Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
5
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 46/2008/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh quy t s 16/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân t nh An Giang v vi c s a đ i, b sung giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh An Giang năm 2009; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh B ng giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh An Giang”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký và bãi b Quy t đ nh s 80/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh An Giang v vi c ban hành quy đ nh B ng giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh An Giang và Quy t đ nh s 33/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh An Giang v vi c s a đ i, b sung giá các lo i đ t ban hành kèm theo Quy t đ nh s 80/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh An Giang. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Th trư ng các S , Ban ngành c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph , các t ch c và cá nhân có tham gia vào quan h s d ng đ t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: KT. CH T CH - B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng (b/c); PHÓ CH T CH - Website Chính ph , C c Ki m tra VB (B Tư pháp); - TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ t nh; - Các S , Ban ngành c p t nh; - UBND các huy n, th xã và thành ph ; - Lãnh đ o VP. UBND t nh; - Lưu: VT, P. TH, KT, XDCB, NC, TT. Công báo. Vương Bình Th nh QUY Đ NH B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 46/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh An Giang) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng 1. Giá đ t đư c y ban nhân dân t nh quy đ nh theo Quy t đ nh này s d ng làm căn c đ : a) Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t;
  2. 1 b) Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34 và Đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003; c) Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai năm 2003; d) Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b theo quy đ nh c a pháp lu t; đ) Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39, Đi u 40 c a Lu t Đ t đai năm 2003; e) Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t theo hình th c đ u giá quy n s d ng đ t, ho c đ u th u d án có s d ng đ t, thì m c giá trúng đ u giá quy n s d ng đ t ho c trúng đ u th u d án có s d ng đ t không đư c th p hơn m c giá theo quy đ nh c a y ban nhân dân t nh. 3. Quy đ nh này không áp d ng đ i v i: a) Các phương án b i thư ng gi i phóng m t b ng đã đư c phê duy t t ngày 31 tháng 12 năm 2008 tr v trư c. b) Trư ng h p ngư i có quy n s d ng đ t t th a thu n v giá đ t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng đ t; góp v n b ng quy n s d ng đ t. Đi u 2. Các lo i đ t đư c quy đ nh giá Căn c Lu t Đ t đai năm 2003 và tình hình th c t c a đ a phương, giá các lo i đ t đư c quy đ nh: 1. Đ t nông nghi p g m các lo i đ t: a) Đ t tr ng cây hàng năm (đ t tr ng lúa, đ t tr ng c chăn nuôi, đ t lan b i, đ t tr ng cây hàng năm khác). b) Đ t tr ng cây lâu năm. c) Đ t nuôi tr ng th y s n. d) Đ t r ng s n xu t. 2. Đ t phi nông nghi p g m các lo i đ t: a) Đ t : đ t t i đô th , đ t t i nông thôn, đ t ven đô. Đ t ven đô là khu v c ti p giáp gi a đ t đô th và đ t nông thôn trong cùng m t huy n, th xã và thành ph (g i t t là huy n). Ph m vi đ t ven đô do y ban nhân dân c p huy n xác đ nh, gi i h n t chân l gi i vào trong 100 mét. Lu t Đ t đai năm 2003 và khung giá đ t c a Chính ph không có giá đ t ven đô th . Nhưng xét tình hình th c t c a đ a phương, c n thi t ph i có giá đ t vùng ven đô th đ không có s cách bi t quá l n gi a giá đ t đô th và đ t nông thôn li n k . b) Đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p: đ t xây d ng các khu công nghi p; đ t xây d ng cơ s s n xu t kinh doanh; đ t s d ng cho ho t đ ng khoáng s n; đ t s n xu t v t li u xây d ng, làm đ g m. c) Đ t dùng cho các m c đích: xây d ng tr s cơ quan, xây d ng công trình s nghi p; an ninh, qu c phòng; các cơ s tôn giáo; đình, đ n, mi u, am, t đư ng, nhà th h ; nghĩa trang, nghĩa đ a; đ t s d ng vào m c đích công c ng; đ t phi nông nghi p khác. d) Đ t chưa s d ng (đ t b ng, đ t đ i núi, núi đá không có cây r ng). Chương II CĂN C XÁC Đ NH GIÁ Đ T Đi u 3. Đ t nông nghi p Vi c đ nh giá đ t nông nghi p đư c th c hi n căn c vào v trí đ t theo b ng giá đ t như sau: 1. Đ t tr ng cây hàng năm, đ t tr ng cây lâu năm, đ t nuôi tr ng th y s n đư c phân t i đa 3 v trí. Đ t t i v trí 1 có giá cao nh t. V trí đư c xác đ nh c th trong b ng giá đ t theo t ng huy n, th xã và thành ph . 2. Giá đ t r ng s n xu t: phân thành 1 v trí.
  3. 2 3. Giá đ t trong m t s trư ng h p đ c bi t: a) Đ i v i đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t thì giá đ t tính b ng 2 l n giá đ t tr ng cây lâu năm c a v trí 1 cùng vùng. b) Đ i v i đ t nông nghi p trong ph m vi gi i h n đô th c a thành ph , th xã, th tr n đư c tính b ng v i giá đ t c a v trí 1. c) Đ i v i đ t nông nghi p ti p giáp qu c l , t nh l , đư ng liên xã, l giao thông nông thôn, giao thông th y (sông Ti n, sông H u, kênh c p I, c p II) đư c xác đ nh như sau: - Gi i h n c ly ti p giáp trong ph m vi 150 mét tính t chân l hi n h u, b sông, b kênh hi n h u đư c xác đ nh là v trí 1; - Gi i h n c ly t 151 mét đ n 450 mét đư c xác đ nh là v trí 2; - Các khu v c còn l i đư c tính b ng giá đ t c a v trí 3. Đi u 4. Đ t nông thôn Vi c đ nh giá đ t nông thôn đư c th c hi n căn c vào phân lo i xã và v trí đ t theo b ng giá đ t như sau: 1. Đ t nông thôn t i trung tâm ch xã (k c ch nông thôn n m ngoài trung tâm ch xã), trung tâm hành chính xã đư c xác đ nh giá đ t theo t ng ch , t ng trung tâm hành chính c th . 2. M i lo i có 2 m c giá tương ng v i 2 v trí: a) V trí 1: các dãy nhà ti p giáp m t ti n tính b ng 100%. b) V trí 2: các dãy nhà phía trong tính b ng 60% c a v trí 1. c) Trư ng h p th a đ t cùng m t h s d ng có chi u sâu trên 50 mét, thì 50 mét đ u tính b ng 100% giá đ t v trí 1, di n tích còn l i (chi u sâu trên 50 mét) tính b ng 60% c a v trí 1. 3. Gi i h n ph m vi bán kính ti p giáp đ i v i trung tâm ch xã, các trung tâm ch nông thôn n m ngoài trung tâm ch xã, trung tâm hành chính xã là 100 mét. Đi u 5. Đ t đô th Đ t đô th đư c phân theo lo i đư ng ph và v trí đ đ nh giá. Lo i đư ng ph căn c vào đi u ki n cơ s h t ng thu n l i cho sinh ho t, s n xu t kinh doanh d ch v , có kh năng sinh l i, kho ng cách đ n trung tâm đô th , thương m i d ch v . M i lo i đư ng ph đư c phân t ng đo n đư ng ph ; m i đư ng ph ho c đo n đư ng ph đư c phân t i đa 04 v trí (căn c vào v trí ti p giáp m t ti n đư ng ph hay phía trong c a đư ng ph ). 1. Phân lo i đư ng ph : thành ph Long Xuyên và th xã Châu Đ c đư c phân thành 04 lo i đư ng ph ; các huy n đư c phân thành 03 lo i đư ng ph . Đư ng ph lo i I có giá đ t cao nh t trong n i thành, n i th . 2. Phân đo n đư ng ph : căn c cơ s h t ng và kh năng sinh l i, đư ng ph đư c phân nhi u đo n đư ng có m c giá khác nhau. 3. Phân lo i v trí: m i đư ng ph ho c đo n đư ng ph đư c phân t i đa 04 v trí: a) Thành ph Long Xuyên và th xã Châu Đ c: - V trí 1: dãy nhà phía trư c, ti p giáp m t ti n đư ng ph , có giá cao nh t. - V trí 2: dãy nhà phía sau ho c trong h m c a đư ng ph có chi u r ng t 3 mét tr lên, đi u ki n sinh ho t thu n l i, cơ s h t ng hoàn ch nh (như m t đư ng láng nh a ho c láng xi-măng, h th ng c p thoát nư c tương đ i hoàn ch nh), giá đ t b ng 60% c a v trí 1. - V trí 3: trong h m c a đư ng ph có chi u r ng dư i 3 mét, đi u ki n sinh ho t kém hơn v trí 2, giá đ t b ng 40% c a v trí 1. - V trí 4: trong h m c a h m thu c v trí 2 ho c v trí 3, có đi u ki n sinh ho t kém, giá đ t b ng 20% c a v trí 1. Tr các đư ng h m đã xác đ nh giá đ t c th trong b ng giá đ t. b) Các th tr n: - V trí 1: dãy nhà phía trư c, ti p giáp m t ti n đư ng ph , có giá cao nh t. - V trí 2: dãy nhà phía sau ho c trong h m c a đư ng ph có chi u r ng t 2,5 mét tr lên, đi u ki n sinh ho t thu n l i, giá đ t b ng 60% c a v trí 1.
  4. 3 - V trí 3: trong h m c a đư ng ph có chi u r ng dư i 2,5 mét, đi u ki n sinh ho t kém hơn v trí 2, giá đ t b ng 40% c a v trí 1. - V trí 4: trong h m c a h m thu c v trí 2 ho c v trí 3, có đi u ki n sinh ho t kém, giá đ t b ng 20% c a v trí 1. Đi u 6. Đ t ven đô th , tr c giao thông 1. Đư c phân theo 2 v trí đ t, g m v trí 1 và v trí 2. Giá đ t tính b ng giá bình quân gi a đ t đô th v i đ t nông thôn li n k . a) V trí 1: các dãy nhà ti p giáp m t ti n tính b ng 100%. b) V trí 2: các dãy nhà phía sau ho c trong h m c a tr c giao thông tính b ng 60% c a v trí 1. 2. Trư ng h p th a đ t cùng m t h s d ng có chi u sâu trên 50 mét, thì 50 mét đ u tính b ng 100% giá đ t v trí 1, di n tích còn l i (chi u sâu trên 50 mét) tính b ng 60% c a v trí 1. Đi u 7. Đ t s n xu t, kinh doanh 1. Đ t làm m t b ng xây d ng cơ s s n xu t, kinh doanh t i đô th , ven đô, nông thôn: b ng 70% giá đ t li n k . 2. Đ t chuyên dùng làm nguyên li u s n xu t g m s , g ch ngói: b ng giá đ t nông nghi p li n k . Đi u 8. Giá các lo i đ t phi nông nghi p khác (đ t chuyên dùng) và đ t chưa s d ng 1. Đ i v i đ t xây d ng tr s cơ quan và đ t xây d ng công trình s nghi p; đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh; đ t tôn giáo, tín ngư ng (bao g m đ t do các cơ s tôn giáo s d ng, đ t có công trình là đình, đ n, mi u, am, t đư ng, nhà th h ); đ t phi nông nghi p khác (bao g m đ t xây d ng nhà b o tàng, nhà b o t n, nhà trưng bày tác ph m ngh thu t, cơ s sáng tác văn hóa ngh thu t). Giá đ t tính b ng v i giá đ t li n k . 2. Đ i v i đ t s d ng vào các m c đích công c ng theo quy đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u 6 Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP và các lo i đ t phi nông nghi p khác (bao g m đ t cho các công trình xây d ng khác c a tư nhân không nh m m c đích kinh doanh và không g n li n v i đ t ; đ t làm nhà ngh , lán, tr i cho ngư i lao đ ng; đ t đô th đư c s d ng đ xây d ng nhà ph c v m c đích tr ng tr t, k c các hình th c tr ng tr t không tr c ti p trên đ t; đ t xây d ng chu ng tr i chăn nuôi đ ng v t đư c pháp lu t cho phép; đ t xây d ng tr m, tr i nghiên c u thí nghi m nông nghi p, lâm nghi p, th y s n; đ t xây d ng nhà kho, nhà c a h gia đình, cá nhân đ ch a nông s n, thu c b o v th c v t, phân bón, máy móc, công c s n xu t nông nghi p). Giá đ t b ng 70% giá đ t li n k . 3. Đ i v i đ t sông, ngòi, kênh, r ch su i và m t nư c chuyên dùng s d ng vào m c đích nuôi tr ng th y s n thì giá đ t b ng v i giá đ t tr ng cây hàng năm và đ t nuôi tr ng th y s n li n k ; s d ng vào m c đích phi nông nghi p ho c s d ng vào m c đích phi nông nghi p k t h p v i nuôi tr ng khai thác th y s n thì giá đ t b ng v i giá đ t phi nông nghi p li n k . 4. Đ i v i đ t làm nghĩa trang, nghĩa đ a và các lo i đ t chưa xác đ nh m c đích s d ng (bao g m đ t b ng chưa s d ng, đ t đ i núi chưa s d ng, núi đá không có r ng cây) thì giá đ t b ng v i giá lo i đ t li n k . Đi u 9. Đ t khu v c giáp ranh, ti p giáp 1. Xác đ nh ph m vi giáp ranh: a) Đ i v i đ t nông nghi p t i các khu v c đ t giáp ranh đư c xác đ nh t đư ng phân đ a gi i hành chính gi a các huy n, th xã và thành ph vào sâu đ a ph n m i huy n là 500 mét. b) Đ i v i đ t phi nông nghi p nông thôn t i khu v c đ t giáp ranh đư c xác đ nh t đư ng phân đ a gi i hành chính gi a các huy n vào sâu đ a ph n m i huy n là 300 mét. c) Đ i v i đ t phi nông nghi p đô th thu c cùng m t lo i đô th theo quy đ nh hi n hành thì khu v c đ t giáp ranh đư c xác đ nh t đư ng phân đ a gi i hành chính gi a các huy n vào sâu đ a ph n m i huy n là 200 mét. d) Trư ng h p khu v c đ t gi a các huy n b ngăn cách b i sông, h , kênh có chi u r ng t 100 mét tr xu ng thì khu v c đ t giáp ranh đư c xác đ nh t b sông, b h , b kênh c a m i bên vào sâu đ a ph n c a m i huy n như quy đ nh t i đi m a, đi m b và đi m c kho n 1 Đi u này. N u chi u r ng c a sông, h , kênh trên 100 mét thì không x p lo i đ t giáp ranh. đ) Đ t nông thôn ti p giáp qu c l , ph m vi ti p giáp t i đa là 100 mét k t chân l gi i hi n h u; đ t nông thôn ti p giáp t nh l , đư ng liên xã đư c gi i h n c ly t i đa là 50 mét k t chân l gi i hi n h u.
  5. 4 2. Trư ng h p phân v t giáp ranh đ tính giá đ t vùng giáp ranh mà d n đ n th a đ t cùng m t h s d ng có 2 m c giá khác nhau thì toàn b th a đ t đó đư c tính theo giá đ t có m c giá cao nh t. 3. Giá đ t khu v c giáp ranh b ng giá bình quân c a các lo i đ t li n k . Đi u 10. X lý m t s trư ng h p đ c bi t đ i v i đ t đô th và ven đô th 1. Trư ng h p th a đ t đô th cùng m t h s d ng có chi u sâu trên 25 mét: thì 25 mét đ u tính b ng 100% giá đ t v trí 1, di n tích đ t còn l i (chi u sâu trên 25 mét) tính b ng 60% giá đ t v trí 1. 2. Đ t n m ngay giao l (ti p giáp 2 m t ti n tr lên): thì tính theo giá đ t c a đư ng ph có giá cao nh t và nhân 1,2. 3. Trư ng h p cùng trên m t tr c đư ng đư c chia thành các đo n có m c giá khác nhau thì giá đ t t i v trí ti p giáp gi a 2 đo n giáp ranh (trên đ a bàn huy n) đư c tính giá như sau: a) Đ i v i đ t đô th giáp ranh gi a 2 đo n đư ng có m c giá khác nhau; đ t đô th giáp ranh v i đ t ven đô th đư c tính giá bình quân c a đo n giáp ranh trong ph m vi 50 mét. b) Đ i v i đ t ven đô th ho c đ t đô th giáp ranh v i đ t nông thôn đư c tính giá bình quân c a 2 đo n giáp ranh trong ph m vi 100 mét. 4. Trư ng h p đ t m t ti n đư ng là đ t đô th , phía sau là đ t ven đô ho c m t ti n là đ t ven đô th , phía sau là đ t nông thôn thì không áp d ng cách tính giá đ t giáp ranh. 5. Đ i v i th a đ t có v trí không n m m t ti n đư ng mà ph i qua con mương l thì giá đ t b ng 80% giá đ t n m ngay m t ti n đư ng. 6. Đ i v i các đư ng dân sinh hai bên hông c u: a) Thành ph Long Xuyên và th xã Châu Đ c: - Đ i v i các đư ng có chi u r ng t 3 mét tr lên, đi u ki n sinh ho t thu n l i, cơ s h t ng tương đ i hoàn ch nh, giá đ t b ng 60% c a v trí 1. - Đ i v i các đư ng có chi u r ng dư i 3 mét, đi u ki n sinh ho t kém, cơ s h t ng chưa hoàn ch nh, giá đ t b ng 40% c a v trí 1. b) Các huy n: - Đ i v i các đư ng có chi u r ng t 2,5 mét tr lên, đi u ki n sinh ho t thu n l i, giá đ t b ng 60% c a v trí 1. - Đ i v i các đư ng có chi u r ng dư i 2,5 mét, đi u ki n sinh ho t kém, giá đ t b ng 40% c a v trí 1. Chương III B NG GIÁ CÁC LO I Đ T Đi u 11. B ng giá các lo i đ t 1. B ng giá các lo i đ t đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh cùng v i b n Quy đ nh này. 2. B ng giá các lo i đ t đư c xác đ nh theo đ a bàn: huy n, th xã và thành ph đ i v i t ng lo i đ t, g m: a) Đ t đô th , ven đô th . b) Đ t nông thôn. c) Đ t nông nghi p. Đi u 12. Đi u ch nh giá các lo i đ t 1. y ban nhân dân t nh căn c vào các quy đ nh hi n hành đ đi u ch nh l i giá đ t t i khu v c có thay đ i cho phù h p trong các trư ng h p sau: a) Khi c p có th m quy n đi u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, thay đ i m c đích s d ng đ t, lo i đô th , lo i đư ng ph và v trí đ t. b) Khung giá đ t c a Chính ph có đi u ch nh. 2. Đ i v i trư ng h p Nhà nư c giao đ t có thu ti n s d ng đ t không thông qua hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t, Nhà nư c thu h i đ t và trư ng h p doanh nghi p nhà nư c ti n hành c ph n hóa l a ch n hình th c giao đ t mà giá đ t trong Quy đ nh này chưa sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình
  6. 5 thư ng thì y ban nhân dân t nh căn c vào giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng t i đ a phương đ quy t đ nh m c giá c th cho phù h p không b gi i h n b i các quy đ nh t i kho n 5 Đi u 1 Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph . Chương IV T CH C TH C HI N Đi u 13. T ch c th c hi n 1. S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n thi hành, ki m tra vi c t ch c th c hi n Quy đ nh này và gi i quy t các trư ng h p vư ng m c phát sinh v giá đ t theo th m quy n; t ch c m ng lư i th ng kê giá đ t, đi u tra và theo dõi bi n đ ng giá đ t trên đ a bàn toàn t nh; t ch c b i dư ng nghi p v đ nh giá đ t. 2. Các S , ngành theo ch c năng có trách nhi m ch đ o và t ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n giá đ t theo quy đ nh t i Quy t đ nh này./. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bang gia

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản