Quyết định số 468/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 468/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 468/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 468/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 468/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG SƠN KỲ, QU N TÂN PHÚ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Phú t i T trình s 69/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 596/TTr-TNMT-KH ngày 21 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng Sơn Kỳ, qu n Tân Phú v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n Tăng (+), gi m 2005 năm 2010 (-) so v i hi n tr ng Di n Cơ Di n Cơ Di n T l tích c u tích c u tích (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) T NG 223,59 100,0 223,59 100,0 0,00 0,00 DI N TÍCH TT NHIÊN
 2. 1 T NNP 109,93 49,17 38,35 17,15 -71,58 -65,11 NÔNG NGHI P 1.1 ts n SXN 2,92 2,66 2,92 7,61 0,00 0,00 xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 2,92 100,0 2,92 100,0 0,00 0,00 cây hàng năm 1.1.1.2 t tr ng HNC 2,92 100,0 2,92 100,0 0,00 0,00 cây hàng năm còn l i 1.1.2 t tr ng CLN - - - - - - cây lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 6,59 5,99 6,12 15,95 -0,47 -7,16 tr ng th y s n 1.4 t làm LMU - - - - - - mu i 1.5 t nông NKH 100,42 91,35 29,31 76,43 -71,11 -70,81 nghi p khác 2 T PHI PNN 113,66 50,83 185,24 82,85 71,58 62,98 NÔNG NGHI P 2.1 t OTC 80,11 70,48 82,93 44,77 2,82 3,52 2.1.1 t t i ONT - - - - - - nông thôn 2.1.2 t t i ODT 80,11 100,0 82,93 100,0 2,82 3,52 ô th 2.2 t CDG 32,43 28,53 101,39 54,74 68,96 212,64 chuyên dùng 2.2.1 t tr s CTS 0,08 0,25 0,08 0,08 0,00 0,00 cơ quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA - - - - - -
 3. phòng, an ninh 2.2.3 ts n CSK 7,81 24,08 7,22 7,12 -0,59 -7,57 xu t, kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu SKK - - - - - - công nghi p 2.2.3.2 t cơ s SKC 7,81 100,0 7,22 100,0 -0,59 -7,57 s n xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho SKS - - - - - - ho t ng khoáng s n 2.2.3.4 ts n SKX - - - - - - xu t v t li u xây d ng, g m s 2.2.4 t có CCC 24,54 75,67 94,09 92,80 69,55 283,42 m c ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 18,41 75,02 38,16 40,56 19,75 107,29 thông 2.2.4.2 t th y DTL 5,55 22,62 2,95 3,14 -2,60 -46,81 l i 2.2.4.3 t DNT - - - - - - chuy n d n năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s DVH - - 37,06 39,39 37,06 100,0 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s DYT 0,13 0,53 0,13 0,14 0,00 0,00 yt 2.2.4.6 t cơ s DGD 0,45 1,83 7,21 7,66 6,76 1501,36 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s DTT - - 8,58 9,11 8,58 100,0 th d c -
 4. th thao 2.2.4.8 t ch DCH - - - - - - 2.2.4.9 t có di LDT - - - - - - tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi RAC - - - - - - th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn TTN - - - - - - giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 1,12 0,99 0,92 0,50 -0,20 -17,96 trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN - - - - - - su i và m t nư c CD 2.6 t phi PNK - - - - - - nông nghi p khác 3 T CSD - - - - - - CHƯA S D NG b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang NNP/PNN 71,58 phi nông nghi p 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 0,47 1.5 t nông nghi p khác NKH/PNN 71,11 2 Chuy n i cơ c u s d ng t - trong n i b t nông nghi p 3 t phi nông nghi p không thu PN0(a)/PN1(a) - ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t
 5. 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) - 3.2 t công trình s nghi p SN0/PN1(a) - không kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) - 3.4 t có m c ích công c ng CC0/(a)PN1(a) - không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) - 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) - 4 t phi nông nghi p không PKT/OTC(a) 1,20 ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 1,20 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình CTS/OTC - s nghi p 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK/OTC - nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 1,20 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 71,58 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN - 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 0,47 1.4 t làm mu i LMU - 1.5 t nông nghi p khác NKH 71,11 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 17,73 2.1 t OTC 15,74 2.1.1 t t i nông thôn ONT -
 6. 2.1.2 t t i ô th ODT 15,74 2.2 t chuyên dùng CDG 1,79 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình CTS - s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK 0,59 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 1,20 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 0,20 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN - 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 phư ng Sơn Kỳ (t l 1/2.000) do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Sơn Kỳ, qu n Tân Phú do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Sơn Kỳ, qu n Tân Phú v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích n năm (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T ng di n 223,59 223,59 223,59 223,59 223,59 tích t t nhiên 1 t nông NNP 109,93 62,43 40,43 38,35 38,35 nghi p 1.1 t s n xu t SXN 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 cây hàng năm
 7. 1.1.1.1 t tr ng lúa LUA - - - - - 1.1.1.2 t tr ng HNC(a) 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 cây hàng năm còn l i 1.2 t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 6,59 6,59 6,59 6,12 6,12 tr ng th y s n 1.4 t làm LMU - - - - - mu i 1.5 t nông NKH 100,42 100,42 53,1 29,31 29,31 nghi p khác 2 t phi nông PNN 113,66 113,66 161,16 185,24 185,24 nghi p 2.1 t OTC 80,11 86,52 81,28 82,93 82,93 2.1.1 t t i ONT - - - - - nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 80,11 86,52 81,29 82,93 82,93 th 2.2 t chuyên CDG 32,43 57,21 84,58 101,39 101,39 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA - - - - - phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 7,81 7,81 7,81 7,22 7,22 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu SKK - - - - - công nghi p 2.2.3.2 t cơ s SKC 7,81 7,81 7,81 7,22 7,22 s n xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c CCC 25,03 62,66 90,61 94,09 94,09 ích công c ng
 8. 2.2.4.1 t giao DGT 18,41 17,16 36,84 38,16 38,16 thông 2.2.4.2 t th y l i DTL 5,55 3,4 3,02 2,95 2,95 2.2.4.3 t DNT - - - - - chuy n d n năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s DVH - - 34,34 37,06 37,06 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s y DYT 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 t 2.2.4.6 t cơ s DGD 0,45 7,21 7,21 7,21 7,21 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th DTT 0 0 8,58 8,58 8,58 d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH - - - - - 2.3 t tôn giáo, TTN - - - - - tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 1,12 1,12 1,12 0,92 0,92 trang, nghĩa a 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích Phân theo t ng năm t CM SD Năm Năm Năm Năm Năm trong kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP/PNN 71,58 - 41,47 29,76 0,35 - nghi p chuy n sang phi nông nghi p 1.1 ts n SXN/PNN - - - - - xu t nông nghi p 1.3 t nuôi NTS/PNN 0,47 - 0,17 0,30 0,00 -
 9. tr ng th y s n 1.4 t làm LMU/PNN - - - - - - mu i 1.5 t nông NKH/PNN 71,11 - 41,30 29,46 0,35 nghi p khác 2 Chuy n - - - - - - i cơ c u s d ng t trong n ib t nông nghi p 3 t phi PN0(a)/PN1(a) - - - - - - nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi PKT(a)/OTC 1,20 - 1,06 0,14 - - nông nghi p không ph i t chuy n sang t 4.1 t CDG/OTC 1,20 - 1,06 0,14 - - chuyên dùng 4.1.1 t tr s CTS/OTC - - - - - - cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c CQA/OTC - - - - - - phòng, an ninh
 10. 4.1.3 ts n CSK/OTC - - - - - - xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có CCC/OTC 1,20 - 1,06 0,14 - m c ích công c ng 4.2 t tôn TTN/OTC - - - - - - giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa NTD/OTC - - - - - - trang, nghĩa a 4.4 t sông SMN/OTC - - - - - - su i và m t nư c CD 4.5 t phi PNK/OTC - - - - - - nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu Mã Di n Phân theo t ng năm t h i tích c n Năm Năm Năm Năm Năm thu h i 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông nghi p NNP 71,58 - 41,47 29,76 0,35 - 1.1 t s n xu t SXN - - - - - - nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN - - - - - - hàng năm 1.2 t lâm nghi p LNP - - 1.3 t nuôi tr ng NTS 0,47 - 0,17 0,30 - - th y s n 1.4 t làm mu i LMU - - - - -
 11. 1.5 t nông nghi p NKH 71,11 - 41,30 29,46 0,35 - khác 2 t phi nông NKN 17,73 - 8,88 6,08 2,77 - nghi p 2.1 t OTC 15,74 - 7,75 5,23 2,75 - 2.1.1 t t i nông ONT - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 15,74 - 7,75 5,23 2,75 - 2.2 t chuyên dùng CDG 1,79 - 1,06 0,71 0,02 - 2.2.1 t tr s cơ CTS - - - - - - quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA - - - - - - an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 0,59 - - 0,57 0,02 - kinh doanh phi nông nghi p 2.2.4 t có m c ích CCC 1,20 - 1,06 0,14 0,00 - công c ng 2.3 t tôn giáo, tín TTN - - - - - - ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 0,20 - 0,07 0,13 0,00 - nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN - - - - - - m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - - - nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Tân Phú có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Sơn Kỳ, qu n Tân Phú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 12. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản