Quyết định số 4631/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 4631/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4631/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4631/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 4631/Q -BGD T Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH HÀNH NG PHÒNG CH NG I DNCH CÚM A(H1N1) TRONG CÁC CƠ S GIÁO D C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 2088/Q -BYT ngày 12 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Y t – Trư ng ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i v vi c ban hành K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) t i Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) trong các cơ s giáo d c”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Giáo d c và ào t o; Giám c S Giáo d c và ào t o; Giám c i h c, h c vi n, Hi u trư ng trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 ( th c hi n); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - Văn phòng Trung ương ng ( b/c); - U ban VHGDTNTN&N c a QH ( b/c); - B trư ng ( b/c); Nguy n Vinh Hi n - Các Th trư ng; - B Y t ( ph i h p); - Website B GD& T; - Lưu: VT, V CT HSSV. K HO CH HÀNH NG PHÒNG CH NG I DNCH CÚM A (H1N1) TRONG CÁC CƠ S GIÁO D C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4631 /Q -BGD T ngày 16 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o)
  2. Theo T ch c Y t th gi i (WHO), tính n ngày 31 tháng 5 năm 2009 trên th gi i ã có 431 trư ng h p m c b nh cúm A(H5N1), 262 trư ng h p t vong t i 15 qu c gia/vùng lãnh th . Tính n ngày 07 tháng 7 năm 2009, trên toàn th gi i ã có 94.512 trư ng h p dương tính v i virut cúm A(H1N1), 429 trư ng h p t vong t i 135 qu c gia/vùng lãnh th . Vi t Nam, tính n 17 tháng 5 năm 2009 ã có 111 trư ng h p m c b nh cúm A(H5N1), 56 trư ng h p t vong t i 37 t nh/thành ph , ng th hai trên th gi i sau Indonesia. Tính n ngày 10 tháng 7 năm 2009 (sau 40 ngày k t trư ng h p u tiên ư c phát hi n) ã có 279 trư ng h p dương tính v i virut cúm A(H1N1), không có t vong, chưa có hi n tư ng lây lan trong c ng ng. Trư c ó, vào ngày 12 tháng 6 năm 2009, WHO c nh báo i d ch cúm A(H1N1) m c 6 là m c cao nh t, chính th c xác nh n i d ch cúm A(H1N1) năm 2009 trên toàn th gi i, Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i ã ban hành K ho ch hành ng phòng ch ng cúm A(H1N1) t i Vi t Nam kèm theo Quy t nh s 2088/Q -BYT . Trư c tình hình cúm A(H1N1) ang ti p t c di n bi n ph c t p, nguy cơ lây lan và bùng phát d ch cúm A(H1N1) r t cao, c bi t trong nh ng cơ sơ giáo d c (CSGD) là nơi t p trung ông ngư i, B Giáo d c và ào t o ban hành K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) trong các CSGD như sau: 1. M c tiêu - Nâng cao nh n th c và k năng phòng ch ng cúm A(H1N1) c a h c sinh, sinh viên, giáo viên và cán b nhân viên trong các CSGD, chuNn b s n sàng ng phó v i di n bi n c a d ch cúm A(H1N1). - Ki m soát, phát hi n, x lý k p th i, tri t , h n ch t l m c và t vong, góp ph n gi m thi u t i a tác h i khi d ch cúm A(H1N1) xNy ra trong các CSGD. 2. Các ho t ng tr ng tâm 2.1. Thành l p, ki n toàn các Ban ch o công tác y t trư ng h c Thành l p, ki n toàn các Ban ch o công tác y t trư ng h c (Ban ch o) trư c ngày 15 tháng 8 năm 2009. 2.1.1. Ban ch o c a B Giáo d c và ào t o - Trư ng Ban ch o là i di n Lãnh oB ; - ơn v thư ng tr c là V Công tác h c sinh, sinh viên; - Các thành viên c a Ban ch o là i di n Lãnh o các ơn v có liên quan thu c B . 2.1.2. Ban ch oc aS Giáo d c và ào t o - Trư ng Ban ch o là i di n Lãnh oS ; - ơn v thư ng tr c và các thành viên Ban ch o do Giám c S quy t nh. 2.1.3. Ban ch oc a i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p - Trư ng Ban ch o là i di n Lãnh o ơn v ; - ơn v thư ng tr c và các thành viên Ban ch o do th trư ng ơn v quy t nh. Ban ch o các c p có nhi m v ch o công tác chăm sóc, b o v s c kho , phòng ch ng các d ch b nh trong các CSGD, trong ó có i d ch cúm A(H1N1).
  3. 2.2. Các ho t ng khi cúm A(H1N1) xu t hi n r i rác hi n nay 2.2.1. Ho t ng c a Ban ch o B Giáo d c và ào t o - Tham gia h p Ban ch o qu c gia. C p nh t tình hình d ch cúm A(H1N1) trên th gi i, trong nư c th ng nh t các bi n pháp áp ng theo di n bi n c a d ch. - Ph i h p v i Ban ch o qu c gia phòng ch ng cúm, các B , ngành và a phương ch o, ôn c, ki m tra công tác phòng ch ng cúm A(H1N1) trong các CSGD. - Tuyên truy n phòng ch ng cúm A(H1N1) trên trang tin i n t c a B , báo i n t Giáo d c và Th i i, báo Giáo d c và Th i i và các t p chí c a ngành giáo d c. - Huy ng các ngu n l c trong nư c và qu c t phòng ch ng cúm A(H1N1) trong các CSGD. 2.2.2. Ho t ng c a Ban ch o S Giáo d c và ào t o - Ph i h p v i Ban ch o phòng ch ng cúm A(H1N1) c a t nh/thành ph , v i S Y t và các cơ quan, ban ngành c a a phương ch o, ôn c ki m tra công tác phòng ch ng cúm A(H1N1) trong các CSGD trên a bàn qu n lý. - Ch o các CSGD tích c c th c hi n Quy nh v ho t ng y t trư ng h c do B Giáo d c và ào t o ban hành, tăng cư ng v sinh cá nhân, v sinh môi trư ng trư ng h c, c bi t là các cơ s n i trú, bán trú, các b p ăn t p th c a ơn v . - Tuyên truy n các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) cho h c sinh, giáo viên, cán b nhân viên, c bi t là cán b y t trư ng h c; huy ng các l c lư ng này tham gia tuyên truy n trong c ng ng dân cư b ng nh ng hình th c phong phú như t rơi, tranh c ng, b ng tin, truy n thanh n i b ,... - Tăng cư ng giám sát d ch trong các CSGD, khi phát hi n trư ng h p nghi ng nhi m virut cúm A(H1N1), thông báo k p th i cho cơ quan y t có thNm quy n x lý tri t . - V n ng các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c h tr thu c, hóa ch t, v t tư, thi t b phòng ch ng cúm A(H1N1) trong các CSGD trên a bàn qu n lý. 2.2.3. Ho t ng c a Ban ch o i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p - Ph i h p v i Ban ch o t nh/thành ph phòng ch ng i d ch cúm, v i S Y t và các cơ quan ban ngành c a a phương ch o, ôn c ki m tra công tác phòng ch ng cúm A(H1N1) trong ơn v . - Tích c c th c hi n Quy nh v ho t ng và t ch c tr m y t trong các i h c, h c vi n các trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p do B Giáo d c và ào t o ban hành, tăng cư ng v sinh cá nhân, v sinh môi trư ng trư ng h c, c bi t là ký túc xá, nhà ăn t p th c a ơn v . - Tuyên truy n các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) cho h c sinh, sinh viên, giáo viên, cán b , công nhân viên, c bi t là cán b tr m y t c a ơn v ; huy ng các l c lư ng này tham gia tuyên truy n trong c ng ng dân cư b ng nh ng hình th c phong phú như t rơi, tranh c ng, b ng tin, truy n thanh n i b ,...; huy ng c ng tác viên, tình nguy n viên tham gia phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). - Tăng cư ng giám sát d ch trong ơn v , khi phát hi n trư ng h p nghi ng nhi m virut cúm A(H1N1), thông báo k p th i cho cơ quan y t có thNm quy n x lý tri t .
  4. - V n ng các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c h tr thu c, hóa ch t, v t tư, trang thi t b phòng ch ng cúm A(H1N1) trong ơn v . 2.3. Các ho t ng khi d ch cúm lây lan trong c ng ng 2.3.1. Ho t ng c a Ban ch o B Giáo d c và ào t o - Ph i h p v i Ban ch o qu c gia và các b , ngành xu t tham mưu v i Chính ph ban b tình tr ng khNn c p, óng c a CSGD khi c n thi t. - Ch o các CSGD tri n khai các bi n pháp khNn c p phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). - Tuyên truy n m nh m các gi i pháp phòng ch ng cúm A(H1N1) trên h th ng phương ti n thông tin c a ngành giáo d c. - Ph i h p v i B Y t ch o các trư ng i h c Y – Dư c trong c nư c chuNn b cơ s thu c, hóa ch t, v t tư, thi t b , sinh phNm theo hư ng d n c a B Y t tham gia ch ng d ch. - Ph i h p v i Ban ch o qu c gia phân b ngu n l c và v n ng các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c h tr thu c, hóa ch t, v t tư, thi t b cho các CSGD có nhu c u. 2.3.2. Ho t ng c a Ban ch o S Giáo d c và ào t o - Ch o các CSGD trên a bàn qu n lý tri n khai các bi n pháp khNn c p phòng ch ng d ch cúm. - Tuyên truy n m nh m các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) cho h c sinh, giáo viên, cán b giáo d c; huy ng l c lư ng này tích c c tham gia tuyên truy n trong c ng ng dân cư. - Ph i h p v i s Y t ch o các trư ng cao ng, trung c p Y – Dư c a phương chuNn b cơ s thu c, hóa ch t, v t tư, thi t b , sinh phNm theo hư ng d n c a B Y t tham gia ch ng d ch. - Ti p nh n và phân b các ngu n l c t trung ương, t các t ch c, cá nhân h tr các CSGD có nhu c u. - Th c hi n quy t nh c a Ban ch o t nh/thành ph , óng c a CSGD khu v c có d ch cúm A(H1N1) h n ch t i a s lây lan và l y ch t b nh vi n dã chi n khi c n thi t. 2.3.3. Ho t ng c a Ban ch o i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p - Ch o tri n khai các bi n pháp khNn c p phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) trong ơn v . - Tuyên truy n m nh m các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) cho h c sinh, sinh viên, cán b công ch c trong ơn v ; huy ng l c lư ng này tích c c tham gia tuyên truy n trong c ng ng dân cư; huy ng c ng tác viên, tình nguy n viên tích c c tham gia kh trùng, x lý các d ch cúm A(H1N1). - Các trư ng i h c Y – Dư c chuNn b cơ s thu c, hóa ch t, v t tư, thi t b , sinh phNm theo hư ng d n c a B Y t tham gia ch ng d ch cúm A(H1N1). - Ti p nh n và s d ng có hi u qu các ngu n l c t trung ương, t ch c, cá nhân h tr . - Th c hi n quy t nh c a Ban ch o qu c gia, óng c a CSGD h n ch t i a s lây lan và l y ch t b nh vi n dã chi n khi c n thi t. 2.4. Các ho t ng sau d ch
  5. 2.4.1. Nhanh chóng khôi ph c l i n n p gi ng d y, h c t p và có nh ng gi i pháp m b o k ho ch năm h c. 2.4.2. Tri n khai các bi n pháp làm s ch môi trư ng t i khu v c ã qua d ch cúm A(H1N1). 2.4.3. T ng k t rút kinh nghi m, chuNn b các i u ki n áp ng khi d ch cúm A(H1N1) tái phát. 3. Kinh phí th c hi n 3.1. B Giáo d c và ào t o Kinh phí th c hi n t kinh phí c a Ban ch o qu c gia c p cho ngành giáo d c phòng ch ng d ch cúm A(H1N1), kinh phí d phòng c a B , ngu n h tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 3.2. Các s giáo d c và ào t o Kinh phí th c hi n t kinh phí phân b c a trung ương, ngân sách c a a phương, ngu n h tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. 3.3. Các i h c, h c vi n, trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p Kinh phí th c hi n t kinh phí phân b c a trung ương, c a trư ng, ngu n h tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. Nh n ư c k ho ch này, các s giáo d c và ào t o, các i h c, h c vi n, các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p thông báo ngay cho toàn th cán b , giáo viên, h c sinh, sinh viên trong ph m vi qu n lý bi t, ng th i xây d ng và tri n khai ngay k ho ch phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) t i ơn v ; g i báo cáo tình hình phòng ch ng cỳm A(H1N1), kèm theo K ho ch và Quy t nh thành l p Ban ch o công tác y t trư ng h c c a ơn v v a ch : V Công tác h c sinh, sinh viên - B Giáo d c và ào t o, 49 i C Vi t – Hà N i; i n tho i/fax: 04 38694029; E-mail: ltkdung@moet.gov.vn.
Đồng bộ tài khoản