Quyết định số 469/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
20
lượt xem
2
download

Quyết định số 469/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 469/QĐ-TTg về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 469/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------------- Số: 469/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tờ trình số 1952/TTr- DKVN ngày 20 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 434/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 24 cá nhân thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-TTg, ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Văn phòng Tổng Công ty Thương mại Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 2. Phòng Kinh tế-Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 3. Phòng Tổ chức Hành chính, Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 4. Phòng Thi đua Khen thưởng thuộc Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 5. Ông Đỗ Văn Đạo, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 6. Ông Lê Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Phòng Xuất nhập dầu thô và các sản phẩm dầu, Ban Phát triển thị trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 7. Ông Trần Quốc Việt, Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 8. Ông Đặng Hữu Túy, Phó Chánh Văn phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 9. Bà Nguyễn Thị Hòa, Chuyên viên Phòng Thi đua Khen thưởng thuộc Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 10. Ông Ngô Xuân Hưng, Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Đào tạo nhân lực Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 11. Ông Bùi Vạn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 12. Ông Phạm Duy Tâm, Chánh Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 13. Ông Hồ Tùng Vũ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 14. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh dầu Quốc tế, Tổng Công ty Thương mại Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 15. Ông Nguyễn Khuyến Nguồn, Phó Tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
  3. 16. Ông Đàm Minh Đức, Giám đốc Ban Đầu tư thuộc Công ty Tài chính Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 17. Ông Nguyễn Mậu Du, Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa công trình dầu khí, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 18. Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng ban Ban Kiểm tra chất lượng và chánh hàn thuộc Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa công trình dầu khí, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 19. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Quản đốc Xưởng Máy xây dựng và bảo dưỡng thiết bị thuộc Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa công trình dầu khí, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 20. Ông Thái Khắc Quý, Cảng trưởng Cảng biển Xí nghiệp dịch vụ và cung ứng vật tư thiết bị, Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 21. Ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính, Ban Quản lý Dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 22. Ông Chu Kim Chung, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 23. Ông Cù Minh Hoàng, Trưởng phòng Phòng Tìm kiếm thăm dò chi nhánh PVEP thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 24. Ông Nguyễn Trấn Phòng, Trưởng dự án PVEP Tunisia kiêm Phó Giám đốc Công ty PVEP Algeria thuộc Tổng Công ty thăm dò Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 25. Ông Nguyễn Văn Trí, Đội trưởng Đội xe, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác tài sản Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 26. Ông Văn Đức Tờng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 27. Ông Phùng Sỹ Tài, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch-Khoa học Kỹ thuật, Viện Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 28. Ông Ngọ Văn Ngọc, Phó Trưởng ban Ban Thông tin-Đào tạo, Viện Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam./.
Đồng bộ tài khoản