Quyết định số 469/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
14
lượt xem
2
download

Quyết định số 469/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 469/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 469/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 469/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯ NG TÂN TH I HÒA, QU N TÂN PHÚ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n Tân Phú t i T trình s 77/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 597/TTr-TNMT-KH ngày 21 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng Tân Th i Hòa, qu n Tân Phú v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) T NG DI N 114,78 100,00 114,78 100,0 TÍCH TT NHIÊN 1 T NÔNG NNP 1,48 1,29 0,99 0,86 NGHI P 1.1 t s n xu t SXN 0,11 7,43 0,00 100,00
 2. nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 0,11 100,00 0,00 100,0 hàng năm 1.1.1.1 t tr ng lúa LUA - - - - 1.1.1.2 t tr ng cây HNC 0,11 100,00 0,00 0,00 hàng năm còn l i 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - 1.3 t nuôi tr ng NTS 1,37 92,57 0,99 100,0 th y s n 2 T PHI NÔNG PNN 113,30 98,71 113,79 99,14 NGHI P 2.1 t OTC 50,35 44,44 49,36 43,38 2.1.1 t t i nông ONT - - - - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 50,35 100,00 49,36 100,0 2.2 t chuyên dùng CDG 61,71 54,47 63,20 55,54 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,14 0,23 0,14 0,22 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 0,22 0,36 0,21 0,34 an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 44,15 71,54 33,81 53,49 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK - - - - nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 44,15 100,00 33,81 100,0 xu t, kinh doanh 2.2.4 t có m c ích CCC 17,20 27,87 29,04 45,95 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 14,25 82,85 21,48 73,98 2.2.4.2 t th y l i DTL 1,83 10,64 1,76 6,06 2.2.4.4 t cơ s văn DVH 0,23 1,34 2,83 9,75 hóa 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,13 0,76 0,13 0,45 2.2.4.6 t cơ s giáo DGD 0,76 4,42 2,83 9,76 d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c DTT - - - -
 3. - th thao 2.2.4.8 t ch DCH - - - - 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,90 0,79 0,90 0,79 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD 0,34 0,30 0,34 0,30 nghĩa a b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang NNP/PNN 0,49 phi nông nghi p 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 0,11 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 0,11 1.2 t lâm nghi p LNP/PNN - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 0,38 2 Chuy n i cơ c u s d ng t - trong n i b t nông nghi p 3 t phi nông nghi p không thu PN0(a)/PN1(a) - ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s cơ quan TS0/PN1(a) - 3.2 t công trình s nghi p không SN0/PN1(a) - kinh doanh 3.3 t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) - 3.4 t có m c ích công c ng CC0(a)/PN1(a) - không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) - 3.6 t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) - 4 t phi nông nghi p không PKT/OTC(a) 6,39 ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 6,39 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình CTS/OTC - s nghi p
 4. 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK/OTC 6,31 nông nghi p 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,08 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC - 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích t (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 0,49 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 0,11 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 0,11 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 0,38 1.4 t làm mu i LMU - 1.5 t nông nghi p khác NKH - 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 19,62 2.1 t OTC 7,82 2.1.1 t t i nông thôn ONT - 2.1.2 t t i ô th ODT 7,82 2.2 t chuyên dùng CDG 11,80 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s CTS - nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,01 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK 11,61 nông nghi p 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,18 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD -
 5. 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN - 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t n năm 2010 phư ng Tân Th i Hòa (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Tân Th i Hòa, qu n Tân Phú do y ban nhân dân qu n Tân Phú l p ngày 31 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng Tân Th i Hòa, qu n Tân Phú v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích n năm (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng di n 114,78 114,78 114,78 114,78 114,78 tích t t nhiên 1 t nông NNP 1,48 1,04 1,04 0,99 0,99 nghi p 1.1 ts n SXN 0,11 - - - - xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 0,11 - - - - cây hàng năm 1.1.1.1 t tr ng LUA - - - - - lúa 1.1.1.2 t tr ng HNC(a) 0,11 - - - - cây hàng năm còn l i 1.2 t lâm LNP - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 1,37 1,04 1,04 0,99 0,99 tr ng th y s n
 6. 1.4 t làm LMU - - - - - mu i 1.5 t nông NKH - - - - - nghi p khác 2 t phi PNN 113,30 113,74 113,74 113,79 113,79 nông nghi p 2.1 t OTC 50,22 54,92 52,61 49,36 49,36 2.1.1 t t i ONT nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 50,22 54,92 52,61 49,36 49,36 th 2.2 t chuyên CDG 61,84 57,57 59,89 63,20 63,20 dùng 2.2.1 t tr s CTS 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 cơ quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 phòng, an ninh 2.2.3 ts n CSK 44,03 36,94 35,39 33,81 33,81 xu t, kinh doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu SKK - - - - - công nghi p 2.2.3.2 t cơ s SKC 44,03 36,94 35,39 33,81 33,81 s n xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho SKS - - - - - ho t ng khoáng s n 2.2.3.4 ts n SKX - - - - - xu t v t li u xây d ng, g m s 2.2.4 t có m c CCC 17,45 20,28 24,14 29,04 29,04 ích công c ng
 7. 2.2.4.1 t giao DGT 14,25 15,25 17,55 21,48 21,48 thông 2.2.4.2 t th y l i DTL 1,83 1,77 1,76 1,76 1,76 2.2.4.3 t DNT - - - - - chuy n d n năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s DVH 0,23 1,25 2,83 2,83 2,83 văn hóa 2.2.4.5 t cơ s y DYT 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 t 2.2.4.6 t cơ s DGD 1,01 1,87 1,87 2,83 2,83 giáo d c - ào t o 2.2.4.7 t cơ s DTT - - - - - th d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH - - - - - 2.2.4.9 t có di LDT - - - - - tích, danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, RAC - - - - - x lý ch t th i 2.3 t tôn TTN 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN - - - - - su i và m t nư c CD 2.6 t phi PNK - - - - - nông nghi p khác 3 t chưa s CSD - - - - - d ng 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t:
 8. ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n Phân theo t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm CM SD 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP/PNN 0,49 - 0,44 - 0,06 - nghi p chuy n sang phi nông nghi p 1.1 ts n SXN/PNN 0,11 - 0,11 - - - xu t nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN/PNN 0,11 - 0,11 - - - cây hàng năm 1.2 t lâm LNP/PNN - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS/PNN 0,38 - 0,33 - 0,06 - tr ng th y s n 1.4 t làm LMU/PNN - - mu i 1.5 t nông NKH/PNN - - - - - - nghi p khác 2 Chuy n - - - - - - i cơ c u s d ng t trong n ib t nông nghi p 3 t phi PN0(a)/PN1(a) - - - - - - nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n
 9. sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi PKT(a)/OTC 6,39 - 6,24 0,15 - - nông nghi p không ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên CDG/OTC 6,39 - 6,24 0,15 - - dùng 4.1.1 t tr s CTS/OTC - - - - - - cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c CQA/OTC - - - - - - phòng, an ninh 4.1.3 ts n CSK/OTC 6,31 - 6,16 0,15 - - xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có CCC/OTC 0,08 - 0,08 - - - m c ích công c ng 4.2 t tôn TTN/OTC - - - - - - giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa NTD/OTC - - - - - - trang, nghĩa a 4.4 t sông SMN/OTC - - - - - - su i và m t nư c chuyên dùng 4.5 t phi PNK/OTC - - - - - - nông nghi p
 10. khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Lo i t ph i thu Mã Di n Phân theo t ng năm t h i tích c n thu h i trong kỳ k ho ch Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông nghi p NNP 0,49 - 0,44 - 0,06 - 1.1 t s n xu t nông SXN 0,11 - 0,11 - 0,00 - nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 0,11 - 0,11 - 0,00 - hàng năm 1.2 t lâm nghi p LNP - - - - - - 1.3 t nuôi tr ng NTS 0,38 - 0,33 - 0,06 - th y s n 1.4 t làm mu i LMU - - - - - - 1.5 t nông nghi p NKH - - - - - - khác 2 t phi nông NKN 19,62 0,25 9,15 5,38 4,84 - nghi p 2.1 t OTC 7,82 0,13 1,97 2,46 3,25 - 2.1.1 t t i nông ONT - thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 7,82 0,13 1,97 2,46 3,25 - 2.2 t chuyên dùng CDG 11,80 0,12 7,18 2,91 1,59 - 2.2.1 t tr s cơ CTS - - - - - - quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 0,01 - 0,01 - - - an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 11,61 0,12 7,09 2,82 1,59 - doanh phi nông
 11. nghi p 2.2.4 t có m c ích CCC 0,18 - 0,08 0,09 - - công c ng 2.3 t tôn giáo, tín TTN - - - - - - ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD - - - - - - nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN - - - - - - m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK - - - - - - nghi p khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n Tân Phú có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n Tân Phú và Ch t ch y ban nhân dân phư ng Tân Th i Hòa, qu n Tân Phú ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản