d a trên gi đ nh v s ho t: c i đun, g xây d ng, các ph thu c vào các ngu n tài nguyên r ng Sinh k s n ph m c a đ ng v t, th c c a nh ng dân cư s ng li n k mà cu c ph m và cây đ làm thu c. s ng c a h có m i quan h m t thi t v i r ng. Có th ư c tính giá tr này b ng s lư ng Vi c t o ra thu nh p thông qua du khách, s thu hút c a các đi m nút du l ch sinh thái. Giá tr t o ra t du l ch, các thu c tính đ c đáo c a r ng, Du l ch, gi i trí s th a mãn nhu c u giai trí c a giá tr v c nh v t, đ a đi m văn hoá, v.v.. ngư i tham quan. (hay thông qua vi c xác đ nh chi phí du hành). Phi tiêu th Các đ a đi m thiêng liêng, ho c Đư c đánh giá trên cơ s s lư ng du Văn hoá, l ch khu v c có t m quan tr ng v khách (hay thông qua vi c xác đ nh chi s l ch s phí du hành). Không th ng d ng tr c ti p. có th liên Khoa h c, giáo Giá tr c a r ng trong v n đ quan ch t ch v i giá tr đa d ng sinh d c khoa h c, giáo d c. h c và tính đ c đáo. Giá tr s d ng gián ti p R ng đóng vai trò quan tr ng trong ch c năng h th ng sinh thái phong c nh, đ c B o v đ t, tái sinh ch t dinh bi t là v tái sinh ch t dinh dư ng, h p Phong c nh và dư ng, tình tr ng màu m c a thu khí các bon, và gi nư c. ch c năng sinh đ t, góp ph n n đ nh khí h u Các khu r ng xu t hi n trong khu v c thái và gi l i khí các bon,... c a các con sông l n có th đư c coi là có ch c năng quan tr ng đ c bi t v sinh thái.
 5. Đây là giá tr quan tr ng c a r ng. Đánh Giá tr đa d ng R ng cung c p môi trư ng giá thông qua m c đ đa d ng sinh h c, sinh h c s ng cho nhi u loài sinh v t. vi c cung c p các lo i sinh v t quý, gen quý,... Giá tr phi s d ng Ngư i ta có th đ nh giá quy n Các giá tr tuỳ Chưa có m t phương th c đánh giá h p ch n đ i v i vi c s d ng m t ch n lý khu r ng trong tương lai. Ngư i ta có th đ nh giá m t Giá tr hi n h u khu r ng như là m t di s n Chưa có m t phương th c đánh giá h p và giá tr v m t cho nh ng ngư i khác ho c lý di s n cho các th h khác. Qua b ng trên cho th y, giá tr c a r ng bao g m giá tr s d ng tr c ti p, giá tr s d ng gián ti p và giá tr phi s d ng. Tuy nhiên, hi n t i chưa có cơ s và đi u ki n đ tính toán ph n giá tr gián ti p, giá tr phi s d ng và giá tr lâm s n ngoài g . Vì v y, Đ án ch tính đ n giá tr thu nh p t ho t đ ng khai thác g tròn và c i, chưa tính toán các giá tr khác. 2. L a ch n phương pháp và trình t tính toán đ nh giá r ng theo phương pháp thu nh p: 2.1. L a ch n phương pháp: Theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 65/2008/TTLT-BNN-BTC nói trên, có 3 phương pháp xác đ nh giá các lo i r ng. C th như sau: - Phương pháp thu nh p: là phương pháp xác đ nh m c giá c a m t di n tích r ng c th căn c vào thu nh p thu n tuý thu đư c t r ng quy v th i đi m đ nh giá v i lãi su t ti n g i ti t ki m kỳ h n m t năm c a lo i ti n Vi t Nam đ ng (VNĐ) t i Ngân hàng thương m i có m c lãi su t trung bình trên đ a bàn th i đi m đ nh giá. Phương pháp này đư c áp d ng đ xác đ nh giá quy n s d ng r ng phòng h , r ng đ c d ng và r ng s n xu t là r ng t nhiên; giá quy n s h u r ng s n xu t là r ng tr ng. - Phương pháp chi phí: là phương pháp xác đ nh m c giá c a m t di n tích r ng c th căn c vào các kho n chi phí h p lý đã đ u tư t o r ng và lãi su t ti n g i ti t ki m kỳ h n m t năm c a lo i ti n VNĐ t i Ngân hàng thương m i có m c lãi su t cao nh t trên đ a bàn th i đi m đ nh giá. Phương pháp này đư c áp d ng đ xác đ nh giá quy n s h u r ng s n xu t là r ng tr ng trong đi u ki n lo i r ng c n đ nh giá chưa có giao d ch trên th trư ng. - Phương pháp so sánh: là phương pháp xác đ nh m c giá c a m t di n tích r ng c th thông qua vi c phân tích các m c giá r ng th c t đã chuy n như ng quy n s h u r ng tr ng, chuy n như ng, cho thuê quy n s d ng r ng trên th trư ng ho c giá giao d ch v quy n s h u r ng tr ng, quy n s d ng r ng (gi a Nhà nư c và ch r ng) c a di n tích r ng cùng lo i, tương t v tr ng thái r ng, tr lư ng r ng; ch t lư ng lâm s n đ so sánh v i di n tích r ng c n đ nh giá. Phương pháp này đư c áp d ng đ xác đ nh giá quy n s d ng r ng phòng h , r ng đ c d ng và r ng s n xu t là r ng t nhiên; giá quy n s h u r ng s n xu t là r ng tr ng. Tuy nhiên, cho đ n th i đi m này, t nh ta m i b t đ u tri n khai th c hi n đ nh giá r ng nên chưa có giá giao d ch th c t v quy n s d ng r ng, vì v y, không th áp d ng phương pháp so sánh. M t khác, Đ án này ph c v ch y u cho Đ án giao r ng, cho thuê r ng có thu ho c không thu ti n s d ng r ng theo Quy t đ nh s 2740/QĐ-BNN nói trên; trong đó, đ i tư ng r ng đư c giao, cho thuê ch y u là r ng t nhiên. Trong Đ án này không đ c p đ n r ng tr ng nên không áp d ng phương pháp chi phí. V i các lý do nói trên, trong Đ án ch áp d ng phương pháp thu nh p đ tính toán xác đ nh giá quy n s d ng r ng và ti n b i thư ng khi thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng. 2.2. Trình t các bư c tính toán theo phương pháp thu nh p: - Bư c 1: Căn c h sơ v khu r ng; trong đó có v trí đ a lý, đ a hình, đ a v t, tài nguyên r ng, tr ng thái r ng, tr lư ng và ch t lư ng lâm s n, các đi u ki n v giao r ng, cho thuê r ng, thu h i r ng
 6. theo k ho ch đ nh giá r ng h ng năm... và trên cơ s lư ng tăng trư ng t nhiên bình quân h ng năm c a r ng lá r ng thư ng xanh và n a r ng lá Tây nguyên là 2% đ xác đ nh tr lư ng g t i năm đư c phép khai thác theo quy trình. - Bư c 2: Tính t ng doanh thu t vi c bán g , c i t i năm đư c phép khai thác. - Bư c 3: Tính t ng chi phí t i năm đ nh giá đ i v i trư ng h p thu h i r ng và đ i v i trư ng h p giao, cho thuê r ng đư c tính t năm đ nh giá đ n khi k t thúc th i h n giao, cho thuê r ng bao g m: chi phí khai thác g , c i t i năm t ch c khai thác; chi phí b o v h ng năm t i th i đi m đ nh giá đ n khi k t thúc th i h n giao, cho thuê r ng, các kho n thu , phí và các chi phí khác (n u có). - Bư c 4: Xác đ nh lãi su t ti n g i ti t ki m bình quân kỳ h n 1 năm t i t nh Kon Tum. - Bư c 5: Tính giá quy n s d ng r ng ho c ti n b i thư ng khi thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng theo công th c: t B i − Ci B−C G = ∑ (1 + r ) i =1 i + r Trong đó: - G là giá quy n s d ng r ng; - Bi là doanh thu trong năm i tính t năm đ nh giá (năm 1) đ n năm k t thúc cho thuê/giao r ng; - Ci là chi phí trong năm i tính t năm đ nh giá (năm 1) đ n năm k t thúc cho thuê/giao r ng; - t là kho ng th i gian tính t năm đ nh giá đ n năm k t thúc cho thuê/giao r ng; - r là lãi su t (tính b ng s th p phân) ti n g i ti t ki m. - B là t ng doanh thu bình quân 01 năm tính cho t i đa 03 năm li n k trư c th i đi m đ nh giá. - C là t ng chi phí bình quân 01 năm tính cho t i đa 03 năm li n k trư c th i đi m đ nh giá. Tuy nhiên như đã nói t i đi m 1, M c III c a Ph n th hai nói trên, giá quy n s d ng r ng trong Đ án đư c tính toán d a trên giá tr thu nh p thu n tuý và chi phí t ho t đ ng khai thác g tròn và c i, không có thu nh p thư ng xuyên nào khác. Do v y, (B - C)/r trong công th c trên b ng 0. 3. K t qu tính toán xác đ nh giá quy n s d ng r ng và ti n b i thư ng khi thu h i r ng: 3.1. Thông s tính toán: Các thông s gi đ nh đư c s d ng đ xây d ng mô hình tính toán giá quy n s d ng r ng và ti n b i thư ng c a 1 ha r ng như sau: - Th i gian giao, cho thuê r ng có thu ti n s d ng đư c tính theo luân kỳ khai thác là 35 năm. Trong Đ án, năm đ u tiên c a luân kỳ khai thác cũng chính là năm đ nh giá b t đ u t năm 2009; - Tính thu nh p thu n tuý t ho t đ ng khai thác g , c i c a 4 tr ng thái r ng s n xu t là r ng t nhiên lá r ng thư ng xanh và n a r ng lá (g m: r ng giàu, r ng trung bình, r ng nghèo và r ng non) v i ch ng lo i g nhóm IV; - Giá bán g , c i theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 c a U ban nhân dân t nh Kon Tum v vi c quy đ nh giá t i thi u tính thu tài nguyên đ i v i lâm s n r ng t nhiên, thu s d ng đ t nông nghi p đ i v i các lo i lâm s n r ng tr ng, vư n tr ng. Ti n cây đ ng tính theo Quy t đ nh s 69/2005/QĐ-UBND ngày 10/11/2005 c a U ban nhân dân t nh; - Lãi su t ti n g i ti t ki m bình quân trên đ a bàn th xã Kon Tum: t năm 2009 đ n 2011 là 18% và t năm 2012 đ n năm 2043 là 8,16%; - Đ nh m c lao đ ng và ca máy căn c theo các đi u ki n tác nghi p gi đ nh đư c áp d ng chung cho các tr ng thái r ng (C ly đi làm: 1 ÷ 2 km; đ d c c a r ng 15 0 ≤ i ≤ 30 0 ; c ly v n chuy n: 25 km; c ly v n xu t: 200 – 300 m). - Áp d ng phương th c khai thác ch n khi tính toán giá quy n s d ng r ng và theo phương th c khai thác tr ng khi tính toán ti n b i thư ng đ thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng. Các ch tiêu k thu t ch y u trong khai thác theo Quy t đ nh s 40/2005/QĐ-BNN, ngày 07/7/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nói trên. 3.2. K t qu tính toán:
 7. + Giá quy n s d ng r ng: K t qu tính toán giá quy n s d ng r ng tính cho 1 ha r ng theo các tr ng thái r ng như sau: - R ng giàu: 19.966.639 đ/ha. - R ng trung bình: 13.178.697 đ/ha. - R ng nghèo: 2.388.937 đ/ha. + Ti n b i thư ng khi thu h i r ng: K t qu tính toán ti n b i thư ng khi thu h i, chuy n m c đích s d ng 1 ha r ng theo các tr ng thái r ng như sau: - R ng giàu: 20.976.240 đ/ha. - R ng trung bình: 17.779.408 đ/ha. - R ng nghèo: 9.787.328 đ/ha. - R ng non: 5.742.080 đ/ha. (chi ti t xem ph l c kèm theo) IV. CÁC BI N PHÁP TH C HI N 1. Không t ch c thu ti n cây đ ng khi các ch r ng t ch c khai thác g , c i vì k t qu tính toán giá quy n s d ng r ng và ti n b i thư ng khi thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng nói trên đã bao g m chi phí ti n cây đ ng. 2. Do Luân k ỳ khai thác đưa vào tính toán theo quy đ nh là 35 năm. Vì v y, kho ng th i gian gi a 2 kỳ khai thác chính k ti p nhau quá dài, đ ngh H i đ ng nhân dân t nh cho phép ban hành chính sách tài chính ràng bu c nhà đ u tư ph i có trách nhi m chăm sóc, qu n lý b o v r ng sau khi khai thác l n I (như: ký qu , b o lãnh...). Đ ng th i u ban nhân dân t nh có trách nhi m ban hành cơ ch ki m tra, giám sát nhà đ u tư trong vi c t ch c th c hi n chăm sóc, qu n lý b o v r ng nh m tránh trư ng h p nhà đ u tư t b trách nhi m c a mình trong vi c chăm sóc, qu n lý b o v r ng sau khi t ch c khai thác l n I. 3. Giá quy n s d ng r ng đư c tính toán trên cơ s thu nh p và chi phí t ho t đ ng khai thác g , c i. Do v y, đ ngh H i đ ng nhân dân t nh cho phép ch r ng đư c quy n ch đ ng t ch c khai thác lâm s n theo quy đ nh trong phương án đ u giá giao, cho thuê r ng đã đư c U ban nhân dân t nh phê duy t nh m t o đi u ki n cho ch r ng đư c ch đ ng trong ho t đ ng s n xu t, kinh doanh. 4. Hi n nay, Trung ương chưa có ch đ quy đ nh v qu n lý, s d ng ngu n thu t vi c giao r ng, cho thuê r ng có thu ti n s d ng và ti n b i thư ng khi thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng. Vì v y, trư c m t kho n thu nói trên đư c v n d ng qu n lý như ngu n tài nguyên đ t hi n hành, đư c s d ng đ chi cho s nghi p lâm nghi p, chi cho đ u tư cơ s h t ng nông nghi p nông thôn, chi cho Qu B o v và phát tri n r ng…Khi có hư ng d n c a Trung ương thì th c hi n theo hư ng d n đó. 5. Khi t ch c tri n khai các d án có s li u đi u tra lâm s n c th ho c đi u tra kinh t xã h i khác mà có s khác bi t v i s li u m u đưa ra thì H i đ ng đ nh giá c a t nh ho c cơ quan chuyên môn theo Pháp lu t s tính toán l i giá theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c. y ban nhân dân t nh s trình Thư ng tr c H i đ ng nhân dân t nh đ x lý c th . 6. Khi y u t giá c và các y u t khác thay đ i làm nh hư ng tăng ho c gi m giá quy n s d ng r ng và ti n b i thư ng khi thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng trên 20% liên t c trong th i gian t 6 tháng tr lên thì y ban nhân dân t nh s trình Thư ng tr c H i đ ng nhân dân t nh đ s a đ i và báo cáo l i cho H i đ ng nhân dân t nh trong k ỳ h p g n nh t. Ph n th ba T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a H i đ ng thí đi m đ nh giá r ng: - Làm cơ quan đ u m i có nhi m v ch trì, ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng, C c Thu t nh, Chi C c Ki m lâm, Chi c c Lâm nghi p và các S , Ngành liên quan t ch c tri n khai Đ án; - Ch đ o vi c l p và trình U ban nhân dân t nh phê duy t k ho ch đ nh giá r ng h ng năm đ ph c v công tác giao, cho thuê r ng và thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng;
 8. - T ch c th m đ nh giá các lo i r ng, báo cáo U ban nhân dân t nh trình H i đ ng nhân dân t nh thông qua và công b công khai trên các phương ti n thông tin đ i chúng; - Tham mưu U ban nhân dân t nh ch đ o các S , Ngành ph i h p th c hi n vi c giao, cho thuê r ng, thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng theo k ho ch đ nh giá r ng th ng nh t, đ ng b v i vi c giao đ t, cho thuê đ t, thu h i đ t theo quy đ nh pháp lu t hi n hành; - Đ nh k ỳ hàng năm t ng h p tình hình, báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân t nh; t ch c sơ k t, t ng k t tình hình th c hi n Đ án. 2. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Ch u trách nhi m t ch c xác đ nh v trí, ranh gi i, lo i r ng, tr ng thái r ng, ch t lư ng r ng và các đi u ki n v giao, cho thuê r ng, thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng đ xây d ng k ho ch đ nh giá r ng h ng năm; - T ch c vi c ti p nh n đơn xin giao, thuê r ng, tr l i r ng theo k ho ch đ nh giá r ng h ng năm; ch trì ph i h p v i các S , Ngành liên quan th m đ nh tính kh thi c a d án đ u tư khu r ng c a t ch c l p; th c hi n các n i dung v giao, cho thuê r ng, thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng theo quy đ nh hi n hành; - T ch c vi c bàn giao r ng ho c nh n l i r ng ngoài th c đ a; - T ng h p nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n đ nh giá r ng, báo cáo c p có th m quy n xem xét gi i quy t. - Hư ng d n, ki m tra, giám sát các t ch c, cá nhân, doanh nghi p tham gia vi c giao, thuê r ng, cho thuê r ng, thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng theo qui đ nh hi n hành. - Xây d ng trình U ban nhân dân t nh ban hành các qui trình, trình t th t c khai thác, chăm sóc, nuôi dư ng ph c h i r ng sau khi giao, cho thuê. - Ch đ o Chi c c Ki m lâm t nh: + Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, ch trương, chính sách c a Nhà nư c, c a t nh v đ nh giá r ng; + T ch c qu n lý h sơ v giao, thuê r ng, thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng thu c chương trình đ nh giá r ng; theo dõi, th ng kê bi n đ ng; t ng h p báo cáo H i đ ng thí đi m đ nh giá r ng; + Ki m tra, giám sát vi c s d ng r ng c a các ch r ng sau khi đã đư c giao, cho thuê; + B o đ m ch p hành pháp lu t trong các ho t đ ng v giao, cho thuê r ng, thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng thu c chương trình đ nh giá r ng; ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t tranh ch p v r ng. 3. Trách nhi m c a S Tài nguyên và Môi trư ng: Ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tham m ưu U ban nhân dân t nh: Vi c giao đ t, cho thuê đ t trên di n tích đã giao r ng, cho thuê r ng; vi c thu h i chuy n m c đích s d ng đ t trên nh ng di n tích đã đư c c p th m quy n cho phép đ u tư các công trình c n ph i gi i phóng m t b ng. 4. Trách nhi m c a S Tài chính: - Ph i h p v i S K ho ch - Đ u tư cân đ i và b trí k ho ch kinh phí hàng năm đ th c hi n Đ án trên cơ s th ng nh t v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo qui đ nh hi n hành, báo cáo U ban nhân dân t nh trình H i đ ng nhân dân t nh xem xét phê duy t; - T ch c xác đ nh giá các lo i r ng; theo dõi bi n đ ng giá các lo i r ng trên th trư ng; t ch c th ng kê giá các lo i r ng; - Xây d ng chính sách tài chính ràng bu c nhà đ u tư ph i th c hi n nghĩa v chăm sóc, nuôi dư ng, phát tri n r ng sau khai thác (ký qu , b o lãnh…) trình U ban nhân dân t nh ban hành. - L p và báo cáo H i đ ng thí đi m đ nh giá r ng trình U ban nhân dân t nh phê duy t k ho ch đ u giá quy n s d ng r ng trong trư ng h p giao, cho thuê r ng có thu ti n s d ng r ng theo phương th c đ u giá. 5. Trách nhi m c a các cơ quan khác có liên quan:
 9. U ban nhân dân các huy n, th xã; U ban nhân dân các xã có r ng, Lâm trư ng Kon Tum và các Công ty Đ u tư phát tri n lâm nông công nghi p và D ch v thu c t nh ch đ ng ph i h p v i các S , Ngành liên quan tham gia các ho t đ ng c a Đ án này. Các t ch c, cá nhân, các doanh nghi p có nhu c u đư c giao, thuê r ng thì đăng ký v i các cơ quan ch c năng c a t nh đ đư c hư ng d n th c hi n. Ph n th tư K T LU N VÀ KI N NGH I. K T LU N: Đ án đư c xây d ng theo các qui đ nh hi n hành c a Nhà nư c, s li u tính toán v tr lư ng d a trên các h sơ thi t k khai thác các năm trư c, giá cây đ ng áp d ng theo đơn giá đư c U ban nhân dân t nh ban hành, do đó tương đ i phù h p. Tuy nhiên do bư c đ u xây d ng nên Đ án ch có tính ch t t m th i, áp d ng th c hi n trong th i gian trư c m t, trong quá trình th c hi n s ti p t c ch nh s a, hoàn thi n thêm. II. KI N NGH : Đ có cơ s th c hi n đư c công tác giao r ng, cho thuê r ng và b i thư ng r ng t nhiên trên di n tích đư c phép chuy n m c đích s d ng, đ ngh H i đ ng nhân dân t nh xem xét thông qua Đ án. PH L C: B NG TÍNH TOÁN GIÁ QUY N S D NG R NG VÀ TI N B I THƯ NG KHI THU H I, CHUY N M C ĐÍCH S D NG 1 HA R NG T NHIÊN 1. Giá quy n s d ng r ng: a. R ng giàu: H ng m c ĐVT Tr Khai thác l n Khai thác l n lư ng I ( Năm II (Năm 2043 ) 2009) 1. Tr lư ng g t i th i đi m đ nh gía m³/ha 150 2. Tr lư ng đư c phép khai thác m³/ha 150 m³/ha/ 3. Tăng trư ng bình quân năm năm 3,4 4. S năm c n đ đ t tr lư ng khai thác năm 35 5. Tr lư ng t i th i đi m khai thác m³/ha 150 203 6. Cư ng đ đư c phép khai thác % 26 21 7. T l ch t bài th i % 5 5 8. Tr lư ng khai thác m³/ha 46,5 52,8 9. S n lư ng khai thác m³/ha Trong đó: - S n lư ng g chính ph m m³/ha 27,9 31,7 - S n lư ng g t n d ng m³/ha 7,0 7,9 - S n lư ng c i Ste 3,3 3,70 10. Tr lư ng còn l i sau khai thác m³/ha 104 150 11. Giá bán s n ph m Trong đó: - G chính ph m đ/m³ 2.200.000 2.200.000 - G t n d ng đ/m³ 450.000 450.000
 10. -C i đ/Ste 190.000 190.000 12. Doanh thu t i th i đi m khai thác (B) đ ng 65.137.200 67.626.240 Trong đó: - Doanh thu t g chính ph m đ ng 61.380.000 63.360.000 - Doanh thu t g t n d ng đ ng 3.138.750 3.564.000 - Doanh thu t c i đ ng 618.450 702.240 13. T ng chi phí (C) đ ng 41.706.911 48.970.198 Trong đó: - Chi phí khai thác đ ng 17.184.794 25.393.284 - Chi phí qu n lý b o v đ ng 100.000 100.000 - Chi phí qu n lý công ty đ ng 16.578.688 17.224.900 - Thu Thu nh p doanh nghi p (25 %) đ ng 7.843.430 6.252.014 14. Thu nh p thu n túy (B - C) đ ng 23.430.289 18.656.042 15. Giá quy n s d ng 1 ha r ng giàu (G ) đ ng 19.966.639 b. R ng trung bình: H ng m c ĐVT Tr Khai thác Khai thác lư ng l n I (Năm l n II (Năm 2009) 2043) 1. Tr lư ng g t i th i đi m đ nh gía m³/ha 130 2. Tr lư ng đư c phép khai thác m³/ha 130 3. Tăng trư ng bình quân năm m³/ha/năm 3,5 4. S năm c n đ đ t tr lư ng khai thác năm 35 5. Tr lư ng t i th i đi m khai thác m³/ha 130 189 6. Cư ng đ đư c phép khai thác % 21 25 7. T l ch t bài th i % 5 5 8. Tr lư ng khai thác m³/ha 33,8 56,6 9. S n lư ng khai thác m³/ha Trong đó: - S n lư ng g chính ph m m³/ha 20,3 34,0 - S n lư ng g t n d ng m³/ha 5,1 8,5 - S n lư ng c i Ste 2,4 4,0 10. Tr lư ng còn l i sau khai thác m³/ha 96 132 11. Giá bán s n ph m Trong đó: - G chính ph m đ/m³ 2.200.000 2.200.000 - G t n d ng đ/m³ 450.000 450.000 -C i đ/Ste 190.000 190.000 12. Doanh thu t i th i đi m khai thác (B) đ ng 47.347.040 72.493.280 Trong đó: - Doanh thu t g chính ph m đ ng 44.616.000 67.920.000 - Doanh thu t g t n d ng đ ng 2.281.500 3.820.500
 11. - Doanh thu t c i đ ng 449.540 752.780 13. T ng chi phí (C) đ ng 32.358.624 46.439.534 Trong đó: - Chi phí khai thác đ ng 14.955.777 19.082.593 - Chi phí qu n lý b o v đ ng 100.000 100.000 - Chi phí qu n lý công ty đ ng 12.273.375 18.539.025 - Thu Thu nh p doanh nghi p (25 %) đ ng 5.029.472 8.717.915 14. Thu nh p thu n túy (B - C) đ ng 14.988.416 26.053.746 15. Giá quy n s d ng 1 ha r ng trung đ ng 13.178.697 bình ( G ) c. R ng nghèo: H ng m c ĐVT Tr Khai thác Khai thác lư ng l n I (Năm l n II (Năm 2026) 2043 ) 1. Tr lư ng g t i th i đi m đ nh gía m³/ha 80 2. Tr lư ng đư c phép khai thác m³/ha 80 3. Tăng trư ng bình quân năm m³/ha/năm 4. S năm c n đ đ t tr lư ng khai thác năm 13 22 5. Tr lư ng t i th i đi m khai thác m³/ha 112 112 6. Cư ng đ đư c phép khai thác % 23,5 24,5 7. T l ch t bài th i % 5 5 8. Tr lư ng khai thác m³/ha 32 33 9. S n lư ng khai thác m³/ha Trong đó: - S n lư ng g chính ph m m³/ha 19,2 19,8 - S n lư ng g t n d ng m³/ha 4,8 5,0 - S n lư ng c i Ste 2,2 2,3 10. Tr lư ng còn l i sau khai thác m³/ha 80 79 11. Giá bán s n ph m Trong đó: - G chính ph m đ/m³ 2.200.000 2.200.000 - G t n d ng đ/m³ 450.000 450.000 -C i đ/Ste 190.000 190.000 12. Doanh thu t i th i đi m khai thác (B) đ ng 44.825.600 46.226.400 Trong đó: - Doanh thu t g chính ph m đ ng 42.240.000 43.560.000 - Doanh thu t g t n d ng đ ng 2.160.000 2.227.500 - Doanh thu t c i đ ng 425.600 438.900 13. T ng chi phí (C) đ ng 31.066.550 46.226.400 Trong đó: - Chi phí khai thác đ ng 14.697.866 15.581.662
 12. - Chi phí qu n lý b o v đ ng 100.000 100.000 - Chi phí qu n lý công ty đ ng 11.649.000 12.050.775 - Thu Thu nh p doanh nghi p (25 %) đ ng 4.619.683 4.648.491 14. Thu nh p thu n túy (B - C) đ ng 13.759.050 13.845.472 15. Giá quy n s d ng 1 ha r ng nghèo (G) đ ng 2.388.937 2. Ti n b i thư ng khi thu h i r ng, chuy n m c đích s d ng r ng: a. R ng giàu: H ng m c ĐVT Tr Năm khai thác 2009 lư ng 1. Tr lư ng g t i th i đi m đ nh gía m³/ha 150 2. Cư ng đ đư c phép khai thác % 100 3. S n lư ng khai thác m³/ha Trong đó: - S n lư ng g chính ph m m³/ha 18 - S n lư ng g t n d ng m³/ha 22,5 - S n lư ng c i Ste 77,7 4. Giá bán s n ph m Trong đó: - G chính ph m đ/m³ 2.200.000 - G t n d ng đ/m³ 450.000 -C i đ/Ste 190.000 5. Doanh thu t i th i đi m khai thác (B) đ ng 64.488.000 Trong đó: - Doanh thu t g chính ph m đ ng 39.600.000 - Doanh thu t g t n d ng đ ng 10.125.000 - Doanh thu t c i đ ng 14.763.000 6. T ng chi phí (C) đ ng 43.511.760 Trong đó: - Chi phí khai thác đ ng 16.397.681 - Chi phí qu n lý công ty đ ng 20.122.000 - Thu Thu nh p doanh nghi p (25 %) đ ng 6.992.080 7. Thu nh p thu n túy (B - C) đ ng 20.976.240 8. Ti n b i thư ng khi thu h i r ng, chuy n m c đ ng 20.976.240 đích s d ng 1 ha r ng giàu ( G ) b. R ng trung bình: H ng m c ĐVT Tr Năm khai thác 2009 lư ng 1. Tr lư ng g t i th i đi m đ nh gía m³/ha 130 2. Cư ng đ đư c phép khai thác % 100 3. S n lư ng khai thác m³/ha Trong đó:
 13. - S n lư ng g chính ph m m³/ha 15,6 - S n lư ng g t n d ng m³/ha 19,5 - S n lư ng c i Ste 67,3 4. Giá bán s n ph m Trong đó: - G chính ph m đ/m³ - G t n d ng đ/m³ -C i đ/Ste 5. Doanh thu t i th i đi m khai thác (B) đ ng 55.889.600 Trong đó: - Doanh thu t g chính ph m đ ng 34.320.000 - Doanh thu t g t n d ng đ ng 8.775.000 - Doanh thu t c i đ ng 12.794.600 6. T ng chi phí (C) đ ng 38.110.192 Trong đó: - Chi phí khai thác đ ng 14.211.323 - Chi phí qu n lý công ty đ ng 17.972.400 - Thu Thu nh p doanh nghi p (25 %) đ ng 5.926.469 7. Thu nh p thu n túy (B - C) đ ng 17.779.408 8. Ti n b i thư ng khi thu h i r ng, chuy n m c đ ng 17.779.408 đích s d ng 1 ha r ng trung bình ( G ) c. R ng nghèo: H ng m c ĐVT Tr Năm khai thác 2009 lư ng 1. Tr lư ng g t i th i đi m đ nh gía m³/ha 80 2. Cư ng đ đư c phép khai thác % 100 3. S n lư ng khai thác m³/ha Trong đó: - S n lư ng g chính ph m m³/ha 9,6 - S n lư ng g t n d ng m³/ha 12 - S n lư ng c i Ste 41,4 4. Giá bán s n ph m Trong đó: - G chính ph m đ/m³ - G t n d ng đ/m³ -C i đ/Ste 5. Doanh thu t i th i đi m khai thác (B) đ ng 34.393.600 Trong đó: - Doanh thu t g chính ph m đ ng 21.120.000 - Doanh thu t g t n d ng đ ng 5.400.000 - Doanh thu t c i đ ng 7.873.600
 14. 6. T ng chi phí (C) đ ng 24.606.272 Trong đó: - Chi phí khai thác đ ng 8.745.430 - Chi phí qu n lý công ty đ ng 12.598.400 - Thu Thu nh p doanh nghi p (25 %) đ ng 3.262.443 7. Thu nh p thu n túy (B - C) đ ng 9.787.328 8. Ti n b i thư ng khi thu h i r ng, chuy n m c đ ng 9.787.328 đích s d ng 1 ha r ng nghèo ( G ) d. R ng non: H ng m c ĐVT Tr Năm khai thác 2009 lư ng 1. Tr lư ng g t i th i đi m đ nh gía m³/ha 50 2. Cư ng đ đư c phép khai thác % 100 3. S n lư ng khai thác m³/ha Trong đó: - S n lư ng g chính ph m m³/ha 6 - S n lư ng g t n d ng m³/ha 7,5 - S n lư ng c i Ste 25,9 4. Giá bán s n ph m Trong đó: - G chính ph m đ/m³ - G t n d ng đ/m³ -C i đ/Ste 5. Doanh thu t i th i đi m khai thác (B) đ ng 21.496.000 Trong đó: - Doanh thu t g chính ph m đ ng 13.200.000 - Doanh thu t g t n d ng đ ng 3.375.000 - Doanh thu t c i đ ng 4.921.000 6. T ng chi phí (C) đ ng 15.753.920 Trong đó: - Chi phí khai thác đ ng 5.465.894 - Chi phí qu n lý công ty đ ng 8.374.000 - Thu Thu nh p doanh nghi p (25 %) đ ng 1.914.027 7. Thu nh p thu n túy (B - C) đ ng 5.742.080 8. Ti n b i thư ng khi thu h i r ng, chuy n m c đ ng 5.742.080 đích s d ng 1 ha r ng non ( G )
Đồng bộ tài khoản