Quyết định số 463/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
24
lượt xem
3
download

Quyết định số 463/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 463/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) phường Tây Thạnh, quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 463/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 463/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG TÂY TH NH, QU N TÂN PHÚ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Phú t i T trình s 68/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 591/TTr-TNMT-KH ngày 21 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng Tây Th nh, qu n Tân Phú v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N 349,83 100,0 349,83 100,0 TÍCH TT NHIÊN 1 T NÔNG NNP 15,76 4,51 8,85 2,53 NGHI P 1.1 t s n xu t nông SXN 11,53 73,16 8,57 96,84
 2. nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 10,75 93,24 7,79 90,89 hàng năm 1.1.1.2 t tr ng cây HNC 10,75 100,00 7,79 100,00 hàng năm còn l i 1.1.2 t tr ng cây lâu CLN 0,78 6,76 0,78 9,11 năm 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - 1.3 t nuôi tr ng NTS 4,23 26,84 0,28 3,16 th y s n 2 T PHI NÔNG PNN 334,07 95,49 340,98 97,47 NGHI P 2.1 t OTC 51,28 15,35 47,63 13,97 2.1.1 t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 51,28 100,00 47,63 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 281,53 84,27 292,15 85,68 2.2.1 t tr s cơ CTS 1,90 0,67 2,28 0,78 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA - - 1,25 0,43 an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 218,04 77,45 203,32 69,59 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 218,04 100,00 203,32 100,00 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS - - - - khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX - - - - li u xây d ng, g ms 2.2.4 t có m c ích CCC 61,59 21,88 85,30 29,20 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 53,99 87,66 61,84 72,50 2.2.4.2 t th y l i DTL 5,17 8,39 4,42 5,18 2.2.4.3 t chuy n DNT - - - -
 3. d n năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,57 0,93 8,88 10,41 2.2.4.5 t cơ s y t DYT - - 2,00 2,34 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 1,86 3,02 7,71 9,04 d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c DTT - - 0,45 0,52 - th thao 2.2.4.8 t ch DCH - - - - 2.2.4.9 t có di tích, LDT - - - - danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC - - - - ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,37 0,11 0,37 0,11 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 0,89 0,27 0,84 0,25 nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN - - - - m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - nghi p khác 3 T CHƯA S CSD - - - - D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN 6,91 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 2,96 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 2,96 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 3,95 1.4 t làm mu i LMU/PNN - 1.5 t nông nghi p khác NKH/PNN - 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b - t nông nghi p
 4. 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng PN0(a)/PN1(a) - t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) - 3.2 t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) - 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) - 3.4 t có m c ích công c ng không thu ti n s CC0/(a)PN1(a) - d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) - 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) - 4 t phi nông nghi p không ph i t chuy n PKT/OTC(a) 2,24 sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 2,24 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC - 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 2,24 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC - 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 6,91 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 2,96 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 2,96 Trong ó: t chuyên tr ng lúa LUC - nư c 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN - 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.2.1 t r ng s n xu t RSX - 1.2.2 t r ng phòng h RPH -
 5. 1.2.3 t r ng c d ng RDD - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 3,95 1.4 t làm mu i LMU - 1.5 t nông nghi p khác NKH - 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 21,83 2.1 t OTC 6,91 2.1.1 t t i nông thôn ONT - 2.1.2 t t i ô th ODT 6,91 2.2 t chuyên dùng CDG 14,87 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình CTS 0,13 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK 14,72 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,02 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,05 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN - 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 phư ng Tây Th nh (t l 1/5.000) do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Tây Th nh, qu n Tân Phú do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Tây Th nh, qu n Tân Phú v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích n năm (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n 349,83 349,83 349,83 349,83 349,83
 6. tích t t nhiên 1 t nông NNP 15,76 12,80 8,85 8,85 8,85 nghi p 1.1 t s n xu t SXN 11,53 11,00 8,57 8,57 8,57 nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 10,75 10,22 7,79 7,79 7,79 cây hàng năm 1.1.1.2 t tr ng HNC(a) 10,75 10,22 7,79 7,79 7,79 cây hàng năm còn l i 1.1.2 t tr ng CLN 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 cây lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 4,23 1,80 0,28 0,28 0,28 tr ng th y s n 1.4 t làm LMU - - - - - mu i 1.5 t nông NKH - - - - - nghi p khác 2 t phi PNN 334,07 337,03 340,98 340,98 340,98 nông nghi p 2.1 t OTC 51,28 52,05 48,18 47,63 47,63 2.1.1 t t i ONT nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 51,28 52,05 48,18 47,63 47,63 th 2.2 t chuyên CDG 281,53 283,76 291,60 292,15 292,15 dùng 2.2.1 t tr s CTS 1,90 2,42 2,31 2,28 2,28 cơ quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA 0,00 0,00 1,25 1,25 1,25 phòng, an ninh 2.2.3 ts n CSK 218,04 214,55 214,42 203,32 203,32 xu t, kinh
 7. doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu SKK - - - - - công nghi p 2.2.3.2 t cơ s SKC 218,04 214,55 214,42 203,32 203,32 s n xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t SKS - - - - - ng khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t SKX - - - - - v t li u xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c CCC 61,59 66,80 73,62 85,30 85,30 ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 53,99 55,36 62,07 61,84 61,84 thông 2.2.4.2 t th y l i DTL 5,17 5,17 4,89 4,42 4,42 2.2.4.3 t DNT - - - - - chuy n d n năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s DVH 0,57 3,46 3,40 8,88 8,88 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s y DYT 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 t 2.2.4.6 t cơ s DGD 1,86 2,81 2,81 7,71 7,71 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s DTT - - - - - th d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH - - - - - 2.2.4.9 t có di LDT - - - - - tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, RAC - - - - - x lý ch t th i
 8. 2.3 t tôn TTN 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 0,89 0,85 0,84 0,84 0,84 trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN - - - - - su i và m t nư c CD 2.6 t phi PNK - - - - - nông nghi p khác 3 t chưa s CSD - - - - - d ng 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n Phân theo t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm CMDSD 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP/PNN 6,91 - 2,96 3,95 - - nghi p chuy n sang phi nông nghi p 1.1 ts n SXN/PNN 2,96 - 0,53 2,43 - - xu t nông nghi p 1.1.1 t CHN/PNN 2,96 - 0,53 2,43 - - tr ng cây hàng năm 1.2 t lâm LNP/PNN - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS/PNN 3,95 - 2,43 1,52 - - tr ng th y s n
 9. 1.4 t làm LMU/PNN - - - - - - mu i 1.5 t nông NKH/PNN - - - - - - nghi p khác 2 Chuy n - - - - - - i cơ c us d ng t trong n i b t nông nghi p 3 t phi PN0(a)/PN1(a) - - - - - - nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi PKT(a)/OTC 2,24 - 2,24 - - - nông nghi p không ph i t chuy n sang t 4.1 t CDG/OTC 2,24 - 2,24 - - - chuyên dùng 4.1.1 t tr CTS/OTC - - - - s cơ quan, công trình s nghi p
 10. 4.1.2 t qu c CQA/OTC - - - - phòng, an ninh 4.1.3 ts n CSK/OTC 2,24 - 2,24 - - - xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có CCC/OTC - - - - - - m c ích công c ng 4.2 t tôn TTN/OTC - - - - - - giáo, tín ngư ng 4.3 t NTD/OTC - - - - - - nghĩa trang, nghĩa a 4.4 t sông SMN/OTC - - - - - - su i và m t nư c CD 4.5 t phi PNK/OTC - - - - - - nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t Mã Di n Phân theo t ng năm t ph i thu h i tích Năm Năm Năm Năm Năm c n thu 2006 2007 2008 2009 2010 h i trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP 6,91 - 2,96 3,95 - - nghi p 1.1 t s n xu t SXN 2,96 - 0,53 2,43 - - nông nghi p
 11. 1.1.1 t tr ng CHN 2,96 - 0,53 2,43 - - cây hàng năm 1.2 t lâm LNP - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 3,95 - 2,43 1,52 - - tr ng th y s n 1.4 t làm LMU - - - mu i 1.5 t nông NKH - - - - - - nghi p khác 2 t phi nông NKN 21,83 - 5,05 5,10 11,68 - nghi p 2.1 t OTC 6,91 - 1,52 4,83 0,56 - 2.1.1 t t i ONT - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 6,91 - 1,52 4,83 0,56 - th 2.2 t chuyên CDG 14,87 - 3,49 0,26 11,12 - dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,13 - - 0,11 0,02 - quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA - - - - - - phòng, an ninh 2.2.3 ts n CSK 14,72 - 3,49 0,13 11,10 - xu t, kinh doanh phi nông nghi p 2.2.4 t có m c CCC 0,02 - - 0,02 - - ích công c ng 2.3 t tôn giáo, TTN - - - - - - tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 0,05 - 0,04 0,01 - - trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN - - - - - - su i và m t
 12. nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - - - nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Tân Phú có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Tây Th nh, qu n Tân Phú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản