Quyết định số 4610/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
5
download

Quyết định số 4610/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4610/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới và sửa đổi tên đường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4610/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 4610/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C T TÊN Ư NG M I VÀ S A I TÊN Ư NG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 66/2006/NQ-H ND ngày 12 tháng 12 năm 2006 c a H i ng nhân dân thành ph v b sung Qu t, i tên ư ng c a thành ph ; Xét ngh c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch t i T trình s 1023/SVHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2008 v vi c t m i và s a i tên ư ng, QUY T NNH: i u 1. Nay t tên m i cho 17 (mư i b y) tên ư ng và i u ch nh gi i h n cho 03 (ba) tên ư ng thu c các qu n: 1, 3, Tân Bình, Gò V p, Bình Th nh, Phú Nhu n (theo danh sách ính kèm). i u 2. Giao trách nhi m cho S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Xây d ng, S Giao thông v n t i, S Tài nguyên và Môi trư ng, Công an thành ph , Bưu i n thành ph , y ban nhân dân các qu n: 1, 3, Tân Bình, Gò V p, Bình Th nh, Phú Nhu n theo ch c năng c a mình, có k ho ch t ch c th c hi n nh ng v n có liên quan n vi c t tên ư ng m i và i u ch nh gi i h n tên ư ng nêu i u 1 Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , H i ng t m i, s a i tên ư ng, công viên, qu ng trư ng và công trình công c ng trên a bàn thành ph H Chí Minh, Th trư ng các s - ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n có liên quan nêu t i i u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; - TTUB: CT, các PCT; - Ban Tuyên giáo Thành y; - Ban Văn hóa xã h i – H i ng nhân dân TP; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - Các oàn th thành ph ;
  2. - Các S , ngành thành ph ; - y ban nhân dân qu n – huy n; Nguy n Th Thu Hà - Thành viên H i ng t tên ư ng TP; - Báo, ài thành ph ; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu: VT, (VX-T) LH 205 Ư NG T TÊN M I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4610/Q -UBND ngày 29 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) I. Ư NG T TÊN M I STT Tên ư ng V trí 1 BÀU CÁT 1 t tên cho ư ng BC 1 T ư ng Trương Công nh n h m 273 Bàu Cát – qu n Tân Bình. 2 BÀU CÁT 2 t tên cho ư ng BC 2 T ư ng Trương Công nh n h m 273 Bàu Cát – qu n Tân Bình. 3 BÀU CÁT 3 t tên cho ư ng BC 3 T ư ng Trương Công nh n h m 273 Bàu Cát – qu n Tân Bình. 4 BÀU CÁT 4 t tên cho ư ng BC 4 T ư ng Trương Công nh n ư ng ng en – qu n Tân Bình. 5 BÀU CÁT 5 t tên cho ư ng BC 5 T ư ng Nguy n H ng ào n ư ng ng en – qu n Tân Bình. 6 BÀU CÁT 6 t tên cho ư ng BC 6 T ư ng Nguy n H ng ào n ư ng ng en – qu n Tân Bình. 7 BÀU CÁT 7 t tên cho ư ng BC 7 T ư ng Nguy n H ng ào n ư ng ng en – qu n Tân Bình. 8 BÀU CÁT 8 t tên cho ư ng BC 9
  3. T ư ng Âu Cơ n ư ng H ng L c – qu n Tân Bình. 9 NGUY N C t tên cho ư ng B1 THU N T ư ng Thân Nhân Trung n giáp b rào sân bay Tân Sơn Nh t – qu n Tân Bình. 10 TR N VĂN DANH t tên cho ư ng C2 T h m 235 ư ng Hoàng Hoa Thám n tư ng rào sân bay – qu n Tân Bình 11 NGÔ THN THU t tên cho h m 122 Ph m Văn Hai MINH T ư ng Ph m Văn Hai n ư ng Lê Văn S - Qu n Tân Bình. 12 THÁI THN NH N t tên cho ư ng k Xí nghi p ông l nh T ư ng Âu Cơ n ư ng Vư n Lan – qu n Tân Bình 13 NG MINH TR t tên cho ư ng bên hông Trư ng M m non T ư ng trư c Trư ng M m non n ư ng Ni sư Huỳnh Liên – qu n Tân Bình 14 BÙI TH M t tên cho ư ng trư c Trư ng M m non T ư ng H ng L c n ư ng Ni sư Huỳnh Liên – qu n Tân Bình. 15 HUỲNH LAN t tên cho h m 28 ư ng Phan ình Giót n i h m 64 KHANH ư ng Ph Quang. T h m 28 ư ng Phan ình Giót n ư ng Ph Quang - qu n Tân Bình 16 TÂN SƠN t tên cho ư ng ven tư ng rào sân bay T ư ng Ph m Văn B ch – qu n Tân Bình n ư ng Quang Trung – qu n Gò V p. 17 B Y HI N t tên cho h m 1017/6 ư ng L c Long Quân. T ư ng L c Long Quân n ư ng L c Long Quân ( ư ng hình ch U) - qu n Tân Bình. II. Ư NG I U CH NH GI I H N: STT Tên ư ng V trí cũ N i dung i u ch nh 18 HOÀNG SA Thu c a ph n t tên cho o n ư ng ven
  4. phư ng a Kao qu n kênh Nhiêu L c phía b B c. 1 T C u Th Nghè n ư ng Út T ch thu c qu n Tân Bình, qu n 1, qu n 3 19 TRƯ NG SA Thu c a ph n t tên cho o n ư ng ven phư ng 17, qu n Bình kênh Nhiêu L c phía b Nam. Th nh T C u Th Nghè n ư ng Út T ch thu c qu n Tân Bình, qu n Phú Nhu n, qu n Bình Th nh. 20 NI SƯ HUỲNH t tên cho ư ng t tên cho o n Vư n Lan t LIÊN T nh xá Ng c Phú, t ư ng Ni Sư Huỳnh Liên n ư ng tr c phư ng 10 ư ng H ng L c. Dài 275m, n T nh xá Ng c l gi i 12m thu c qu n Tân Phú, qu n Tân Bình Bình Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản