Quyết định số 46-NV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 46-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46-NV về việc phê chuẩn việc chia lại xã Kim Phượng thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46-NV Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 1965 QUY T NNH PHÊ CHU N VI C CHIA L I XÃ KIM PHƯ NG THU C HUY N NNH HÓA, T NH THÁI NGUYÊN B TRƯ NG B N IV Căn c ngh nh s 130 –CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B N i v ; Căn c quy t nh s 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 c a H i ng Chính ph y nhi m B N i v phê chu n s phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a y ban hành chính t nh Thái Nguyên, QUY T NNH: i u 1. Nay phê chuNn vi c chia xã Kim Phư ng thu c huy n nh Hóa, t nh Thái Nguyên, thành hai xã: - Xã Kim Phư ng g m các xóm Qu ng Cáo, Thái Chi và Ninh Na; - Xã Kim Sơn g m các xóm Nà Mò và Nghĩa Trang. i u 2. y ban hành chính t nh Thái Nguyên, các ông Chánh văn phòng và V trư ng V Chính quy n a phương B N i v ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Tô Quang u
Đồng bộ tài khoản