Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001-2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 47/2001/Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2001 PHÊ DUY T "QUY HO CH M NG LƯ I TRƯ NG I H C, CAO NG GIAI O N 2001 - 2010" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh quy t c a Chính ph s 18/2000/NQ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2000 t i phiên h p thư ng kỳ tháng 11 năm 2000; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i t trình s 713/KHTC ngày 02 tháng 02 năm 2001 v án ''Quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, cao ng Vi t Nam giai o n 2001 - 2010'', QUY T NNH: i u 1. Phê duy t ''Quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, cao ng Vi t Nam giai o n 2001 - 2010'' v i các n i dung cơ b n sau ây: 1. M c tiêu quy ho ch: a) Xây d ng m ng lư i trư ng i h c, cao ng áp ng ư c nhu c u ào t o ngu n nhân l c, phù h p v i m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, c ng c an ninh qu c phòng, ph c v s nghi p công nghi p hóa và hi n i hóa t nư c; b) Phát huy ư c s c m nh t ng h p c a h th ng i h c, cao ng và c a toàn xã h i; b o m tính a d ng, ng b và t ng bư c nâng cao ch t lư ng ào t o ngu n nhân l c; c) T o i u ki n thu n l i cho các t ng l p nhân dân u có cơ h i ti p thu giáo d c sau trung h c. 2. Nguyên t c quy ho ch: S phát tri n m ng lư i các trư ng i h c, cao ng ph i: a) Phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, c a t ng vùng và a phương; b o m cơ c u ngành ngh , cơ c u trình và cơ c u vùng mi n h p lý;
  2. b) Phù h p v i năng l c u tư c a nhà nư c và s huy ng ngu n l c c a toàn xã h i; g n ào t o v i nghiên c u khoa h c, v i s n xu t và d ch v ; t ng bư c kh c ph c tình tr ng manh mún, phân tán c a h th ng hi n nay; c) T p trung u tư cho các i h c Qu c gia, các trư ng tr ng i m, các lĩnh v c then ch t, ng th i b o m kh năng liên thông gi a các lo i hình, các trình ào t o; d) Các bư c tri n khai ph i phù h p v i i u ki n th c t , m b o ch t lư ng ào t o và n nh phát tri n. 3. N i dung quy ho ch: a) H th ng trư ng i h c, cao ng: - H th ng trư ng i h c, cao ng bao g m: các i h c qu c gia, các i h c khu v c, các trư ng i h c tr ng i m, các h c vi n, các trư ng i h c, các trư ng cao ng, các trư ng i h c m và các trư ng cao ng c ng ng. - Phát tri n h p lý các trư ng i h c, cao ng bán công, dân l p, tư th c và các trư ng ư c u tư 100% b ng v n nư c ngoài. Nghiên c u chuy n m t s trư ng công l p sang lo i hình bán công, dân l p. Ph n u n năm 2010, s sinh viên h c trong các trư ng i h c, cao ng ngoài công l p t kho ng 30% t ng s sinh viên. - Xây d ng m t h th ng i h c, cao ng không khép kín, có nh ng hình th c liên k t gi a các ơn v trong trư ng và gi a các trư ng i h c, cao ng nâng cao ch t lư ng ào t o và b o m hi u qu ào t o cao. b) Quy mô ào t o: - Căn c vào nhu c u phát tri n ngu n nhân l c, kh năng ào t o c a h th ng giáo d c qu c dân, quy mô ào t o trong giai o n u tăng bình quân hàng năm kho ng 5%. Ph n u n năm 2010 t ng quy mô ào t o i h c, cao ng t kho ng 200 sinh viên/1 v n dân. Các ngành công ngh thông tin và m t s ngành k thu t - công ngh tr ng i m khác ư c ưu tiên tăng nhanh quy mô ào t o áp ng các yêu c u nh hư ng chi n lư c c a ng và Nhà nư c. c) Cơ c u ngành ngh ào t o: - i u ch nh các ngành ngh ào t o theo hư ng: tăng t l ào t o các ngành k thu t - công ngh , nông lâm ngư nghi p, y, dư c, văn hóa - ngh thu t - th d c th thao; b o m t l ào t o h p lý các ngành khoa h c t nhiên, khoa h c xã h i và nhân văn, pháp lý, các ngành kinh t - tài chính - qu n tr kinh doanh. K p th i i u ch nh cơ c u ngành ngh ào t o phù h p v i nhu c u phát tri n kinh t - xã h i; - Ưu tiên ào t o ngu n nhân l c phù h p v trình và t ch t lư ng cao trong các lĩnh v c công ngh : thông tin, sinh h c, v t li u m i, ch t o máy, t ng hóa và m t s ngành ph c v công nghi p hóa nông nghi p và phát tri n nông thôn. ưu tiên ào t o i ngũ chuyên gia, i ngũ công ch c cao c p và cán b qu n lý kinh t gi i t
  3. trình khu v c trong lĩnh v c kinh t , tài chính, ngân hàng và khoa h c qu n lý. Chú tr ng i m i các n i dung ào t o thu c lĩnh v c khoa h c xã h i và nhân văn; - Ti p t c c ng c các trư ng sư ph m và sư ph m k thu t có th ào t o giáo viên v i ch t lư ng cao. Tăng quy mô và nâng cao ch t lư ng ào t o i ngũ cán b y t cho các tuy n cơ s , i ngũ cán b làm công tác văn hóa, th d c th thao a phương. d) Cơ c u trình ào t o: - Xây d ng và chuNn hoá cơ c u trình ào t o; có gi i pháp b o m kh năng liên thông gi a các trình ào t o; - T l lao ng ư c ào t o các trình n năm 2010 t kho ng 40%. T ng bư c i u ch nh cơ c u trình 6% ngư i lao ng có trình i h c, cao ng, 8% ngư i lao ng có trình trung h c chuyên nghi p và 26% ngư i lao ng có trình công nhân k thu t; - Ưu tiên ào t o công nhân k thu t b c cao và k thu t viên có trình cao ng. e) Phân b trư ng theo vùng: - i v i Th ô Hà N i và Thành ph H Chí Minh: t p trung u tư xây d ng và phát tri n i h c qu c gia Hà N i, i h c qu c gia thành ph H Chí Minh, hai trư ng i h c Sư ph m tr ng i m và m t s trư ng tr ng i m khác. C ng c và nâng c p các trư ng i h c và cao ng hi n có. Thành l p m i m t s trư ng i h c, cao ng thu c các lĩnh v c tr ng i m ph c v cho yêu c u công nghi p hóa và hi n i hóa t nư c và phù h p v i quy ho ch phát tri n c a thành ph . Các trư ng i h c và cao ng Hà N i và thành ph H Chí Minh c n ph i i u trong quá trình h i nh p v i n n giáo d c i h c, cao ng c a các nư c trong khu v c và qu c t , a d ng hoá các hình th c u tư trong và ngoài nư c, liên k t v i các trư ng i h c, cao ng có uy tín trên th gi i nâng cao ch t lư ng ào t o. - i v i vùng ng b ng sông C u Long: C ng c và phát tri n các trư ng i h c, cao ng hi n có, ti p t c chuNn b thành l p thêm m t s trư ng i h c và cao ng khi có i u ki n, nh m tăng s sinh viên tính trên m t v n dân trong vùng. - i v i vùng núi Tây B c và Tây Nguyên: T p trung u tư phát tri n trư ng i h c Tây Nguyên, trư ng i h c Tây B c nâng cao năng l c thu nh n sinh viên, m nh n vai trò ch o trong ào t o ngu n nhân l c có trình cao và h tr cho các cơ s ào t o và nghiên c u khoa h c, công ngh trong vùng. - i v i các vùng khác: nâng c p cơ s v t ch t, i m i trang thi t b c a các trư ng i h c, cao ng hi n có nâng cao ch t lư ng ào t o; m thêm m t s trư ng nh ng vùng ông dân, nhu c u ào t o l n nhưng chưa có trư ng i h c, cao ng nh m áp ng nhu c u ngu n nhân l c trong vùng. - i v i các khu công ngh cao, vùng kinh t tr ng i m: thành l p m t s trư ng i h c, cao ng công ngh trong ho c g n khu công ngh cao, vùng kinh t tr ng
  4. i m nâng cao hi u qu ào t o, g n ào t o v i nghiên c u và ng d ng công ngh , áp ng tr c ti p nhu c u nhân l c cho các khu công ngh cao và vùng kinh t tr ng i m. Vi c cho m thêm các trư ng m i ph i áp ng cơ c u ngành ngh , trình ào t o và nhu c u nhân l c c a c nư c nói chung và c a m i vùng nói riêng; ph i có y các i u ki n m trư ng theo quy nh nh m m b o ch t lư ng ào t o. g) V i ngũ gi ng viên: - V s lư ng: có k ho ch, cơ ch thích h p tăng nhanh s lư ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ gi ng viên các trư ng i h c và cao ng; ph n u n năm 2010 m b o ch tiêu sinh viên / gi ng viên như sau: + T 5 - 10 sinh viên/1 gi ng viên i v i các ngành ào t o năng khi u; + T 10 n 15 sinh viên/1 gi ng viên i v i các ngành ào t o khoa h c, k thu t và công ngh ; + T 20 n 25 sinh viên/1 gi ng viên i v i các ngành ào t o khoa h c xã h i, nhân văn và kinh t - qu n tr kinh doanh. - V trình chuyên môn: Có ít nh t 50% s gi ng viên t trình th c sĩ và ti n sĩ. Huy ng các nhà khoa h c và qu n lý có i u ki n tham gia gi ng d y i h c, cao ng. h) V cơ s v t ch t - k thu t: - T p trung u tư xây d ng hai i h c qu c gia t i a i m m i ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch. Tăng cư ng cơ s v t ch t cho hai trư ng i h c sư ph m tr ng i m và các trư ng i h c tr ng i m khác. - Huy ng m i ngu n l c nâng c p cơ s v t ch t k thu t c a toàn h th ng giáo d c i h c, cao ng. Ph n u n năm 2010 t ch tiêu bình quân 6m2 di n tích ch h c t p cho 1 sinh viên; nâng c p, i m i và hi n i hóa trang thi t b các phòng thí nghi m, xư ng th c t p, cơ s th c hành; t ng bư c áp d ng các công ngh d y h c m i trong các trư ng i h c và cao ng. - Nâng c p các khu ký túc xá hi n có và xây m i các ký túc xá cho sinh viên, c bi t i v i các trư ng khu v c Hà N i và thành ph H Chí Minh. Ph n u n năm 2010 di n tích ch và sinh ho t bình quân chung cho 1 sinh viên t kho ng 3m2. - Tăng cư ng năng l c và nâng cao ch t lư ng ho t ng thư vi n; hình thành h th ng thư vi n i n t k t n i gi a các trư ng, t ng bư c k t n i v i h th ng thư vi n c a các trư ng i h c, thư vi n qu c gia c a các nư c trong khu v c và trên th gi i. M c ng k t n i Internet tr c ti p cho h th ng giáo d c i h c. i) Ho t ng khoa h c và công ngh trong các trư ng i h c, cao ng:
  5. - Xây d ng m t s phòng thí nghi m qu c gia trong các i h c Qu c gia, các trư ng i h c tr ng i m, u ngành, các cơ s th c nghi m v công ngh m t s trư ng cao ng. - T ng bư c hình thành các vi n, trung tâm nghiên c u khoa h c, công ngh m nh các trư ng i h c; nghiên c u ti n t i sáp nh p m t s vi n nghiên c u khoa h c cơ b n, vi n nghiên c u khoa h c chuyên ngành vào các i h c, các trư ng i h c tr ng i m và các h c vi n. k) Phân c p qu n lý: - Ny m nh vi c i m i qu n lý nhà nư c i v i h th ng giáo d c i h c, cao ng; th c hi n phân c p qu n lý theo các n i dung ã ư c quy nh trong Lu t Giáo d c. 4. V gi i pháp và bư c i th c hi n quy ho ch: a) Nh ng gi i pháp ch y u: - V t ch c: Xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v : tiêu chuNn và i u l trư ng i h c, trư ng cao ng; quy ch t ch c và ho t ng c a các lo i hình trư ng; tiêu chí, i u ki n và quy trình thành l p m i, chia tách, sáp nh p các trư ng i h c, cao ng ho c nâng c p lên i h c, cao ng; tiêu chí, i u ki n và nhi m v cơ b n c a các trư ng tr ng i m, các trư ng cao ng c ng ng; tiêu chí, i u ki n và quy trình thành l p các cơ s ào t o c a nư c ngoài t i Vi t Nam. Gi nguyên mô hình hi n có c a các i h c khu v c Hu , à N ng và Thái Nguyên. T ch c l i các trư ng i h c, cao ng không có các phân hi u ho c cơ s II quá xa. i tên g i nh ng cơ s ào t o i h c và cao ng cho phù h p v i quy nh c a Lu t Giáo d c. C ng c các trư ng cao ng sư ph m 61 t nh và thành ph trong c nư c, b o m v ng ch c nhi m v ào t o và b i dư ng giáo viên. m t s a phương, khi có i u ki n s m thêm t i các trư ng này m t s ngành ngh ào t o trình cao ng ho c th p hơn áp ng nhu c u nhân l c c a a phương, huy ng ngu n l c c a c ng ng; nghiên c u m m t s chương trình chuy n ti p sang các trư ng i h c nh m tăng cơ h i h c i h c cho h c sinh nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Vi c m r ng ngành ngh và lĩnh v c ào t o i v i các trư ng i h c, phát tri n các phương th c ào t o m , ào t o t xa ph i trên cơ s quy ho ch chung v cơ c u ngành ngh ào t o và có các i u ki n c n thi t m b o ch t lư ng ào t o. Khuy n khích các hình th c g n k t ào t o v i nghiên c u và ng d ng trong các t ch c kinh t l n. - V cơ s v t ch t k thu t:
  6. Tăng m c u tư cho các trư ng i h c, cao ng t ngân sách nhà nư c, t v n vay và vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài, v n huy ng t xã h i và các ngu n l c khác áp ng yêu c u ào t o. T p trung u tư c a Nhà nư c xây d ng cơ s m i c a hai i h c Qu c gia trên a i m ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; u tư cho các ngành ào t o theo các hư ng ưu tiên t i các trư ng tr ng i m. Tăng cư ng u tư xây d ng cơ s v t ch t cho ho t ng nghiên c u khoa h c và công ngh các trư ng i h c. Tăng m c u tư nghiên c u khoa h c, công ngh nói chung và khoa h c cơ b n nói riêng cho các trư ng i h c phù h p v i nhi m v ào t o và th m nh trong công tác nghiên c u khoa h c, công ngh c a t ng trư ng. T ng bư c tri n khai quy ho ch t ai, xây d ng trư ng s , phòng h c, phòng thí nghi m, thư vi n hi n i, ký túc xá sinh viên, khu văn hóa th thao, các công trình d ch v theo chuNn qu c gia áp ng nh ng yêu c u trư c m t và t o i u ki n phát tri n trong tương lai. T o cơ ch cho t t c các trư ng có i u ki n t i m i cơ s v t ch t k thu t và trang thi t b . -V i m i ào t o: B Giáo d c và ào t o ph i có k ho ch chung, ch o các trư ng có nh hư ng và k ho ch c th : i m i và hi n i hoá n i dung, chương trình ào t o; có cơ ch , chính sách trong vi c biên so n chương trình, vi t và xu t b n giáo trình theo n i dung chương trình ã ư c hi n i hóa và thư ng xuyên c p nh t; m b o giáo trình, tài li u h c t p cho sinh viên; i m i phương pháp gi ng d y và phương pháp h c t p b c i h c, cao ng; i m i v căn b n cách ánh giá k t qu h c t p và thi c ; Th c hi n quy trình ào t o linh ho t; t ng bư c chuy n quy trình t ch c ào t o theo niên ch sang h c ch tín ch . Xây d ng các chương trình chuy n i và quy nh v liên thông gi a các trình , hình th c t ch c ào t o và các cơ s ào t o khác nhau nh m t o s bình ng v cơ h i h c t p ho c chuy n i ngh nghi p cho m i t ng l p nhân dân. Có quy nh chung v ch th c t p th c t cho sinh viên; trên cơ s ó, các trư ng xây d ng chương trình, k ho ch c th và t ch c t t, có hi u qu vi c i th c t p th c t cho sinh viên trong quá trình h c t p t i trư ng. Khuy n khích các hình th c liên k t gi a các cơ s ào t o v i các cơ s s n xu t kinh doanh, các cơ quan nhà nư c, các a phương t o i u ki n th c hi n t t vi c th c t p th c t c a sinh viên. Xây d ng h th ng các tiêu chí, tiêu chuNn ào t o cho các lo i hình trư ng và các hình th c ào t o. Th c hi n vi c ki m nh ch t lư ng ào t o trong toàn b h th ng các trư ng i h c, cao ng. - V xây d ng i ngũ gi ng viên:
  7. B Giáo d c và ào t o và các trư ng c n khNn trương xây d ng k ho ch phát tri n i ngũ, ào t o và b i dư ng nâng cao trình gi ng viên áp ng nhu c u phát tri n trư c m t và lâu dài; Ưu tiên ào t o gi ng viên có trình cao trong các chương trình c a Nhà nư c g i ngư i i ào t o t i nư c ngoài; xây d ng và ban hành chính sách tuy n d ng, ch h p ng, th nh gi ng, kiêm nhi m gi ng d y và cơ ch h tr ào t o, b i dư ng nâng cao trình gi ng viên c a các lo i hình trư ng i h c, cao ng. - V qu n lý: Kiên quy t và khNn trương i m i cơ ch qu n lý giáo d c i h c, cao ng. c bi t chú tr ng nâng cao năng l c, ch t lư ng và hi u qu qu n lý nhà nư c: xây d ng chi n lư c và k ho ch phát tri n ngành; xây d ng cơ ch chính sách và quy ch qu n lý n i dung và ch t lư ng ào t o; t ch c thanh tra, ki m tra và thNm nh. Tăng cư ng năng l c c a công tác l p k ho ch; ti n hành d báo quy mô, cơ c u ngành ngh và trình ào t o c a i ngũ lao ng áp ng nhu c u nhân l c c a xã h i; th c hi n vai trò i u ti t c a Nhà nư c thông qua vi c i m i cơ ch giao ch tiêu, giao v n, khoán qu lương cho các trư ng nh m t o ra m i quan h h p lý gi a quy mô, ch t lư ng và hi u qu ào t o. Tăng cu ng quy n ch ng và tính t ch u trách nhi m c a nhà trư ng. ào t o và b i dư ng nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b qu n lý giáo d c - ào t o c p nhà nư c và các trư ng i h c, cao ng. b) Bư c i: 1. Giai o n m t, t năm 2001 n năm 2003: - Tr ng tâm c a giai o n này là m r ng h p lý ngành ngh ào t o các trư ng i h c hi n có. Ch thành l p m i m t s trư ng i h c th c s c n thi t khi có i u ki n và phù h p v i quy ho ch vùng. Thành l p m i m t s trư ng cao ng k thu t, công ngh t i các vùng tr ng i m kinh t , m t s trư ng cao ng c ng ng các a phương trên cơ s khai thác t i a các ngu n l c trong và ngoài nư c. - T p trung ch o th c hi n các gi i pháp v qu n lý, t ch c ào t o, xây d ng i ngũ gi ng viên và tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t nh m t o bư c chuy n bi n quan tr ng v ch t lư ng ào t o. - T ng k t, phát hi n và kh c ph c nh ng b t h p lý trong h th ng i h c, cao ng. Ch n ch nh vi c qu n lý và t ch c ào t o các trư ng i h c ngoài công l p, i h c m , h ào t o t i ch c. Th c thi vi c phân c p qu n lý cho các trư ng. - T ch c rút kinh nghi m qu n lý nhà nư c i v i các trư ng i h c, cao ng làm rõ ch c năng c a B Giáo d c và ào t o, các B chuyên ngành và chính quy n a phương. V nguyên t c, chưa th c hi n vi c chuy n các trư ng t B Giáo d c và ào t o sang các B , ngành khác. Chính ph ch xem xét, quy t nh vi c chuy n i khi th t c n thi t.
  8. - D báo nhu c u, chuNn b i u ki n ti p t c xây d ng các trư ng i h c, cao ng m i. - T ng k t, rút kinh nghi m và xu t nh ng i u ch nh c n thi t v n i dung quy ho ch và các gi i pháp cho giai o n hai. 2. Giai o n hai, t năm 2004 n năm 2010. - Ti p t c th c hi n các m c tiêu quy ho ch m ng lư i trư ng i h c, cao ng và có nh ng i u ch nh v n i dung quy ho ch và các gi i pháp qua th c ti n tri n khai giai o n m t. i u 2. T ch c th c hi n án: Căn c quy t nh này, B Giáo d c và ào t o, các B , ngành có liên quan, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các trư ng i h c và cao ng hoàn thi n quy ho ch chi ti t. B Giáo d c và ào t o xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n; t ng h p và xây d ng k ho ch tri n khai hàng năm, báo cáo Th tư ng Chính ph trư c khi th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản